double arrow

Уживання великої літери


1. Усі слова в назвах пишуться з великої літери в рядку
А (к)оралові (р)ифи, (п)еревал (с)ен-(б)ернар, (п)алац (с)порту, (п)ланетарна (т)уманність Б (п)івнічна (а)мерика, (с)ейм (п)ольської (р)еспубліки, (с)татут ООН, (д)ень (п)еремоги В(т)ургенєвські (г)ерої, (б)роварський (р)айон, (з)олоті (в)орота, (д)ев’ята (с)имфонія (б)етховена Г (с)вітовий (о)кеан, (г)енеральний (с)екретар ООН, (п)резидент (у)країни, (г)олова (в)ерховної (р)ади (у)країни Д (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (н)ародний (а)ртист (у)країни, (п)резидент (с)получених (ш)татів (а)мерики, (п)рем’єр-(м)іністр (к)анади
А  
Б  
В  
Г  
Д  
   
2. З великої літери перше слово в назві пишеться в рядку
А (м)іжнародна (а)строномічна (с)пілка, (ф)ранкове (с)лово, (б)алканський (п)івострів, (а)ндріївська (ц)ерква Б (с)узір’я (з)олота (р)иба, (г)рупа „(р)анетки”, (г)ордіїв (в)узол, (б)арон (м)юнхгаузен В (б)іла (ц)ерква, (г)раф (м)онте-(к)рісто, (ш)евченківський (с)тиль, (н)ародний (а)ртист (у)країни Г (м)іністр (о)світи (у)країни, (п)осол (р)еспубліки (п)ольща, (п)резидент (а)кадемії (н)аук (у)країни, (б)ілий (н)алив Д (с)узір’я (в)еликий (в)із, (к)омета (г)аллея, (д)алекий (с)хід, (к)раїни (з)аходу
А  
Б  
В  
Г  
Д  
   
3. Усі слова пишуться з малої літери в рядку
А (п)ротока (к)арські (в)орота, (к)рабоподібна (т)уманність, (в)еликий (п)іст, (к)арл (с)міливий Б (р)ентгенівські (п)ромені, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (т)юркські (п)лемена, (н)арцис (в)узьколистий В (с)пасівка, (к)иївський (т)еатр (о)перети, (т)рапеція (о)ріона, (к)авказький (х)ребет Г (н)ароди (п)івночі, (п)івденне (п)олісся, (п)івнічнокримський (к)анал, (з)елений (м)ис Д (с)хідноєвропейська (р)івнина, (б)улонський (л)іс, (н)ова (г)вінея, (я)сна (п)оляна
А  
Б  
В  
Г  
Д  
   
4. У якому рядку назви посад, звань, титулів, рангів, чинів, санів пишуться з великої літери
А (ш)ах Аббас Великий, (г)олова Київської міської державної адміністрації, (р)имський (і)мператор, (к)анцлер Німеччини Б (г)ерцог Ришельє, (п)рем’єр-(м)іністр Великої Британії, (с)тарший (м)енеджер, (д)ійсний (ч)лен академії наук В вулиця (м)аршала Гречка, (п)резидент України, (п)апа Римський, мис (к)апітана Джеральда Г вулиця (г)енерала Ватутіна, (п)рем’єр-(м)іністр Німеччини, (л)ауреат Державної премії ім. Тараса Шевченка, (ч)лен-кореспондент Д (д)октор наук, (к)андидат наук, (с)пікер (в)ерховної (р)ади, (п)осол Республіки Болгарія
А  
Б  
В  
Г  
Д  
   
5. У якому рядку всі найменування написано правильно
А Нестор Літописець, автомобіль „Таврія”, Грінченків словник, Михайлівський Золотоверхий собор Б палата мір і вимірювальних приладів, День незалежності, станція метро „Контрактова Площа”, Авгієві стайні В Петрів батіг, Великий народний хурал республіки Монголія, Перше Вересня, море достатку на місяці Г Мала магеланова хмара, республіканське виробниче об’єднання „Поліграфкнига”, течія Гольфстрім, Південно-Західна залізниця Д проспект Дружби народів, Військово-Грузинська дорога, вулиця Ярославів вал, Балканський півострів
А  
Б  
В  
Г  
Д  
   
6. У якому рядку допущено орфографічну помилку
А Князівство Монако, лауреат пісенного конкурсу „Нова хвиля”, Драгоманівські читання, пушкінські рукописи Б бальзаківський вік, медаль за відвагу, Дюма Старший, Конституція України В Міжнародна асоціація україністів, вулиця Ярославів Вал, громадянська війна, шевченкіана Г місто Гола Пристань, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Виконавчий комітет Донецької обласної ради народних депутатів, Американська федерація праці Д Лохвицький повіт, Верховний суд США, Товариство об’єднаних українських канадців, Донецька шахта „Вітка-Глибока”
А  
Б  
В  
Г  
Д  
   
7. „Зайва” назва в рядку
А (в)сесвітній (ф)орум з (о)світи, (в)сеукраїнський (д)ень (б)ібліотек, (д)ень (у)країнського (к)іно, (д)ень (н)езалежності (у)країни Б (д)олина (б)аросса, (а)рхіпелаг (у)олліс, (г)рафство (д)орсет, (п)ровінція (т)іроль В (г)рінвіцький (м)еридіан, (в)елике (в)едмеже (о)зеро, (а)льпійсько-(г)імалайський (г)ірський (п)ояс, (л)етичівський (р)айон Г (п)орт (б)алаклава, (п)ристань Ржищів, (с)танція (ф)астів, (к)иївський (в)окзал (у Москві) Д (а)ндріївська (ц)ерква, (з)олоті (в)орота, (п)ечерська (л)авра, (х)отинський (з)амок
А  
Б  
В  
Г  
Д  
   
8. Слово, велика/мала літера в якому пишеться залежно від контексту, ужито в рядку
А Руський літопис, Федеративна Республіка Бразилія, міст Єлизавети, Карибське море Б острів Баффінова Земля, Вінницький краєзнавчий музей, Мавка, Меджибізький замок В фортеця-палац Алькасар, День незалежності Республіки Киргизстан, Казанської ікони Божої Матері, трава забий-круча Г Львівський палац одруження, Дід Мороз, Івасик-Телесик, Вітчизняна війна Д Семирічна війна, Лютнева революція, Міжнародний жіночий день, Харківський клуб метробудівців
А  
Б  
В  
Г  
Д  
   
9. Велика літера в найменуванні (1)(к)арпатсько-(2)(у)жгородська (3)(н)аступальна (4)(о)перація (5)(у)країнського (6)(ф)ронту (7)(п)ід (8)(ч)ас (9)(в)еликої (10)(в)ітчизняної (11)(в)ійни пишеться у словах (номер зазначено перед словом)
А 1, 3, 4, 9 Б 1, 5, 6, 9, 10, 11 В 1, 2, 5, 9, 10 Г 1, 3, 5, 6, 10 Д 3, 4, 5, 9, 10
А  
Б  
В  
Г  
Д  

 
10. Установіть відповідність між найменуванням і правилом
1 (р)ічка (п)івденний (б)уг 2 (к)ороль (л)ір 3 (с)обор (а)рхістратига (м)ихаїла 4 (г)енеральна (а)самблея ООН А велика літера в першому слові в назвах релігійних свят Б велика літера в кожному слові в назвах найвищих міжнародних організацій, союзів держав, груп В з великої літери назви художніх творів, які беруться в лапки Г велика літера залежно від контексту Д велика літера в топографічних найменуваннях (крім родових назв)
  А Б В Г Д
         
         
         
         

 

11. Установіть відповідність між виділеною назвою в реченні і правилом
1 (б)оже (в)еликий, Єдиний, нам Україну, храни, волі і світу промінням Ти її осіни. 2 Діти не чують, діти вже сплять, тихо над ними зірки мерехтять – з неба гостинці на ліжечка край тихо складає (с)вятий (м)иколай. 3 По-справжньому літо, здається, починається тоді, коли настають (з)еленї (с)вята. 4 Наші предки вірили в Сварога, (б)ога (о)гню, Дажбога, (б)ога (с)онця. Перуна, (б)ога-(г)рому й (б)лискавки, Леля, Велеса, (б)ога (т)овару, Коляду, Стрибога, дивів, русалок. А перше слово – з малої літери, друге – з великої Б перше слово – з великої літери, друге – з малої В обидва слова назви з великої літери Г обидва слова назви з малої літери Д правопис залежить від контексту
  А Б В Г Д
         
         
         
         

 

12. Текст і завдання до нього.
1. Немов двощоглий ковчег серед розбурханої білої піни яблуневих садів, гойдається на обрії, аж у піднебессі, здалеку крихітний, та величний у своїй архітектурній досконалості Одеський замок. 2. Від нього – так здається, коли стояти на пагорбі біля початку дороги, що, відгалужуючись від бродівського шляху, йде на Білий Камінь, – розпочинає свій стрімкий біг густосиній Вороняцький хребет, лорослий сосною, дібровою і бучиною. 3. Вигинаючись, мов молода лошиця в галопі, він мчить на південь і, здибившись на мить Білою горою над рівнинами, круто звертає на подільські землі, щоб там і загубитися. 4. А Біла гора залишається сама, мов сторож, над полями, замаєна внизу білоцвітним калиновим чагарником, обплетена колючим батожинням дикої ружі. 5. Здається Маркіянові, що не був тут цілий вік; багато доріг пройшов, щоб віднайти свою, а вона привела його знову до Білої гори, звідки вийшов. 6. Дивився з пагорба довкіл, наче вагався, куди податися: все тут було дороге, рідне й миле серцю, все тут озивалося до нього солодким болем, йому бажалося обійти разом рівнинний і гірський простори, всюди відразу побувати, а розірватися не міг.
А. Географічну назву, у якій означуване слово і загальна назва не виражають родове поняття, ужито в реченні
А 1 Б 2 В 3 Г 5 Д 6
А  
Б  
В  
Г  
Д  
Б. Укажіть кількість речень, де географічні та топографічні найменування, у складі яких є родові назви
А 2 Б 3 В 4 Г 5 Д 6
А  
Б  
В  
Г  
Д  
В. Орфографічну помилку допущено в реченні
А 1 Б 2 В 3 Г 5 Д 6
А  
Б  
В  
Г  
Д  
Г. Слово з орфограмою „спрощення груп приголосних” ужито в реченні
А 1 Б 2 В 4 Г 5 Д 6
А  
Б  
В  
Г  
Д  
Д. Вставлена конструкція наявна в реченні
А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5
А  
Б  
В  
Г  
Д  
Е. Однорідні відокремлені означення, виражені дієприкметниковими зворотами, ужито в реченні
А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 6
А  
Б  
В  
Г  
Д  
Правильні відповіді:  
1 - Б 2 - А 3 - Б 4 - В 5 - А 6 - Б 7 - А 8 - Б 9 - В 10 - 1 - Д 2 - В 3 - А 4 - Б 11 - 1 - В 2 - А 3 - Б 4 - Г 12 - А - Б Б - Г В - Б Г - Д Д - Б Е - Г  
         

Тест 2Сейчас читают про: