double arrow

Он-лайн-брокер (On line broker) – Класичний або дисконтний брокер, що надає свої послуги через інтернет. 9 страница


електронний торгівельний універсальний майданчик (е-пасаж )(emall)- Пов’язаний з електронною комерцією і являє собою сукупність декількох електронних магазинів, керованих різними продавцями, що розповсюджують різноманітні продукти та послуги (так званий горизонтальний ринковий майданчик). Прикладом може бути майданчик http://www.shopping24.de/.

електронний уряд (е-уряд) (e-government)- 1.Організація державного управління на основі електронних засобів обробки, передавання і розповсюдження інформації, надання послуг державних установ всіх гілок влади всім категоріям громадян (пенсіонерам, робітникам, бізнесменам, державним службовцям та ін.) електронними засобами, інформування тими самими засобами громадян про роботу державних установ. Часто це поняття фактично зводиться до електронного середовища спілкування влади з громадянським суспільством. На Заході, в першу чергу в США і Великій Британії, його розглядають швидше як концепцію, спрямовану на підвищення ефективності діяльності держави в цілому. Включає в себе вільний доступ громадян до державної інформації, переведення державних установ на безпаперове діловодство, встановлення для всіх державних установ показників ефективності роботи на рік і регулярний їх контроль, що проводиться як парламентом, так і громадянами, введення в державних установах пластикових карт для ідентифікації державних службовців, перерахування їм зарплатні, розрахунків за відрядження і т.і. 2.Метафора, що означає інформаційну взаємодію закладів державної влади і суспільства з використанням ІТ. 3.Система державного управління на основі електронних засобів обробки, передачі і розповсюдження інформації.
електронний цифровий підпис (ЕЦП)(Digital signature)Аналог власноручного підпису фізичної особи, представленого як послідовність символів, одержаний в результаті криптографічного перетворення електронних даних з використанням зачиненого ключа ЕЦП, що дозволяє користувачеві відчиненого ключа встановити цілісність і незмінність цієї інформації, а також власника зачиненого ключа ЕЦП.

електронні гроші (е-гроші) (e-money)- Узагальнюючий термін, що означає безготівкові грошові кошти, маніпуляція якими виконується за допомогою електронних засобів.

електронні журнали (коротка форма терміну е-журнал) (e-zine)- Охоплює ті види журнальних видань, які публікують свої матеріали не на папері, а на сайтах у форматі .html або .pdf і розповсюджуються не через традиційні кіоски, а через сервер. Схожа технологія знаходить все більш широке застосування в світі. Прикладами є телеграфне агентство, що публікує інтернет-новини на німецькому сайті http://www.intern.de/, або російське видання на http://www.algo.ru/, що розповсюджує новини ринків ІТ-технологій і зв’язку Росії.електронні консультації (електронні наради, “е-радження”)(e-advising)-Прикладами є он-лайнові взаємодії з питань права, оподаткування, заснування фірм і т.і. (див., наприклад, http://www.distcons.ru/consulting/cons.html). Для реалізації застосовуються засоби електронної пошти, телефонний зв’язок (call-center) або системи електронних конференцій, в тому числі і інтернет-конференції. Не змішувати з е-консалтингом як різновидом е-бізнесу.

електронні податки (е-податки) (e-taxes)- Термін відображає можливість обробки і передавання в он-лайновому режимі податкових заяв. Ця технологія має велике значення в межах діяльності електронного уряду (див. е-government).

електронні рішення (е-рішення) (e-solutions)- Поняття, що охоплює широкий спектр дій для одержання інформації, її обробки, підтримки спільних комунікацій і відображенню процесів, пов’язаних з прийняттям рішень. Є необхідним елементом електронного бізнесу і електронної комерції.

електронні розваги (е-розваги) (e-entertainment)- Всі розваги, одержані електронним чином, починаючи з електронних ігор і закінчуючи “відео-на-замовлення”.

життя в цифровому світі(Being digital)-Це назва знаменитої книги Ніколаса Негропонте 1996 року, директора медіа лабораторії Массачусетського технологічного інституту, в якій він говорить, що в близькому майбутньому наш світ стане цифровим.

закон про свободу інформації 1996 року(Freedom of Information Act 1966 (FOIA))Знакова подія в історії розвитку інформаційного суспільства. Згідно з цим законом всі федеральні відомства США повинні забезпечувати громадянам вільний доступ до всієї наявної інформації, окрім тієї, яка стосується національної оборони, правоохоронних органів, фінансових та особистих документів.застосування (application, application software) – прикладна програма, застосування. Користувацька програма на відміну від програм для підтримки комп’ютерної системи, системних утиліт. Наприклад, електронні таблиці чи браузер. Іноді застосовується більш вільно для позначення будь-якої програми, включаючи користувацькі і системні. В інших контекстах може означати ділову повнофункціональну програму, відділяючи тим самим такий тип програм від ігор та службових програм.

застосування ІТ(Applications of ICT)-Послуги телематики в професійній або приватній сфері, такі як телеробота, телемедицина, телеосвіта і перепідготовка, телекерування дорожнім рухом.

захист інформації(Data protection) - Сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

збиткова автоматизація ( automated waste) – ситуація, коли компанія витрачає гроші на дорогі системи, які підтримують неефективні процеси, замість того, щоб організувати нові, більш ефективні процеси на базі електронних систем.

ідеальна ціна (perfect price) – Адам Сміт вважав, що за вільного і відкритого ринку покупець і продавець можуть відшукати один одного і домовитися про теоретично вірну ціну на будь-який товар чи послугу. Розмаїття інформації в інтернеті і легкість встановлення контактів через цю мережу дають покупцям і продавцям можливість наблизитися до ідеальної ціни.

індикатори розвитку інформаційного суспільства (Indicators of information society development) - Перелік показників, що характеризують розвиток інформаційного суспільства в різних розрізах: інформаційному, економічному, соціальному.

інструментарій інформаційної технології – Один або декілька взаємопов’язаних програмних продуктів для певного комп'ютера, технологія роботи за допомогою яких дозволяє досягти поставленої користувачем мети.

інтернет(internet)– 1.Глобальна мережа, до якої входять державні, академічні, комерційні, військові і корпоративні мережі всього світу, в основі якої лежить використання протоколу передачі даних ТСР / ІР, і яка забезпечує публічно чи приватним чином, комунікаційний сервіс високого рівня. Сума взаємопов’язаних комп’ютерних мереж, що оповивають земну кулю. Інтернет забезпечує доступ до комп’ютерів, електронної пошти, дощок об’яв, баз даних і дискусійних груп, всі з яких використовують протокол ТСР / ІР. 2.Мережа, призначена для структурування і розповсюдження інформації, а також виконання електронних трансакцій в локальних межах (компанії, офісної будівлі, кампуса тощо). В інтранеті використовуються технології інтернету – веб-сторінки, браузери, електронна пошта, групи новин, переліки розсилки – однак вони доступні лише в межах організації.

інтернет-економіка(Internet economy)-Розвиток свого бізнесу в інтернеті: відкриття сайту і віртуальних магазинів, використання електронної реклами і маркетингу, електронного документообігу.

інтернет-інкубатор(Internet incubator) -Венчурна інвестиційна модель, метою якої є прискорене підготування і швидкий вивід на ринок інтернет-компаній та їхніх проектів. Вперше інкубатор створено 1995 року американським бізнесменом Б.Гроссом.

інтернет-магазин(Internet shop)-Місце в інтернеті, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві (юридичній або фізичній особі), враховуючи доставку. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і оборудка відбуваються там же, всередині мережі (на сайті інтернет-магазину)

інтерфейс(Interface)-Програмне забезпечення комунікації між комп’ютером та його користувачем або між двома пристроями; електронної реклами і маркетингу, електронного документообігу.

інформатизація(Informatisation)-Процес інтенсифікації виробництва і розповсюдження знань і інформації, оснований на використанні ІТ. Процес широкомасштабного використання ІТ у всіх сферах соціально-економічного, політичного і культурного життя суспільства з метою підвищення ефективності використання інформації і знань для управління, задоволення інформаційних потреб громадян, організацій і держави і створення передумов переходу держави до інформаційного суспільства.

інформаційна безпека(Information Security)-Має три основні складові: конфіденційність, цілісність і доступність. Конфіденційність належить до захисту чутливої інформації від несанкціонованого доступу. Цілісність означає захист точності і повноти інформації і програмного забезпечення. Доступність – це забезпечення доступності інформації і основних послуг для користувача в потрібний для нього час.

інформаційна війна(Information War)-Дії, вжиті для досягнення інформаційної переваги шляхом завдання шкоди інформації, процесам, що їх засновано на інформації та інформаційним системам супротивника при одночасному захисті власної інформації, процесів, що їх засновано на інформації та інформаційних систем.

інформаційна економіка(Information economy)-(Термін що розповсюджений у 1970-80-ті роки) 1.Економіка, в котрій більша частина ВВП забезпечується діяльністю з виробництва, обробки, зберігання і розповсюдження інформації і знань, і більше половини зайнятих приймають участь в цій діяльності. 2.Концепція, що характерна для тих прогнозів прийдешнього інформаційного суспільства, в яких акцент зосереджується на провідній ролі електронно-інформаційних технічних засобів зв’язку в розвитку всіх основних сфер економіки. При цьому сама інформація ототожнюється з товарною продукцією і досліджується здебільшого за допомогою статистичних методів. 3.Економіка, в якій більша частка валового внутрішнього продукту забезпечена діяльністю з виробництва, обробки, зберігання і розповсюдження інформації та знань, причому в цій діяльності бере участь більш ніж половина зайнятих.

інформаційна зброя(Information weapon)-Сукупність спеціалізованих (фізичних, інформаційних, програмних, радіоелектронних) методів і засобів тимчасового або безповоротного виводу з ладу функцій і служб інформаційної інфраструктури в цілому або окремих її елементів.

інформаційна індустрія(Information industry) -Широкомасштабне виробництво інформаційних товарів і послуг різного типу на базі найновіших ІТ (від газет, часописів і книжок до комп’ютерних ігор і інформаційного наповнення (контенту) мереж). Воно складається з двох суттєво різних частин: виробництво інформаційної техніки (машин і обладнання) і виробництво безпосередньо інформації.

інформаційна нерівність (Цифровий розрив, інформаційнийабоцифровий розкол, цифровеабоелектронне провалля, комп’ютерний вододілі низка інших виразів використовуються як синоніми)(Digital divide) - 1.Новий вид соціальної диференціації, що витікає з різних можливостей використання новітніх ІТ. 2.Термін, характерний прибічникам концепцій, що пов’язують долі інформаційних структур, засобів і процесів їх нерівномірного розповсюдження серед громадян з питаннями громадянських прав і матеріального благополуччя.

інформаційна революція(Information Revolution) -Метафора, що відображає в останній чверті ХХ сторіччя революційний вплив ІТ на всі сфери життя суспільства. Це явище інтегрує ефекти попередніх революційних винаходів в інформаційній сфері (книгодрукування, телефонія, радіозв’язок, персональний комп’ютер), оскільки створює технологічну основу для подолання будь-яких відстаней при передачі інформації , що сприяє об’єднанню інтелектуальних здібностей і духовних сил людства.

інформаційна система(Information system) -Організаційно впорядкована сукупність документів (масивів документів) і інформаційних технологій, враховуючи і використання засобів обчислювальної техніки і зв’язку, що реалізують інформаційні процеси.

інформаційна сфера(Information Sphere) -Сфера економіки, що займається виробництвом, обробкою, зберіганням і розповсюдженням інформації і знань. Сукупність інформації, інформаційної інфраструктури, яка збирає, формує, розповсюджує і використовує інформацію, а також системи регулювання суспільних відносин, які при цьому виникають.

інформаційне законодавство(Information Legislation) -Сукупність законів, нормативних актів та інших форм правового регулювання в сфері обертання і виробництва інформації і використання ІТ.

інформаційне місто(Information city) -Місто, що має постіндустріальну структуру економіки, в якому головними сферами діяльності є управління, фінансова діяльність, наукові дослідження, вища освіта, культура, інформаційне обслуговування, СМІ, ділові послуги (рекламні, консалтингові, інформаційні і т.і.), причому в цих видах діяльності зайнято більше половини всіх працюючих.

інформаційне наповнення, контент(Content) -Будь-яке інформаційно значуще наповнення інформаційної системи – тексти, графіка, мультимедіа.

інформаційне середовище(Information environment) -Сукупність технічних і програмних засобів зберігання, обробки і передавання інформації, а також політичні, економічні і культурні умови реалізації процесів інформатизації.

інформаційне суспільство (Information society) – 1.Концепція постіндустріального суспільства; нова історична фаза розвитку цивілізації, в якій головними продуктами виробництва є інформація і знання. Рисами, що відрізняють інформаційне товариство, є: збільшення ролі інформації і знань в житті суспільства; збільшення долі інформаційних комунікацій, продуктів та послуг у валовому внутрішньому продукті; створення глобального інформаційного простору, який забезпечує (а) ефективну інформаційну взаємодію людей, (б) їх доступ до світових інформаційних ресурсів і (в) задовільнення їхніх потреб щодо інформаційних продуктів і послуг. 2.Щабель в розвитку сучасної цивілізації, що характеризується збільшенням ролі інформації і знань в житті суспільства, зростанням долі інфокомунікацій, інформаційних продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті (ВВП), створенням глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів і задовільнення їхніх соціальних і особистісних потреб в інформаційних продуктах і послугах.

інформаційний злочин(Information crime)-Навмисні зловмисні дії, спрямовані на розкрадання або руйнування інформації в інформаційних системах і мережах, які виходять з корисливих або хуліганських спонукань.

інформаційний код (Information code) – форма речовини або енергії, за допомогою яких переноситься інформація.

інформаційний підхід (Information approach) – метод наукового пізнання об’єктів, процесів або явищ природи і суспільства, згідно з яким в першу чергу виявляються і аналізуються найбільш характерні інформаційні аспекти, що визначають функціонування і розвиток об’єктів, що вивчаються.

інформаційний продукт (Information production; Information product)документована інформація, підготовлена у відповідності до потреб користувачів і представлена у вигляді товару. Інформаційними продуктами є програмні продукти, бази і банки даних та інша інформація.

інформаційний простір(Information space)- (прийнято в Росії) 1.Інтегральний електронний інформаційний простір, створюваний при використанні електронних мереж. 2.Сфери в сучасному суспільному житті світу, в яких інформаційні комунікації відіграють провідну роль. В цьому значенні поняття інформаційного простору зближується з поняттям інформаційного середовища.

інформаційний ринок (Information market) - Інформаційний ринок – система інформаційних, правових і організаційних відносин щодо торгівлі інформаційними технологіями, інформаційними продуктами та послугами. 2.Ринок ІТ, інформаційних продуктів і послуг.

інформаційні послуги (Information services) – послуги, орієнтовані на задовільнення інформаційних потреб користувачів шляхом надання інформаційних послуг. Інформаційні послуги – за законодавством РФ – це дії суб’єктів (власників) щодо забезпечення користувачів програмними продуктами. 2.Задовільнення інформаційних потреб користувачів шляхом надання інформаційних продуктів.

інформаційні потреби(Information needs)-Різновид нематеріальних потреб. Потреба в інформації, яка необхідна для вирішення конкретної задачі або досягнення якоїсь мети.

інформаційні продукти(Information products)-Інформаційні ресурси всіх видів, програмні продукти, бази і банки даних та інша інформація представлена у вигляді товару.

інформаційні процеси(Information processes)-Процеси створення, збирання, зберігання, обробки, відображення, передавання, розповсюдження і використання інформації.

інформаційні ресурси(Information resources)-Документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.)

інформаційні технології (ІТ), інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies (ICT)) -Сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів.

інформаційно-комунікаційна інфраструктура(Information and communication infrastructure)-Сукупність територіально розподілених державних і корпоративних інформаційних систем, ліній зв’язку, мереж і каналів передавання даних, засобів комунікації і управління інформаційними потоками, а також організаційних структур, правових і нормативних механізмів, що забезпечують їх ефективне функціонування.

інформація(Information)-Дані про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси, незалежно від форми їх подання.

інформація про громадян(Personal data)-Персональні дані – синонім. Відомості про факти, події і обставини життя громадянина, які дозволяють ідентифікувати його особу.

кіберкультура (Cyberculture) – напрямок в культурі, в основі якого знаходиться використання можливостей комп’ютерних ігор та технологій віртуальної реальності.

кіберпростір(Cyber space) - Поняття, що вийшло з американського життя, введене письменником Уільямом Гібсоном в п’єсі “Le Neuromancer”. Воно описує віртуальний простір, в якому циркулюють електронні дані всіх комп’ютерів світу.

кількість інформації (Information content) – в теорії інформації: міра інформації, про яку сповіщає поява події певної ймовірності; або міра, що характеризує зменшення невизначеності, яка міститься в одній випадковій величині відносно іншої.

кіоск (kiosk) – персональний комп’ютер, зазвичай з мультимедійним дисплеєм, встановлений у громадському місці для забезпечення широкому загалу доступу до інформації. Для урядових організацій кіоски мають стати звичайним засобом обслуговування громадян, які не мають персонального комп’ютера чи доступу в інтернет.

комп’ютеризація(Computerisation)-Процес розвитку і впровадження комп’ютерів, які забезпечують автоматизацію інформаційних процесів і технологій в різних сферах людської діяльності.

комп’ютерна грамотність(Computer literacy)-Оволодіння мінімальним набором знань і навичок роботи на персональному комп’ютері. Розглядається сьогодні як майстерність, так само необхідна, як і читання чи писання.

комунікація(Communication)-Українською це слово може означати зв’язок, повідомлення, засіб зв’язку, інформацію, засіб інформації, а також контакт, спілкування, з’єднання.

конвергенція інформаційних технологій (Convergence) – процес зближення різнорідних електронних технологій в результаті їх швидкого розвитку і взаємодії.

конективність(Connectivity)-Сполучення компонентів системи, можливість з’єднання (напр., комп’ютерів між собою), здатність до взаємодії (напр., програм між собою).

користувач (споживач) інформації(Information user)-Суб’єкт, що звертається до інформаційної системи або посередника за одержанням необхідної йому інформації, щоб користуватися нею.

мас медіа, засоби масової інформації (Mass media) - Преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, кінематограф, звукозаписи і відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити і панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп’ютерні та інші лінії зв’язку. Всім цим засобам притаманні якості, що їх об’єднують – зверненість до масової аудиторії, доступність багатьом людям, корпоративний характер виробництва і розповсюдження інформації.

масова комунікація(Mass communication) -Процес передачі інформації групі людей одночасно за допомогою спеціальних засобів – мас медіа.

мережа(Network)-Комбінація комп’ютерів та інших пристроїв, пов’язаних таким чином, щоб користувачі могли обмінюватися програмами і технікою (наприклад, принтерами) і спілкуватися один з одним.

мережа інформаційних комплексів– сукупність клонованих інформаційних комплексів, що мають: різноманітну інформаційну спрямованість; уніфіковане програмне забезпечення і інтерфейс; частково уніфікований контент; та таких, що взаємодіють однин з одним шляхом комунікаційних каналів.

мережева економіка (Networked economy) 1. Економіка, що здійснюється за допомогою електронних мереж. Основа мережевої економіки – мережеві організації. 2. Середовище, в якому будь-яка компанія чи індивід, що знаходиться в будь-якому пункті економічної системи, можуть контактувати легко і з мінімальними витратами з будь-якою іншою компанією чи індивідом з приводу спільної праці, торгівлі, обміну ідеями або ноу-хау, або ж просто для «задоволення».

мережева організація(Network organisation) -Мережеві організації – це організації, які використовують в управлінні виробництвом і бізнесом мережеві зв’язки, відносини і технології.

мережеве суспільство(Network society) – Суспільство, в якому значна частка інформаційних взаємодій виконується за допомогою інформаційних мереж.

мережеві технології(Network technologies) -Технології, які дозволяють спілкуватися в мережевому режимі.

мережетворення(Networking)-Процес створення електронних товариств, що ґрунтуються на засадах добровільного і іноді безкоштовного обміну інформацією за інтересами.

мобільна телефонія(Mobile telephony)-Впровадження переносних телефонних пристроїв в сучасний побут. Дослідження показують, що мобільна телефонія суттєво впливає на зміни в способі життя і мислення сучасних людей.

мультимедіа(Multimedia)-1.Комбінування різних медіа з використанням звуку, образів і тексту. Взаємодія візуальних і аудіоефектів керованих інтерактивним програмним забезпеченням. Зазвичай означає поєднання тексту, звуку і графіки, а останнім часом все частіше – анімації і відео. Характерна, якщо не визначальна, особливість мультимедійних веб-вузлів і компакт-дисків – гіперпосилання. Поняття, що означає сполучення звукових, текстових і цифрових сигналів, а також нерухомих і рухомих образів. Так, мультимедійна база даних буде вміщувати текстову і образну інформацію, відеокліпи і таблиці, і все це має однаково легкий доступ. Мультимедійна телекомунікаційна послуга дозволяє користувачеві посилати і одержувати будь-яку форму інформації, взаємозамінну за бажанням. 2.Сукупність сучасних засобів аудіо- теле, візуальних і віртуальних комунікацій, що використовуються в процесі організації, планування і управління рекламною діяльністю.

Нова інформаційна технологія (New information technology) - Інформаційна технологія з дружнім інтерфейсом роботи користувача, що використовує персональні комп’ютери і телекомунікаційні засоби. Основними принципами нових комп’ютерних технологій є: інтерактивний режим роботи з комп’ютером; інтегрування з іншими програмними продуктами; - гнучкість процесу зміни постановок задач і даних.

он-лайн(On Line) - Вид доступу до інтернету, при якому обробка запитів користувача виконується в режимі реального часу.

 он-лайн медіа, режим реального часу (On-line медіа) – Сеанс комунікації в режимі реального часу, пов’язаний з передаванням повідомлення віддаленому користувачеві на його комп’ютер з використанням протоколів Інтернет: FTP, Gopher, WWW.

он-лайн-брокер (On line broker) – Класичний або дисконтний брокер, що надає свої послуги через інтернет.Сейчас читают про: