double arrow

Тема 2. Грошовий обіг, кредит і фінанси в античному суспільстві

1

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Н.І. Волкова

Я.А.Шевцова

О.М.Чорна

 

 

навчально-методичний посібник

 

 

ІСТОРІЯ ФІНАНСІВ, ГРОШЕЙ І КРЕДИТУ

 

Завдання і методичні вказівки для модульного контролю

 

для студентів спеціальності 

«Фінанси і кредит»

 

Під загальною редакцією

д-ра економ. наук, професора П.В. Єгорова

 

Донецьк

2010

Зміст дисципліни розкрито в наступних темах:

1. Походження і сутність грошей, кредиту і фінансів.

2. Грошовий обіг, кредит і фінанси в античному суспільстві (перша

    половина І тис. до н.е. – V ст. н.е).

3. Розвиток грошей, кредиту і фінансів в середньовічному суспільстві (V -  

     XV сторіччя - початок XVI сторіччя).

4. Грошовий обіг і кредит в період генези індустріального суспільства

     (XVI - XVIII віки)

5. Гроші, кредит і фінанси в останній третині XVIII – на початку ХХ  

століття.

6. Грошовий обіг і кредит у ХХ – на початку ХХІ століття.

Курс призначено для студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Розділ 2. Зміст модульного контролю

Модуль 1. Сутність грошей, кредиту і фінансів

Та їх еволюційний розвиток

Тема 1. Походження і сутність грошей, кредиту і фінансів

Поняття для складання глосарію

1. Гроші -

2. Емісія грошей -

3. Металеві гроші -

4. Паперові гроші -

5. Кредитні гроші -

6. Електронні гроші -

7. Кредит -

8. Банківництво -

9. Лихварство -

10.  Фінанси -

11.  Податки -

12.  Страхування -

 

Питання для модульного контролю знань студентів

1. Визначте суспільні причини виникнення грошей.

2. Які види грошей існували в їх еволюційному розвитку?

3. Поясніть, чому найбільш придатними для використання в ролі грошей виявилися шляхетні (дорогоцінні) метали.

4. Чим було обумовлене застосування монети?

5. Коли і з якою метою металеві гроші було замінено на паперові?

6. Поясніть, яким чином поява й розвиток грошей і грошових відносин вплинула на виникнення кредиту й відповідних суспільних відносин.

7. Назвіть і дайте характеристику первісних й сучасних видів кредиту.

8. Які основні умови виникнення банківництва?

9. Опишіть основні форми, через які у своєму розвитку пройшло банківництво.
10.  Розкрийте суть генези фінансів.

11.  Наведіть характеристику основних елементів категорії «фінанси».

 

Тести

 

1. До виникнення грошей привели:      

а) складність визначення вартості вироблених|виробляти| продуктів;

б) труднощі прямого продуктообміну між суб'єктами;

в) угода між людьми про необхідність грошей;

г) ухвалення|прийняття| спеціального державного акту про створення|створіння| грошей

2. Формування наукових теорій грошей і їх систематичне дослідження почалося|розпочинало|:

а) у епоху первіснообщинного устрою;

б) з|із| розвитком рабовласницького ладу|строю|;

в) з|із| розвитком феодального ладу|строю|;

г) з розвитком капіталістичного ладу.

3. Гроші виникали на різних територіях в безпосередній залежності| від:

а) рівня розвитку суспільства|товариства| (цивілізації);

б) політичного устрою, пануючого в суспільстві|товаристві|;

в) географічного положення|становища| території;

г) геополітичного положення|становища| країни.

4. В ролі грошей на ранніх ступенях|рівнях| розвитку суспільства|товариства| виступали|вирушали| товари:

а) розповсюджені на даній території;

б) найбільш рідкі|рідкісні| для даної місцевості|місцевий|;

в) найбільш ходові в даній місцевості;

г) невідомі для жителів|мешканців| даної території.

5. На довгий час найбільш придатними в ролі грошей у світовому масштабі через унікальні властивості і якості стають:а) коштовні камені;

б) дорогоцінні|коштовні| прикраси|прикрашання|;

в) благородні метали;

г) різноманітні|всілякі| метали.

6. Благородні метали тривалий час виконували функції грошей через природні фізичні властивості:

а) ділимість, збереженість|, унікальність|, неоднорідність;

б) ділимість, портативність|портативний|, збереженість||, однорідність|;

в) портативність|портативний|, неділимість, рідкість, однорідність;

г) збереженість|, непортативність|портативний|, однорідність, неділимість.

7. Призначення грошей (їх суть) - :

а) служити загальним засобом|коштом| обміну;

б) виконувати роль загального еквіваленту;

в) виконувати роль мірила загального багатства;

г) служити загальним засобом обміну і загальним еквівалентом.

8. Основними загальними|спільними| умовами виникнення банківської справи|речі| у|біля| всіх народів були:

а) розвиток обміну і торгівлі, розподіл праці;

б) розвиток виробництва і його концентрація;

в) тимчасова потреба окремих суб'єктів суспільства у додаткових грошах;

г) наявність вільних засобів|коштів| у деяких суб'єктів суспільства|товариства|.

9. Банківська справа|річ| видозмінювала свої форми залежно від:

а) рівня добробуту суспільства|товариства|;

б) різноманітності видів грошей, обслуговуючих товарно-грошовий   оборот|зворот|;

в) рівня розвитку суспільства (цивілізації);

г) появи різних кредитних і депозитних установ.

10. Первинною формою банківської справи|речі| було:

а) поява «храмових» банків;

б) поява лихварства;

в) поява приватних банків;

г) поява спеціалізованих банків – комерційних і іпотечних;

11. Лихварство характеризувалося:

а) взаємовигідними умовами надання кредитів;

б) кабальними, руйнівними умовами надання кредитів;

в) пільговими для певної групи позичальників умовами надання кредитів;

г) наданням безпроцентних|безвідсоткових| або дуже дешевих довгострокових кредитів.

12. Банківська справа|річ| «храмових» банків характеризувалася:

а) взаємовигідними умовами надання кредитів;

б) кабальними, руйнівними умовами надання кредитів;

в) пільговими для всіх позичальників умовами надання кредитів;

г) наданням безпроцентних|безвідсоткових| або дуже дешевих довгострокових кредитів для обмеженого круга|кола| позичальників.

13. Відмінною рисою діяльності приватних банків було:

а) обслуговування духівництва|духовенства|;

б) обслуговування знатних вельмож;

в) обслуговування торговців;

г) обслуговування бідних верств населення.

14. Виникнення фінансів обумовлено:

а) виникненням держави й власних структур;

б) появою й розвитком кредитних відносин у суспільстві;

в) розвитком товарно-грошових відносин;

г) появою податків й страхування.

15. Податки починають|розпочинають| використовуватися як засіб|кошт| регулювання певних соціально-економічних процесів у державі:

а) в стародавніх суспільствах;

б) в епоху меркантилізму (раннього капіталізму);

в) у Середньовіччі;

г) на сучасному етапі.

 

Тема 2. Грошовий обіг, кредит і фінанси в античному суспільстві

(перша половина І тис. до н.е.V ст. н.е)

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
1

Сейчас читают про: