double arrow

Он-лайнові технології (On line technologies) – Засоби комунікації повідомлень в мережевому інформаційному просторі, що забезпечує синхронний обмін інформацією в реальному часі.


підвищення компетентності(Empowerment)-Результат заходів, що направлені на одержання таких знань і навичок у окремих громадян, соціальних груп, організацій, підприємств і органів влади, які дозволять ввійти їм до глобального Суспільства Знання і в економіку, що заснована на засадах знання, а також приймати обґрунтовані рішення, адекватні їхнім потребам.

портал (portal) – 1.Сайт, що стає основною відправною точкою користувача при вході в інтернет. 2.Значний за обсягом інформації і пропонованими послугами сайт, що обов’язково має систему архивації та пошуку.

Постіндустріальне суспільство – Суспільство, в якому сфера послуг має приоритетний розвиток і превалює над обсягом промислового виробництва та виробництвом сільськогосподарської продукції.

реінжиніринг (reengineering) – Розробка нових ділових процесів – зазвичай на основі електронних систем – з метою прискорити реакції корпоративних систем на зміну умов ведення бізнесу.

Ринковий інформаційний простір (Marketspace) – Ринки, засновані на інформаційних технологіях.

розвиток з використанням ІТ(e-Development)-Соціально-економічний розвиток, ґрунтований на масовому використанні ІТ.
сайт(site) – Гіпертекстова система сторінок, пов’язаних між собою за змістом. Звичайно доступ до сайта забезпечується з використанням протоколу HTTP.

сервер (server) – Комп’ютер, що керує доступом до мережі і мережевими ресурсами, такими як друк та загальний простір зберігання файлів. Деякі сервери забезпечують доступ до інформації в базах даних або на сайтах, в той час як інші координують потік даних і комп’ютерні процеси серед інших серверів і серверних систем.

синергетика(Synergetics)-Наука, що займається вивченням процесів самоорганізації і виникнення, підтримки стійкості і розпаду структур (систем) різної природи на основі методів математичної фізики ( “формальних технологій” ). Синергетичний підхід також застосовується при вивченні такої складної і неструктурованої системи, як мережевий інформаційний простір.

смарт-карта (smart card) – Пластикова картка, що містить інтегральну схему, яка забезпечує певний рівень програмованості і невеликий обсяг пам’яті. Смарт-карти використовуються для ідентифікації , а також для кодування таких відомостей, як, наприклад, історія хвороби.

соціальна дія ІТ(Social impact of ICT)-Дія ІТ на суспільство: на працю і зайнятість, економіку, сфери освіти і культури, соціальну структуру, дім і родину, на повсякденне життя в цілому.

телекомунікації(Telecommunications)-Процес дистанційного передавання даних на засадах ІТ.

телеконференція(Teleconference)-Вид заходу, в якому групова комунікація здійснюється між територіально розподіленими учасниками за допомогою технічних засобів. Приклади: телефонна конференція, аудіоконференція, чат, поштові конференції, відеоконференції і т.і.телематика(Telematics) - 1.Застосування ІТ: інформаційні системи і послуги, що задовольняють інформаційним потребам користувача. 2.Об’єднання телебачення з комп’ютерними пристроями для інтегрування обробки і передавання інформації.

телемедицина(Telemedicine)-Напрямок медицині, заснований на використанні телекомунікацій для адресного обміну медичною інформацією між спеціалістами з метою підвищення якості і доступності діагностики і лікування. Обов’язковою умовою адекватного обміну медичною інформацією є узгоджена підготовка медичних даних і знань для передачі їх каналами зв’язку.

телепослуга(Teleservice)-Послуга, що надається дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційної інфраструктури.

телеробота(Teleworking)-Робота, що виконується з використанням інформаційно-комунікаційної інфраструктури, в місці, віддаленому від місця використання результатів цієї роботи.

узагальнення інформації(Information generalisation)-Перетворення інформації про наявність розмаїття простих поодиноких подій в інформацію про наявність певної події більш високого рівня, в яку ці поодинокі події входять як окремі її елементи.

універсальна послуга(Universal Service)-Забезпечення загального доступу до інформаційно-комунікаційної інфраструктури за прийнятною ціною державними або приватними операторами незалежно від географічного місцезнаходження користувача.Фірмова структура ринку інформації та інформаційних послуг – мережа організацій, які накопичують, переробляють і реалізують інформацію. Фірмову структуру ринку формують: автори баз даних; фірми-власники інформаційних систем; фірми-власники засобів комунікації; консультаційно-дослідницькі фірми і внутрішньофірмові інформаційні служби; кінцеві користувачі інформації.

цифрова економіка(Digital economy)-Економіка, яка здійснюється за допомогою цифрових телекомунікацій.

цифрова ера(Digital age) -Термін виник завдяки процесу глобального розповсюдження цифрових технологій, оскільки цей процес суттєво впливає на велику кількість соціально-культурних аспектів сучасного життя.

якість інформації (Information quality) – сукупність властивостей, що відображають, ступінь придатності конкретної інформації про об’єкти і їхній взаємозв’язок, для досягнення цілей, що стоять перед користувачем.

 

 

За матеріалами:

Глосарій Російського інституту Інформаційного суспільства http://www.iis.ru/glossary/governance.en.html

PC Week / RE, Е.Пройдаков 

Бізнес зі швидкістю думки. Білл Гейтс. - М. – 2001.

Англо-русский толковый словарь по Интернет. И.К.Мирончиков, В.А.Павловцев – Минск, М. – 2000.

Ресурсы украинского Интернет'2002. – Lucky.NetСейчас читают про: