double arrow

Тэмы рэфератаў

План

Тэмы рэфератаў

План

Тэмы рэфератаў

План

Тэмы рэфератаў

План

Тэмы рэфератаў

План

Тэмы рэфератаў

План

Тэмы рэфератаў

План

1. Беларусь у вайне 1812 г.

2. Аграрная рэформа 1861 г. і асаблівасці яе правядзення ў Беларусі.

3. Буржуазныя рэформы 60–90-х гг. XIX ст. на тэрыторыі Беларусі.

4. Класавая барацьба. Пачатак узнікнення палітычных партый і арганізацый.

1. Паўстанне 1830–1831 гг.

2. К. Каліноўскі – нацыянальны герой.

3. Народніцтва ў Беларусі.

Семінар 4. Беларусь у пачатку XX ст. – 2 гадзіны.

1. Фарміраванне беларускай нацыі.

2. Эканамічнае развіццё Беларусі ў 1900–1913 гг. Ста-лыпінская аграрная рэформа.

3. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. у Беларусі.

4. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны (1914–1916 гг.).

5. Беларусь пасля падзення самадзяржаўя (люты–кастрычнік 1917 г.).

1. Маніфест 17 кастрычніка 1905 г. і Беларусь.

2. Газета “Наша ніва” – цэнтр нацыянальнага адраджэнцкага руху.

3. Бежанства на Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны.

Усталяванне Савецкай улады на Беларусі (1917–1929 гг.). – 2 гадзіны.

1. Кастрычніцкая (1917 г.) рэвалюцыя і стварэнне сістэмы Савецкай улады на Беларусі.

2. Барацьба за стварэнне беларускай дзяржаўнасці: БНР, ССРБ, ЛітБел, другое абвяшчэнне ССРБ.

3. Палітыка “ваеннага камунізму” на Беларусі.

4. Рыжскі мір 1921 г.

1. Адносіны насельніцтва Беларусі да першых мерапры-емстваў Савецкай улады.

2. Устаўныя граматы Беларускай Народнай Рэспублікі.

3. Савецка-польская вайна 1919–1920 гг. на тэрыторыі Беларусі.

4. Слуцкае паўстанне.

Семінар 5. БССР у міжваенны перыяд (1921–1939 гг.) – 2 га-дзіны.

1. Фарміраванне тэрыторыі і дзяржаўнае будаўніцтва БССР. Палітыка беларусізацыі і яе сутнасць.

2. Новая эканамічная палітыка (НЭП): сутнасць, асаблівасці і характар правядзення ў БССР.

3. Ажыццяўленне палітыкі індустрыалізацыі і калектывізацыі і яе вынікі.

4. Палітычныя рэпрэсіі 20–30-х гг.

1. Сістэма савецкай улады на Беларусі ў 20–30-я гг. XX ст.

2. Беларускае замежжа ў 20–30-я гг. XXст.

3. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы.

Семінар 6. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны – 2 га-дзіны.

1. Пачатак Другой сусветнай вайны. Аб'яднанне беларускага народа ў складзе БССР.

2. Напад Германіі на СССР. Абарончыя баі Чырвонай арміі на тэрыторыіі Беларусі летам 1941 г.

3. Акупацыйны рэжым: планы, мэты, дзеянні. Разгортванне партызанскага руху.

4. Асноўныя вынікі Другой сусветнай вайны для Беларусі.

1. Партызанскі рух і антыфашысцкае супраціўленне на Беларусі.

2. Калабарацыянізм: яго сутнасць і праяўленні на Беларусі.

3. Злачынствы нямецкіх акупантаў на тэрыторыі Беларусі.

4. Аперацыя «Баграціён» і вызваленне Беларусі.

5. Беларусы на франтах Другой сусветнай вайны.

Беларусь у 1945–1980 гг. – 2 гадзіны.

1. Змяненне геапалітычнага становішча БССР. «Халодная вайна» і «жалезны занавес».

2. Беларусь у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе.

3. БССР у сярэдзіне 50–80-х гг.

4. Палітыка «перабудовы»: яе сутнасць, значэнне, вынікі.

1. Рэпрэсіі 40–50-х гг. у БССР.

2. Спробы рэформы кіравання прамысловасцю і сельскай гаспадаркай у 60-я гг. XX ст.

3. Сувязі БССР з замежнымі краінамі, абмежаванне між-народнага суверэнітэту рэспублікі.

4. Здабыткі і пралікі ў вырашэнні сацыяльных праблем у БССР у 70–80-я гг.

5. Першыя грамадскія арганізацыі і пашырэнне ідэі нацыянальнага адраджэння Беларусі.

Семінары 7-8. Рэспубліка Беларусь (1990–2003 гг.). – 2 га-дзіны.

1. Крызіс СССР як унітарнай дзяржавы.

2. Прыняцце Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі і новай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

3. Выбары першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

4. Рэферэндумы (1995 і 1996 гг.). Дапаўненні і змяненні, унесеныя ў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь.

5. Прэзідэнцкія выбары 1994 і 2001 гг.

6. Пошукі шляхоў выхаду з сацыяльна-эканамічнага крызісу.

7. Рэспубліка Беларусь у сусветнай супольнасці.

8. Роля Беларусі ў інтэграцыйных працэсах на постсавецкай прасторы.

9. Адносіны Рэспублікі Беларусь з Расійскай Федэрацыяй.

10. Асноўныя вынікі і галоўныя ўрокі гісторыі Беларусі.

1. Чарнобыльская катастрофа, яе эканамічныя і сацыяльныя наступствы.

2. Палітычныя партыі, грамадскія рухі і арганізацыі ў Беларусі на сучасным этапе.

3. Канфесійнае жыццё на Беларусі.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: