double arrow

ТЕМА 6. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ ПОЗИКАМИ ТА ВЕКСЕЛЯМИ


I. Програма теми:

Характеристика П(С)БО – 11 “Зобов’язання”. Облік довгострокових позик. Облік інших довгострокових зобов’язань. Облік довгострокових векселів виданих.

II. Теоретичні питання для СРС:

1.Які позики є довгостроковими, як вони обліковуються?

2.Які позики є короткостроковими, як вони обліковуються?

3.Як обліковуються довгострокові векселі, видані постачальникам, підрядчикам та іншим кредиторам?

4.Як проводиться облік інших довгострокових зобов’язань?

5.Що може служити забезпеченням по договорах довгострокової позики?

6.Які документи потрібно оформляти для одержання довгострокової позики?

7.Що таке кредитна лінія?

8.Які види векселів ви знаєте?

9.Яким чином в обліку відображаються операції з переведення довгострокової заборгованості в поточну?

10.Яким чином відображаєть часткове погашення заборгованості по кредитах?

 

III. Тестові завдання для СРС:

1. Протягом якого терміну виконуючий банк повинен повідомити бефеніціара про відкриття на його ім’я акредитива?:

а) Протягом 10-ти днів від дня одержання повідомлення від банку-емітента про відкриття акредитива.
б) Протягом 10-ти днів від дня підписання договору про відкриття акредитива.

в) Протягом 2-х днів від дня одержання підтверджуючих документів про відвантаження товару.

г) Протягом 3-х днів від дня одержання повідомлення від банку-емітента про відкриття акредитива.

2. До довгострокових зобов’язань не відносяться:

а) довгострокові кредити банку;

б) відстрочені податкові зобов’язання;

в) доходи майбутніх періодів;

г) інші довгострокові фінансові зобов’язання.

3. За дебетом рахунка довгострокові позики відображають:

а) суми погашення позик;

б)переведення довгострокової заборгованості в поточну;

в) суми отриманих позик.

4. Яким бухгалтерським проведенням відображається отримання довгострокового кредиту:

а) Д-т 311 K-т 51;                                        б) Д-т 311 К-т 501;

в) Д-т 501 К-т 601;                                      г) Д-т 501 К-т 311.

5. Чи можна векселем (простим або перевідним) зробити попередню оплату за товар?:

а) ні, не можна;

б)можна, але за умови, що це передбачено договором закупівлі-продажу;

в)можна, але за умови, що сума у векселі зазначена в інвалюті;

г)можна, але тільки якщо вексель буде перевідним;

д)можна, але тільки якщо вексель буде простим.

6. Чи можна погасити вексель готівкою?:

а) так, але тільки якщо вексель перевідний;

б) так, незалежно від того, який це вексель (простий або перевідний), за умови, що це передбачено відповідним договором;

в) так, але тільки якщо вексель простий;

г) ні, оплата векселів здійснюється тільки в безготівковій формі;

д) у перерахованих вище відповідях правильної відповіді немає.7. Підприємство «А» є засновником підприємства «Б». Чи може підприємство «А» здійснити внесок у статутний фонд підприємства «Б» векселем (простим або перевідним)?:

а) так, але тільки якщо вексель перекладний і за умови, що це передбачено установчими документами;

б) так, але тільки якщо вексель простий і за умови, що це передбачено установчими документами;

в) так, незалежно від того, який це вексель — перекладний або простий;

г) так, незалежно від того, який це вексель — перекладний або простий, за умови, що це передбачено установчими документами;

д) ні, не може.

8. Чи повинне підприємство, яке видає векселі (векселедавець), вести їхній реєстр у спеціальному журналі?:

а) так, зобов’язано вести реєстр у журналі виданих векселів у порядку, затвердженому Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку;

б) підприємство повинне вести окремий реєстр у журналі довільної форми;

в) підприємство повинне вести окремий реєстр у журналі довільної форми, але тільки по виданих перекладних векселях;

г) підприємство повинне вести загальний журнал реєстрації всіх платіжних документів, у тому числі векселів. Форма і порядок ведення журналу визначаються в наказі про облікову політику підприємства.

9. Чи має право векселетримач вносити зміни в текст простого векселя?:

а) Так, може за власною ініціативою, але тільки в реквізити, що стосуються термінів оплати векселя.

б) Так, може за власною ініціативою, але тільки в реквізити, що стосуються місця платежу за векселем.в) Ні, не може, оскільки зміни у вексель може внести тільки векселедавець.

г)Так, може, але за умови наявності письмового дозволу векселедавця.

д) Так, може, але за умови, що це передбачено умовами договору, відповідно до якого векселетримач одержав простий вексель.

10. Підставою для відображення операції по одержанню векселя бухгалтерському обліку є:

а) акцепт векселя;

б) надходження векселя на підприємство;

в) отримання в банку вексельного бланку;

г) передача векселя третій особі.

11. Вилучити з переліку неможливу операцію з простим векселем:

а) передача в заставу вже отриманих кредитів;

б) пред’явлення покупцеві;

в) передача індосаменту.

VI. Практичні завдання для СРС:

Завдання 1.Підприємство одержало довгострокову позичку в розмірі 10 млн. грн. 1 серпня 2009р. під 10% річних на три роки з поверненням повної суми через три роки. Відсотки виплачуються щорічно (1 серпня кожного року 1 млн. грн.).

Розв’язок:

Господарські операції Дебет Кредит Сума, млн., грн.
1. Основна сума боргу 311 501 10,00
2. Відсотки за три роки 39 684 3,00
3. Поточна заборгованість по довгострокових зобов’язаннях 684 610 1,00
4. Відсотки за один рік 951 39 1,00
5. Списано витрату на фінансовий результат 792 951 1,00

Завдання 2. Підприємство одержало довгостроковий кредит банку у розмірі 250000 грн. терміном на 2 роки під 25% річних. Відсотки нараховуються в кінці року. Основна сума боргу сплачується в кінці кожного року однаковими частинами. Зазначені господарські операції відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 3. Підприємство «Алмаз» отримало кредит в банку терміном на 3 роки під 22 % річних. Відсотки нараховуються і сплачуються щокварталу, основна сума боргу сплачується в кінці терміну дії кредитного договору. Зазначені господарські операції відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку.

V.Перелік тем рефератів:

1. Бухгалтерський облік довгострокових кредитів.

2. Бухгалтерський облік довгосткових векселів виданих і отриманих.

3. Документування операцій за довгостроковими зобов’язаннями.

 

VI.Дидактичний матеріал для СРС за темою

[ 1, с. 502-504; 3, с.665-673; 4, с. 405-410; 7, с. 129-144.]

 Сейчас читают про: