double arrow

Лекція 1. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ


ВСТУП

В основу кредитно-трансфертної системи організації навчального процесу покладена послідовно-паралельна система, досвід застосування якої у провідних ВНЗ України показує, що вона дозволяє:

- інтенсифікувати навчальний процес;

- систематизувати засвоєння навчального матеріалу;

- встановити зворотній зв'язок з кожним студентом на визначених етапах навчання;

- ефективно контролювати та своєчасно корегувати навчально-виховний процес;

- підвищити мотивацію учасників навчального процесу;

- зменшити пропуски навчальних занять;

- психологічно розвантажити студентів у процесі завершення семестру.

При розробленні цього Положення враховано засади Європейської кредитно-трансфертної та акумулюючої системи (ЄКТАС).

Кредитно-трансфертна технологія організації навчального процесу на поточний час з однією із найбільших сучасних технологій, яка дозволяє забезпечити:

- підвищення якості освіти в умовах інформаційного суспільства;

- забезпечення освітньої мобільності кожного громадянина як з точки зору навчання в різних навчальних закладах, так і навчання протягом усього життя;
- надання випускникам конкурентоспроможності на європейському та світовому ринках праці.

На сучасному етапі економічного розвитку. В умовах трансформації національної економіки, серед проблем, пов’язаних з виходом України з кризового стану, важливе місце посідає завдання формування ефективної банківської системи. Як найважливіший елемент відтворювальної структури економіки банківські установи організують рух і перерозподіл ресурсві суспільства в їх грошовому виразі. Через банківську систему проводять грошові розрахунки і платежі господарюючих суб’єктів та населення в цілому. Саме комерційні банки виконують важливу функцію мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів і перетворення їх у реальний капітал, здійснюючи різноманітні кредитні, інвестиційні та інші операції і забезпечуючи, таким чином, потреби економіки в додаткових ресурсах. Серед суб’єктів фінансово-господарської діяльності комерційні банки – це саме та галузь, яка повинна бути спроможна своєчасно прогнозувати динаміки економічної кон’юктури, а також якнайшвидше та досить гнучко реагувати на будь-які зміни, що відбуваються на фінансовому ринку.

Становлення банківської системи тісно пов’язане зі створенням ефективного механізму управління банківською діяльністю, дієвої системи регулювання і контролю банківських операцій. Це, у свою чергу, потребує глибокого вивчення основ сучасної банківської справи, дослідження сутності й особливостей надання різноманітних банківських послуг, відстежування та врахування міжнародного досвіду, а також перспективних можливостей розвитку фінансово-кредитної системи України в цілому.Останні десятиріччя корінним чином змінили погляди на банки та банківську діяльність. З одного боку, це обумовлено можливими практично миттєвими змінами умов функціонування банків. З іншого – все очевидніша інтеграція банківських систем, фінансова конкуренція, що посилюється, розвиток інформаційних технологій зводять нанівець традиційні методи здійснення банківських операцій. У зв’язку з цим у сучасних умовах банки досить швидко еволюціонують щодо використовуваних методів управління, тому на сьогодні важливого значення набувають проблеми формування класу високопрофесійних менеджерів-банкірів, спроможних здійснювати ефективне управління банківською діяльністю в умовах нестабільності й значних коливань на фінансових ринках та жорстких регулятивних обмежень. Це потребує постійного вивчення та аналізу новітніх способів, підходів до здійснення банківських операцій.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Склад, обсяг і термін виконання кредитно-трансфертного контролю дисципліни

Таблиця 2.1

 

Рубіжні контролі (блоки рубіжних контролів)

Короткий зміст рубіжних контролів

Розподіл навчального часу за видами занять, годин

Самостійна робота студента, год.

Обсяг навантаження студента

Лекції Лаб. роб. №/год. Практ. зан. №/год.   СРВ СРС Годин Кредити
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Блоки рейтингових контролів, що виносяться на 1-й рейтинговий контроль1.

Економічні основи банківської справи 2   2     9

14

+

Операції комерційних банків з організації розрахунків і обслуговування платіжного обороту 6   6     9
2. Депозитні операції комерційних банків 4   6     9

22

+

  Кредитні операції 6   4     9

Змістовний рейтинговий контроль, що виноситься на самостійну роботу

           

+

+

+

           
           

Разом за 1-ий підсумковий рейтинг

18   18     36 36  

Термін проведення 1-го рейтингового контролю – 8 тиждень семестру

Блоки рейтингових контролів, що виносяться на 2-йрейтинговий контроль

3. Операції банків з цінними паперами 4   4     9

14

+

  Операції банків з векселями 2   2     9
4. Операції банків в іноземній валюті 4   2     9 7 +
5. Нетрадиційні банківські операції та послуги 8   8     9 18 +

Рейтинговий контроль, що виноситься на самостійну роботу

           

+

+

+

           
           

Разом за 2-й рейтинговий контроль

18   18     36 41  

Термін проведення2-го підсумкового модульного контролю – 17 тиждень семестру

ВСЬОГО

36 + 36 + + 72 77 +

 

 

ПИТАННЯ ДО РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ

Рубіжний контроль 1

1. Сучасна банківська система України.

2. Банківська діяльність: поняття, процес становлення, функції.

3. Реорганізація банківської системи України.

4. Суть комерційного банку і організаційні основи його функціонування.

5. Банк як головна складова фінансово-кредитної системи.

6. Класифікація комерційних банків.

7. Організаційно-управлінська структура комерційних банків.

8. Сутність, основні принципи організації банківських операцій, їх класифікація.

9. Порядок створення, реєстрації та ліцензування комерційних банків.

10. Державне регулювання діяльності комерційних банків.

11. Поняття ліквідності комерційних банків та її значення для стабільності банківської системи.

12. Ресурси банку та їх формування.

13. Економічна характеристика та джерела формування банківських ресурсів, їх класифікація.

14. Банківський капітал: суть, структура, функції та значення.

15. Характеристик фондів банку, що формують його капітал.

16. Достатність капіталу банку.

17. Основи організації грошових розрахунків у народному господарстві.

18. Характеристика платіжного обороту.

19. Сутність та принципи організації безготівкових розрахунків. Система і законодавча база розрахунків в Україні.

20. Відкриття і ведення банківського рахунку.

21. Характеристика різних видів рахунків.

22. Форми та способи безготівкових розрахунків, сфера використання і порядок проведення розрахункових операцій.

23. Оформлення розрахункових документів та порядок їх приймання і виконання банками.

24. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.

25. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень.

26. Депозитні операції комерційних банків з юридичними особами.

27. Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна характеристика.

28. Механізм здійснення строкових депозитних операцій з юридичними особами.

29. Національна система електронних банківських платежів.

30. Умови депозитного договору.

31. Депозитна політика банку.

32. Сутність, принципи та функції кредиту, його роль в економіці.

33. Форми та види банківського кредиту.

34. Організація кредитної роботи в банку.

35. Організація банківського кредитування.

36. Поняття і складові кредитної політики банку.

37. Етапи процесу кредитування.

38. Плата за кредит.

39. Система оцінки кредитоспроможності позичальника банку.

40. Поняття та сутність кредитоспроможності.

41. Підходи до оцінки кредитоспроможності позичальника.

42. Основні засади проведення оцінки кредитоспроможності позичальників зарубіжними банками.

43. Іпотечне кредитування і методика його здійснення.

44. Формування зобов’язань банку.

45. Міжбанківський ринок та залучення ресурсів на ньому.

46. Міжбанківські розрахунки та механізм їх здійснення.

47. Організація емісійно-касової роботи в установах банків України.

48. Порядок здійснення операцій в приходних касах комерційних банків.

49. Порядок приймання установами комерційних банків платежів від фізичних осіб готівкою.

50. Правила здійснення переказів готівки та виплати їх сум у готівковій формі.

51. Порядок здійснення операцій в вечірніх касах.

52. Організація і порядок роботи каси перерахування.

53. Порядок роботи кас банків при підприємствах і організаціях.

54. Організація і порядок роботи з банкоматами.

 

 

Рубіжний контроль  2

1. Характеристика цінних паперів та видів банківської діяльності на фондовому ринку.

2. Емісійні операції банків.

3. Поняття емісії цінних паперів та емісії діяльності банків.

4. Розміщення акцій та їх обіг.

5. Операції банків з облігаціями власної емісії.

6. Депозитні (ощадні) сертифікати банків як інструмент емісійних операцій.

7. Інвестиційні операції банків з цінними паперами.

8. Загальна характеристика операцій.

9. Економічна характеристика портфелів цінних паперів.

10. Класифікація вексельних операцій банку.

11. Кредитні операції з векселями.

12. Врахування векселів.

13. Вексельне перерахування та вексельна перезастава.

14. Рефінансування Національним банком комерційних банків.

15. Прийняття векселів у заставу за кредитом.

16. Онкольний кредит.

17. Торговельні операції з векселями.

18. Гарантійні операції з векселями.

19. Авалювання векселів.

20. Видача гарантій на забезпечення оплати векселів.

21. Розрахункові операції банків з векселями.

22. Оформлення заборгованості векселями.

23. Розрахунки з використанням векселів.

24. Комісійні та довірчі операції з векселями.

25. Інкасування векселів.

26. Оплата векселів, в яких банк виступає особливим платником (доміциліатом).

27. Зберігання векселів.

28. Купівля, продаж і обмін векселів за дорученням.

29. Організація роботи з векселями в банку.

30. Експертиза векселів.

31. Економічні та організаційні основи здійснення валютних операцій.

32. Валютні цінності та валютний ринок.

33. Класифікація валютних операцій.

34. Відкриття та обслуговування рахунків в іноземній валюті.

35. Відкриття та обслуговування поточних рахунків і іноземній валюті юридичних осіб – резидентів.

36. Відкриття та обслуговування розрахунків в іноземній валюті фізичних осіб.

37. Відкриття та обслуговування поточних рахунків в іноземній валюті представництв юридичних осіб – нерезидентів в уповноважених банках.

38. Торговельні операції з іноземною валютою.

39. Поточні торговельні операції з іноземною валютою.

40. Строкові торговельні валютні операції.

41. Форвардні угоди.

42. Валютні ф’ючерси.

43. Валютні опціони.

44. Валютні угоди «своп».

45. Перекази готівкової та безготівкової іноземної валюти фізичними особами.

46. Відправлення переказів в іноземній валюті.

47. Форми міжнародних розрахунків: суть, види. Загальна характеристика.

48. Міжнародні розрахункові операції. Поняття міжнародних розрахунків.

49. Лізингові операції.

50. Сутність та економічне значення лізингу.

51. Класифікаційна характеристика видів та форм лізингу.

52. Механізм здійснення лізингових операцій комерційними банками.

53. Види лізингових платежів та методика їх розрахунку.

54. Ризики лізингових операцій.

55. Факторингові операції.

56. Основні поняття та елементи факторингу.

57. Класифікаційна характеристика видів та форм факторингу.

58. Механізм здійснення факторингової операції.

59. Факторинг у зовнішньоекономічній діяльності.

60. Вартість факторингової послуги.

61. Ризики, що виникають при здійсненні факторингової операції.

62. Форфейтинг.

63. Основні поняття та елементи форфейтингу.

64. Механізм здійснення форфейтингової операції.

65. Вартість форфейтингової послуги.

66. Переваги та недоліки форфейтингового фінансування.

67. Ризики, що виникають при здійсненні операції форфейтингу.

 

 

ТЕСТИ

Лекція 1. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

1.Вкажіть склад річної фінансової звітності банку:

1. Загальна інформація про діяльність банку.

2. Звіт про прибутки і збитки.

3. Балансовий звіт.

4. Аудиторський висновок.

5. Звіт про зміни у власному капіталі.

6. Звіт про рух грошових коштів.

7. Облікова політика.

8. Звернення голови правління банку.

9. Примітка до річних фінансових звітів.

 

2.Вкажіть склад щоквартальної фінансової звітності:

1. Балансовий звіт.

2. Звіт про фінансові результати.

З. Звіт про рух грошових коштів.

4. Зобов'язання банку, які обліковуються поза балансом.

5. Звіт менеджерів банку.

 

3.Вкажіть склад місячної фінансової звітності:

1. Балансовий звіт.

2. 3віт про фінансові результати.

3. Банки не укладають місячної фінансової звітності.

 

4. Статистична звітність банків належить до:

1. Фінансової.                       

2. Службової.                       

3. Загальнодержавної.                  

4. Конфіденційної.

5. Оприлюдненої.

6. Періодичної.

5. Що належить до оприлюдненої звітності:

1. Службова.

2. Фінансова.

3. Статистична.

4. Періодична моніторингова.

6. Матеріали рейтингів, що публікуються у "Віснику НБУ", укладаються за даними:

1. Статистичної звітності.

2. Фінансової звітності.

3. Бухгалтерської звітності.

4. Даних Асоціації українських банків.

7. Банківські установи звітують перед НБУ про дотримання вимог щодо нормативів ліквідності за формою 611:

1. Щоденно.                

2. Щомісячно.             

3. Щодекадно.

4. Щоквартально.

8. Банківські установи звітують перед НБУ про дотримання нормативів кредитного ризику за даними спеціального файла 42:

1. Щоденно.                

2. Щодекадно.   

3. Щомісячно.

4. Щоквартально.

 

9. Банківські установи звітують перед НБУ про дотримання вимог щодо валютної позиції за формою 611:

1. Щоденно.                

2. Щодекадно.   

3. Раз у два тижні.

4. Щомісячно.

 

10. Банківські установи звітують перед НБУ про дотримання нормативів інвестування за формою 611:

1.Щоденно.                 

2. Щодекадно.   

3. Раз у два тижні.

4. Щомісячно.

 

11. Звіт ІД—КБ "Баланс комерційного банку" складається і відсилається до НБУ через засоби електронної пошти:

1. Щоденно.                

2. Потижнево.

3. Щодекадно.   

4. Щомісячно.

 

12. Звіт про структуру активів та пасивів за строками складається банком і відсилається до НБУ через засоби електронної пошти:

1. Щоденно.                

2. Потижнево.

3. Подекадно.

4. Щомісячно.

 

13. Звіт про відкриті валютні позиції складається банком за даними файла 01 та передається до НБУ:

1. Щоденно.                

2. Потижнево.

3. Подекадно.

4. Щодва тижні.

 

14. Звіт про дотримання економічних нормативів складається банком:

1. Щоденно.

2. Щодекадно.

3. Щомісячно.

4. Щоквартально.

 

15.Звіт про кредитний портфель складається банком і відсилається до НБУ через засоби електронної пошти:

1. Щоденно.

2. Щодекадно.

3. Щомісячно.

4. Щоквартально.

 

16. Звіт про залишки за депозитами складається банком і відсилається до НБУ через засоби електронної пошти:

1. Щоденно.

2. Щодекадно.

3. Щомісячно.

4. Щоквартально.

 

17. Звіт про списану безнадійну заборгованість складається банком і відсилається до НБУ через засоби електронної пошти:

 

1. Щоденно.

2. Щодекадно.

3. Щомісячно.

4. Щоквартально.

18. Звіт про розрахунок резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків укладається і відсилається до НБУ через засоби електронної пошти:

1. Щоденно.

2. Потижнево.

3. Щомісячно.

4. Щоквартально.

19. Звіт банку "Інформація про формування комерційним банком резерву на відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості" складається банком і відсилається до НБУ через засоби електронної пошти:

1. Щоденно.

2. Потижнево.

3. Щомісячно.

4. Щоквартально.

20. Звіт форми "Інформація про включення субординованого боргу в розрахунок регулятивного капіталу банку" складається і відсилається до НБУ через засоби електронної пошти:

1. Щоденно.

2. Що декадно.

3. Щомісячно.

4. Щоквартально.

21.Звіт форми "Розрахунок резерву на відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами" складається і відсилається до НБУ через засоби електронної пошти:

1. Щоденно.

2. Щодекадно.

3. Щомісячно.

4. Щоквартально.

22.Звіг форми "Розрахунок резерву під прострочені нараховані доходи за активними операціями банків" складається і відсилається до НБУ через засоби електронної пошти:

1. Щоденно.

2. Щодекадно.

3. Щомісячно.

4. Щоквартально.

23.Звіт про 20 найбільших кредиторів банку складається і передається до НБУ засобами електронної пошти:

1. Щоденно.

2. Щодекадно.

3. Щомісячно.

4. Щоквартально.

24. Звіт форми "Інформація про вклади фізичних осіб у комерційних банках" укладається і відсилається до НБУ засобами електронної пошти:

1. Щодекадно.

2. Щомісячно.

3. Щоквартально.

4. Щопівроку.

25. Звіт форми "Інформація щодо обсягу валюти, яка знаходиться на окремому депозитному рахунку в НБУ для розрахунку значень відкритої валютної позиції" складається банком і подається до НБУ:

1. Щоденно.

2. Щодекадно.

3. Щодва тижні.

4. Щомісячно.

26. Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності банк складає і подає до НБУ:

1. Щоденно.

2. Щодекадно.

3. Щомісячно.

4. Щоквартально.

27. Звіт про рух грошових коштів укладається банком за підсумками роботи:

1. Щомісячно.

2. Щоквартально.

3. Щопівроку.

4. Раз у рік.

28. Звіт про зміни в капіталі складається банком за підсумками діяльності:

1. Що декадно.

2. Щомісячно.

3. Щоквартально.

4. Щопівроку.

5. Щороку.

29. Коли банк розкриває у примітках до фінансової звітності дотримання облікової політики і принципів обліку:

1. Щомісячно.

2. Щоквартально.

3. Щопівроку.

4. Запідсумками року.

30. Коли банк розкриває у примітках до фінансової звітності зобов'язання, які публікуються на позабалансових рахунках:

1. Щомісячно.

2. Щоквартально.

3. Щопівроку.

4. За підсумками року.

31. Рейтингова система оцінки фінансового стану банку САМЕЬ призначена для:

1. Відкритого користування.

2. Службового користування.

3. Професійного користування.

4. Міжбанківського інформування.

32. Вимоги банку — це:

1. Активи.

2. Зобов'язання.

3. Капітал.

4. Позабалансові зобов'язання.

 Сейчас читают про: