double arrow

Питання для модульного контролю знань студентів

3

1. Які характерні риси економічного життя епохи феодалізму обумовили

2. особливості функціонування грошей, кредиту і фінансів середньовіччя?

3. На які періоди поділяють історію грошей середньовіччя?

4. Назвіть особливості карбування монет варварськими королівствами в ранньому середньовіччі (середина V - середина VIII ст.)?

5. Охарактеризуйте грошову реформу Карла Великого в Франкському королівстві наприкінці VIII ст.

6. Проаналізуйте причини псування монет в Європі в X-XI ст.

7. Які риси були притаманні грошовому обігу в українських землях в епоху Середньовіччя?

8. Які основні причини призвели до виникнення банківських установ?

9. Які з установ і з яких причин стали першими виконувати банківські операції депозитних закладів?

10.Які засоби застосовували італійські купці у XIV ст. щодо обмеження можливих втрат від обігу фальшивих монет?

11.Проаналізуйте передумови і причини виникнення фінансових відносин.

12.Який з існуючих різновидів прямих податків до VII ст. у Візантії був основним?

 

Тести

 

 1. Поняття «середньовіччя» серед італійських істориків-гуманістів з’явилось у:

а) X-XII ст.;

            б) ХV-XVI ст.;

           в) кін­ці XVII ст.;

г) ХVIII ст.

2. До рис економічного життя, що вплинули на розвиток грошей, кредиту і фінансів епохи розквіту феодалізму, не належить:

а) панування приватної власності;

             б) панування державної власності, основою якої стала земля;

           в) визначальна роль релігії і церкви;

г) рентна форма експлуатації селянства.

3. Панування срібного монометалізму було закріплене під час:

а) проведення грошової реформи Карла Великого;

             б) карбування монет варварськими королівствами;

           в) епохи флорина (XIII-XV ст.);

г) періоду талера (XV - початок XVI ст.).

4. Сеньйораж становив різницю між:

а) вартістю купівлі і продажу монет;

             б) реальною і споживчою вартістю монет;

           в) справжньою вартістю монет для правителя і номіналом;

г) номіналом і справжньою вартістю монет для правителя.

5. Головною умовою припинення чеканки неповноцінних монет в період   середньовіччя було:

а) законодавча заборона;

             б) встановлення державної монополії на карбування монет;
     в) застосування швидких і суворих покарань;

  г) значне підвищення податків.

6. Основною монетою періоду карбування монет варварськими королівствами був:

   а) високопробний срібний денарій;

         б) пенні;

    в) каролінзький фунт;

    г) золотий солід.

7. Єдиною монетою, яку карбували 125 відомих монетних дворів за часів правління Карла Великого в Франкському королівстві був:

    а) денарій;

         б) пенні;

    в) грош;

    г) солід.

8. Перші паперові гроші з'явилися в 1286 р. на батьківщині паперу, а саме в:

    а) Англії;

         б) Росії;

    в) Франції;

    г) Китаї.

9. Першими банківськими установами з рисами депозитних закладів стали:

    а) храми;

         б) банкірські доми;

    в) жиробанки;

    г) депозитарії.

10. Термін «банк» з'явився приблизно в:

    а) V сторіччі;

         б) VII сторіччі;

    в) XI сторіччі;

    г) XIII сторіччі.

11. В XII - XVI століттях усі країни Європи перебували під впливом:

    а) російських банків;

         б) італійських банків;

    в) банків Італії та Франції;

    г) банків Великої Британії.

12. Термін «банк» походить від італійського слова «banco» й означає:

    а) крамниця, стіл;

         б) казна, скарбниця;

     в) біржа;

    г) гаманець.

13. Взамін реальних грошей, які у XIV сторіччі власники зберігали у міняльних  лавках, вони отримували:

    а) золоті монети;

         б) срібні монети;    в) векселі;

    г) казначейські білети.

15. Значення грошей та кредиту в середні віки збільшувалося головним чином завдяки:

    а) посиленню комерційної та фінансової діяльності;

         б) появі податкової системи;

    в) придбанню податків переважно грошового характеру;

    г) відділенню коштів монархів від казни.

Тема 4. Грошовий обіг і кредит в період генези індустріального суспільства (XVI - XVIII віки)

Поняття для складання глосарію

1. Банкнота -

2. Індосамент -

3. Кредитні гроші -

4. Страхове товариство -

5. Фондова біржа -

6. Державний кредит -

7. Акціонерне товариство -

8. Акція -

9.  Депозитні квитки в Російській імперії за часів Катерини II -

10. Кредитні квитки в Російській імперії за часів Катерини II -

 

Питання для модульного контролю знань студентів

1. Які прояви мала та яким чином відбилася на розвитку грошового обігу країн Європи «революція цін»?

2. Які нові золоті монети почали карбуватися в європейських країнах у кінці ХVІ-ХVП ст.

3. Який ви­гляд мали перші кредитні гроші в Англії?

4. Чим відрізняються паперові і кредит­ні гроші?

5. Яке значення мало для розвитку грошового обігу в Європі карбування мідних і бронзових монет?

6.  Яким чином виникли в Англії і Франції страхові товариства?

7. На яких операціях спеціалізувалися торгово-банкірські компанії у XVI сторіччі?

8.  Що являв собою в XVI - першій половині XVII ст. в середньовічній Європі жирообіг?

9.  Охарактеризуйте грошову реформу Петра І.

10.  Які вимоги висували учасники «Мідного бунту» 1662 р. у Москві?

11. Опишіть грошову систему України за часів перебу­вання її в складі Речі Посполитої.

 

Тести

1.  «Революція цін» в Європі стала наслідком:

а) збільшення обсягів карбу­вання золотого талеру;

   б) від­криття Америки і морського шляху до Індії;

в) формування світового ринку;

г) кар­бування великої талерової монети вагою 25-30 г срібла.

2.  «Афера Джона Ло» на початку XVIII ст. у Франції була першою спробою:

 а) страхування від пожеж;

 б) випуску кредитних грошей в обіг;

в) випуску паперових грошей в обіг;

г) на­лагодити обіг паперових грошей в масштабі країни.

3.  Уперше кредитні гроші з'явились в Англії у ви­гляді:

 а) алонжа;

б) облігацій комерційних банків;

в) кредитних білетів комерційних банків;

г) асигнацій.

4. Перші паперові гроші на українських землях, що з'явилися в 1769 р. за правління російської імператриці Катерині II, називалися:

      а) «катеринками»;

           б) асигнаціями;

      в) депозитними квитками;

      г) кредитними квитками.

5.  Офіційно вексельний обіг у Росії був впроваджен:

 а) значно пізніше, ніж він затвердився в Європі;

б) значно раніше, ніж він затвердився в Європі;

в) паралельно з затвердженням в Європі;

г) паралельно з  виникненням в Англії і Франції.

6. Морське страху­вання було ос­новною спеціалізацією при створенні:

 а) жиробанків;

    б) об'єднання «Ллойд»;

в) німецьких об'єд­нань Фуггерів і Вельзерів;

г) «побожних банків».

7. Члени об'єднання "Ллойд" сплачу­вали вступний внесок (депозити), від розмірів якого залежали:

  а) обсяги їх страхової діяльності;

       б) строки їх страхової діяльності;

 в)  масштаби та строк їх страхової діяльності;

 г) прибутки їх страхової діяльності.

8. Перші компанії вогневого страхування в Англії з'явилися:

  а) на початку XVст.;

  б) в кінці XVI ст.;

 в) в кінці XVII ст.;

 г) в середині XIX ст.

9. Лише після грошової реформи Петра І російські гроші:

  а)  стали домінувати у світі;

  б) були усунені з обігу на українських землях;

        в) опанували ук­раїнський ринок;

 г) зруйнували грошовий обіг Польщі.

10. Вимоги учасників «Мідного бунту» в Москві 25 липня 1662 р. до влади не стосувалися:

  а) зниження податків;

  б) скасування величезної кількості мідних грошей;

 в) скасування всіх видів податків на користь царської казни;

 г) скасування грошей «побожних банків».

11. До наслідків грошової реформи Петра І для української фінансової і  грошової системи не належить:

   а) остаточна ліквідація  Скарбниці України;

    б) зменшення податків на користь царської казни;

  в) примусове вилучення з обігу українських монет;

         г) примусове вилучення з обігу іноземних західних монет.

12. Перші акціонерні компанії виникли:

   а) в кінці XV ст.;

б) на початку XVI ст.;

  в) в кінці XVI ст.;

         г) у XVII ст. 

13. Основним напрямком діяльності торгово-банкірських компаній в XVI ст. став:

  а) державний кредит;

б) страхування;

 в) залучення депозитів;

г) трастові операції.

14. Розвиток обігу векселів в XVI - першій половині XVII ст. уповіль­нювався відсутністю:

 а) вексельного статуту;

   б) індосаменту;

в) аллонжу;

       г) фондових і товарних бірж.

 15. Перші кредитні гроші з'явились в Англії у ви­гляді:

 а) векселів;

   б) індосаменту;

в) банкнот комерційних банків;

       г) казначейських квитків .

16. Вексельний обіг у Росії офіційно був впроваджений  в:

 а)  1529 р.;

   б) 1629 р.;

 в) 1729 р.;

       г) 1829 р.

 

                                                 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
3

Сейчас читают про: