double arrow

Спирттерді дегидратациялау


Галогеналкандарды дегидрогалогендеу

 

Терминальды алкиндер қозғалғыш сутек атомы бойынша келесі қосылыстармен әрекеттеседі

Гриньяр реактивтерімен

Сілтілік металдардың амидтерімен

 

Алкиндер еселенген байланыс бойынша келесі қосылыстармен әрекеттеседі:

Галогендермен,Галогенсутектермен

 

Алкиндер еселенген байланыс бойынша келесі қосылыстармен әрекеттеседі

Спирттермен,Карбон қышқылдарымен

 

Баяу сатысында карбкатион түзілетін реакцияның механизмі

Мономолекулалық нуклеофилді орынбасу,Электрофилді қосылу

Электрофилді орынбасу,

 

В затын атаңыз:

Хлорпропан

Соңғы өнімнің аталуы

Хлорэтаналь

Хлорсірке альдегиді

 

 

Коноваловтың реакциясы осы жағдайларда жүреді

Сұйытылған азот қышқылының қатысында,Төмендетілген қысымда

Бастапқы зат –алкан

Алкандарды осы әдіспен алуға болады

Кольбе әдісімен (электролиз)

Вюрц реакциясы арқылы

Гриньяр реактивтерін гидролиздеу арқылы

 

Осы реактивтердің әсерінен алкендер тотығады

Калий перманганатының сулы ерітіндісі, Озон, Калий перманганатының күкіртқышқылды ерітіндісі

 

Ацетилен түсетін реакциялар

Гидратациялану (Кучеров реакциясы)

Димерлену

Тримерлену

 

«Х» затының аталуы

Изобутил спирті

Үшіншілік бутил спирті

Метил-1-пропанол

 

Каучуктер алуға қолданылатын қосылыстар

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: