double arrow

Тема 2. Цінні папери. Порівняльна характеристика. Правові основи обігу акцій в Україні.


1. Поняття, ознаки та сутність цінних паперів.

2. Види цінних паперів. Порівняльна характеристика.

3. Корпоративні цінні папери. Боргові цінні папери. Похідні цінні папери.

4. Поняття, види, форми та класи акцій. Вимоги до докумекнтарної форми акції.

5. Порядок випуску та обігу акцій.

Законодавство і література

1. Цивільний кодекс України // ВВР України. – 2003. - №40-44. – Ст. 356.

2. Господарський кодекс України // ВВР України. – 2003. - №18-22. – Ст. 144.

3. Закон України “Про господарські товариства” // ВВР України. – 1991. -№49. – Ст. 682.

4. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” // ВВР України. – 2006. - №31.- Ст. 268.

5. Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” // ВВР України. – 1998. - №15. – Ст. 67.

6. 2. Закон України Про державне регулювання ринку паперів//ВВР України.-1996.-№51.-ст.202.

7. Про концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України: Постанова ВРУ //Голос України.-1995.-31 жовтня.

8. Алексеев М.Ю.Рынок ценннх бумаг.- М.: Финансы и статистика, 1992.

9. Бизнес на рынке ценных бумаг: справочно-практическое пособие/ Под ред. В. Коланькова и др.-М.: Граникор, 1992.
10. Колесник В.В. Ринок цінних паперів і принципи правового регулювання.-К.,1993.

11. Макеев А.В. Вексельная форма расчетов и зачета взаимных требований между предприятиями//Финансы.-1993 .-№ 10 .-с.8-17.

12. Кузнецова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. • К.: Юринком, 1998.

13. Фондовий ринок України: цінні папери, інвестори та посередники.-К., 1996.

 

Контрольні питання

1. Що слід розуміти під фондовим ринком?

2. З яких елементів складається фондовий ринок?

3. В чому полягає різниця між депозитарієм і зберігачем? , 

4. За яких умов ведення реєстру обов'язково доручається незалежному реєстратору?

5. Які вимоги до незалежного реєстратора висуває чинне законодавство?

6. Хто має право на одержання інформації з системи реєстру?

7. Яка існує відмінність при відчуженні цінних паперів, випущених в паперовій та безпаперових формах?

8. Які державні органи здійснюють контроль за діяльністю з обігу цінних паперів?

9. Які ознаки відрізняють цінні папери:

а) від національної валюти;

б) від засобів безготівкових розрахунків (платіжних доручень, чеків, акредитивів тощо)?

10. Який документ, не передбачений в Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" як цінний папір, визнається цінним папером за законодавством України?

11. Які характерні риси властиві корпоративним цінним паперам?

12. Які характерні риси властиві борговим цінним паперам?

13. Які характерні риси властиві похідним цінним паперам?

14. Чи можуть цінні папери виступати засобами платежу? Обґрунтуйте.15. Що слід розуміти під сертифікатом акцій? Чи свідчить наявність сертифіката про те, що випуск здійснено в паперовій формі?

16. Який порядок спадкування цінних паперів встановлено законодавством?

17. Коли відбувається перехід права власності на акції державного підприємства, викуплені на аукціоні?

Задачі

Задача 1.

Загальні збори ВАТ "Пролісок" прийняли більшістю в 3/4 голосів рішення про виключення громадянина Р. зі складу учасників товариства за розголошення конфіден­ційної інформації та рішень зборів. Р. звернувся до районного суду з вимогою визнати таке рішення загальних зборів незаконним. Проте суд в позові відмовив, мотивуючи це тим, що згідно зі статутом ВАТ учасники товариства зобов'язані не розголошувати конфіденційну інформацію, а також тим, що загальні збори є вищим органом управління і мають право приймати рішення з будь-яких питань. Крім того, суд встановив, що права Р. не були порушені, оскільки він залишився акціонером ВАТ "Пролісок", хоч і був позбавлений статусу учасника.

Дайте юридичну характеристику ситуації. Чи правильно вирішив питання суд?

Варіант: рішенням загальних зборів громадянин Р. був виключений зі складу учасників ВАТ, і його зобов'язано протягом місяця здати акції товариству за й номінальною вартістю.

Задача 2.

Скласти порівняльну таблицю видів цінних паперів.

Задача 3.

Громадянин Н. продав громадянину П. 20 простих іменних акцій номінальною вартістю 50 коп. за ціною 2 копійки за штуку. На сертифікатах акцій було зроблено передавальний напис, а наступного дня відповідний договір було посвідчено нотаріально. За місяць громадянин П. довідався, що дивіденди на ці акції минулого тижня одержав Н. та звернувся до нього з позовом про повернення суми одержаних дивідендів. Суд в позові відмовив.Дайте юридичну характеристику ситуації. Чи правильно вирішив спір суд? В який момент відбувається перехід права власності на ці акції? З якого часу покупець акцій може реалізувати права власника акцій?

 

Задача 4.

ТзОВ "Пролісок" одержало в порядку погашення заборгованості від ВАТ "Малтекс" 100000 акцій на пред'явника номінальною вартістю 15 грн. Через 6 місяців після одержання акцій ТзОВ "Пролісок" було змушене розрахуватись за свої борги перед кооперативом "Хімік", передавши останньому у власність усі наявні акції.

За результатами проведеної перевірки ТзОВ "Пролісок" було притягнуто до відповідальності за відчуження акцій без одержання ліцензії.

Дайте юридичну оцінку ситуації. Чи правомірні дії ТзОВ "Пролісок"?

Варіант 1. Для розрахунку з кооперативом "Хімік" ТзОВ "Пролісок" уклало договір з брокерською конторою про надання посередницьких послуг з відчуження акцій. Після реалізації акцій брокерською конторою, одержані грошові суми були спрямовані на погашення боргу.

Варіант 2. В погашення заборгованості кооперативу "Хімік " було передано 1000 акцій.

АТ "Марія" розрахувалось за одержану партію пічного палива від ТзОВ "Латек" акціями на пред'явника, які за домовленістю сторін були оцінені на 5грн. менше від номінальної вартості.

Дайте юридичну оцінку ситуації. Чи можуть акції виступати засобом платежу? Якою за своєю сутністю згідно з ЦК України є дана угода? Чи можна вважати, що між сторонами укладено договір купівлі-продажу пічного палива?

 

Тема 3. Порядок утворення акціонерних товариств

1. Правові засади утворення господарських товариств.

2. Види та зміст установчих документів різних видів господарських товариств.

3. Порядок прийняття (затвердження) установчих документів.

4. Правові основи випуску акцій.

5. Порядок державної реєстрації акціонерних товариств.

6. Порядок внесення змін в установчі документи.Сейчас читают про: