double arrow

Аналіз показників ліквідності

2

ТОВ “Автополюс” на 31 грудня 2008 року

Показники На початок року На кінець року
Грошові кошти, тис. грн. (А1) 22,17 12,3
Дебіторська заборгованість, тис. грн. (А2) 5750,5 8334,9
Запаси і затрати, тис. грн. (А3) 5440,9 5637,3
Необоротні активи, тис. грн. (А4) 2152,4 1790,3
Поточні зобов'язання, тис. грн. (П1) 9123,6 10208,8
Короткострокові позики, тис. грн. (П2) - -
Довгострокові зобов’язання, тис. грн. (П3) 3993,8 6565,0
Власний капітал, тис. грн. (П4) 249,1 -999,0
Коефіцієнт абсолютної ліквідності, Кал 0,0024 0,0012
Коефіцієнт швидкої ліквідності, Кшл 0,63 0,82
Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття), Кп 1,23 1,37

 

Коефіцієнт миттєвої ліквідності теж має дещо низьке значення. Для підприємств України рекомендована величина цього коефіцієнта коливається у межах від 0,8 до 1,0.

Значення збільшилося з 0,63 до 0,82 і в принципі знаходиться в межах норми. Однак бачимо, що збільшення відбулось за рахунок зростання дебіторської заборгованості, яке часто буває невиправдане. Як би там не було, оскільки даний коефіцієнт має вирішальне значення для банків, так як характеризує ступінь надійності підприємства при поверненні кредитів, тенденція до збільшення свідчить на користь підприємству. Те, що, показники абсолютної і миттєвої ліквідності набагато нижчі нормативних значень, викликано перевищенням темпів росту поточної заборгованості над темпами росту ліквідних коштів підприємства.
Показники загальної ліквідності також дещо занизькі. Встановлений норматив цього показника рівний 2,0; може коливатися в межах 1,5 - 2,5. Вони мають тенденцію до збільшення. Зазначимо, що зависокі показники загальної ліквідності свідчать не про стабільний фінансовий стан підприємства і про ефективність його діяльності, а про наявність у підприємства понаднормативних виробничих запасів, що не є позитивною рисою при аналізі фінансового стану підприємства.

У формалізованому вигляді наявність обігових коштів можна записати:

ВОК = ВК - НА, (4)

де ВОК - власні обігові кошти;

ВК - власний капітал;

НА - необоротні (позаобігові) активи.

Наявність власних обігових коштів, тобто додатне значення ВОК - мінімальна умова фінансової стійкості.

наявність власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (ВКД) - визначається шляхом збільшення значення попереднього показника на суму довгострокових кредитів і позик (пасивів):

ВКД = ВОК + КД, (5)

де ВКД - власні оборотні кошти і довгострокові позикові джерела формування

запасів і витрат (довгострокові кредити і позики);

ВОК - власні оборотні кошти;

КД - довгострокові кредити і позики.

2) загальний розмір основних джерел формування запасів і витрат ВКД ККвизначається шляхом збільшення попереднього показника на суму короткострокових позикових коштів:

ВКД КК = ВОК + КД + КК, (6)

де ВКД КК - власні оборотні кошти і довго - та короткострокові кредити і позики

ВОК - власні оборотні кошти;

КД - довгострокові кредити та позики;

КК - короткострокові кредити і позики.

На основі цих трьох показників, що характеризують наявність джерел, які формують запаси й витрати для виробничої діяльності, розраховують величини, за допомогою яких визначають розмір джерел для покриття запасів і витрат:

надлишок (+) або нестача (-) власних обігових (оборотних) коштів:

 

DВОК = ВОК - З, (7)

 

де DВОК - надлишок (+) або нестача (-) власних обігових (оборотних) коштів;

ВОК - власні оборотні кошти;

З - запаси.

2) надлишок (+) або нестача (-) власних та довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат:

 

DВКД = ВКД - 3, (8)

 

де DВКД - надлишок (+) або нестача (-) власних та довгострокових позикових

джерел формування запасів і витрат;

ВКД - власні оборотні кошти і довгострокові позикові джерела формування запасів і витрат (довгострокові кредити і позики);

З - запаси.

3) надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел для формування запасів і витрат:

 

D ВКД КК = ВКД КК - 3, (9)

 

де D ВКД КК - надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел для формування запасів і витрат;

ВКД КК - власні оборотні кошти і довго - та короткострокові кредити і позики;З - запаси.

Для характеристики фінансової ситуації на підприємстві існує чотири типи фінансової стійкості:

Абсолютна стійкість фінансового стану задається умовою: З < ВОК.

Для забезпечення запасів (З) Достатньо власних обігових коштів, платоспроможність підприємства гарантована.

Нормальна стійкість фінансового стану підприємства, яка гарантує його платоспроможність, відповідає наступній умові: З < ВОК + КД.

В даному випадку для забезпечення запасів окрім власних обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики (пасиви) ДП.

3. Нестійкий фінансовий стан - для забезпечення запасів окрім власних обігових

коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити та позики, платоспроможність порушена, але є можливість її відновити:

 

З < ВОК + КД + КК.

 

4. Кризовий (критичний) фінансовий стан, при якому підприємство знаходиться на межі банкрутства, тому що грошові кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість не покривають навіть його кредиторської заборгованості і прострочених позик:

 

З > ВОК + КД + КК.

 

Кризове фінансове становище - це грань банкрутства. У ринковій економіці при кількаразовому повторенні такого положення підприємству загрожує оголошення банкрутства.

Фінансова стабільність підприємства характеризується станом власних і позикових коштів й аналізується за допомогою системи відносних фінансових коефіцієнтів.

У світовій та вітчизняній практиці використовують сукупність відносних показників для аналізу фінансової стійкості підприємства з погляду структури джерел фінансування.

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) Кавт, або коефіцієнт концентрації власного капіталу - відношення загальної суми власних коштів до пасивів:

 

, (10)

 

де ВК - власні кошти (власний капітал),

П - пасиви.

Коефіцієнт Кавт характеризує частку власників підприємства в загальній сумі авансованих коштів.

Чим більше значення цього показника, тим кращий фінансовий стан господарюючого суб’єкта (тим меншою є його залежність від зовнішніх джерел фінансування). У загальній сумі фінансових ресурсів частка власного капіталу не повинна бути меншою від 50%, тобто Кавт > 0,5.

Мінімальне значення коефіцієнта автономії (Кавт= 0,5) свідчить про те, що всі зобов’язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами.

Коефіцієнт фінансової залежності Кфз визначають як відношення пасивів до власного капіталу:

 

, (11)

 

де П - пасиви;

ВК - власний капітал.

Цей показник обернений до коефіцієнта автономії. Збільшення Кфз у часі свідчить про підвищення частки позикових коштів у фінансуванні підприємств, і навпаки. Якщо Кфз= 1, підприємство не має позик. Показник фінансової залежності використовують у детермінованому факторному аналізі, наприклад в аналізі чинників рентабельності власного капіталу.

3. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів Кз/в розраховується як відношення залучених коштів до власного капіталу:

 

, (12)

 

де ЗК - залучені кошти;

ВК - власний капітал.

Його оптимальне значення становить 1.

Кз/в показує, скільки позикових коштів (сума розділів III та IV пасиву балансу) припадає на 1 грн власного капіталу. Збільшення значення цього показника в часі свідчить про деяке зниження фінансової стійкості, і навпаки.

4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу Км визначається як відношення власних обігових коштів до власного капіталу:

 

, (13)

 

де ВОК - власні обігові кошти;

ВК - власний капітал.

Значення Км показує частку власного капіталу, що використовується для фінансування поточної діяльності підприємства. Збільшення значення цього коефіцієнта позитивно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства, оскільки свідчить про збільшення можливості вільно маневрувати власними коштами.

5. Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів Кзап:

 

, (14)

 

де ВОК - власні обігові кошти;

З - запаси.

Нормативне значення цього показника, що було отримане на основі статистичного узагальнення господарської практики, становить 0,6 - 0,8.

6. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів Кдз:

 

, (15)

 

де ДЗ - довгострокові зобов’язання;

ВК - власний капітал.

Значення Кдз показує частку довгострокових позик у сукупних стабільних

джерелах фінансування. Цей показник дає змогу приблизно визначити частку позикових коштів при фінансуванні капітальних вкладень. Збільшення значень цього коефіцієнта свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх

інвесторів, тобто про погіршення його фінансової стійкості.

7. Показник фінансового левериджу ФЛ також має важливе значення. Він характеризує залежність господарюючого суб’єкта від довгострокових зобов’язань і визначається як відношення довгострокових зобов’язань до власного капіталу (власних коштів):

 

, (16)

 

де ДЗ - довгострокові зобов’язання;

ВК - власний капітал.

Збільшення значення показника фінансового левериджу зазвичай свідчить про зростання фінансового ризику, тобто можливості втрати платоспроможності.

Нормативне значення ФЛ повинне бути менше 0,01.

8. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень Ксдв визначається як відношення довгострокових зобов’язань до необоротних активів:

 

, (17)

 

де ДЗ - довгострокові зобов’язання;

НА - необоротні активи.

Цей коефіцієнт показує, яка частка необоротних активів профінансована чужими коштами, тобто не належить підприємству. Показник розраховують, припустивши, що довгострокові позики (розділ III пасиву балансу) використовують для фінансування основних засобів, капітальних вкладень та інших необоротних активів. При зростанні значення цього коефіцієнта фінансова стійкість підприємства послаблюється. Аналіз фінансового стану ТОВ “Автополюс” продовжимо, аналізуючи основні абсолютні та відносні показники фінансової стійкості підприємства (таблиці 4). Власний капітал підприємства лише у 2006 та у 2007 роках приймав додатнє значення. З 2004 по 2007 роки зростали необоротні активи. Зростали і запаси, що є негативним моментом, оскільки їх збільшення сприяє тому, що кошти “акумулюються" і не вкладаються в оборот. Бачимо, що підприємство абсолютно не забезпечене власними обіговими коштами (ВОК), з 2004 по 2008 роки такі кошти мають від’ємне значення, тобто вони повністю залучені (позичені).

 

Таблиця 4

Показники фінансової стійкості ТОВ ”Автополюс”

Роки Показники 2004 2005 2006 2007 2008
Власний капітал, ВК, тис. грн. -243,9 -243,2 227,0 249,1 -999,0
Необоротні активи, НА, тис. грн. 688,2 1688,9 2453,8 2152,4 1790,3
Запаси, З, тис. грн. 2755,9 3400,2 4514,6 5440,3 5623,1
Власні обігові кошти, ВОК, тис. грн. -932,1 -1932,1 -2226,8 -1903,3 -2789,3
Власні оборотні кошти і довгострокові позики, ВКД, тис. грн -932,1 -1932,1 -2226,8 2090,5 3775,7
Заг. розмір джерел формування запасів і витрат ВКД КК, тис. грн 329,7 -463,2 1259,00 2090,5 3775,7
Надлишок/нестача (+/-) власних обігових коштів, DВОК, тис. грн -3688,0 -5332,3 -6741,4 -7344,2 -8412,4
Надл. /нест (+/-) власних обігових коштів та довгострокових позик, D ВКД, тис. грн -3688,0 -5332,3 -6741,4 -7531,4 -9398,8
Надл. /нест (+/-) заг. Розмір джерел формування запасів і витрат DВКД КК, тис. грн -2426,2 -3863,4 -3255,6 -7531,4 -9398,8

 

У 2007 році ВОК незначно зростають, проте у 2008 році знову зменшуються. Графічно динаміка зміни ВОК представлена на рис.1. Схожа ситуація і з власними оборотними коштами і довгостроковими позиками (ВКД). Проте починаючи з 2007 року завдяки залученню довгострокових пасивів ВКД набуває додатнього значення (рис.2).

 

 

 

 

Загальний розмір джерел формування запасів і витрат ВКДКК лише у 2005 році має від’ємне значення, по всіх інших роках воно додатнє завдяки залученим довго - або короткостроковим коштам. З 2005 року спостерігається тенденція стрімкого зростання загального розміру джерел формування запасів і витрат (рис.3).

 

Рис.3 Динаміка загального розміру джерел формування запасів і витрат

 

Щодо надлишку чи нестачі власних обігових коштів, цього ж показника разом з довгостроковими позиками, загального розміру джерел формування запасів і витрат, то бачимо, що по всіх роках присутня нестача цих коштів.

Не виконується жодна з умов:

абсолютної стійкості фінансового стану (З < ВОК);

нормальної стійкості фінансового стану (З < ВОК + КД);

нестійкий фінансовий стан (З < ВОК + КД + КК). Виконується лише умова, яка означає, що підприємство належить до четвертого типу фінансової стійкості (З > ВОК + КД + КК), а це означає, що маємо кризовий (критичний) фінансовий стан, можемо припустити, що підприємство знаходиться на межі банкрутства, тому що грошові кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість не покривають навіть його кредиторської заборгованості і прострочених позик. Як відомо, при кількаразовому повторенні такого положення підприємству загрожує оголошення банкрутства.

Проаналізуємо основні відносні показники фінансової стійкості підприємства. (Таблиця 5).

 

Таблиця 5

Показники фінансової стійкості підприємства

Роки Показники 2004 2005 2006 2007 2008
Власний капітал, ВК, тис. грн. -243,9 -243,2 227,0 249,1 -999,0
Пасиви, П, тис. грн. 4716,1 6084,2 10015,4 13366,5 15774,8
Залучені кошти, ЗК, тис. грн. 4960,0 6327,4 9788,4 13117,4 16773,8
Власні обігові кошти, ВОК, тис. грн. -932,1 -1932,1 -2226,8 -1903,3 -2789,3
Запаси, З, тис. грн. 2755,9 3400,2 4514,6 5440,3 5623,1
Довгострокові зобов’язання, ДЗ, тис. грн. - - - 3993,8 6565,0
Необоротні активи, НА, тис. грн. 688,2 1688,9 2453,8 2152,4 1790,3
Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності), Кавт -0,052 -0,04 0,023 0,0186 -0,063
Коефіцієнт фінансової залежності Кфз -19,34 -25,02 44,12 53,66 -15,79
Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів, Кз/в -20,34 -26,02 43,12 52,66 -16,79
Коефіцієнт маневреності власного капіталу, Км 3,82 7,94 -9,81 -7,64 2,79
Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів, Кзап -0,34 -0,57 -0,49 -0,35 -0,5
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, Кдз - - - 0,94 1,18
Показник фінансового левериджу, ФЛ - - - 16,03 -6,57
Коефіцієнт структури довгострокових вкладень, Ксдв - - - 1,86 3,67

 

Звернемо увагу на те, що валюта балансу щороку зростала, це зумовлено в

основному збільшенням залучених коротко - та довгострокових пасивів.

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) Кавт при нормативному

значенні не менше 0,5 досягав максимального значення 0,023 у 2006 році. У 2008 році досяг найнижчого від’ємного значення за всі аналізовані роки і становив - 0,063. Графічно динаміка зображена на рис.4. Тобто підприємство є повністю залежним від зовнішніх джерел фінансування.

 

 

Аналогічна негативна ситуація і з показником фінансової залежності Кфз (занадто відхиляється від нормативного значення, яке рівне 1, наприклад у 2006 році становить 44,12; у 2007 році 53,66); і з коефіцієнтом співвідношення залучених і власних коштів, Кз/в (у 2006 році на 1 гривню власних коштів припадало 43,12 грн залучених, у 2007 році збільшилось до 52,66 грн., що свідчить про зниження фінансової стійкості). В інші роки дані коефіцієнти взагалі приймали від’ємне значення.

На рис.5 представлено динаміку коефіцієнта маневреності власного капіталу Км, який показує частку власного капіталу, що використовується для фінансування поточної діяльності підприємства. Збільшення значення цього коефіцієнта позитивно характеризує зміни у фінансовому стані, оскільки свідчить про збільшення можливості вільно маневрувати власними коштами. У 2006 та 2007 роках цей показник взагалі набуває від’ємного значення, тобото власні кошти як такі були відсутні. У 2008 році бачимо його зростання, що можна відмітити як позитивну тенденцію, але судячи з попередніх років, це швидше за все випадковість.

 

 

Судячи із вже проведеного аналізу, можемо припустити, що і наступні показники фінансової стійкості свідчитимуть про нестійкий фінансовий стан.

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів Кзап при нормативному значенні в межах 0,6 - 0,8 по всіх роках приймає від’ємне значення. Запаси формуються виключно за позичені кошти.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів Кдз у 2007 році становив 0,94, тобто частка довгострокових позик у сукупних стабільних джерелах фінансування становила аж 94%, а у 2008 році цей коефіцієнт становив аж 1,18.

Відхиляються від норми в гірший бік у кілька разів і показник фінансового левериджу ФЛ, і коефіцієнт структури довгострокових вкладень Ксдв.

Бачимо, що до 2007 року підприємство було прибутковим, а у 2008 році понесло збитки у сумі 1073,6 тис. грн. Рентабельність підприємства навіть коли воно мало прибутки, бажає кращого. Проаналізуємо основні показники рентабельності підприємства. (Таблиця 6).

Основними показниками рентабельності, якими вимірюється дохідність підприємств в Україні, є наступні:

Рентабельність активів (майна) (Ра) - показує, який прибуток одержує підприємство з кожної гривні, вкладеної в активи. Рентабельність активів оцінюється шляхом співставлення чистого прибутку із загальною сумою активів по балансу:

 

, (18)

 

де ЧП - чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства;

А - середній розмір активів.

Рентабельність поточних активів (Рпа) - показує, скільки прибутку одержує підприємство з однієї гривні, вкладеної в поточні активи:

 

, (19)

 

де ЧП - чистий прибуток;

Ап - середній розмір поточних активів.

Рентабельність інвестицій (Рі) - показник, що відображає ефективність використання засобів, інвестованих у підприємство. Цей показник відображає оцінку "майстерності" керування інвестиціями:

 

, (20)

 

де П - загальна сума прибутку за звітний період;

ВК - середній розмір власного капіталу;

ДЗ - середній розмір довгострокових зобов'язань.

Показник рентабельності продажу обчислюється:

 

, (21)

 

де ЧП - чистий прибуток;

ВР - виручка від реалізації.

Цей показник дає змогу оцінити питому вагу прибутку у виручці від реалізації.

Показник рентабельності продукції:

 

, (22)

 

де ВП - валовий прибуток;

СВ - собівартість виготовленої продукції.


Таблиця 6

Основні показники рентабельності ТОВ “Автополюс”

Роки Показники 2004 2005 2006 2007 2008
Чистий прибуток, ЧП, тис. грн. 62,6 120,0 548,4 236,8 -1073,6
Активи, А, тис. грн. 4716,1 6084,2 10015,4 13366,5 15774,8
Поточні активи, Ап, тис. грн. 4027,9 5735,5 7561,6 11214,1 13984,5
Виручка від реалізації, ВР, тис. грн. 12796,8 28423,1 37184,0 36399,1 21827,6
Показник рентабельності активів, Ра,% 1,3 2,0 5,5 1,8 -7,0
Показник рентабельності поточних активів, Рпа,% 1,6 2,1 7,3 2,0 -7,6
Рентабельність продажу, РП,% 0,49 0,42 1,47 0,65 -4,9

 

На Рис.6 бачимо динаміку показника рентабельності активів. Ще до 2006 року він зростав, хоч і був незадовільним по абсолютному значенню, починаючи з 2006 року пішов на спад, у 2008 році набув від’ємного значення. Підвищення рентабельності продукції забезпечується переважно зниженням собівартості одиниці продукції.

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту його засобів.

 

 

Схожу динаміку спостерігаємо і з рентабельністю продажу (рис.7). Причому вона по всіх роках не досягає навіть 2%, що для підприємства, основним видом діяльності якого є торгівля є вкрай незадовільним.

 

 

Аналіз її полягає у досліджуванні рівнів і динаміки різнобічних фінансових коефіцієнтів оберненості, які є відносними показниками фінансових результатів діяльності господарюючого суб’єкта. Залишилося ще порахувати та проаналізувати основні показники ділової активності підприємства, вони представлені таблицею 7.

Наведемо основні з цих показників.

1. Коефіцієнт оборотності капіталу Кок обчислюється як відношення виручки від реалізації до середньої вартості загального капіталу за певний період:

 

, (23)

 

де ВР - виручка від реалізації;

ЗагК - загальний капітал.

Кок відображає швидкість обороту (кількість оборотів за період) загального капіталу підприємства. Його зростання означає прискорення кругообігу засобів підприємства або зростання цін (у випадках пониження рентабельності фірми та рентабельності необоротних активів).

Коефіцієнт оборотності готової продукції К огп визначається як відношення виручки від реалізації продукції до середньої за період величини готової продукції:

 

, (24)

 

де ВР - виручка від реалізації;

ГП - середня за період величина готової продукції.

Цей коефіцієнт відображає швидкість обороту готової продукції. Його зростання свідчить про підвищення попиту на продукцію підприємства, а зниження - про збільшення залишків готової продукції у зв’язку ыз зниженням попиту.

3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Кодз визначається як відношення виручки від реалізації до середньої за період дебіторської заборгованості:

 

, (25)

 

де ВР - виручка від реалізації;

ДебЗ - середня за період дебіторська заборгованість.

4. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості Кокз визначається як відношення виручки від реалізації до середньої за період кредиторської заборгованості:

 

, (26)

 

де ВР - виручка від реалізації;

КредЗ - середня за період кредиторська заборгованість.

Коефіцієнти дебіторської і кредиторської заборгованості свідчать про розширення або зниження комерційного кредиту, що надає підприємство (ДебЗ) або надається підприємству (КредЗ). Зростання коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості означає збільшення швидкості сплати заборгованості підприємству, зменшення продажу в кредит. Зниження цього показника означає збільшення обсягу кредиту, що надає підприємство, тобто зростання купівлі продукції в кредит покупцями.

Зростання коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості свідчить про підвищення швидкості сплати заборгованості підприємства, а зниження - про зростання купівлі продукції в кредит.

Ці коефіцієнти мають бути порівнянними, бажано не на високому рівні.

5. Фондовіддача основних засобів та інших позаоборотних активів ФВоз визначається як відношення виручки від реалізації до середньої за період величини необоротних активів:

 

, (27)

 

де ВР - виручка від реалізації; НА - необоротні активи.

ФВоз характеризує ефективність використання необоротних активів.

Оцінюється позитивно зростання цього показника, тобто збільшення

величини продажу, що припадає на одиницю вартості засобів.

6. Продуктивність праці ПП визначається як відношення виручки від реалізації продукції до середньоспискової чисельності робітників:

 

, (28)

 

де ВР - виручка від реалізації;

СЧ - середньоспискова чисельність робітників.


Таблиця 7

Показники ділової активності ТОВ “Автополюс”

Роки Показники 2004 2005 2006 2007 2008
Виручка від реалізації, ВР, тис. грн. 12796,8 28423,1 37184,0 36399,1 21827,6
Загальний капітал, А, тис. грн. 4716,1 6084,2 10015,4 13366,5 15774,8
Дебіторська заборгованість, ДебЗ, тис. грн. 1009,6 932,4 2869,1 5740,5 8322,9
Кредиторська заборгованість, КредЗ, тис. грн. 2194,7 3358,8 4574,6 9116,4 10207,1
Необоротні активи, НА, тис. грн. 688,2 1688,9 2453,8 2152,4 1790,3
Коефіцієнт оборотності капіталу, Кок 2,71 4,67 3,71 2,72 1,38
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, Кодз 12,68 30,48 12,96 6,34 2,62
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, Кокз 5,83 8,46 8,13 3,99 2,14
Фондовіддача основних засобів та інших позаоборотних активів ФВоз 18,59 16,83 15,15 16,91 12, 19

 

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, як вже зазначали, передусім у швидкості обороту його засобів. Чим вищі коефіцієнти оборотності, тим кращим є фінансовий стан підприємства.

На рис.8 представлена динаміка показника оборотності капіталу. У 2006 році він досягнув максимального значення 4,67 і у наступних роках почав падати, досягнувши у 2008 році значення 1,38. Можемо передбачити, що якщо не вжити додаткових заходів, то така тенденція продовжиться і надалі.

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту його засобів. Аналіз її полягає у досліджуванні рівнів і динаміки різнобічних фінансових коефіцієнтів оберненості, які відносними показниками фінансових результатів діяльності господарюючого суб’єкта.

 

 

На рис.9 представлено динаміку коефіцієнтів оборотності дебіторської (вище) та кредиторської (нижче) заборгованостей.

Бачимо, що до 2005 року мало місце збільшення оборотності дебіторської заборгованості, тобто зростала сплата заборгованості підприємству покупцями та різними дебіторами. Починаючи з 2006 року спостерігаємо різкий спад цього показника. Показник оборотності кредиторської заборгованості різко не мінявся; те, що з 2006 року він почав плавно зменшуватися, означає, що підприємство почало більше купувати в кредит.

Позитивним є те, що обидва показники оборотності заборгованостей є порівнянними, не відрізняються у кілька разів.

 

 

Фондовіддача основних засобів та інших позаоборотних активів характеризує ефективність використання необоротних активів.

Оцінюється позитивно зростання цього показника, тобто збільшення величини продажу, що припадає на одиницю вартості засобів. Таку тенденцію спостерігаємо у 2007 році. Проте вже у 2008 році ламана, що характеризує динаміку цього показника, знову іде на спад (рис.10).

Отже, фактично по всіх групах показників видно, що вони значно відхиляються від нормативних значень (іноді і на кілька порядків), що свідчить про незадовільний фінансовий стан аналізованого підприємства, це підтверджує і динаміка основних коефіцієнтів з 2004 по 2008 роки. Наведені у літературному огляді та порахувані у практичній частині лише основні з груп показників, які можна використати при аналізі фінансового стану підприємства. Їх існує набагато більше, як і підходів до аналізу фінансового стану.

 

 


2
Сейчас читают про: