double arrow

Заборгованість, землеволодіння і поземельний кредит

2

 

Родбертус також відомий як автор спеціальних робіт з питання про заборгованість, землеволодіння і про організацію поземельного кредиту і як один з найбільш глибоких дослідників історії народного господарства. Першому питанню він ще в 1858 р. присвятив невелику книжку, а в 1868-69 р. - двотомний твір. На думку Родбертуса, головною причиною обмеженого положення землевласників є існуюча форма поземельного кредиту, єдиний засіб допомогти землеволодінню - введення відповідно його природі рентної форми заборгованості, при якій нерухомість відповідає не за певний капітал, а за певну ренту, відповідно що змінюється, згідно тим же коливанням, капітальній сумі.

Історії народного господарства Родбертус присвятив ряд монографій, надрукованих частиною за життя його, частиною після його смерті. На підставі ретельного вивчення джерел Родбертус приходить до висновку, що античне народне господарство основувалося на абсолютно іншій основі, ніж сучасне; такою основою був "ойкос" - антична сім'я, яка володіла землею і рухомим капіталом, зокрема рабинями, і займалася як добуванням сировини, так і виготовленням необхідних продуктів оброблювальної промисловості. Ойкос був, господарською одиницею: він задовольняв майже всім потребам домовласника і його сім'ї, і лише небагато предметів споживання - головним чином чужоземні рослинні продукти, метали і предмети розкоші - отримувалися обміном на надлишки власного виробництва. В протилежність сучасному суспільному устрою, в античному народному господарстві не було ні суспільного розподілу праці, - бо кожен ойкос сам задовольняв свої потреби, - ні розчленування доходу на заробітну плату і ренту, - бо домовласник був власником і землі, і капіталу, а разом з тим володів, як річчю, робочою силою своїх рабів; не було і соціального питання в сучасному сенсі, бо робоча сила не протиставлялась капіталу, а входила до його складу; суспільство розчленовувалося тільки на багатих і бідних, причому в основі такого розчленовування лежав, головним чином, розмір землеволодіння: той хто не мав землі був бідняком, пролетарем, крупний землевласник був багатим; він тримав багато рабів, вів виробництво в крупних розмірах, і усередині нього розподіл праці міг досягати дуже високого розвитку; багатий домовласник мав в своєму розпорядженні не тільки фізичну працю, але і розумові здібності рабів. Ойкос - єдиний виробничий союз старовини, був основним осередком античної общини. На відміну від колишніх істориків, що рахують імператорський період римської історії епохою розкладання античного суспільного устрою, Родбертус визнає такою епохою республіканський період, починаючи з реформ Сервія Туллія, що ослабили родовий зв'язок. Це привело за собою концентрацію землеволодіння, розчленовування суспільства на крупних землевласників і бідних пролетарів. Утворення крупних господарств привело до крупних змін в економічному ладі як добувної, так і оброблювальної промисловості: частина рабів великого домовласника стає виключно землеробами, частина - виключно ремісниками; раби-ремісники спеціалізуються на окремих виробництвах; з'являються ергастерії - крупні ремісничі майстерні або мануфактура; торгівля і мореплавання, а також грошовий кредит, що спочатку були побічними заняттями домовласників, стають самостійними і відділяються від землеволодіння. З повною визначеністю така диференціація виражається до початку імператорської епохи, яку Родбертус вважає часом зародження і первинного розвитку соціальних початків, лежачих в основі нового суспільного устрою; у цю епоху відбувається відділення землеволодіння від рухомого капіталу і починається процес утворення виробництва, що не володіє знаряддями. До досліджень Родбертуса панував погляд, що колонат з'явився як результат прикріплення до землі раніше вільних орендарів; Родбертус доводить, що, навпаки, колонат розвинувся з рабства. Це остання думка відкидається більшістю істориків; але теорія ойкоса, як основи античного господарства, прийнята більшістю економістів і багатьма істориками, так що тепер вона може вважатися загальнопоширеною.
Висновок 

Сприйнявши ідеї Сісмонді, критику ним капіталізму і нужденного становища робітників, Родбертус виступає з проповіддю соціалістичних ідей. Проте він вважає, що їх практичне втілення поки що є нереальним. Що ж до теорії, то тут, на його думку, слід бути безкомпромісним. Саме тому він гостро критикує теоретичні засади так званого катедер-соціалізму і водночас стає одним із основоположників теорії "державного соціалізму". Реформування суспільства він сподівається здійснити за допомогою зрівняльного розподілу, покладаючи цей обов'язок на державу.

Теорія цінності. Родбертус стоїть на позиціях трудової теорії вартості, хоч формулює і трактує її досить специфічно. Цінність, крім витрат праці, включає в нього витрати матеріалу і знарядь виробництва, але тільки як попередні витрати праці.

Родбертус визнає різницю між визначенням мінової цінності і самою цінністю, її величиною. Мірою цінності є праця. А одиницею її вимірювання є час.

Виходячи з трудової теорії вартості, Родбертус розглядає як нетрудові доходи прибуток і земельну ренту. Їх він об'єднує в єдину категорію "ренти взагалі", яку визнає рівноцінною категорії додаткової вартості. Слід звернути увагу на те, що Родбертус звинувачував К. Маркса в тому, що останній нібито "запозичив" у нього свою теорію додаткової вартості.

Земельна рента. Основою утворення земельної ренти Родбертус називає приватну власність на землю. Вона є нетрудовим доходом власника землі. Земельну ренту дають усі ділянки землі. Отже, Родбертус поставив питання про існування ренти, яку Маркс назвав абсолютною, що ж до диференційної ренти, то він заперечував її існування, хоч і визнавав, що різниця в продуктивності і розміщенні земельних ділянок збільшує ренту.

Що ж є джерелом ренти? За Родбертусом, середні ціни всіх товарів, як промислових так і сільськогосподарських, збігаються з їхніми трудовими вартостями. Кількість додаткової вартості ("ренти") в обох галузях пропорційна створеним у них сумам вартостей. Проте в сільському господарстві та сама сума вартостей, а отже, й додаткової вартості, створюється меншим капіталом, ніж у промисловості, тому що тут немає сирого матеріалу, сировини. Норма прибутку визначається промисловістю. Через те в сільському господарстві виникає певний надлишок над прибутком. Цей надлишок і є земельною рентою.

Проблема розподілу. Однією з найважливіших функцій суспільства Родбертус називає справедливий розподіл суспільного продукту. Під "справедливим" він розуміє такий розподіл, який забезпечує одержання кожним робітником повного продукту своєї праці. У розподілі багатства Родбертус виділяє дві сторони - економічну і соціальну. Економічна (через дію ринкових відносин) дає змогу власникам землі та капіталу привласнювати частину суспільного продукту (у вигляді процента і ренти). А соціальна - забирає в робітників частину створеного ними продукту, що є порушенням справедливого розподілу.

Чітке розмежування економічної і соціальної сторін розподілу багатства є чи не найбільшою заслугою Родбертуса. Не приділяючи особливої уваги з'ясуванню пропорцій, які складаються в процесі розподілу між факторами (послугами) виробництва, він спеціально наголошує на проблемі пропорцій між трудовими і нетрудовими доходами в національному продукті.

Висновуючи, що частка робітників у національному продукті зменшується на користь капіталістів і землевласників. Родбертус визнає необхідність ліквідації приватної власності, що забезпечить, на його думку, ліквідацію нетрудових доходів. Але це діло далекого майбутнього. За реальних умов розв'язання проблеми він бачить, як уже було сказано, у посиленні ролі держави в розподілі національного продукту.

2
Сейчас читают про: