double arrow

Законодавство і література


1. Цивільний кодекс України // ВВР України. – 2003. - №40-44. – Ст. 356.

2. Господарський кодекс України // ВВР України. – 2003. - №18-22. – Ст. 144.

3. Закон України “Про власність” // ВВР України. – 1991. - №20. – Ст. 249.

4. Закон України “Про господарські товариства” // ВВР України. – 1991. -№49. – Ст. 682.

5. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” // ВВР України. – 2006. - №31.- Ст. 268.

6. 3. Наказ ФДМУ “Про затвердження положення про спостережну раду” // Державний інформаційний бюлетень "Про приватизацію".-1993 .-№8.

7. Наказ ФДМУ "Про затвердження типового статуту ЗАТ" // Державний інформаційний бюлетень "Про приватизацію".-1993 .-№3.

8. Наказ ФДМУ "Про затвердження типового статуту ВАТ» // Державний інформаційний бюлетень "Про приватизацію".-1993.-№11.

9. Хижняк В. Завдання та функції управління АТ в торгівлі // Право України.-1998.-№8.- С. 81-86.

10. Бень Т., Тедико А. Інституційні передумови контролю над акціонованим підприємством // Економіка України.-1998.-№7.-С. 38-42.

11. Палига Є. Організація управління підприємством // Економіка України.-1994.-№3.- С. 87-88.

12. Свічкарьова Я. Контракт в акціонерному товаристві // Право України. - 1998.-№4.- С.15-19.
13. Скудар Г. Управління великими акціонерними товариствами // Економіка України.-1998.-№2.-с. 14-19.

 

Контрольні питання

1. Які вимоги висуваються законодавством до посадових осіб органів управління господарськими товариствами?

2. Чи є відмінність між поняттям "директор", "генеральний директор", "голова правління", "президент фірми" ? Обґрунтуйте відповідь.

3. Яка система органів повного товариства?

4. Чи може бути обраний до наглядової ради акціонерного товариства представник акціонера?

5. В чому полягають обов'язки реєстратора при підготовці до проведення загальних зборів акціонерів?

6. Обов’язковість утворення якого органу акціонерного товариства залежить від кількості акціонерів?

7. Хто має право підписати трудовий контракт з головою правління акціонерного товариства?

8. В чому полягає відмінність між загальними зборами та зборами учасників?

Задачі

Задача 1.

Скласти положення про наглядову раду, правління та ревізійну комісію.

Задача 2.

Двоє громадян України створили ТзОВ, згідно із статутом якого посадовими особами органів управління можуть виступати лише учасники товариства. Таким чином, один із засновників був обраний головою товариства, а другий - директором. Прокуратура району за місцем знаходження ТзОВ внесла подання про усунення порушень Закону України "Про господарські товариства", зобов'язавши ТзОВ створити передбачену законом та статутом систему органів товариства, зокрема - ревізійну комісію.

За рішенням позачергових зборів учасників той учасник, що обіймав посаду голови товариства, був обраний головою ревізійної комісії. Після цього на рішення зборів надійшов протест прокурора.Дайте юридичну характеристику ситуації. Яка система органів ТзОВ передбачена законом? Чи правильно вчинила прокуратура? Як правильно усунути вказані порушення?

Задача 3.

Рішенням загальних зборів АТ частину повноважень загальних зборів було передано у виключну компетенцію наглядової ради, зокрема:

1) створення та ліквідацію дочірніх підприємств;

2) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів;

3) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства. Своїм рішенням спостережна рада передала повноваження, зазначені в п.2 та З правлінню. Скориставшись цим. правління затвердило положення про наглядову раду, згідно з яким:

а) право обрання та відкликання її членів належить правлінню;

б)заробітна плата членів спостережної ради не може перевищувати мінімальної заробітної плати;

в) контроль за діяльністю правління може здійснюватись лише за згодою останнього.

Довідавшись про це наглядова рада скасувала своє попереднє рішення, але правління відмовилось скасувати положення про спостережну раду. Тоді спостережна, нарада звернулась до суду з вимогою про визнання положення таким, що суперечити закону.

Дайте юридичну характеристику ситуації. Підготуйте проект судового рішення з цього спору. Чи правомірні дії правління і спостережної ради?Тема 5. Правовий режим майна господарських товариств

1. Поняття майна. Поняття та види майнових відносин у господарських товариствах.

2. Поняття та склад статутного фонду. 

3. Порядок та джерела формування майна господарських товариств.

4. Зміна розміру статутного фонду. 

5. Правове регулювання майнових відносин у господарських товариствах.

Законодавство і література

1. Цивільний кодекс України // ВВР України. – 2003. - №40-44. – Ст. 356.

2. Господарський кодекс України // ВВР України. – 2003. - №18-22. – Ст. 144.

3. Закон України “Про господарські товариства” // ВВР України. – 1991. -№49. – Ст. 682.

4. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” // ВВР України. – 2006. - №31.- Ст. 268.

5. Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” // ВВР України. – 1998. - №15. – Ст. 67.

6. Богачов С. Механізм розподілу прибутку АТ // Економіка України.-1996.-№10.-с.60-67.

7. Порядок збільшення статутного фонду АТ у зв'язку з індексацією основних фондів // Бухгалтерський облік і аудит.-1995.-№9.-С. 39-40.

8. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право.-К.: Вентурі, 1996.

9. Зинченко С.А. Лапач В.А. Субъект предпринимательства как юридическое лицо // Государство и право.-1995.-№7.-С. 50.

10. Муравьев А. Об имущественной ответственности членов кооперативов // Хозяйство и право.-1989.-№ 7.

Контрольні питання

1. До якої форми власності належить власність господарських товариств?

2. Яке майно може перебувати у власності командитного товариства?

3. Яке майно не може перебувати у власності повного товариства?

4. В якій формі можуть виплачуватись дивіденди акціонерам?

5. Який документ посвідчує факт передачі нерухомого майна до статутного фонду ТзОВ?

6. Яким чином може використовуватись майно, внесене до статутного фонду АТ?

7. Чи існує відмінність між майновими відносинами, які існують на підприємствах та господарських товариствах?

8. Які види майнових відносин існують в АТ?

 

Задачі

Задача 1.

За рішенням загальних зборів акціонерного товариства було утворено структурний підрозділ. На розвиток даного структурного підрозділу було спрямовано 50000 грн. та майно на суму 2000 грн. Завдяки фінансуванню структурний підрозділ розгорнув свою діяльність та, відчувши свою спроможність до самостійного господарювання, ініціював питання про відокремлення та одержання статусу юридичної особи. Рішенням правління, прийнятим більшістю голосів (5 проти 2), надано дозвіл структурному підрозділу зареєструватись в якості самостійної юридичної особи.

Здійсненою ревізійною комісією акціонерного товариства перевіркою було виявлено невідшкодовані затрати з фінансування структурного підрозділу на суму 52000грн. Юрисконсульт акціонерного товариства надіслав претензію про повернення цієї суми новоствореній юридичній особі. В задоволенні претензії було відмовлено на тій підставі, що на момент одержання фінансування підрозділ входив до складу акціонерного товариства та не мав статусу юридичної особи, а тому не може мати заборгованості перед акціонерним товариством.

Дайте юридичну характеристику ситуації. Чи є підстави для стягнення заборгованості? Хто виступає власником майна?

 

Задача 2.

З метою зменшення статутного фонду АТ "Лев" провело викуп 10% своїх акцій у акціонерів. За рішенням арбітражного суду, яким було задоволена позов ТзОВ "Макс" до АТ "Лев" про стягнення суми боргу і штрафних санкцій на суму 500000 грн., ТзОВ "Макс" звернулося в банк відповідача з відповідним наказом. Проте, у зв'язку із відсутністю коштів на рахунку відповідача, за ухвалою арбітражного суду було звернуто стягнення на майно. Викуплені в акціонерів акції були вилучені та реалізовані. АТ "Лев" звернулось з заявою про перевірку такої ухвали у порядку нагляду в зв'язку з тим, що такий спосіб виконання унеможливлює зменшення розміру статутного фонду.

Дайте юридичну характеристику ситуації. Складіть необхідний проект документу від імені АТ "Лев ". Який порядок зміни розміру статутного фонду?Сейчас читают про: