double arrow

Характер участі у виробничих процесах.

89. Фондомісткість – це:

1) відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

2) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення;

3) відношення первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення до вартості виробленої продукції;

4) відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення до операційного прибутку підприємства.

90. Показник “норма прибутку”, відображує розмір прибутку, який приходиться в розрахунку на одиницю вартості:

1) основних фондів;

2) оборотного капіталу;

3) сукупних засобів;

4) матеріальних витрат виробництва.

91. Під виробничою потужністю розуміють:

1) максимально можливий випуск продукції в натуральних показниках за заданого асортименту і якості;

2) сукупність та раціональне використання землі, техніки, обладнання, виробничої площі;

3) наявність та певним чином збалансованих ресурсів придатних для виробництва продукції;

4) сукупний рівень ресурсозабезпеченості та досягнення кінцевих результатів.

92. Амортизація основних засобів – це:

1) процес їх виробничого використання;

2) втрачання робочими органами своєї якості;

3) недовикористання засобів праці;

4) економічній процес, що відображає втрату основними засобами своєї вартості.

93. Виробничі основні фонди зношуються:




1) фізично;

2) фізично і морально;

3) матеріально і морально;

4) морально.

94. Грошова оцінка основних засобів здійснюється за:

1) первісною вартістю;

2) переоціненою вартістю;

3) ліквідаційною вартістю;

Усі відповіді правильні.

95. В процесі виробництва основний капітал функціонує в формі:

1) грошовій;

2) натуральній;

3) натурально-грошовій;

Матеріально-речовій.

96. Рівень фізичного (матеріального) спрацювання основних виробничих фондів підприємства визначають:

1) за фактичним строком служби;

2) за оптимальним строком служби;

3) за питомою вагою перенесеної вартості;

4) за питомою вагою списаних основних фондів.

97. Показниками ефективності використання виробничих засобів є:

1) фондозабезпеченість, фондоозброєність;

2) продуктивність праці, собівартість продукції;

3) фондовіддача, фондоємність, норма рентабельності;

4) рівень рентабельності, фондозабезпеченість, фондовіддача.

98. У процесі виробництва основні фонди підприємства:

1) змінюють свою споживну вартість;

2) зберігають свою споживну вартість;

3) повністю втрачають споживну вартість;

4) взагалі її не мають.

99. Відношення вартості основних засобів на кінець року до вартості основних засобів на початок року – це:

1) коефіцієнт оновлення;

2) коефіцієнт придатності;

3) коефіцієнт вибуття;






Сейчас читают про: