double arrow

Тести з акціонерного права


1. Згідно з законодавством України господарське товариство виступає:

а) об'єктом права;

б) суб'єктом права;

в) змістом правовідношення;

г) суспільним відношенням.

 

2. Дочірнє підприємство згідно з законодавством України може існувати в формі:

а) будь-якого господарського товариства;

б) будь-якої юридичної особи;

в) акціонерного товариства;

г) товариства з обмеженою відповідальністю;

д) холдінгової компанії.

 

3. Казенне підприємство володіє закріпленим за ним майном на праві:

а) власності;

б) повного господарського відання;

в) оперативного управління;

г) оренди;

д)госпрозрахунку.

 

4. В разі нестачі майна установи для покриття заборгованості субсидіарну відповідальність за борги установи несе:

а) підприємство;

б)власник;

в) ніхто;

г) держава;

д) кредитор, що прострочив.

 

5. Засновником господарського товариства не можуть бути:

а) повні товариства;

б) державні установи;

в) громадські організації;

г) іноземні фізичні особи.

 

6. Установчими документами командитного товариства є:

а) установчий договір;

б)статут;

в) протокол установчих зборів;

г) свідоцтво про державну реєстрацію;
д) рішення засновника.

 

7. Строк дії акціонерного товариства:

а) необмежений;

б) обмежений законом;

в) обмежений строком обігу акцій товариства;

г) може бути обмежений статутом;

д) обмежений часом досягнення мети товариства.

 

8. Основна відмінність філії від дочірнього підприємства полягає в тому, що вона:

а) фінансується вищестоящою організацією;

б) не має на меті одержання прибутку;

в) не має статусу юридичної особи;

г) не має організаційної структури.

 

9. Право на отримання дивідендів мають тільки особи:

а) що є засновниками товариства;

б) що є держателями сертифікату акцій;

в) що є держателями купонного листа на виплату дивідендів;

г) що є власниками акцій на час виплати дивідендів;

д) що є власниками акцій протягом року, за який виплачуються дивіденди.

 

10. Статутний фонд акціонерного товариства не може формуватись за рахунок:

а) акцій;

б) права користування водними ресурсами;

в) бюджетних коштів;

г) заставленого майна;

д) коштів, одержаних в кредит.

 

11. Закрите акціонерне товариство може емітувати:

а) облігації;

б) акції в безпаперовій формі;

в) іменні акції;

г) акції на пред'явника;

д) цінні папери, зазначені вище.

 

12.Акціонерне товариство вважається нествореним, якщо:

а) не були скликані установчі збори протягом двох місяців з дати завершення під­писки на акції;

б) особи, які підписались на акції, не внесли 10 відсотків вартості акцій на раху­нок засновників протягом 30 днів;

в) 60 відсотків акцій не були покриті підпискою;

г) акціонери не сплатили протягом року повної вартості акцій;д) у державній реєстрації товариства відмовили.

 

13.Рішення про обрання спостережної ради приймається:

а) загальними зборами акціонерів більшістю в 2/3 голосів;

б) зборами учасників простою більшістю голосів;

в) установчими зборами більшістю в з голосів;

г) правлінням одноголосне.

 

14.Який орган контролює і регулює діяльність правління в перерві між проведенням загальних зборів:

а) збори засновників;

б) секретаріат (президія) загальних зборів акціонерів;

в) рада акціонерного товариства;

г) збори учасників.

 

15. Яку частину своєї частки, передбаченої в установчих документах, зобов’язаний внести учасник ТзОВ до моменту реєстрації товариства:

а) 100%; б) 50%; в) 30%; г) законодавством не встановлено.

 

16. За яких умов можлива передача частки учасника ТзОВ третій особі:

а) після повного внесення вкладу учасником;

б) після внесення відповідних змін до установчих документів;

в) за можливості виділення внесеного майна в натурі;

г) за згоди інших учасників;

д) за рішенням загальних зборів.

 

17. Яку відповідальність несе акціонер за несплату повної вартості акцій:

а) виключення з товариства;

б) видачу йому лише фактично оплачених акцій;

в) пеню у розмірі 10% річних;

г) штраф 30% від недовнесеної суми.

 

18. До якого часу до скликання загальних зборів акціонерів можливо вносити свої пропозиції щодо порядку денного:

а) 45 днів; б) 40 днів; в) 30 днів; г) 20 днів; д) до часу, вказаного в статуті. 

19. На яку суму статутний фонд акціонерного товариства може бути збільшений за рішенням правління:

а) 50%; б) 33,3%; в) 25%; г) правління не має права приймати рішення з цього питання взагалі.

 

20. В який спосіб може зменшуватись статутний фонд акціонерного товариства:

а) консолідація акцій; б) дроблення акцій;

в) зменшення номінальної вартості акцій;

г) викуп акцій товариством.

 

21. Коли набирає чинності рішення ТзОВ про зменшення його статутного фонду:

а) з моменту державної реєстрації;

б) після одержання згоди кредиторів;

в) після публікації інформації про це;

г) через 3 місяці після державної реєстрації і публікації про це;

д) з моменту набуття сили рішення зборів учасників.

 

22. З якого переліченого питання рішення зборів учасників повинно бути прийнято одноголосне:

а) внесення змін до статуту товариства;

б) придбання товариством частки учасника;

в) створення та ліквідація дочірніх підприємств;

г) встановлення розміру внесення учасниками додаткових вкладів.

 

23. За загальним правилом збори учасників ТзОВ скликаються:

а) в разі потреби;

б) не менше ніж один раз на рік;

в) не рідше двох разів на рік;

г) інший варіант.

 

24. Резервний фонд господарського товариства утворюється в розмірі:

а) 20% майна товариства;

б)] статутного фонду;

в) 25% чистого прибутку;

г) 5% чистого прибутку.

 

25. Товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницького діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язання товариства усім своїм майном, називається:

а) товариством з додатковою відповідальністю;

б) повним товариством;

в) командитним товариством;

г) довірчим товариством;

д) інвестиційною компанією.

 

26. В якому господарському товаристві учасники повного товариства вправі брати участь:

а) в іншому повному товаристві;

б) в акціонерному товаристві;

в) у товаристві з обмеженою відповідальністю;

г) в команди-тому товаристві;

д) у всіх вищенаведених.

 

27. Сукупний розмір часток вкладників командитного товариства не повинен перевищувати ___відсотків майна товариства.

 

28. Учасники командитного товариства називаються:

а) засновниками;

б) командитами;

в) вкладниками;

г) підприємцями.

 

29. Управління командитним товариством здійснюють:

а) збори учасників; б) збори вкладників;

в) збори учасників з повною відповідальністю;

г) органи, утворені власником (власниками).

 

30. Мінімальна кількість членів ревізійної комісії ТзОВ складає ______.

 

31. Привілейовані акції не можуть випускатись на суму, що перевищує:

а) 50 грн.;

б) статутний фонд;

в) 25% статутного фонду;

г) розмір, вказаний в статуті;

д) 10% статутного фонду.

 

32. До цінних паперів належать :

а) акредитиви; б) іноземна валюта; в) земельні бони;

г) інвестиційні сертифікати.

 

33. Рішення про випуск акцій оформляється:

а) установчим договором;

б) протоколом;

в) рішенням установчих зборів;

г) рішенням загальних зборів.

 

34. Акції можуть видаватись покупцю:

а) після підписки на акції;

б) після проведення установчих зборів;

в) після повної сплати їх вартості;

г) після внесення змін до системи реєстру.

 

35. До видів підприємств не належать:

а) спільні підприємства;

б) господарські товариства;

в) сімейні підприємства;

г) колективні підприємства.

 

36. Склад ліквідаційної комісії формується:

а) органом, що прийняв рішення про ліквідацію;

б) судом;

в) арбітражним судом;

г) власником.

 

37. Реорганізація, при якій підприємство увійшло до складу іншої юридичної особи, втративши при цьому свій статус юридичної особи, називається:

а) злиттям; б) приєднанням; в) перетворенням; г) ліквідацією.

 

38. Протягом якого часу після реєстрації випуску акцій акціонерне товариство зобов'язане видати акціонерам сертифікати акцій:

а) 6 місяців; б) 12 місяців; в) 30 днів; г) негайно після повної оплати вартості акції.

 

39. Акції закритого акціонерного товариства передаються:

а) шляхом підписки на акції;

б) шляхом повного індосаменту;

в) шляхом укладання договору купівлі-продажу;

г) шляхом обміну на приватизаційні майнові сертифікати.

 

40. Особливий виконавчий орган товариства з додатковою відповідальністю згідно з законом називається:

а) головою правління; б) дирекцією;

в) президентом; г) директором; д) генеральним директором.Сейчас читают про: