double arrow

Первобытное общество в эпоху каменного, бронзового и железного веков в Беларуси.. Содержание курса, периодизация истории Беларуси. Концепции происхождения белорусского народа и названия «Беларусь». Источники и основные исследования по

Содержание курса, периодизация истории Беларуси. Концепции происхождения белорусского народа и названия «Беларусь». Источники и основные исследования по истории Беларуси.

Фрідрік Діц

Фрідріх Діц народився в кінці 18 століття. Наукова діяльність його доводиться на 1 чверть 19 століття (із заходом на середину). З його ім'ям пов'язано проникнення порівняно історичного методу в романські мови. Порівняльна граматика романських мов Діца - перша. Говорять навіть, що Діц творець всієї романської філології. В 1836г. з'явилася його порівняльна граматика. В цей час виходили вже 2-е і 3-е видання граматики німецьких мов. В орбіту порівняння Діц включає 6 мов - 2 східні - румунську та італійську, 2 південно-західні - іспанську та португальську, 2 північно-західні - французьку та провансальську. Діц виходить із того, що в них єдине першоджерело – латинська мова. Але вже за часів Діца і раніше було відомо, що в історії латинської мови виділяється 2 періоди - класичний і вульгарний. Діц вважав, що ці мови відбулися від вульгарної, народної латинської мови. Існувала точка зору, згідно з якою латинська мова вважалася чимось змішаним з елементів старогрецької, італійської та ін. Діц справедливо вважав, що це не продукт змішення, а самостійна оригінальна мова. Що стосується граматики Діца, то вона складалася з історичної фонетики, формоутворення і синтаксису. В першій фонетичній частині ретельно порівнюється доля, кожного голосного і кожного приголосного. Всередині-романські звукові закони встановлюються, як основа порівняльної граматики. В розділі морфології розглядається формоутворення основних частин мови. В розділі про синтаксис увага уділяється переважно простій пропозиції. Складне залишається в тіні.

Разом з цією працею Діц створив етимологічний словник романських мов, який з'явиться як би IV частиною його порівняльної граматики. Діц критикує ненауковий підхід до етимології, вважав, що вона потребує серйозної наукової бази, якою повинна стати історична фонетика.

Як і взагалі класичні вчені, Діц надавав мало значення другій стороні етимології - семантиці, в основному займався фонетикою. Вважається, що в області семантики навряд чи можна вивести закономірності, можна тільки ворожити.

Проблеми співвідношення фонетичних і семантичних питань сталі згодом центральними. Але тут вони лише намічаються. Таким чином, наукова діяльність Діца заклала свій камінь в розробку порівняльного історичного мовознавства. В цей період виникла индоєвропеістика, основу якої складає компаративістика (створювалися порівняльні граматики) У процесі становлення порівняльного історичного методу були висунуті деякі його принципи, які залишилися непорушними:

1). Порівняльний історичний метод можна застосовувати лише до споріднених мов.

2). Основним матеріалом повинні бути якнайдавніші зафіксовані пам'ятники (санскрит, старогрецька мова). Їм відводилося особливе місце.

3). Компаративістіка повинна спиратися на фонетику і морфологію, як на експериментальну базу.

Объект истории – это совокупность явлений жизни об-ва на протяжении всей истор. сущности людей. Появление истории вызвано потребностью об-ва в осмыслении своего прошлого и изучении перспектив дальнейшего развития. Главная функция – научно-познават. деятельность.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ:

1) Древнее об-во. (100тыс. л. до н.э. – V ст. н.э.).

2) Средневековье. (V ст. н.э. – XV ст. н.э.).

3) Новое время (XVI – 1918г.).

4) Новейшее время (1918г. - …).

Методологические подходы в изучении истории:

-формационный (материалистическое понимание истории, основанное на изучении общ-эконом. формаций)

1) первобытное об-во

2) рабовладельческий строй

3) феодальный уклад

4) капитализм (делится на капитализм и империализм)

5) коммунизм (делится на социализм и коммунизм)

- цивилизационный (автор – Морган; об-вом движут не только эконом. но и духовные потребности человека)

1) дикость (люди жили родами и использовали каменное орудие труда)

2) варварство (изобретение гончарства)

3)цивилизация (письменность, переход от присвающего хоз-ва к производящему + появление гос-в)

Источники по ист. Бел.:

- археологические

- письменные (наративные)

- фольклорные

- этнографические

- кино-фото-фонодокументы

Вспомогательные ист. науки: археология, археография (изучение и публикация мат. по ист.), топонимика (изуч. географ. названия), антропология, нумизматика (монеты), геральдика (гербы).

Бел. национальная историография начинает формироваться в нач. 19в. – Бобровский, Данилович («О литовских летописях» про ВКЛ писал). Конец 19 – нач. 20в – Ефим Карский («Белорусы»), Довнар-Запольский («Основы государственности Беларуси»), Ластовский (редактор «Нашей Нивы»), Игнатовский («1863 на Беларусі: Нарыс падзей»), Пичета.

Происхождение белорусов (=этногенез) 5 теорий:

1) Кривичско-дреговичско-радимичская (авторы: Карский, Пичета, Довнар-Запольский)

2) Кривичская (Ластовский)

3) Древнерусская (бел. являются частью древнерусской народности. Автор: Корнейчик) Согласно этой теории Киевская Русь привела к образованию древнерусской народности. Результатом распада в XIII в. этого государства стало формирование трех новых этносов: белорусского, русского, украинского.

4) Балтская (бел=славяне+балты; авторы: Седов, Штыков) на территории современной Беларуси до славян жили балты (ливы, прусы, ятвяги, жмудь и др). об этом свидетельствуют балтские названия.

5) Финская (бел=славяне+финны; автор: Ласков). на основании существования на Беларуси финской топонимики (географические названия).

Происхождение названия «Беларусь»:

-белый цвет одежды, волос, кожи.

-свобода, независимость терр-ии, не захваченной ни крестоносцами, ни татарами.

-православная вера «чистая», в отл. от язычества.

-особое привилегированное положение полоцких и витебских земель в сост. ВКЛ.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ:

1)Каменный (от 3млн лет до н.э. до 3тыс. лет до н.э.):

1.палеолит (100(40)-10тыс до н.э.):

а)нижний(150тыс лет до н.э.)

б)средний(150-35тыс до н.э.; эпоха Мустье)

в)верхний(35-10тыс до н.э.)

2.мезолит(9-6тыс до н.э.)

3.неолит(5-3тыс до н.э.)

2)Бронзовый (2тыс до н.э. – нач 1ого тысячелетия до н.э.)

3)Железный (1ое тысячелетие до н.э. – IV-Vв н.э.)

Этапы развития первобытного об-ва:

1. Первобытное стадо

2. Ранняя родовая община(матриархат)

3. Поздняя родовая община(патриархат)

4. Разложение первобытного об-ва, начало образования классов

Люди:

Австролапитек(умелый)-архантроп(прямоходящий)-палеоантроп(неандерталец)-неоантроп(кроманьонец).

Первый человек на Беларуси появл в среднем палеолите(100-40тыс лет назад); вид – неандерталец. Были найдены обработанные орудия труда из кремния возле Светилович, деревень Обидовичи, Клеевичи.

На территории Беларуси (около деревень Бердыж и Юровичи, на берегах рек Сож, Припять) открыты позднепалеолитические стоянки человека, возраст которых 26-24 тыс. лет. Здесь найдены кремневый инвентарь, кости мамонта, быка, северного оленя... Люди жили материнско-родовой общиной. Они совместно занимались охотой, рыболовством, собирательством.

Около 11тыс лет до н.э. начинается потепление и массовое заселение терр-ии Беларуси, главным образом по бассейнам рек.

Занятия первобытного человека:

-присваивающее хоз-во: охота(загонная, индивидуальная с использованием лука, стрел), рыболовство, собирательство, бортничество.

5тыс лет до н.э. люди переходят к оседлой жизни, зарождается гончарство, ткачество. Основной материал для орудий труда – кремень. Возле поселка Красносельский были обнаружены шахты по его добыче. В конце неолита происходит НЕОЛИТИЧЕСКАЯ рев-ция(переход от присваивающего хоз-ва к производящему)

БРОНЗОВЫЙ ВЕК.

Земледелие и живодноводство становятся ведущими занятиями людей. Более распространенными стали прядение и ткачество.

Земледелие: мотыжное (исп. каменная или роговая мотыга); подсечно-огневое(лядное; исп. борона-суковатка); пашенное (деревянное рало с железным сошником).

В семье и обществе мужчина занял доминирующее положение. Выделяется родоплеменная знать (совет мужчин – воинов, военных вождей), нарушается прежнее равноправие, возникает частная собственность.

В Беларусь проникают индоевропейцы, которые пришли из малой Азии. в результате их смешения с местными племенами возникли три народа – германцы, славяне и балты. 1ыми индоевропейцами были балты, которые пришли на нашу терр-ию 3тыс лет до н.э.

В Беларуси не было местных месторождений меди и олова, сплав которых дает бронзу, поэтому их привозили в основном с Кавказа.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК.

Из железной руды в сыродутных бомницах (печах, сделанных из глины) выплавляли кричное железо. Домница была найдена возле дер. Лабенщина Минского района.

Возникло имущественное неравенство, которое приводит к войнам. Люди начинают создавать укрепления – городища. Союзы родов объединяются в племена, и начинается формирование зачатков государственности.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: