double arrow

Аналіз діяльності підприємства на основі форми № 2 «Звіту про фінансові результати»


Аналіз прибутку

 

Звітпро фінансові результати, на відміну від балансу, надає інформацію не на конкретну дату, а за визначений період. Аналіз звіту про фінансові результати дозволяє одержати необхідну інформацію про доходи, витрати і фінансові результати підприємства, що були отримані їм у результаті господарської діяльності за звітний рік.

Для проведення безпосереднього аналізу про фінансові результати складемо таблицю:

Таблиця 2.1. Звіт про фінансові

Найменування статті

Код рядка

Абсолютні величини

Питома вага статей в виручці від реалізації, %

Зміна

За 2006 рік

За

2007 рік

За 2006 рік

За 2007 рік

В абс. величинах

В структурі

Темпи росту, %
1

2

3

4

5

6

7=4-3

8=6-5

9=4:3*100%

1. Фінансові результати

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010

23846,2

25500,9

100

100

1654,7

0

106,9
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035

23846,2

25500,9

100

100

1654,7

0

106,9
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040

23373,3

26603,1

98,02

104,3

3229,8

6,28

113,8
Валовий: - прибуток - збиток   050 055

472,9
1102,2

1,98

4,32

629,3

2,34

233,1
Інші операційні доходи 060

539,5

897,7

2,26

3,52

358,2

1,26

166,4
Адміністративні витрати 70

2053,1

2752,6

8,61

10,79

699,5

2,15

134,1
Витрати на збут 80

421,7

445,7

1,77

1,75

24,0

-0,02

105,7
Інші операційні витрати 90

657,2

657,6

2,76

2,58

0,4

-0,18

100,1
Фінансові результати від операційної діяльності: - збиток 105

2119,6

4060,4

8,89

15,92

1940,8

7,03

191,6
Інші фінансові доходи 120

38,8

2,0

0,16

0,01

-36,8

-0,15

5,2
Фінансові витрати   140

89,2

157,5

0,37

0,62

68,3

0,25

176,6
Фінансові результати від звичайної діяльності: - збиток 195

2170,0

4215,9

9,1

16,53

2045,9

7,43

194,2
Чистий - збиток   225

2170,0

4215,9

9,1

16,53

2045,9

7,43

194,2

2. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати

230

10236,9

10377,8

42,93

40,7

140,9

-2,23 101,4
Витрати на оплату праці

240

10586,6

13116,0

44,4

51,43

2529,4

7,03 123,9
Відрахування на соціальні заходи

250

3807,3

4666,2

15,97

18,3

856,9

2,33 122,6
Амортизація

260

1133,1

1477,2

4,75

5,79

344,1

1,04 130,3
Інші операційні витрати

270

741,4

821,8

3,11

3,22

80,4

0,11 110,8
Разом

280

26505,3

30459,0

111,15

119,44

3953,7

8,29 114,9
                                   

За рік доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 1654,7 тис. грн. або на 6,9 %.

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 1654,7 тис. грн. або на 6,9 %.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) збільшилась на 3229,8 тис. грн. або на 13,8 %, і збільшилась на 6,28% в структурі.Валовий прибуток збільшився на 629,3 тис. грн. або на 133,1 % і на 2,34 % в структурі.

Адміністративні витати збільшились на 699,5 тис. грн. або на 34,1%, і на 4,36 % в структурі.

Інші операційні доходи збільшились на 358,2 тис. грн. або на 66,4% і на 1,26% у структурі.

Інші операційні витрати збільшились на 0,4 тис. грн. або на 0,1 % хоча зменшились на 0,18 % в структурі.

Витрати на збут збільшились на 24 тис. грн. або на 5,7%, хоча зменшились на 0,02% у структурі.

Фінансові результати від операційної діяльності (збиток) збільшились на 1940,8 тис. грн. або на 91,6 % і на 7,03 % в структурі.

Інші фінансові доходи зменшились на 36,8 тис. грн. або на 94,8% і на 0,15 % в структурі.

Фінансові витрати зменшились на 68,3 тис. грн. або на 76,6% і на 0,25 % в структурі.

Фінансові результати від звичайної діяльності (збиток) збільшились на 2045,9 тис. грн. або на 94,2 % і на 7,43 % в структурі.

Чистий збиток збільшився на 2045,9 тис. грн. або на 94,2 %, і на 4,19 % в структурі.

Операційні витрати збільшились на 3953,7 тис. грн. або на 14,9 % і на 8,29% в структурі. Зокрема за рахунок збільшення матеріальних витрат на 140,9 тис. грн. або на 1,4 % і зменшились на 2,23% в структурі; збільшення витрат на оплату праці на 2529,4 тис. грн. або на 23,9 %, і на 7,03 % в структурі; збільшення відрахування на соціальні витрати на 856,9 тис. грн. або на 22,6%, і на 2,33 % в структурі; збільшення витрат по амортизації на 344,1 тис. грн. або на 30,3 %, і на 1,04 % в структурі; зменшення інших операційних витрат на 80,4 тис. грн. або на 10,8% і на 8,29% в структурі. 
Сейчас читают про: