double arrow

Зразок оформлення списку використаних джерел


Характеристика джерела Приклади оформлення бібліографічного запису
Один автор     Два, три автори   Чотири і більше авторів   Аналітичний опис (статтяі) 1. Сторожук Т.М. Облікова політика підприємства. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2015. – 240 с. 2. Островерха Р.Е. Організація обліку: навч. посібн. – 2-ге вид. перероб. та доп. - Київ: «Центр учбової літератури», 2012.–568 с.   1. Бідюк О.О., Шара Є.Ю. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб. – Київ: «Центр учбової літератури», 2012. – 496 с. 2. Шара Є.Ю., Бідюк О.О., Соколовська-Гонтаренко І.Є. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: навч. посіб. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 424 с.   Основы корпоративного управления: учебное пособие / Ільїн В.Ю. та ін. Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2014. – 280 с. З анько Б.М. Забезпечення на виплату відпусток: особливості обліку//Вісник. Право знати все про податки і збори. 2016. № 19. С. 5-11.
Багаточастинний документ Енциклопедія історії України: у 10 т./ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін.; НАН історії України, Ін-т історії України. Київ: Наук. думка, 2005. Т 9. С. 36— 37.
Законодавчі та нормативні документи   1.Податковий кодекс України // Все про бухгалтерський облік. 2011. №1-3. 506 с. 2.Основні засоби : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 : [затв. Наказом МФУ від 27.04.2000 р. № 92] // Бухгалтерія. 2008. № 47. С. 22-27. 3.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 16.07.1999 № 996-XIV (в редакції від 25.06.2016 р.)//База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ 4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 (в редакції від 18.03.2014р.)// Бібліотека бухгалтерського обліку. URL: http://www.pro-u4ot.info/
Стандарти 1. ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та ви­ значення понять. — Київ: Держспоживстандарт України, 2009. — 38 с. 2. ISO 690:2010 Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and citations to information resources (Інформація та документація. Настанови щодо бібліографічних посилань і ци­ тування інформаційних ресурсів).
Монографія Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України: моно- графія/відп. ред. В. М. Геєць. Київ: УБС НБУ, 2008. С. 302— 310.
Тези доповідей на конференції Степуріна С. О., Чуйко І.М. Цілі та методи прогнозування фінансового стану промислового підприємства // Проблеми економічної кібернетики: ХІV Всеукраїнська науково-методична конференція, 08-09 жовтня 2009 р.: тези доповідей. –Харків.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С. 231-233.
Дисертації Сулима М.І. Формування системи мотивації праці в сільськогосподарських підприємствах: дис. кандидата екон. наук 08.00.04 / Сулима Михайло Іванович. – Київ, 2009. – 199 с.
Автореферати дисертацій Поліщук О.А. Інвестиційне забезпечення відтворювальних процесів споживчого ринку регіону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О.А. Поліщук. – Полтава – 2009. – 20 с.
Словник Великий тлумачний словник української мови/уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — Київ; Ірпінь: Перун, 2009. — 1736 с.
Електронний ресурс 1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 08.02.2012). 2. Про відзначення 150-річчя з дня народження видатного вченого Володимира Івановича Вернадського [Електронний ресурс]: проект постанови Верховної Ради України. Документ не було опубліковано. Доступ із інформ.-правової системи «ЛІГА- ЗАКОН».

Примітки:

Список використаних джерел необхідно формувати відповідно до вимок Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.

Після закінчення списку використаних джерел, відступивши 2 інтервалу, праворуч студент вказує дату написання звіту (наприклад: 23.12.16 р.) і ставить підпис.

Загальний обсяг текстової частини звіту про проходження практики (без списку використаних джерел) 60-80 сторінок рукописного тексту (50-60 сторінок при друкуванні звіту з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом).

 


Сейчас читают про: