double arrow

Електропровідність зразків синтезованих композитів


 

Питому електропровідність синтезованих композитів вимірювали по методиці приведеній в розділі 2.4. Результати вимірювань представлені в таблиці 1

 

Таблиця 1. - Електропровідність одержаних композитів.

Cклад пресованої таблетки

Розміри таблетки

χ´106 (См/см)
  l, (см) D, (см) S,(см2)  
MoO3 0,20 1,000 0,785 49,0
поліанілін 0,26 1,000 0,785 27
поліанілін-MoO3 0,23 1,000 0,785 34
поліпірол 0,22 1,000 0,785 41
поліпірол-MoO3 0,22 1,000 0,785 45

 

Як видно із табл.1. зразки електропровідних композитів володіють невисокою електропровідністю порівняно із самим МоО3, це може бути обумовлено тим, що ступінь легування поліпіролута полі аніліну є дуже невеликий, оскільки наночастинки MоO3 одержаного в ході синтезу можуть прилипати до макромолекул поліпіролу та поліаніліну, блокуючи активні центри в полімері і тим самим перешкоджають їх адсорбції та легуванню.

 Вивчення розрядних характеристик літієвих джерел струму із синтезованими катодними матеріалами

 

Наступним етапом наших досліджень було вивчення впливу умов синтезу композитів MoO3-ППірол, MoO3-ПАн, а також способу формування катодного матеріалу на розрядні характеристики сконструйованих макетів літієвих хімічних джерел струму.
Для цього нами були сформовані макети ХДС, які можна описати наступними схемами:

Схема елемента ХДС 1:

Li│2MLiCIO4 в пропіленкарбонаті│[поліанілін+MoO3+графіт 10%]

Схема елемента ХДС 2:

Li │ 2MLiCIO4 в пропіленкарбонаті │ [поліанілін+графіт 10% ]

Схема елемента ХДС 3:

Li│2MLiCIO4 в пропіленкарбонаті│[поліпірол+MoO3+графіт 10%]

Схема елемента ХДС 4:

Li │ 2MLiCIO4 в пропіленкарбонаті │ [поліпірол+графіт 10% ]

Схема елемента ХДС 5:│2MLiCIO4 в пропіленкарбонаті│[ MoO3+графіт 10%]

Нами були випробувані методики зняття розрядних кривих при постійному зовнішньому опорі (300 Ом) для досліджуванних макетів ХДС, які описані в розд.2.5. Експериментальні дані цих досліджень приведені на рис.2.

 

Рисунок 2 - Розрядні криві для літієвого ХДС з катодним матеріалом такого складу : порошок (MoO3+Gr 10%): а) I = f(t); б) U = f(t).

 

На основі розрядних кривих були розраховані питомі енергетичні характеристики досліджуваних ХДС із катодними матеріалами виготовленими із синтезованих композитів. Результати розрахунків приведені в таблиці 2.

 

Таблиця 2. - Результати досліджень джерел струму

Елементи ХДС Напруга розімкненого кола,В Внутрішній опір, Ом Густина розрядного струму впочатковий момент часу,А/см2 Питома ємкість, А·с/г Питома енергія, Вт·с/г
Li-MоO3 + Gr 10% 2,651 300 0,00089 2,87 0,596

Літієвий гальванічний елемент Li│2M LiCIO4 в пропіленкарбонаті│[ MoO3+графіт 10%] має Uр.к.=2,7В, і при розрядному опорі 300 0м характеризується досить тривалим часом розряджання , при цьому сила розрядного струму знаходиться в межах 7,12-4,82 mА. 


 


ВИСНОВКИ

1. Синтезовано композити поліпірол-MоO3, поліанілін-MоO3, методом полімеризаційного наповнення при окиснювальній поліконденсації π - спряжених мономерів в присутності MоO3 та NH4VO3, вивчено їхні електрохімічні властивості як перспективних матеріалів для виготовлення катодів літієвих джерел струму.

2. Виміряно електропровідність синтезованих зразків електропровідний полімер-МоО3 ; показано, що вона залежить від природи легуючих доданків та ступеня легування поліпіролу та поліаніліну.

. Сконструйовано ряд зразків літієвих ХДС із катодними матеріалами на основі синтезованих полімерних композитів. Випробувано методики зняття розрядних кривих літієвих ХДС та підібрано оптимальні умови формування зразків для катодних матеріалів і конструктивного оформлення ХДС. Показано, що літієвий гальванічний елемент Li│2M LiCIO4 в пропіленкарбонаті│[ MoO3+графіт 10%] має Uр.к.= 2,7В, і при розрядному опорі 300 0м характеризується досить тривалим часом розряджання , при цьому сила розрядного струму знаходиться в межах 7,12-4,82 mА.

 


 
Сейчас читают про: