double arrow

Тема 5. Гроші, кредит і фінанси в останній третині

4

XVIII – на початку ХХ століття

Поняття для складання глосарію

 

1. Паперова емісія -

2. Біметалізм -

3. Монометалізм -

4. Дисконтна (облікова) політика -

5. Ощадні заклади -

6. Кредитні спілки -

7. Подвірне оподаткування -

8. Щорічний державний розпис -

9. Земське страхування -

10.  Подушне оподаткування –

 

Питання для модульного контролю знань студентів

1. Чому на початку ХІХ ст. в грошовому обігу виникли особливі труднощі?

2. Чому біметалізм виявився вкрай не зручною системою?

3. Чому відмовилися від срібного монометалізму?

4. Що передбачала система золотомонетного стандарту?

5. Опишіть систему вільного карбування.

6. Охарактеризуйте систему закритого карбування.

7. Поясніть порядок обігу повноцінної й неповноцінної монети, який

  встановлювала держава.

8. Перелічить елементи банківсько-кредитних систем у більшості

  розвинутих країн світу в останні третині ХVIII – на початку ХХ ст.

9. В чому полягає різниця між акціонерним і пайовим банком?

10. Назвіть спектр страхових послуг в другій половині ХІХ ст.

Тести

1. Срібний монометалізм існував в Росії у:

а) 1843 – 1850 рр.; 

б) 1843 – 1852 рр.;

в) 1847 – 1875 рр.;

г) 1847 – 1877 рр.

2. До золотого монометалізму більшість європейських країн перейшли в:

a) XVII ст.;

б) ХVІII ст.;          

в) ХІХ ст.;

г) ХХ ст.

3. Економічне значення системи вільного карбування полягає в тому, що  валютний метал виконує функцію:

а) міра вартості;

б) засіб платежу;

в) засіб обігу;

г) всі відповіді вірні.

4. Унеможливлювало витіснення повноцінних монет з обігу неповноцінними:

а) закрите карбування білонової монети;

б) відкрите карбування білонової монети;

в) закрите карбування повноцінної монети;

г) відкрите карбування повноцінної монети.

5. У більшості розвинутих країн світу в останній третині ХVIII – на початку ХХ ст. обов’язковим елементом банківсько-кредитної системи були:

а) емісійні банки;

б) іпотечні банки;

в) ощадні банки;

г) банки розвитку.

6. Спеціалізовані небанківські кредитно – фінансові установи:

а) не мають статусу банків;

б) виконують окремі банківські функції;

в) обслуговують окремі галузі;

г) всі відповіді вірні.

7. Фінансова реформа 1862 р. в Росії змінила бюджетну справу:
а) в прибуткової частині;

б) в витратній частині;

в) докорінно;

г) частково.

8. Єдині правила складання щорічних державних розписів в Росії проіснували до:

а) 1801 р.

б) 1815 р.

в) 1861 р.

г) 1862 р.

9. Перше російське страхове товариство від вогню створено в:

а) 1827 р.

б) 1835 р.

в) 1900 р.

г) 1905 р.

10. Центром страхування Росії у дореволюційні (1917 р.) часи була:

а) Москва;

б) Одеса;

в) Петербург;

г) Київ.

11. Особливі труднощі в грошовому обігу на початку XΙX ст. Виникли в зв'язку з тим, що:

а) були воєнні витрати;

б) воєнні витрати часто перевищували можливості державного бюджету;

в) воєнні витрати покривалися за рахунок паперової емісії;

г) всі відповіді вірні.

12. Вільний розмін знаків вартості на золоті монети передбачав:

а) золотозливковий стандарт;

б) золотодевізний стандарт;

в) золотомонетний стандарт;

г) всі відповіді вірні.

13.  Можливість обмежити карбування неповноцінних монет в останній третині XVΙΙΙ - на початку XX століття давало:

а) закрите карбування білонної монети;

б) відкрите карбування білонної монети;

в) закрите карбування повноцінних монет;

г) відкрите карбування повноцінних монет.

14. Центральні банки виконували функції:

а) кредитування господарств;

б) емісії грошей;

в) прийом вкладів від населення;

г) посередництва.

15. Інвестиційні банки здійснювали:

а) мобілізацію довгострокового позичкового капіталу;б) мобілізацію короткострокового позичкового капіталу;

в) мобілізацію середнєстрокового позичкового капіталу;

г) надання довгострокових кредитів під заставу нерухомості.

16.  Свою діяльність на залучення дрібних вкладів населення і надання позик приватним особам орієнтували:

а) іпотечні банки;

б) банки розвитку;

в) ощадні банки;

г) торговельні банки.

Тема 6. Грошовий обіг і кредит у ХХ – на початку ХХІ століття

Поняття для складання глосарію

 

1. Золотозливковий стандарт -

2. Золотодевізний стандарт -

3. Саморегульовані грошові системи -

4. Демонетизація золота -

5. Система золотодоларового стандарту -

6. „Плаваючі" валютні курси -

7. Регульовані грошові системи -

8. Фіксовані валютні курси -

9. Майнове страхування -

10. Особове страхування -

Питання для модульного контролю знань студентів

1. Чому зазнав краху золотомонетний стандарт?

2. Яка система була продовженням золотозливкового стандарту,

  запропонованого Д. Рікардо?

3. Охарактеризуйте функції грошей, які виконувало золото за часів

  золотомонетного стандарту?

4. Назвіть й опишіть найважливішу ознаку Бреттон-Вудської системи?

5. З якою метою країни-члени Бреттон-Вудської системи встановили твердий

паритет своїх валют щодо долара?

6. Поясніть визначальні принципи Ямайської валютної системи?

7. Проаналізуйте головні переваги функціонування електронних грошей

8. Що входить до складу Європейської системи центральних банків?

9. Які види податків існували в Україні за часів СРСР?

10. Що підлягало обов’язковому і добровільному страхуванню в Україні?

Тести

1. Золотомонетний стандарт в ХХ столітті зберігався в:

    а) Норвегії;

б) Англії та Франції;

в) США;

г) Німеччині.

2. Проект золотозливкового стандарту запропонував:

а) А. Сміт;

б) Д. Рікардо;

  в) Ж. Кальвін;ъ

г) М. Лютер.

3. Більшість країн світу відмовились від золотого стандарту внаслідок економічної кризи:

    

а) 1921 – 1925 рр.;

б) 1925 – 1929 рр.;

в) 1929 – 1933 рр.;

г) 1933 – 1937 рр.

4. Міжнародна валютно–фінансова конференція країн антигітлерівської коаліції у м. Бреттон-Вудсі (США) відбулась в:

а) 1944 р.

     б) 1945 р.;

     в) 1946 р.;

г) 1947 р.

5. Згідно з Бреттон-Вудською угодою сприяння поширенню світової торгівлі через встановлення правил для підтримання постійних обмінних курсів та надання позик країнам, що відчували труднощі з платіжним балансом, було головним завданням:

    а) МВФ;

    б) МБРР;

    в) Банку Англії;

    г) Гамбурзького вексельного банку.

6. 15 серпня 1971 р. Світовою валютною системою було прийнято рішення про:

     а) встановлення нижчого обмінного курсу;

     б) припинення конвертованості долара на золото;

    в) встановлення системи золотодоларового стандарту;

     г) емісію облігацій МБРР.

7. Контури нової мирової валютної системи були визначені на нараді представників країн-членів МВФ в січні 1976 р., яка відбулася:

    а) в США у місті Вашингтон.;

    б) в Іспанії у місті Барселона;

    в) в Англії у місті Лондон;

    г) на Ямайці у місті Кінгстон.

8. У кінці ХХ століття основною формою грошей у країнах з розвинутою  економікою стали:

     а) паперові гроші;

    б) срібні гроші;

    в) золоті гроші;

     г) депозитні гроші.

9. Угоду, згідно з якою Європейська економічна співдружність перетворилася в Європейський Союз, а європейська валюта система – в Європейський валютний союз, було підписано в 1992 р. в:

а) м. Страсбург;

б) м. Мадрид;

в) м. Маастрихт;

г) м. Гаага.

10. До умови конвергенції Європейської Ради в Мадриді не відноситься:

    

а)   розмір бюджетного дефіциту не повинен перевищувати 7% від ВВП;

б)   коливання обмінних курсів національних валют допускається в межах 2,25%;

в) рівень процентних ставок за достроковими кредитами може перевищувати рівень трьох найнижчих ставок у країнах ЄС щонайбільше на 2%;

г) річна інфляція не може перевищувати середній рівень інфляції трьох країнах ЄС з найнижчим рівнем інфляції ( приблизно 3-3,3% ) більше як на 15%.

11. 1 липня 1998 р. було створено:

      а) Європейський центральний банк;

       б) Міжнародний валютний фонд;

      в) Міжнародний банк реконструкції і розвитку;

      г) Національний банк Франції.

12. Нову європейську валюту – євро було запроваджено в:

       а) січні 1990 р.;

       б) січні 1993 р.;

       в) січні 1996 р.;

      г) січні 1999 р.

13. До налогової реформи (1930 р.) в СРСР було:

      а) 86 податкових платежів і зборів;

      б) 90 податкових платежів і зборів;

      в) 95 податкових платежів і зборів;

      г) 96 податкових платежів і зборів.

14. З початком Великої Вітчизняної війни (1941-1945рр.) було введено:

      а) подушний податок;

      б) воєнний податок;

      в) податок на додану вартість;

      г) акцизний сбір.

15. Державне страхування в Україні за часів СРСР здійснювалось:

      а) Страховим союзом;

      б) Копстрахом;

      в) Держстрахом;

      г) Страховою спілкою.

 

Література

Навчальні посібники

1. Берлин С.И. Теория финансов. – М., 1999. – С. 21-33.

2. Гальчинський А.С. Теорія грошей. – К., 1998. – 365 с.

3. Гроші та кредит: Підручник. - 4-тє вид. перероб. і доп. / М.І.Савлук, А.М.Мороз, І.М. Лазепко та ін.; За заг. ред. М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2006. – 744 с.

4. Долан Э.Дж., Кемпбэл К.Л. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В.Лукашевича и др. – Л., 1991. – 448 с.

5. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С.Стельмах (голова) та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.

6. Енциклопедія українознавства / За ред. В.Кубійовича. – Т.2. – Л., 1993.

7. Єлізаветін Г. Гроші / Пер. з рос. – К., 1988.

8.  Зварич В., Шуст Р. Нумізматика. Довідник. – Т.; Л., 1998.

9. Історія світової економіки / За ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Маркова, Москва, ЮНИТИ. – 2000.

10.  Колесников О.В., Бойко Д.І., Коковіхіна О.О. Історія грошей та фінансів. 2-ге видання виправлене та доповнене: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 140 с.

11.  Коротка економічна історія миру від палеоліту до наших днів. – Камерон Р., Москва: «Росмен», 2001.

12.  Кравець В.М., Кравець О.В. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність / За ред. В.І. Міщенка. – К.: Знання – Прес, 2003. – 470 с.

13.  Кузьмін В.В., Зикова О.П. Історія грошей: Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.

14.  Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу: Підручник / За ред. Б.Д. Лановика. - К., 1999.

15.  Лопата В. Надії та розачарування, або метаморфози гривні. – К.: Дніпро, 2000. – 31 с.

16.  Прядко В.В., Сайко М.М. Історія грошей і кредиту. Підручник. – К.: Кондор, 2009. – 508 с.

17.  Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 1996. – 58 с.

18.  Сабанти Б.М. Теория финансов.- М., 1998.

19.  Скоморович І.Г., Реверчук С.К., Малик Я.Й. Історія грошей і банківництва: Підручник / За заг. ред. С.К. Реверчука. – К.: Атіка, 2004. – 340 с.

20.  Стельмах В.С., Дьяконова І.І., Сало І.В., Сенищ П.М., Соколенко Т.І. Фінансово-кредитна система України - Росії (19-20 ст.). – Суми, 2000.

21.  Уперенко М.О., Кузнєцов Е.А., Деречин В.В., Леоненко П.М., Юхименко П.І. та ін. Економічна історія зарубіжних країн / Навчальний посібник . За редакцією д.е.н. проф. Уперенка М.О. – Харків: Бурун Книга, 2009. – 590 с.

22.  Финансы. Учебник. Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. Сабанти. – М.: Перспектива, Юрайт. – 2001.

23.  Ющенко В., Панченко В. Історія української гривні. – К., 1999.

 

Монографії

24.  Витте С.Ю. Конспект лекций о Народном и Государственном хозяйстве. – СПб., 1912.

25.  Горлов И. Теория финансов. – Казань, 1841.

26.  Ільїн В.В. Фінансова цивілізація. – К.: Книга, 2007. – 528 с.

27.  Каштанов С. М. Финансы средневековой Руси. – М.: Наука, 1988. – 248 с.

28.  Кейнс Дж. Мейнард. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. С англ.-М.: Прогресс. – 1978.

29.  Коровкин В. В . Очерки истории государственного хозяйства, государственных финансов и налогообложения в Древнем мире. – М.: Магистр, 2009. – 733 с.

30.  Краузе С.В. Монети та грошовий обіг Галичини. Короткий науково-популярний історико-економічний огляд. – Коломия, 2000.

31.  Львов Д. Курс финансового права. – Казань, 1888.

32.  Мартос Б. Українська валюта 1917-1920 років//Наук. записки Укр. технічно-господар. ін-ту. Мюнхен, 1970. Кн.20. – 23 с.

33.  Мильгаузен Ф.В. Финансовое право. Конспект лекций. – М., 1868.

34.  Михалевский В.М.Очерки истории денег и денежного обращения. – М., 1948. – Т.1. – 219 c.

35.  Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків/Пер. з англ. С.Панчишина. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

36.  Посошков И.Т. Книга о скудности и богатстве и другие сочинения. – М.: АН СССР, 1951. – 327 с.

37.  Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения: пер. с англ. – Сочинения. Т1. – М.: Госполитиздат. – 1955.

38.  Ричка В.М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації//УІЖ. – 2001. – №2. – С. 23 – 33.

39.  Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: Пер. с англ. – М.: Соцэкгиз. – 1962. – 684 с.

40.  Тургенев Н. Опыт теории налогов. – СПб, 1818.

41.  Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. – СПб., 1904.

 

Наукові статті

 

42.  Бугров А.В. Кредит в России до зарождения первых банков//Деньги и кредит. – 2000. - №11. – С. 67-72.

43.  Вайнштейн Е. Гроші України//Радянський колекціонер. – Ч. 4-5. – М., 1928. – С. 58-68.

44.  Валеров А. В. Становление денежно-кредитных отношений в Древней Руси. – Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.econ.pu.ru/wps/wcm/resources/file/ebdecd06d483f0e/Pub6111 – 118.pdf

45.  Валиуллин Х.Х. Из истории унификации монетных систем//Финансы и кредит. –  №48 (336). – 2007. – С.76-145.

46.  Воронова Л., Мороз А., Пуховкіна М., Савлук М. Національний банк України//Вісник НБУ. – 2001. – № 5.

47.  Гай-Нижник П.П. А.К. Ржепецький – міністр фінансів Української Держави за Гетьманату 1918 року//Фінанси України. – №3. – 2008. – С.117-120.

48.  Гай-Нижник П.П. Грошова (емісійна) політика уряду Української держави 1918 року//Фінанси України. – №4. – 2007. – С.136-145.

49.  Гай-Нижник П.П. Експедиція заготовок державних паперів і Х.М. Лебідь-Юрчик – установа і людина, що творили грошову систему України//Фінанси України. – №4. – 2008. – С.118-123.

50.  Гай-Нижник П.П. Організація та структура Українського державного банку у 1918 році//Фінанси України. – №8. – 2007. – С.147-154.

51.  Гай-Нижник П.П. Перша світова війна і її вплив на Європейські державні фінанси//Фінанси України. – №11. – 2004. – С.148-152.

52.  Гай-Нижник П.П. Перший державний боджет у новітній історії України//Фінанси України. – №6. – 2008. – С.111-118.

53.  Гай-Нижник П.П. Розмінні марки-шаги, їхній характер і завдання//Фінанси України. – №3. – 2005. – С.152-155.

54.  Генезис теоретических и практических финансов. –  Електронний ресурс. – Режим доступу http://ickovich.ru/LinkedDocuments/genesis_praktiki_i_teorii_finansov.pdf

55.  Євтух О.Т. Природа і причини багатства: погляд фінансиста//Фінанси України. – 2005. – №4. – С. 4-12.

56.  Єфименко Т.І. Деякі підходи до розв’язання проблеми взаємоузгодженності термінів і нормативно-правових питань у сфері фінансів//Фінанси України. – 2006. – №5. – С. 19-34.

57.  Злупко С.М. Фінанси, банківництво і фіскальна політика у працях Івана Франка//Фінанси України. – №3. – 2006. – С.141-151.

58.  История возникновения налогов в России. – Електронний ресурс. – Режим доступу http://cde.osu.ru/demos/course65/book_11.html.

59.  История и сущность финансов. – Електронний ресурс. – Режим доступу http://finances.banks-credits.ru/14/216.htm.

60.  Каглян О. Грошовий обіг на західноукраїнських землях у другій половині 18 ст.//Українська нумізматика і боністика. – 2000. – №1.

61.  Карасева М.В. Деньги – объект имущественных финансовых правоотношений//Государство и право. – №1. – 2007. – С.46-53.

62.  Козубовський Г. Російські монети в грошовому обігу України//Вісник НБУ. – 1997. – № 9.

63.  Коломиец А.Г. Бюджетно-налоговая система России в начале ХХ столетия//Финансы. – №6. – 2008. – С.70-74.

64.  Комаринська З. Банки та банківська справа в Західній Україні//Вісник НБУ. – 2000. – №11.

65.  Комаринська З. До питання еволюції грошей та їх ролі у суспільстві//Регіональна економіка . – №2. – 2003. – С.149-154.

66.  Корнейчук Л., Шевчук В., Воробьева Л. Физическая экономия. Украинская школа//Экономика Украины. – 2006. – №12. – С. 55-59.

67.  Котляр М.Ф. Гривня//Вісник НБУ. – 1996. – №2. – С. 76-82.

68.  Крохмалюк Д. Банківська справі в Україні у складі Російської імперії (друга половина ХІХ ст. – 1917 р.)//Вісник НБУ. – 2000. – №9.

69.  Лавріненко Н.П. Участь монастирів Київської губернії на ринку цінних паперів//Фінанси України. – №12. – 2005. – С.133-145.

70.  Леоненко П.М. Структура фінансової науки у світлі її історії//Фінанси України. - №11. – 2005. – С. 21-24.

71.  Мельник В.М. Фіскальна політика держави в умовах фінансової кризи // Фінанси України. – №11. – 2008. – С.11-17.

72.  Міщенко В., Махаєва О. Електронні гроші: поняття, стан українскького ринку та перспективи розвитку//Банківська справа. – №3. – 2007. – С. 3-19.

73.   Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Плахотнюк О.В. Сутність фінансів у контексті економічних відносин //Фінанси України. – 2004. –  №3. – С. 16-22.

74.  Нам  Г.Г. Фінансова наука і сьогодення //Фінанси України. – 2007. – №8. – С. 153-158.

75.  Обухов Н.П. Введение в России золотого стандарта и его последствия//Финансы. – 2001. – №6.

76.  Патрикац Л. Гроші на власному папері віднині друкуватиме Україна//Вісник НБУ. – 1997. – №5.

77.  Патрикац Л. Перше золото Монетного двору//Вісник НБУ. – 1998. – №1.

78.  Петрик О. Історія монетарного розвитку в Україні//Вісник НБУ. – 2007. – С. 2-16.

79.  Полозенко Д.В. Про гроші, інфляцію та фінанси у трансформаційній економіці//Фінанси України. – №2. – 2008. – С.82-88.

80.  Полонський О.Ю. До історії митного оподоткування в Україні//Фінанси України. – №7. – 2004. – С.144-146.

81.  Рябченко П., Рябченко Г. 150 років грошових недержавних емісій на території України (1848-1998)//Українська нумізматика і боністика. – 1999. – №2.

82.  Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Сутність грошей: нетрадиційний погляд// Актуальні проблеми економіки. – №9 (87). – 2008. – С.184-189.

83.  Синчак В.П. Парадигма системи оподаткування у сільскому господарстві за радянської доби//Фінанси України. – №11. – 2007. – С.138-145.

84.  Сіроштан М.А. Доларизація: проблеми і наслідки//Фінанси України. – 2002. – №10.

85.  Скрижинська М. Обмін валюти у давньогрецьких містах Північного Причорномор’я (на території України)//Українська нумізматика і боністика. – 2000. – №1.

86.  Стельмах В. Реформа, гідна наслідування//Вісник НБУ. – 2005. – С. 4-6.

87.  Тайна семьи Ротшильдов//Зеркало недели. – 2002. – №16.

88.  Тхоржевський Р. Сторінки життєпису паперових грошей//Українська нумізматика і боністика. – 1999. – №1.

89.  Федосов В.М., Опарін В.М., Льовочкін С.В. Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку//Фінанси України. – №12. – 2008. – С. 3-21.

90.  Чуб О. Становлення та розвиток банківської системи України в контексті присутності іноземного капіталу//Банківська справа. – №6. – 2008. – С. 81-89.

91.  Чухно А.А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики//Фінанси України. – №1. – 2007. – С. 3-16.

92.  Швець В.Є. Грошова система України періоду Центральної ради// Фінанси України. – №4. – 2004. – С. 136-141.

 

Сайти

 

93.  http://www.grivna.org.ua

94.  www.ua.museum-of-many.org

95.  www.museum.com.ua

96.  www.bonistikaweb.ru

97.  www.economist.com

98.  www.Bankersalmanac.com

99.  http://home-money.org/ua_8.php

100.http: // www.vd.net.ua

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
4

Сейчас читают про: