double arrow

Оцінка ліквідності підприємства


 

Ліквідність підприємства - це його спроможність швидко реалізувати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань, тобто це співвідношення величини його високоліквідних активів (кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.

Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми ліквідних активів, а й майбутні зміни ліквідності.

Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.

Щоб визначити, чи достатньо в підприємства грошей для погашення його зобов’язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності та формування залишку коштів після погашення зобов’язань перед бюджетом, страховими та іншими соціальними фондами, а також виплати дивідендів.

Аналіз ліквідності потребує ретельного аналізу структури кредиторської заборгованості підприємства. Він здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов’язань із наявності ліквідних коштів.

Для аналізу ліквідності також доцільно розраховувати в динаміці коефіцієнти абсолютної ліквідності, покриття, поточної ліквідності, критичної оцінки, поточної заборгованості, період інкасації дебіторської заборгованості, тривалість кредиторської заборгованості, обертання матеріальних запасів, обертання постійних та усіх активів.
Аналіз ліквідності доцільно доповнити аналізом платоспроможності, яка характеризує спроможність підприємства своєчасно й повністю виконати свої платіжні зобов’язання, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру.

Коефіцієнти ліквідності підприємства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Відображає яка частина короткострокової заборгованості може бути погашена за рахунок найбільш ліквідних активів на дату складання балансу 2872 306572 =0,0093 0,2 - 0,35
Коефіцієнт швидкої ліквідності Відображає яка частина короткострокових зобов’язань може бути погашена не тільки за рахунок грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень, але й за рахунок очікуваних надходжень від дебіторів (Грошові кошти+ Короткострокові фінансові вкладення+Дебітори (зі строком погашення в найближчі 6 місяців)/ Короткострокові пасиви 614 306572 = 0,002 0,6 - 0,8
Коефіцієнт загальної ліквідності В якій частині оборотні активи покриваються короткостроковими зобов’язаннями (Грошові кошти+ Короткострокові фінансові вкладення+ Реальні дебітори+Товарно-матеріальні запаси) / Короткострокові пасиви 449929 306572 = 1,46 1 - 2
Чистий оборотний капітал (ЧОК) Засвідчує про перевищення обігових активів над поточними пасивами Оборотні (поточні) активи-короткострокові пасиви 449929 - 306572 =143357 ЧОК повинен покривати не менше 10% загального обсягу оборотних та не менше 50% запасів та затрат

 Відповідно до проведених розрахунків, видно що підприємство має невисокі показники ліквідності. Зокрема, коефіцієнт абсолютної ліквідності менший за рекомендоване значення (становить 0,0093), коефіцієнт швидкої ліквідності менший за рекомендоване значення (становить 0,002). Коефіцієнт загальної ліквідності знаходиться у межах норми 1,46, що свідчить про нормальний стан, але підприємству необхідно підвищувати ліквідність свої засобів.
Сейчас читают про: