double arrow

Тэмы рэфератаў

План

Тэмы рэфератаў

План

Тэмы рэфератаў

План

Тэмы рэфератаў

План

Тэмы рэфератаў

План

Планы семінарскіх заняткаў і тэмы рэфератаў па гісторыі Беларусі для дзённай формы навучання

Асноўная

1. Айчынная і сусветная гісторыя. Курс лекцый: У 2 ч. – Мн., 1995.

2. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый). Нав. рэд. А.М. Алпееў. – Мн., 2002.

3. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. – Мн., 2000.

4. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. – Мн., 1994–1995.

5. Чигринов П.Г. Очерки истории Беларуси. – Мн., 1997.

6. Эканамічная гісторыя Беларусі: Курс лекцый. – Мн., 1996.

Дадатковая

1. Адамушка У.І. Палітычныя рэпрэсіі 20–50-х гг. на Беларусі. – Мн., 1994.

2. Алпеев А.Н. Мы – народ… ХХ век. – Мн., 1998.

3. Алпеев А.Н. …И не было завтра. – Мн., 2000.

4. Алпеев А.Н. Раздумья о судьбах Отечества. – Мн., 2003.

5. Гуманистическая парадигма воспитательной работы в вузе: Сб. науч.ст. / Науч. рук. А.Н. Алпеев. – Мн., 2003.

6. Лыч Л.М., Навіцкі У.Л. Гісторыя культуры Беларусі. – Мн., 1996.

7. Палітычныя партыі Беларусі / П.І. Брыгадзін, У.Ф. Ладысеў, М.С.Сташкевіч і інш. – Мн., 1994.

8. Приоритеты интелектуальной элиты в развитии мировой цивилизации: Материалы международной науч.-теорет. конф., 2002 г. Междунар. гуманитар.-экон. ин-т; Редкол.: А.Н. Алпеев и др. – Мн., 2002.

9. Тихомиров А.В. Беларусь в международных отношениях 1772–2002 гг. / Науч. ред. А.Н. Алпеев. – Мн., 2003.

10. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Мн., 1991–2003. Т. 1–6.


Семінар 1. Развіццё беларускіх зямель (VI – сярэдзіна XIII ст.) – 2 гадзіны.

1. Перадумовы ўзнікнення беларускага этнасу. Балты і славяне.

2. Развіццё феадалізму: сельская гаспадарка і промыслы, узнікненне гарадоў.

3. Полацкае княства – першая беларуская дзяржава.

4. Рэлігія і культура на беларускіх землях у IX–XIII ст.

1. Паходжанне ўсходнеславянскіх народаў (беларусаў, рускіх, украінцаў).

2. Старажытныя Полацк, Тураў, Менск, Гродна і інш.

3. Полацкая княская дынастыя.

4. Хрысціянізацыя беларускіх зямель.

5. Ефрасіння Полацкая: жыццё і дзейнасць.

Палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага (сярэдзіна XIII – 1596 г.) – 2 гадзіны.

1. Праблема ўтварэння Вялікага Княства Літоўскага ў гістарычнай навуцы.

2. Унутрыпалітычнае развіццё ВКЛ у сярэдзіне XIII – першай палове XVI ст.

3. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове XIII – першай палове XVI ст.; аграрная рэформа, “валочная памера”, гарады.

4. Знешняя палітыка ВКЛ у XIV – першай палове XVI ст.

1. Арганізацыя ўлады і кіравання ў Вялікім Княстве Літоўскім.

2. Леў Сапега – выдатны беларускі дзеяч сярэднявечнай Беларусі.

3. Магдэбургскае права на Беларусі.

4. Грунвальдская бітва.

5. Саюз ВКЛ з Польшчай: яго плюсы і мінусы (Крэўская унія 1385 г.)

Семінар 2. Фрміраванне беларускай народнасці. Культура Беларусі XIV – першай паловы XVII ст. – 2 гадзіны.

1.Прычыны і ўмовы складвання беларускай народнасці.

2.Ідэі Адраджэння і Рэфармацыі на Беларусі.

3.Ф. Скарына як вучоны, гуманіст, асветнік і першадрукар.

4.Развіццё беларускага кнігадрукавання і літаратуры. Школа, праваслаўныя брацтвы.

1. Ідэі гуманізма ў паэзіі М. Гусоўскага.

2. Роля і месца культуры Беларусі ў еўрапейскім культурна-цывілізацыйным працэсе.

3. Архітэктура Беларусі ў XIV – сярэдзіне XVII ст.

Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай (1569 г. – сярэдзіна XVIII ст.). – 2 гадзіны.

1. Люблінская унія, утварэнне Рэчы Паспалітай.

2. Палітычнае становішча ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай. Статут ВКЛ 1588 г. і яго значэнне.

3. Войны на тэрыторыі Беларусі сярэдзіны XVII – першай паловы XVIII ст.

4. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове XVII – XVIII ст.

1. Казацка-сялянская і антыфеадальная вайна (1648–1651 гг.).

2. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай (1654–1667 гг.).

3. Паўночная вайна на Беларусі.

4. Бітва 1708 г. пад Лясной.

Семінар 3. Далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі (1772–1795 гг.). – 2 гадзіны.

1. Палітычнае становішча Рэчы Паспалітай да пачатку 70-х гг. XVIII ст.

2. Падзелы Рэчы Паспалітай.

3. Асноўныя напрамкі палітыкі расійскага самаўладдзя на Беларусі.

1. Рэформы ў Рэчы Паспалітай пасля першага падзелу і Канстытуцыя 3 мая 1791 г.

2. Т. Касцюшка – нацыянальны герой.

Асаблівасці развіцця Беларусі ў XIX ст. – 2 гадзіны.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: