double arrow

Правила переведення оцінок до національної шкали та шкали ECTS


Оцінка за 100-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою
90-100 А 5 (відмінно)
80-89 В 4 (добре)
70-79 С
60-69 D 3 (задовільно)
50-59 E
35-49 FX 2 (незадовільно)
0-34 F 1 (не прийнято)

 


Сейчас читают про: