double arrow

Этанолмен,Циансутекпен


Этилмагнийбромидімен

 

Конденсациялану реакциясына өзімен өзі түспейді

Формальдегид,Бензальдегид

Гексабромацетон

 

Ациклді карбонилді қосылыстар түсетін конденсациялану реакциясы

Альдольды,Кротонды,Генри бойынша

 

Галоформды реакцияға түсетін карбонилді қосылыс

Ацетальдегид,Ацетон,Бутанон

 

Екінегізді карбон қышқылдары

Малон ,Қымыздық,Адипин

 

Карбон қышқылдарын синтездеу әдістері

Алкендерді қатаң жағдайда тотықтыру

Алкиндерді тотықтыру

Нитрилдерді гидратациялау

 

Карбон қышқылдарының функционалды туындылары

Галогенангидридтер,Ангидридтер

Күрделі эфирлер

 

Өзара изомерлер болып келетін қанықпаған қышқылдар

Кротон,Метакрил,Винилсірке

 

Оксиқышқылдарға жататын қышқыл

Лимон ,Сүт,Гликоль

 

Карбон қышқылдары осы қосылыстармен әрекеттескенде амидтерді түзеді

Аммиакпен қыздырғанда

Біріншілік аминдермен

Екіншілік аминдермен

 

Осы қосылыстардың көмегімен ацилдеу реакцияларын жүргізуге болады

Карбон қышқылы,Қышқыл ангидриді

Галогенангидрид

 

Циклді ангидридтер түзе алатын карбон қышқылы

Малеин қышқылы,Янтарь қышқылы

Фталь қышқылы

 

Гетероциклді қосылыстар қатары

Фуран,Пиридин,Пиррол

 

Салыстырмалы молекулалық массасы 100-ден жоғары болатын алкандар

Эйкозан,Додекан,Гектан

 

Полиендер болуы мүмкін қосылыстар

Ликопин,в-каротин,Лукопрен

 

Дильс-Альдер реакциясында диенофил болуы мүмкін реагенттер

Акролеин,Этан,Этилен

 

Карбонильді топтың азотты туындылары

Оксим,Азометин,Фенилгидразон

 

Органикалық химиядағы қайта топтасулар

Гофман

 

Аминқышқылдарындағы карбоксильді және аминтоптары қатарласа реакцияға түсетін мысалдар

Нингидринмен реакциясы

Пептидтік байланыстың түзілуі

 

Алифатты көмірсутектер қатары

Метан

 

Алкендер үшін класс аралық изомерлер

Бутен-1. циклобутан

Пропен. циклопропан
Пентен-1. метилциклобутан

 

Каучук болып табылатын полимер

Цис-1.4-полиизопрен

Транс-полиизопрен,Неопрен

 

Синтетикалық талшық алуға мүмкіндік беретін полиамидтер

Энант,Капрон,Полиэтилен

 

Нингидринмен сапалық реакция беретін реакциялар

Сірке қышқылы,Амидтер,Ақуыздар

 

Каучук алуға мүмкіндік беретін мономерлер

Фтор-1.3-бутадиен,

Хлор-1.3-бутадиен

Бутадиен

 

Циклді көміртек қаңқасы бар спирттер

Холестерин,Ментол,Циклогексанол

 

Циклді эфир - диоксанды түзетін спирт

Диоксиэтан,Этандиол,Этиленгликоль

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: