double arrow

Тема 1: Развитие управленческой мысли: понятие менеджмента

Охарактеризуйте розвиток Київського ^політехнічного інституту. Дайте оцінку науковим досягненням вчених КПІ в умовах розгортання науково-технічної революції.

Київський політехнічний інститут було засновано у 1898 році у складі 4-х відділень: механічного, сільськогосподарського, інженерного та хімічного. Першим ректором інституту був відомий учений і педагог В.Л. Кирпичов, а першим головою Державної екзаменаційної комісії у 1903 р. - ДЛ.Менделєєв.Засновники КПІ втілили кращі традиції відомих європейських вищих технічних шкіл: Паризької "Еколь політехнік", Аахенського, Віденського, Магдебурзького технічних університетів. В основі цієї системи вищої технічної освіти було поєднання глибокої природничо-наукової, фундаментальної підготовки з фізики, математики, хімії та інших дисциплін із загальноінженерною та отримання професійно-практичних навичок на виробництві і в наукових установах. Ці принципи КПІ несе протягом всієї історії.

Серед вихованців КПІ - всесвітньовідомі конструктор літаків та вертольотів Ігор Сікорський, творець турбореактивних двигунівАрхип Люлька, конструктори ракетно-космічної та авіаційної техніки Сергій Корольов та Володимир Челомей, металург Іван Бардін, конструктор авіадвігунів Олександр Мікулін.


З часом на базі КПІ було створено 12 ВНЗу багатьох регіонах України, 9 з яких сьогодні мають статус національних: Київський національний університет будівництва і архітектури, Київський національний університет технології та дизайну, Національний авіаційний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний університет харчових технологій, Одеська національна морська академія, Вінницький національний технологічний університет, Житомирський, Черкаський, Чернігівський державні технологічні університети, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В.Лазаряна, Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Сьогодні НТУУ "КПІ" - найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. У ньому навчається близько ЗО тисяч студентів, у т.ч. іноземні студенти. До його складу входять 3 0 навчально-наукових підрозділів (10 інститутів і 20 факультетів), 8 навчально-наукових центрів, 12 науково-дослідних інститутів, 14 науково-дослідних центрів і 1 конструкторське бюро.

Університет є одним з ініціаторів та безпосереднім учасником реформування вищої освіти, впровадження ступеневої системи освіти, кредитно-модульної технології організації навчального процесу, створення додатків до дипломів європейського зразка і вирішення інших питань у рамках Болонського процесу.

На базі НТУУ "КПІ" створено Український інститут інформаційних технологій в освіті, Центрально-східно-європейський віртуальний університет, який розширив можливості громадян багатьох країн отримати високоякісну вищу освіту, не залишаючи свого місця проживання.

Дбаючи про входження України в єдиний європейський освітній простір, НТУУ "КПІ" став осередком Державної інформаційної мережі вищих навчальних закладів і інститутів Національної академії наук URAN, яка є основою до приєднання до Європейської освітньої мережі GEANT. НТУУ "КПІ" є ініціатором створення в Україні Центру суперкомп'ютерних обчислень і даних, який передбачає розвиток інфраструктури для всебічної інформатизації освіти і науки, розроблення елементів штучного інтелекту та інтерактивних технологій.

НТУУ "КПІ" бере активну участь у виконанні міжнародних освітніх, наукових проектів і програм, успішно співпрацює з 165 зарубіжними ВНЗіз 47 країн світу, має 32 спільні структури з ВНЗ-партнерами, провідними міжнародними компаніями (EC, CU, UNDP, UNESCO, UNIDO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA) та відомими фірмами (MOTOROLA, SIEMENS, FESTO, SAMSUNG, INTEL та ін.).

Одним з перших університетів України НТУУ "КПІ" у вересні 2003 року приєднався до співдружності університетів, які підписали "Велику Хартію Університетів" Європи ("Magna Charta Universitatum").

Наукові розробки НТУУ "КПІ" щорічно відзначаються Державними преміями України в галузі науки і техніки.

У квітні 2007 р. на Колегії МОН України було ухвалено рішення про надання КПІ статусу дослідницького університету, Статут якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1332. Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. № 76 НТУУ "КПІ" надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету.

На сьогодні головною метою діяльності НТУУ "КПІ" є підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень для "проривного" розвитку економіки України по групі пріоритетних напрямків.

Несмотря на очень давнее возникновение менеджмента, буквального аналога слову «ме-

неджмент» в античной Греции не существовало. Самое близкое по звучанию и значению слово

master имело значение: «ведущий поиски», «умеющий разыскивать», но никак не «умеющий руко-

водить». Искусство управления людьми по-гречески именовалось «демагогией». «Demagogia» пе-

реводится как «руководство народом», «управление страной» (demos — народ, аgо — веду).

Древнегреческое «аgо», даже не будучи соединенным, с «demos», несет в себе смысл ру-

ководства, управления, а, кроме того - ведения дел, воспитания. Стоит только поменять пристав-

ку «demos» на приставку «раid» (дитя), а корень «аgо» оставить неизменным, и мы получим новое

слово — педагогика. Педагогика — это искусство воспитания и ухода за детьми. Вместе с тем,

древнегреческое «раidagogeo» обозначало не только «воспитывать», но и «руководить», «органи-

зовывать», «устраивать», «обучать». Первоначально педагогом назывался раб, провожавший ре-

бенка в школу, либо слуга, приставленный к ребенку. Позже у этого слова появился дополнитель-

ный смысл— «вождь», «руководитель».

В латинском языке существует слово «mancepts» — предприниматель, подрядчик. Перво-

начально так назывался откупщик государственных доходов. В Древнем Риме «mancipium» обо-

значало право собственности и само имущество, находящееся в чьей-либо собственности.

Само по себе слово «mancipio» образовалось от слияния двух самостоятельных слов:

«manus» и «сарio». В латинском языке за словом «manus» тянется целая цепочка значений: рука

— насилие — власть — работа — труд — произведение. Экономическая категория «мануфакту-

ра», является производной опять же от двух слов: manus (рука) и factura (изготовление). Поэтому

мануфактура — форма предприятия, основанная на разделении труда и использовании ручной

ремесленной техники.

«Сарio» означает приобретать, наследовать, прибирать к рукам, присваивать. Теперь

сравним ряды значений двух слов — «manus» и «сарio». Мы видим их смысловое и содержатель-

ное сходство: производить и накапливать, трудиться и присваивать. Поэтому «mancepts» и пере-

водится как «предприниматель» — человек, заработавший капитал своими руками, своим трудом, не только упорством, но также хитростью и ловкостью.

Немецкий историк И.Шайд выводит этимологию современного термина «менеджмент» из

итальянского «maneggiare» — умения управлять лошадью.

Английское слово «manage» означает не просто управлять, но ухитряться, не просто руко-

водить, но умудряться. Умение управлять лошадью заключается в том, чтобы она «исполняла

определенные движения, которые, будучи на свободе, она выполняет в некоторых условиях со-

вершенно свободно». Управление есть совокупность искусства и науки, задача которых, во-

первых, стимулировать людей и направлять их, чтобы они действовали в рамках порученного им

дела так же, как они поступали бы по собственной инициативе при условии понимания ими всех

взаимосвязей, причин и последствий каждой конкретной ситуации; и, во-вторых, объединять дея-

тельность всех людей внутри организации.

Менеджмент определяется как способ, манера обращения с людьми, власть и искусство управления, особого рода умелость и административные навыки, орган управления.

Кроме того менеджмент определяется как управление производством, совокупность принципов, методов средств и форм управления производством с целью повышения эффективности производства и его прибыльности.

Подходы к определению понятия менеджмент

Менеджмент определяется как интеграционный процесс, с помощью которого профессионально подготовленные специалисты формируют организации и управляют ими путем постановки целей и разработки способов их достижения.

С точки зрения основоположника научного менеджмента Ф.Тейлора научный менеджмент - оптимальный менеджмент, основанный на определенных научных законах, принципахи правилах, применимых ко всем видам человеческой деятельности. Перед менеджерами были поставлены принципиально новые и жизненно важные задачи: с точки зрения науки рассмотреть каждый элемент человеческого труда, отказаться от веками практиковавшегося эмпирического подхода в управлении, рационально отбирать, тренировать и учить рабочих с целью достижения максимальной производительности.

Сегодня мы понимаем, что термином «менеджмент» охватывается как круг лиц, занятых управленческой деятельностью, так теория и практика управления. Одним из распространенных определений содержания менеджмента можно считать сле-ующее: «Менеджмент в своей основе является процессом планирования, организации руководства и контроля деятельностью, который ведет к достижению целей организации внутри данных параметров общества».

Большинство теоретиков разграничивают понятия «научный менеджмент» («научное управление») и «наука менеджмента» («наука управления» или «наука об управлении»).

«Научный менеджмент» (или «научное управление») рассматривается как практика управления, осуществляемая на научной основе, которую составляет «наука менеджмента», т. е. теоретические исследования самого процесса управления.

Несмотря на большое разнообразие воззрений, относительно теории и практики управления, почти все представители менеджеризма сходятся в том, что менеджмент, искусство управления людьми, - это специфическая, самостоятельная область деятельности и знания.

Собственник и управляющий - это, обычно разные лица, Дракер подчеркивает, что менеджмент - специфический экономический орган индустриального общества. Однако для всех менеджеров, независимо от занимаемых ими постов, существуют некоторые общие обязательные функции.

Во-первых, менеджер определяет цели делового предприятия, решает, что необходимо сделать для их достижения, и обеспечивает их реализацию путем постановки конкретных задач перед людьми.

Во-вторых, менеджер организует. Он классифицирует работу, распределяет ее, создает необходимую организационную структуру, подбирает соответствующий состав руководящих работников и т. д.

В-третьих, менеджер обеспечивает «побудительные мотивы» и «связь». Он создает коллектив из лиц, отвечающих за различную работу, используя для этого все имеющиеся у него средству, включая премии, награды и выдвижение на более высокую должность. Менеджер достигает необходимой согласованности действий всего коллектива через постоянную связь как от себя к подчиненным, так и в обратном направлении.

В-четвертых, менеджер анализирует деятельность организации, определяет нормирование, оценивает деятельность всех лиц, работающих на предприятии.

В-пятых, менеджер обеспечивает рост людей. В зависимости от того, как осуществляются им его функции, он либо способствует росту людей, либо, напротив, затрудняет его; либо укрепляет «единство», либо разрушает его.

Каждый менеджер непременно выполняет все перечисленные функции, независимо от того, отдает он себе в этом отчет или нет. Он может делать все это хорошо или плохо, но он всегда это делает. При этом следует иметь в виду, что каждая из таких функций представляет собой комплексную форму деятельности, разлагающуюся на элементарные части. Таким образом, работа менеджера предстает как сложнейший комплекс, и выполнение каждой категории функций требует различных качеств и квалификации.

Из этого можно вывести следующее:

Процесс менеджмента предполагает управление функциями:

· планирование

· организация

· координация

· мотивация

· контроль

Требования к профессиональным компетенциям менеджеров:

1. понимание природы управленческого труда и процессов менеджмента;

2. знание должностных и функциональных обязанностей менеджмента, способов достижения целей, повышения эффективности работы организации;

3. Умение использовать современные информации и технологии;

4. Владение искусством управления человеческими ресурсами;

5. Способность к самооценке, умение делать правильные выводы, непрерывно повышать свою квалификацию.

Предметом труда менеджера является информация. Важным фактором повышения результативности работы менеджера может являться разделение труда работников органов управления, т.е. специализация работников управления на выполнение определенных видов работ, разграничение их полномочий, прав и сфер ответственности.

Соответственно этому выделяют следующие виды разделения труда в организациях:

1. Функциональное

2. Структурное

3. Технологическое

4. Профессионально-квалификационное

Функциональное разделение труда основывается на формировании групп работников управления, выполняющих одинаковые функции менеджмента.

Структурное разделение труда строится исходя их организационной структуры управляемого объекта, масштабов и сфер его деятельности. Выделяют вертикальное разделение труда (по иерархии управления) и горизонтальное разделение труда. Вертикальное разделение труда построено на принципе разделения 3-х уровней управления: низший, средний, высший. К низшему уровню управления относятся менеджера, имеющие в своем распоряжении работников преимущественно исполнительского труда (бригадиры, начальники смены и т.п.) К среднему уровню управления относятся около 50-60% от всего управленческого состава организации, он включает менеджеров, ответственных за ход работы подразделений, которые состоят из нескольких структурных единиц. Высший уровень управления – администрация, которая осуществляет общее стратегическое руководство предприятия в целом (3-7% управленческого состава персонала организации). Фактическое количество уровней организации характеризуется большим разнообразием и колеблется от 1-2 на малых предприятиях до 8-10 на крупных.

Горизонтальное разделение труда – общим для каждого уровня является то, что на каждом предусмотрен определенный объем работ по функциям управления. Это горизонтальное разделение труда по функциям. Функциональная структура работ на уровнях неодинакова. При движении от низшего уровня управления к высшему увеличивается сложность задач по составлению планов и организации работ на предприятиях.

Технологическое и профессионально-квалификационное разделение труда менеджеров учитывает виды и сложность выполняемых работ. По этим критериям в составе аппарата управления работы организации выделяют 3 группы: руководители (задача – принятие управленческих решений и организация их практической реализации), специалисты (задача – проектировка и разработка вариантов решений), служащие (задача – обеспечение информацией всего процесса управления).

Следовательно, искусство управления людьми, независимо от конкретных условий его применения,— главный элемент всякого руководства вообще, и этот вид деятельности качественно отличен от всех остальных — инженерной, технической и другой деятельности.

Исходя из многомерности самого объекта управления, теория менеджмента строится на основе интеграции общественных наук с комплексом наук о человеке. Соответственно в нее включается огромный круг идей и понятий из области философии, политической экономии, всевозможных конкретных экономик, социологии, психологии, психиатрии, антропологии и т. д.

Вместе с тем мы понимаем, что наука управления может быть также определена и как отдельная наука.

Существует мнение, что наука управления является частью более широкой науки—социологии. Она примыкает к экономике и политической науке, но отличается от них. Наука управления является, таким образом, не только сочетанием многих дисциплин, но и новой отраслью науки.

Теория менеджмента в широком значении данного понятия включает в себя ряд самостоятельных направлений в зависимости от объектов и функциональных элементов управленческой деятельности.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями: