double arrow

Сірке альдегиді, Нитроэтан, Ацетон


Коваленттік

 

Алкандардағы гибридтенудің түрі

 

Алкендердегі гибридтенудің түрі

 

Алкиндердегі гибридтенудің түрі

.

гибридті күйдегі көміртегі атомына тән валенттік бұрыш - 109

 

Қаныққан көмірсутек молекуласының геометриялық пішіні - Тетраэдрлі

 

Қандай бөлшектер нуклеофильдік қасиет көрсетеді - Аниондар

 

Радикалдарды тұрақтылығы төмендеу ретімен орналастыру қажет: метил(1). изопропил (2). үшін.-бутил(3). неопентил (4) - 3. 2. 4. 1

 

Радикалдардың тұрақтылығы төмендеу ретімен орналасқан қатар:этил(I). изо-пропил(II). үшін.-бутил(III). екін.-бутил(IV) - III>IV>II>I

 

Формуласы көрсетілген қосылыстың атауы: СH3-CH(CH3)-CH3

Метилпропан.Изобутан.Триметилметан

 

Изомерлерге тән емес белгі

Қасиеттері бірдей

 

Құрамы С4Н8 сәйкес келетін қосылыстар

Бутен-1, Бутен-2 Циклобутан

 

Ацетилен қатарының көмірсутектеріне жатады – Пропин, Бутин

 

Ацетиленді Кучеров бойынша гидратациялағанда түзілетін зат

Сірке альдегиді

Май альдегиді

 

Ацетиленді жоғары температурада тримеризациялағанда түзілетін зат

Бензол

 

Изомерлі циклоалкандар

Циклопентан

Метилциклобутан

 

Қаныққан біріншілік карбкатиондар

Этил, Пропил , Изобутил

 

Метилацетиленді Кучеров бойынша гидратациялағанда келесі зат түзіледі:

Ацетон, Диметилкетон

 

1.3-бутадиен мен этиленнің арасындағы циклоқосылу реакциясы келесі заттың түзілуіне әкеледі - Циклогексен

 

Сутектік байланысы бар қосылыстар

Спиртте, Карбон қышқылдары

 

Сірке альдегидінің өзімен өзі конденсациясынан түзілетін зат:

Кротон альдегиді

 

Этерификация реакциясы келесі заттардың әрекеттесуі арқылы жүреді

Карбон қышқылының спиртпен

 

Тұрақтылығы жоғары карбкатиондар

Аллил, Бензил, Үшіншілік-бутил

 

Ацетилацетон қалыпты жағдайда енолданады - 85%

Таутомерия осы қосылыстарға тән

Сірке альдегиді, Нитроэтан, Ацетон

 

Бутадиен түсетін реакциялар
Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: