Пытанні па гісторыі Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый)да заліку

Планы семінарскіх заняткаў для студэнтаў завочного аддзялення

План

План

План

План

Лекцыя 2. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (1772–1917 гг.) – 2 гадзіны.

План

План

План

Для завочнай формы навучання

Тэмы і планы лекцый і семінарскіх заняткаў

Лекцыя 1. Уводзіны. Ад Полацкага, Тураўскага і іншых княстваў да Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага – 2 гадзіны.

1. Гісторыя Беларусі – састаўная частка гісторыі сусветнай цывілізацыі.

2. Этнагенез беларусаў.

3. Першая дзяржаўныя аб'яднанні на тэрыторыі Беларусі.

4. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы ўтва-рэння ВКЛ.

Беларускія землі ў складзе Вялікага Княства Лі-тоўскага (другая палова XIII ст. – 1569 г.) – 2 гадзіны.

1. Сацыяльна-эканамічнае развіццё ВКЛ: аграрныя адносі-ны, рэформа 1557 г., феадальны горад, магдэбурскае права.

2. Унутранае становішча ВКЛ.

3. Знешняя палітыка ВКЛ.

4. Фарміраванне беларускай народнасці.

Беларусь ад Люблінскай уніі (1569 г.) да падзелаў Рэчы Паспалітай (другая палова XVI – 90-я гг. XVIII ст.) – 2 гадзіны.

1. Утварэнне Рэчы Паспалітай.

2. Палітычнае, эканамічнае і сацыяльнае развіццё Рэчы Паспалітай.

3. Падзелы Рэчы Паспалітай.

4. Эпоха Асветы і яе уплыў на развіццё культуры Беларусі.

1. Палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі.

2. Беларусь у перыяд станаўлення буржуазнага грамадства.

3. Беларусь у перыяд расійскіх рэвалюцый і Першай сусветнай вайны.

4. Фарміраванне беларускай нацыі.

. Беларусь паміж двумя сусветнымі войнамі (1917 – верасень 1939 гг.) – 2 гадзіны.

1. Устанаўленне Савецкай улады ў Беларусі.

2. Праблема станаўлення беларускай дзяржаўнасці: БНР–БССР – ЛітБел–БССР.

3. Сацыялістычныя пераўтварэнні ў БССР: «ваенны камунізм», новая эканамічная палітыка, індустрыялізацыя, калектывізацыя сельскай гаспадаркі.

4. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы.

. Беларусь у гады Другой сусветнай, Вялікай Айчыннай вайны ў пасляваенны перыяд (1939–1990 гг.) – 2 гадзіны.

1. Другая сусветная і Вялікая Айчынная вайна і Беларусь.

2. БССР 1945–1985 гг.

3. Пачатак працэсу дэмакратызацыі і грамадскага жыцця ў БССР.

Развіццё Рэспублікі Беларусь як самастойнай дзяржавы (1990 г. – пачатак XXI ст.) – 2 гадзіны.

1. Абвяшчэнне незалежнай Рэспублікі Беларусь. Заканадаўчае афармленне суверынітэту.

2. Канстытуцыя 1994 г. (са змяненнямі і дапаўненямі).

3. Пошукі выхаду з эканамічнага і сацыяльнага крызісу.

4. Рэспубліка Беларусь і сусветнае супольніцтва. Адносіны Беларусі з СНД і Расіяй.

Семінар 1. Беларусь у IX-XVIII ст. – 2 гадзіны.

План

1. Этнагенэз беларусаў.

2. Беларусь у складзе Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага.

3. Беларусь у складзе Рэчы Паспалітай.

4. Утварэнне беларускай народнасці.

5.Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII ст. – 1917 г.) – 2 гадзіны. Падзелы Рэчы Паспалітай і палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі.

6.Беларусь у перыяд станаўлення буржуазнага грамадства.

7.Беларусь пад час войн і рэвалюцый.

Семінар 2. Беларусь у савецкі перыяд (1917–1991 гг.) – 2 га-дзіны.

План

1. Праблема станаўлення беларускай дзяржаўнасці: БНР–БССР–ЛітБел ССР–БССР

2. Сацыялістычныя пераўтварэнні ў БССР: «ваенны камунізм», новая эканамічная палітыка, індустрыялізацыя і калектывізацыя сельскай гаспадаркі.

3. Беларусь у гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войн.

4. БССР у пасляваенны перыяд.

5.Развіццё Рэспублікі Беларусь як самастойнай дзяржавы – 2 гадзіны.

Заканадаўчае афармленне суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Канстытуцыя 1994 г. (са змяненнямі і дапаўненямі).

6.Пошук шляхоў да рыначных адносін.

7.Рэспубліка Беларусь і сусветнае супольніцтва. Адносіны Беларусі з СНД і Расіяй.

1. Навука і рэлігія аб паходжанні чалавека. Старажытнае насельніцтва на тэрыторыі Беларусі (100 тыс. г. да н. э.- к. 3 тыс. да н. э.).Рассяленне індаеўрапейцеў. Насельніцтва Беларусі ў бронзавым раннім жалезным веку (к. 3 тыс. да н. э.-5 ст. н. э.).

2. Лакалізацыя славянскай прарадзімы. Пачатак рассялення славян і іх з’яўленне на тэрыторыі Беларусі ў VІ-VІІІ ст. Балты і славяне.

3. Старажытнаруская дзяржава, яе сутнасць, шляхі фарміравання (ІХ-Х ст.). Беларускія землі ў яе складзе.Станаўленне і развіццё Полацкага і Тураўсткага княства ў ІХ-ХІ стст.

4. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у ІХ-ХІ стст. Перадумова феадальнай раздробленасці на беларускіх землях. Барацьба крыжацкай агрэсіі і нашэсце мангола-татараў.

5. Культура Беларусі ў ІХ-ХІІІ стст.

6. Утварэнне Беларуска-Літоўскай дзяржавы—асновы Вялікага княства Літоўскага. Пашырэнне тэрыторыі княства Літоўскага ў канцы ХІІІ-ХІV стст. Шляхі ўключэння беларускіх земляў у склад ВКЛ.

7. Крэўская ўнія 1385 г., яе змест і значэнне ў далейшым развіцці беларускіх зямель.

8. Органы дзяржаўнай улады, кіравання і судовая сістэма ў ВКЛ.

9. Знешняя палітыка ВКЛ у другой палове ХІV-першай палове ХVІ ст. Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і татарамі, Вялікім княствам Маскоўскім.

10. Этнічныя працэсы на беларускіх землях. Культура ХІV-ХV стст.

11. Люблінская унія 1569 г.: вытокі, змест, вынікі. Палітычны лад і кіраванне Рэчы Паспалітай. Барацьба за захаванне самастойнасці Вялікага княства Літоўскага.

12. Падзеі і лёсы рэфармацыі. Берасцейская царкоўная ўнія 1596 г.: перадумова, сутнасць. Лёс ўніяцкай царквы на Беларусі.

13. Адраджэнне і гуманізм у Еўропе. Развіццё культуры на беларускіх землях у ХУІ ст.

14. Сельская гаспадарка і гарадское жыццё ў Беларусі ў другой палове ХVІ-ХVІІІ стст. Беларусь у войнах і палітычных канфліктах канца ХVІ-першай паловы ХVІІІ стст.

15. Барока і Асветніцтва. Развіццё культуры на Беларусі ў ХVІІ-ХVІІІ стст.

16. Сацыяльна-эканамічны і палітычны заняпад Рэчы Паспалітай. Уключэнне беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі. Змены ў сацыяльнай структуры насельніцтва Еўропы, барацьба за замацаванне палітычных і грамадзянскіх правоў. Адміністрацыйна-дзяржаўныя пераўтварэнні на тэрыторыі Беларусі пасля далучэння да Расійскай імперыя. Сутнасць палітыкі царызму ў заходніх губернях. Айчынная вайна 1812 г. на Беларусі і яе вынікі.

17. Сацыяльна-эканамічнае развіццё ў першай палове ХІХ ст. на Беларусі.

18. Рэвалюцыйныя падзеі ў Еўропе 1830-1831 гг. і 1848-1849 гг. Грамадскі і нацыянальна-вызваленчы рух на Беларусі ў першай палове ХІХ ст. Нацыянальнае пытанне. Паўстанне 1863 г. на Беларусі. К. Каліноўскі.

19. Адмена прыгоннага права на Беларусі ў 1861 г. і яе асаблівасці, іншыя буржуазныя рэформы і контррэформы. Развіццё эканомікі Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

20. Беларускі нацыянальна-вызваленчы і рэвалюцыйна-дэмакратычны рух у другой палове ХІХ-пачатку ХХ ст. і ўплыў на яго з боку польскага нацыянальна-вызваленчага і рускага рэвалюцыйнага руху.

21. Культура Беларусі ў ХІХ ст. Фарміраванне беларускай нацыі. Культуране і нацыянальнае адраджэнне на Беларусі ў пачатку ХХ ст.

22. Першая руская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя 1905-1907 гг. Падзеі на Беларусі. Сталыпінская аграрная і земская рэформа. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў 1907-1914 гг.

23. Абвастрэнне супярэчнасцей наперададні І Сусветнай вайны. Асноўныя ваенныя падзеі на Беларусі. Заканчэнне І Сусветнай вайны і складванне Версальска-Вашынгтонскай сістэмы. Нацыянальны рух на Беларусі ў 1917 г.

24. Палітычныя змены на Беларусі ў часы Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцый 1917 г.

25. Брэсцкі мір. Першы Усебеларускі з’езд. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.

26. Ваенная інтэрвенцыя з боку краін Антанты ў Савецкую Расію. Утварэнне БССР. (1919-1926 гг.).

27. Новая эканамічная палітыка і асаблівасці яе правядзення ў рэспубліцы (1921-1928 гг.). Індустрыялізацыя і асаблівасці яе правядзення на Беларусі, вынікі. Усеагульная калектывізацыя на Беларусі: перадумова, ход, вынікі.

28. Палітыка “беларусізацыі” і практыка яе правядзення ў жыцці ў 20-ыя гг. Усталяванне таталітарнага рэжыму. Масавыя рэпрэсіі на Беларусі ў канцы 20-30-ыя гг.

29. Эканамічнае і палітычнае становішча Заходняй Беларусі пад уладай Польшчы. Палітычнае становішча ў Еўропе напярэдадні ІІ Сусветнай вайны. Уключэнне Заходняй Беларусі ў склад БССР.

30. Пачатак ІІ Сусветнай вайны. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР. Абарончыя баі Савецкіх войск на тэрыторыі Беларусі.

31. Усталяванне акупацыйнага рэжыму на Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Народная вайна супраць фашысцкіх захопнікаў на тэрыторыі Беларусі.

32. Аперацыя “Багратыён”, вызваленне Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў.

33. Змены ў міжнародным становішчы пасля ІІ Сусветнай вайны. Удзел БССР у стварэнні і дзейнасці ААН (другая палова 40-80-х гг.). Пасляваеннае аднаўленне і развіццё эканомікі Беларусі (1945-1955 гг.).

34. Сусветнай сістэма сацыялізму. Праблемы палітычнага жыцця, цяжкасці пасля ваеннага развіцця асветы і навукі (1945-1955 гг.).

35. Эканамічнае развіццё Беларусі 1955-1985 гг. Спробы рэформы. Грамадска-палітычнае жыццё на Беларусі 1955-1985 гг.

36. Адукацыя, навука і культура ў Беларусі ў 60-80-ыя гг. ХХ ст.

37. “Перабудова” і “новае эканамічнае мысленне”. Беларусь на шляху да суверэнітэту і незалежнасці (другая палова 80-х-першая палова 90-х гг. ХХ ст.). Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь.

38. Асноўныя напрамкі сусветнай культуры ў канцы ХХ-пачатку ХХІ стст. Развіццё беларускай культуры 90-е гг. ХХ ст-пачатак ХХІ ст.

39. Развіццё сусветнай эканомікі ў пачатку ХХІ ст. Праблемы глабалізацыі. Эканамічнае і сацыяльнае развіццё Беларусі 2000-2012 гг.

40. Беларусь у сусветнай супольнасці. Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі 2000-2012 гг.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: