double arrow

Общественное политическое движение во второй половине 19 века. Формирование Беларуской нации

Или

Рэформа 1861 г. ліквідавала галоўную перашкоду, што стрымлівала развіццё капіталізму ў Расіі - прыгоннае права. Аднак гэтага было недастаткова. Каб рухацца наперад да сапраўды буржуазнага грамадства, Расіі былі патрэбны іншыя рэформы дзяржаўна-палітычнага ладу. У 60 — 70-я гады ўрад Аляксандра II прыняў шэраг пастаноў аб правядзенні такіх рэформ: земскай, судовай, гарадской, ваеннай, у галіне народнай адукацыі і друку.

3 усіх рэформ самай радыкальнай з'яўлялася судовая. Новыя судовыя статуты, якія былі прыняты 20 лістапада 1864 г., рашуча парывалі з існаваўшым раней у Расіі судовым ладам. Новы суд буда-ваўся на бессаслоўных прынцыпах. Абвяшчаліся нязменнасць суд-дзяў, незалежнасць суда ад адміністрацыі, вусны характар, спабор-насць і галоснасць судовага працэсу. Пры разглядзе крымінальных спраў прадугледжваўся ўдзел у судовым працэсе прысяжных засяда-целяў, ствараўся інстытут прысяжных павераных (адвакатаў). Пра-цэс папярэдняга следства перадаваўся ад паліцыі судовым следчым. Значна скарачалася сістэма судаводства. Першай інстанцыяй стаў міравы суд з адзіным суддзёй, другой - з'езд міравых суддзяў, потым ішлі акруговыя суды (у губернях) і судовыя палаты (аб'ядноўвалі некалькі губерняў). Для ўсіх судоў імперыі існавала адзіная апеля-цыйная інстанцыя — сенат. Міравыя суддзі павінны былі выбірацца на павятовых земскіх сходах і ў гарадскіх думах. Члены судовых палат і акруговых судоў зацвярджаліся імператарам, а міравыя суддзі -сенатам. Нагляд за дзейнасцю судовых устаноў ажыццяўлялі праку-роры, якія падначальваліся непасрэдна міністру юстыцыі. Разам з тым судовая рэформа пакідала валасны суд для сялян (па грамадзянскіх і дробных крымінальных справах), духоўны суд (кансісторыю) па справах духавенства і ваенныя суды для вайскоў-цаў. Вышэйшыя дзяржаўныя чыны падлягалі Вышэйшаму крымінальнаму суду.

На Беларусі судовая рэформа пачалася толькі ў 1872 г. з увядзення міравых судоў. Аднак міравыя суддзі, у адрозненне ад цэнтральных губерняў Расіі, тут не выбіраліся, а назначаліся міністрам юстыцыі. Акруговыя суды, прысяжныя засядацелі і прысяжныя павераныя з'явіліся ў заходніх губернях толькі ў 1882 г. Спіс прысяжных зася-дацеляў таксама зацвярджаўся ўладамі. Усё гэта было вынікам паў-стання 1863 - 1864 гг. - самадзяржаўе не давярала мясцовым па-мешчыкам, сярод якіх былі моцныя прапольскія настроі.

Земская рэформа, аб'яўленая 1 студзеня 1864 г., прадугледжвала стварэнне ў паветах і губернях выбарных устаноў для кіраўніцтва мясцовай гаспадаркай, народнай асветай, медыцынскім абслугоўван-нем насельніцтва і іншымі справамі непалітычнага характару. На Беларусі ў сувязі з падзеямі 1863 — 1864 гг. уводзіць выбарныя ўста-новы царскі ўрад не адважыўся. Палітыка недаверу мясцовым па-мешчыкам працягвалася ажно да 1911 г., калі ва ўсходніх губернях Беларусі былі створаны земствы, і то згодна са спецыяльным выбарчым законам. Са спазненнем на 5 гадоў на Беларусі была праведзена гарадская рэформа (прынята ў 1870 г., а на Беларусі пачалася ў 1875 г.). Яна абвяшчала прынцып усесаслоўнасці пры выбарах органаў гарадскога самакіравання — гарадской думы і гарадской управы на чале з гарадскім галавой. Аднак права выбіраць і быць абранымі ў гарадскую думу атрымалі толькі тыя, хто плаціў гарадскія падаткі. У сваю чаргу, яны падзяляліся на тры выбарчыя курыі (у залежнасці ад памеру выплочваемага ў гарадскую казну падатку). У першую ўваходзілі найболып буйныя плацельшчыкі, якія плацілі трэць агульнай сумы гарадскіх падаткаў; у другую — сярэднія падаткаплацелыпчыкі, яны таксама плацілі трэць гарадскіх падаткаў; у трэцюю — дробныя падаткаплацелыпчыкі, што выплочвалі астатнюю трэць агульнай сумы. Пры гэтым кожная курыя выбірала аднолькавую колькасць членаў гарадской думы (галосных). Такім чынам, уведзеная сістэма гарадскога самакіравання забяспечвала ўладу буйной буржуазіі -купцам, прадпрымальнікам, уладальнікам нерухомасці. Рабочыя, служачыя, інтэлігенцыя, якія складалі асноўную масу насельніцтва гарадоў, не мелі магчымасці ўдзельнічаць у гарадскім самакіраванні як непадатковае насельніцтва.

Гарадская дума падначальвалася непасрэдна сенату, а не мясцовай адміністрацыі, аднак нагляд за дзейнасцю думы ажыццяўляў губер-натар праз спецыяльна створаныя губернскія ўстановы па гарадскіх справах, Гарадскі галава ў буйных гарадах зацвярджаўся на сваёй пасадзе міністрам унутраных спраў, а ў дробных — губернатарам. Кампетэнцыя гарадскога самакіравання была абмежавана вузкімі рамкамі чыста гаспадарчых пытанняў: добраўпарадкавання тэрыторыі горада, арганізацыі гарадскога гандлю і транспарту, народнай адукацыі і аховы здароўя, прыняцця санітарных і супрацьпажарных мер. Дума мела права абкладваць падаткамі маёмасць і прыбыткі прыватных асоб, але ў вельмі абмежаваных памерах — не болып за 1 % кошту нерухомасці альбо гандлёвага ці прамысловага прыбытку. Пры гэтым болып паловы сабраных сродкаў выкарыстоўвалася не на гарадскія, а на казённыя патрэбы - утрыманне паліцыі і органаў улады. Разам з тым, нягледзячы на значную абмежаванасць, рэформа гарадскога самакіравання ўсё ж такі здолела замяніць былыя феадальныя сас-лоўна-бюракратычныя органы гарадскога кіравання на новыя, засна-ваныя на буржуазным прынцыпе маёмаснага цэнзу.

Рэфармаванне арміі ў Расіі пачалося ў 1862 г., калі былі ўтво-раны 15 ваенных акруг і скарочаны тэрмін службы ў сухапутным войску да 7 і на флоце да 8 гадоў. У 1867 г. быў прыняты новы ваенна-судовы ста'і'ут, які выходзіў з прынцыпаў судовай рэформы 1864 г. Уводзіліся тры судовыя інстанцыі — палкавы, ваенна-акру-говы і галоўны ваенны суд. На час вайны ствараўся Галоўны палявы ваенны суд. Рашэнні ваенных судоў падлягалі зацвярджэнню палка-вога і акруговага военачальнікаў.

Разам з тым у расійскай арміі яшчэ працягваў дзейнічаць сас-лоўны прынцып камплектавання войска. 1 толькі закон 1874 г. увёў усеагульную воінскую павіннасць. Усе мужчыны з 20-гадовага ўзрос-ту павінны былі служыць у войску (выключэнне рабілася толькі для карэннага насельніцтва Сярэдняй Азіі, Казахстана, Сібіры і Поўначы). У сухапутных войсках тэрмін службы паніжаўся да 6 гадоў абавязко-вай і 9 гадоў у запасе, на флоце — адпаведна да 7 і 3 гадоў. Таксама ўводзіліся льготы для людзей, якія мелі адукацыю. Тыя, хто скон-чыў вышэйшыя навучальныя ўстановы, служылі 6 месяцаў, гімназіі — 1,5 года, гарадскія вучылішчы — 3, пачатковыя школы - 4 гады. Такім чынам, з увядзеннем усеагульнай воінскай павіннасці ў Расіі былі фармальна рэалізаваны буржуазныя прынцыпы камплектавання арміі. Але на практыцы саслоўнасць не была ліквідавана. Сярод расійскага афіцэрства пераважалі дваране, а ўвесь цяжар салдацкай службы неслі ніжэйшыя саслоўі, пераважна сяляне, таму што прывілеяваныя саслоўі дзякуючы высокай адукацыі і іншым ільготам фактычна вызваляліся ад службы ў войску.

Буржуазны характар насілі таксама школьная рэформа 1864 г. і цэнзурная рэформа 1865 г. Школа абвяшчалася ўсесаслоўнай, павялічвалася колькасць пачатковых школ, уводзілася пераемнасць розных ступеняў навучання. Гімназіі падзяляліся на класічныя і рэальныя (апошнія пазней пераўтвораны ў рэальныя вучылішчы). У класічных гімназіях у аснову навучання было пакладзена выкла-данне т.зв. класічных моў - грэчаскай і лацінскай, а таксама гуманітарных дысцыплін. Рэальныя гімназіі павялічвалі аб'ём выкла-дання матэматыкі і прыродазнаўства за кошт старажытных моў. Скон-чыўшыя класічныя гімназіі атрымлівалі права паступаць без экзаме-наў ва універсітэты. Доступ ва універсітэты тым, хто скончыў рэальныя гімназіі, быў абмежаваны. Яны маглі паступаць пераважна ў вышэйшыя тэхнічныя навучальныя ўстановы. Увогуле, з-за даволі высокай платы за навучанне магчымасць атрымаць добрую адукацыю мелі пераважна прадстаўнікі прывілеяваных і заможных саслоўяў. Для жыхароў Беларусі становішча ўскладнялася яшчэ і тым, што ў краі не было ніводнай вышэйшай навучальнай установы.

Новы цэнзурны статут, прыняты ў 1865 г., значна пашыраў магчымасці друку. Адмянялася папярэдняя цэнзура для твораў па-мерам не менш як 10 друкаваных аркушаў, а для перакладаў — 20. Выданні меншых памераў абавязкова падлягалі папярэдняй цэнзуры. Буйным перыядычным выданням дазвалялася выходзіць без папя-рэдняй цэнзуры, але толькі пры ўнясенні вялікіх грашовых закла-даў. Пры гэтым органы ўлады мелі права кантролю і прымянення розных санкцый да парушальнікаў закону аб друку — ад грашовага спагнання да закрыцця "нядобранадзейных" газет і часопісаў. Аднак гэта тычылася перш за ўсё цэнтральных выданняў і выдавецтваў. На Беларусі да сярэдзіны 80-х гадоў усе перыядычныя выданні залежалі ад урадавых устаноў і праваслаўнай царквы.

Такім чынам, буржуазныя рэформы 60 — 70-х гадоў XIX ст., па-чынаючы з адмены прыгоннага права, прывялі да значных змен у палітычным жыцці Расіі. Быў зроблены крок наперад па шляху пе-раўтварэння феадальнай манархіі ў буржуазную. Разам з тым яны неслі ў сабе перажыткі прыгонніцтва, былі непаслядоўныя і абмежа-ваныя. Вялікія адрозненні і адтэрміноўкі ў правядзенні рэформ на Беларусі надавалі ім яшчэ больш абмежаваны і непаслядоўны характар у параўнанні з іншымі рэгіёнамі Расіі.

Пасля забойства нарадавольцамі імператара Аляксандра II у 1881 г. ва ўнутранай палітыцы Расіі адбыліся значныя змены. У кіраўніцтве дзяржавы перамогу атрымалі кансерватыўныя колы. У выніку 80 — 90-я гады ўвайшлі ў гісторыю як перыяд контррэформ. У 1882 г. быў устаноўлены строгі адміністрацыйны нагляд за газетамі і часопісамі. Іх рэдакцыі павінны былі па першым патрабаванні Міністэрства ўнут-раных спраў называць імёны аўтараў, якія друкаваліся пад псеўданімамі. Узмацніліся рэпрэсіі супраць прагрэсіўных выданняў, многія з якіх былі хутка зачынены зусім.

Ликвидация Речи Посполитой, идеи французской революции, события войны 1812 г. оказали большое влияние на развитие общественно-политического движения на землях Беларуси. Шляхетская интеллигенция, учащаяся молодежь, недовольные разделами Речи Посполитой, объединялись в кружки и товарищества для выработки и осуществления своих социальных и национальных идеалов. Идейно и, частично, организационно они были связаны с польским общественным движением, контактировали с передовыми людьми России.

Одним из первых тайных обществ была «Виленская ассоциация», разработавшая в 1797 г. документ - «Акт виленского восстания», в котором ставилась цель восстановления Речи Посполитой на основе конституции 3 мая 1791 г. Она имела свои отделения в Бресте, Кобрине. Гродно, Минске и других городах. Члены этой организации были арестованы, судимы, лишены шляхетского звания и отправлены в Сибирь.

В 1817 г. в Виленском университете по инициативе студентов Адама Мицкевича, Томаша Зана, Яна Чечота было создано «Товарищество филоматов», которое имело свои отделения в Свислочской гимназии, Полоцком пиярском училище и других учебных заведениях. Они пропагандировали идеи равенства и свободы. Будущее Беларуси видели в ликвидации крепостничества, введении конституционной формы правления. В 1825 г. эти общества были раскрыты, сто человек арестовано, многие были посажены в тюрьму и сосланы в Сибирь.

В Беларуси получило определенный отклик и поддержку движение декабристов. Декабристы, в свою очередь, следили за развитием польского национально -освободительного движения и пытались установить связь с возникшим в 1821 г. польским «Патриотическим товариществом», которое имело свои отделения в Беларуси. Правое крыло «Товарищества» шло на союз с декабристами при условии, что Польше будут возвращены все земли в границах 1772 г. Летом 1823 г. «Южное общество» декабристов вновь попыталось установить связь с отделениями «Товарищества» в Беларуси. Рассчитывая на их помощь, декабристы разрабатывали план восстания в Бобруйске и ареста царя во время смотра воинских частей, но из-за неподготовленности и разногласий в руководстве этот план не был осуществлен.

В 1823 г. филомат М. Рукевич создал в местечке Брянск Белостокского уезда тайное общество декабристского типа «Военные друзья», в котором одну из главных ролей играл капитан К. Игельстром. Оно объединяло офицеров литовского корпуса, местных чиновников, шляхтичей, учащуюся молодежь. Состояло общество из трех ступеней. В первую («Военные друзья») входили руководители общества и офицеры, во вторую («Согласие») - гражданские лица, в третью («Заряне») - учащиеся Свислочской и Белостокской гимназий. 24 декабря 1825 г. общество «Военных друзей» сорвало церемонию присяги на верность Николаю I. Попытка восстания была пресечена, а ее организаторы арестованы. В феврале 1826 г. в Бобруйске во время смотра полка прапорщик С. Трусов, обнажив шпагу перед солдатским строем, «поносил государя императора и всю августейшую фамилию» и призвал с оружием в руках выступить за свободу, против царя-тирана. Однако поднять солдат на восстание не удалось.

В ответ на эти события в Беларуси царское правительство Николая I начало проводить репрессивную политику. У всех чиновников стали брать подписку о политической благонадежности и не принадлежности к тайным обществам. Ряд охранно-полицейских мер был предпринят по отношению к учебным заведениям. Однако общественно-политическое движение подавить не удалось.

В ноябре 1830 г. в Варшаве началось шляхетское восстание, руководители которого ставили основной целью восстановление Речи Посполитой в границах 1772 г. Подготовку восстания в Беларуси осуществляли польская и ополяченная шляхта, польская интеллигенция, студенты, чиновники, офицеры-поляки, католическое и униатское духовенство, эмиссары Королевства Польского. В начале 1831 г. для подготовки восстания в Беларуси был создан Виленский Центральный повстанческий комитет, который оказался малодейственным и нерешительным. Общего руководства восстанием в Беларуси не было, оно проходило раздробленно, по поветам. Крестьяне и мещане не желали идти в повстанческие отряды, так как и речи не шло о решении их социальных проблем, к тому же активную пропагандистскую деятельность вели царские власти, которые обещали освобождение из-под власти помещиков-повстанцев. Всего в северо-западных поветах Беларуси насчитывалось около 10 тысяч повстанцев.

На территории Беларуси значительных военных действий не было, хотя российским войскам и пришлось отбивать у повстанцев Свентяны, Дисну, Вилейку, Ошмяны, Лепель. В конце мая повстанческие отряды в Виленской и Минской губерниях были разгромлены. Военные действия вели только отряды, прибывшие из Польши под командованием Хлоповского и Гелгуда. Объединенные силы восставших 19 июня 1831 г. попытались захватить Вильно, но вынуждены были отступить. Летом 1831 г. отдельные выступления произошли в южных районах Беларуси, но в целом восстание пошло на спад и в августе практически было подавлено. Разгром восстания привел к отмене автономии Польши и Конституции 1815 г. Многие его участники были преданы суду. Имения шляхтичей конфисковывались. Многих участников восстания отдали в солдаты, выслали в Сибирь на поселение. На территории Беларуси (в современных границах) в 1837 г. были конфискованы 115 имений с 38544 крестьянами мужского пола.

Подавление восстания не смогло остановить общественно-политическое движение в Беларуси. Все более активную роль стали играть представители революционных демократов, выражавших интересы крестьянства и трудящихся города. Общественное движение приобретает социальную направленность, ставит задачи личного освобождения крестьян, свержение царизма. Новое поколение революционеров формировалось из разночинцев. Многие уроженцы Беларуси учились в Петербурге и других российских городах, участвовали там в тайных обществах и кружках, что оказывало влияние на их политическое сознание. С другой стороны, на политическую ситуацию в Беларуси продолжало оказывать влияние польское национально-освободительное движение.

Польская эмиграция не теряла надежды на возобновление вооруженной борьбы, как они считали, в «Русской Польше», т.е. в Беларуси. В 1833 г. представитель польских эмигрантов, уроженец имения Поречье Слонимского уезда М. Волович перешел границу с Россией и сформировал партизанский отряд из крестьян своей деревни. М. Волович был схвачен и приговорен к повешению. В 1838 г. публично был расстрелян еще один эмигрант Ш. Канарский, создатель и руководитель общества «Молодая Польша».

Студент Виленской медико-хирургической академии, уроженец Пинщины, Франц Савич основал в 1836 г. в Вильно «Демократическое товарищество», члены которого пропагандировали идеи солидарности народов в борьбе против самодержавия, выступали за освобождение крестьян и наделение их землей. Идеалом политического строя для Савича и его единомышленников было общество равных возможностей. В 1838 г. «Демократическое общество» было разгромлено. В 1846 - 1849 гг. в Вильно, Минске, Гродно, Лиде, Новогрудке, Ошмянах и других городах действовала тайная организация «Союз свободных братьев», насчитывавшая двести человек. Велась пропаганда среди солдат и офицеров минского гарнизона.

Наряду с репрессиями российское правительство провело в Беларуси ряд политических и административных мероприятий, направленных на укрепление здесь своей власти, быстрейшее слияние западных губерний с собственно русскими губерниями под знаменем православия и единой русской народности. Конфискованные и казенные имения раздавались русским дворянам и чиновникам. В 1831 г. в Витебской и Могилевской губерниях было прекращено действие Статута Великого княжества Литовского 1588 г, а в 1840 г. он был отменен в Виленской, Гродненской и Минской губерниях. Под руководством М. Сперанского вскоре была завершена подготовка «Сбора местных законов», который стал основой усиления российского влияния. Царь утвердил также постановление о переселении в Беларусь «выходцев из внутренних губерний, которые принесут с собой в сей край, чуждающийся России, наш язык, обычаи, приверженность русскому престолу». В населении Беларуси правительство видело только «поляков», пренебрегало белорусским крестьянством и белорусской культурой. Такому подходу способствовала позиция М. Муравьева, который сумел убедить правительство в необходимости борьбы с польским «духом края» и превращении его в русский дух. Хотя основанный в Петербурге из высших сановников Комитет по делам Западных губерний был ориентирован «уравнять западный край во всех отношениях с внутренними российскими губерниями», его деятельность носила административно-полицейский характер.

В целях предупреждения возможных шляхетских волнений был проведен так называемый «разбор шляхты», эта процедура представляла тотальную проверку документальных свидетельств о шляхетском происхождении. Те, кто не мог подтвердить свое происхождение, лишался дворянского звания и переводился в непривилегированные сословия: однодворцев - в сельской местности, граждан - в городах. Значительное число этих семейств было переселено в южные районы России.

Одним из важнейших направлений политики царизма была борьба против католической церкви. Власти пошли по пути уменьшения количества духовенства и подрыва его экономической базы. В 1832 г. был издан указ о ликвидации некомплектных (малочисленных) католических монастырей и передачи их имений в казну. В 1841 г, ссылаясь на то «как непристойно духовной особе отрываться от ее прямых священнических обязанностей», появился ряд указов о приеме в казну собственности всех имений высшего православного и иноверческого духовенства западных губерний. В 40-е годы секуляризация церковных владений была в основном завершена, в результате чего около 100 тыс. ревизских душ пополнили ряды государственных крестьян. Таким образом, церковь ставилась в большую зависимость от государства.

Важным элементом политической стабильности в регионе власти считали консолидацию белорусского населения под эгидой православия - опоры самодержавия. В 30-е годы власти склоняют на свою сторону высшее униатское духовенство во главе с епископом Иосифом Семашко. 12 февраля 1839 г. на соборе в Полоцке принимается решение о присоединении униатской церкви к русской православной. Ликвидация униатской церкви сопровождалась уничтожением ее литературы и других религиозно-культовых ценностей. На белорусских землях устанавливается господство русского православия. В 1840 г. царь распорядился не употреблять в деловых бумагах термины «белорусские» и «литовские» губернии, а перечислять их по названию. Вводилось название «Северо-Западный край».

Процесс формирования белорусской нации обуславливался:

· Основная территория проживания белорусов входила в границы пяти губерний: Виленской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской. Количество населения, согласно переписи 1897 г. составляло в современных границах Беларуси 6, 887 тыс. чел. Удельный вес представителей коренной национальности превышал 73% [2, 214]. Значительная доля белорусов проживала на сопредельных территориях Республики Беларусь -Черниговской, Смоленской областях, в Литве, Латвии, Польше. Около 90% представителей белорусского этноса жили в сельской местности. Примерно 40-50% городского и местечкового населения составляли евреи, что было связано с существованием в пределах 10 западных губерний Российской империи черты оседлости евреев; около 20% горожан были русскими, белорусы же составляли 17,1 % [2, 215].

· Ускорение после реформы 1861 г. темпов экономического развития: а) расширение капиталистического предпринимательства в промышленности; б) постепенная переориентация помещичьих хозяйств на рынок; в) увеличение бессословного землевладения, г) развитие торговли и путей сообщения; д) интенсивное железнодорожное строительство. Все это способствовало созданию на территории Беларуси единого экономического региона и в то же время становлению белорусской нации. 3 Продолжалось становление нового белорусского литературного языка. Формирование его в это время проходило преимущественно в жанрах художественной литературы и публицистики. После введения закона о свободе печати в 1905 г. и появления белорусскоязычных легальных изданий, особенно «Нашай Швы», формирование литературного языка, разработка его научной терминологии пошли быстрее.

· Процесс созревания нации проявился в национальном движении. Белорусское движение взрастало в спорах российских и польских шовинистов за господство над территорией края. В 80-х гг. XIX в. в Петербурге действовал белорусский народнический кружок «Гомон», который дал обоснование существования самостоятельного белорусского этноса, определил задачи перед интеллигенцией по распространению национального самосознания. В начале 90-х гг. в Москве и Петербурге действовали организации белорусского студенчества под руководством А. Гуриновича, М. Абрамовича и др. В 1900 - 103 гг. в Петербурге возникли национальные организации В. Ивановского, братьев А. и И. Луцкевичей, которые стали началом создания первой белорусской политической партии -Белорусской социалистической громады.

· Развитие белорусской национальной культуры - это показатель степени зрелости нации.

Становление буржуазного общества в Беларуси имело ряд специфических черт.

· Запрещение евреям селиться вне городов и местечек.

· Экономическая слабость городов, невозможность найти в них работу для большого количества малоземельных крестьян.

· Искусственное сдерживание разложения помещичьего землевладения.

· Все это деформировало социально-классовую структуру буржуазного общества, сдерживало формирование белорусской нации.

· Белорусская национальная буржуазия находилась еще на стадии становления и представляла собой наиболее слабую прослойку местной многонациональной буржуазии - только 1,7 % [1, 386]. Основные капиталы края находились в руках польских и русских помещиков, еврейских купцов и промышленников. Слабость национальной экономической элиты -буржуазии и дворянства - стало причиной немногочисленности и замедленного созревания национальной интеллигенции.

· Зажиточная часть, разделенная на православных и католиков, до конца не осознала своего национального единства и часто безразлично относилась к проявлению национального движения. В целом, разделение белорусского этноса на католиков и православных отрицательно сказалось на формировании белорусской нации.

· Крестьянство, пролетариат и полупролетарские слои общества в Беларуси состояли преимущественно из представителей белорусского этноса - 76 % всего населения края этих социальных слоев [5, 173].

· Абсолютное большинство белорусов проживало в сельской местности - более 90% [1, 387].

Процесс формирования белорусской нации сдерживался общим направлением политики правительства. После подавления восстания 1863 г. царизм окончательно избавился от иллюзий относительно польского культурно-политического влияния на территории Беларуси и перешел на путь интенсивной русификации:

o основой стало создание социальной базы политики - расширение русского землевладения.

o Благодатная почва для русификации края - наличие многочисленного православного крестьянства. По переписи 1897 г. православные среди белорусов составляли 81,2 % [1, 387].

o Школа была целиком переведена на русский язык обучения.

o В официальной пропаганде насаждалась мысль белорусам, что они русские и не имеют никаких отличий, кроме локально-диалектических.

o Усиленно насаждалась идеология «западноруссизма»: белорусы не самостоятельный этнос, а ответвление русского народа. Соответственно писалась белорусская история.

Итак, процесс формирования белорусской нации обуславливался особенностями и характером социально-экономического развития, направлением политики российского правительства, традиционными чертами национально-культурного развития. Все это привело к замедленному характеру формирования белорусской нации, ее самобытным чертам. Конец XIX - начало ХХ вв. - период, когда начинается национальное возрождение белорусского народа.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: