double arrow

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА БЕТОНУ

Лекція 25

У цей час бетонні суміші й будівельні розчини готуються як на стаціонарних механізованих підприємствах, обладнаних сучасним високопродуктивним устаткуванням, так і в будівельних умовах на збірно-розбірних і пересувних установках. Середній рівень комплексної механізації виробництва бетонних сумішей на діючих підприємствах становить 86%, будівельних розчинів - 71%. Середній рівень автоматизації виробництва значно нижче й коливається в межах 18-30%, і лише на окремих автоматизованих підприємствах він досягає 70% і більше.

Для задоволення всезростаючої потреби в бетонних сумішах і будівельних розчинах у найближчі роки значно буде збільшений обсяг їхній централізованого готування на стаціонарних районних підприємствах з високим рівнем автоматизації й механізації технологічних процесів. Собівартість виробництва бетонних і розчинних сумішей на підприємствах потужністю 100—200 тис м3 у рік нижче на 15—20% у порівнянні з їхнім виробництвом на децентралізованих установках продуктивністю до 10 тис. м3. Трудомісткість виробництва й питомі капітальні вкладення при цьому скорочуються не менш чим в 2 рази, а наведені витрати на виробництво продукції знижуються майже на 20%.

Широке застосування в умовах розосередженого будівництва одержують збірно-розбірні й пересувні бетонорозчинозмішувальні установки.

Розширюється область застосування сухих бетонних і розчинних сумішей, що готують на інвентарних дозувальних установках і, що транспортують на об'єкти будівництва в автобетонозмішувачах і спеціальній тарі невеликою розфасовкою. Застосування сухих сумішей і автобетонозмішувачей дозволяє в ряді випадків відмовитися від устрою малопродуктивних приоб'єктних установок, поліпшити якість бетону, що готує, розширити його номенклатуру, підвищити продуктивність праці й зменшити наведені витрати.

Подальший розвиток одержує виробництво асфальтобетонних сумішей, потреба в які безупинно збільшується. У результаті будівництва ряду районних стаціонарних, високомеханізованих асфальтобетонних підприємств потужністю 100-200 тис. т з'явиться можливість у ряді випадків відмовитися від устрою тимчасових малопотужних приоб'єктних установок. Передбачається готування асфальтобетонних сумішей повністю перевести з горизонтального на вертикальний спосіб подачі складових і до 50% асфальтобетонних сумішей робити в змішувачах безперервної дії, на 70% автоматизувати готування сумішей.

Для поліпшення використання наявних виробничих потужностей, скорочення часу готування сумішей будуть широко застосовуватися різні добавки, що активізують, у зимовий період буде розширене виробництво холодних асфальтобетонних сумішей. Великий економічний ефект дасть також газифікація асфальтобетонних підприємств.

Знову споруджувані підприємства будуть оснащуватися новим високопродуктивним обладнанням: установками для підігріву мінерального порошку, устаткуванням для заміни парового обігріву бітуму обігрівом високо кип'ячими теплоносіями, спеціальним устаткуванням для готування суміші із брикетів і старого асфальту, а також сумішей для пристрою полімерних і гумованих покриттів і покриттів з литого асфальту. Для збільшення дальності перевезення асфальтобетонних сумішей при низьких температурах будівельні організації будуть оснащені автомашинами з кузовами, що закриваються, і спеціальним обігрівом.

Підвищення потужності підприємство з виробництва асфальтобетонних сумішей з 20 до 100 тис. т у рік забезпечує зниження собівартості продукції на 35%, питомих капіталовкладень - на 30, приведених витрат - на 34%.

Бетонні суміші, і будівельні розчини виготовляються централізованим способом на районних заводах або на приоб'єктних збірно-розбірних і пересувних установках. При централізованому готуванні сумішей на стаціонарних районних заводах досягається більше високий ступінь механізації всього технологічного процесу, починаючи від підготовки сировини до видачі готової продукції на транспортні засоби; знижується собівартість готування бетонної суміші; скорочується кількість застосовуваних машин і механізмів, як за рахунок їхнього кращого використання, так і застосування машин більшої продуктивності; відкриваються більші можливості по комплексній механізації й автоматизації процесів виробництва, що забезпечує значне зниження трудових витрат; поліпшується якість суміші, що готується, і скорочуються втрати матеріалів за рахунок більше зробленої технології виробництва, стандартності продукції, поліпшення умов зберігання матеріалів і контролю за якістю продукції; поліпшуються догляд за встаткуванням і загальною організацією ремонтного господарства; підвищується культура виробництва.

Децентралізовані бетонорозчинозмішувальні установки виконуються звичайно в збірно-розбірних конструкціях, що дозволяє швидко робити їхній монтаж і демонтаж для перебазування на нове місце. Пересувні установки застосовуються головним чином при будівництві лінійних споруджень (залізничних і шосейних магістралей, ліній електропередачі, газопроводів, а також у сільському будівництві).

Пересувні установки по готуванню сухих віддозованої і товарної бетонної суміші можуть розміщатися на залізничних платформах, баржах, пнемо-колісних шасі. Готування бетонів із сухих сумішей може вироблятися в автобетонозмішувачах безпосередньо в шляху проходження їх на будівельний майданчик.

Залежно від ступеня механізації керування виробничими процесами, пов'язаними із транспортуванням сировини й .готуванням бетонних і розчинних сумішей, розрізняють установки механізовані й автоматизовані; на механізованих керування механізмами здійснюється вручну операторами безпосередньо на робочих постах; на автоматизованих керування всіма операціями виробляється автоматично із центрального пульта керування.

Склад підприємства по готуванню бетонних та розчинних сумішей установлюється залежно від номенклатури випускає продукції, що, умов розміщення підприємства, виду зовнішнього транспорту, умов енерго- і водопостачання й т.д.

Типовий підприємство з виробництва бетонних сумішей і будівельних розчинів включає змішувальний цех з бункерним і дозувальним відділеннями, склади цементу, заповнювачів і добавок з необхідними вантажно-розвантажувальними пристроями, енергетичні пристрої (котельна, компресорна, трансформаторна), транспортні пристрої, ремонтно-механічна й електроремонтну й інша майстерні, лабораторію й адміністративно-господарські служби. В окремих випадках підприємства товарного бетону можуть включати установки по збагаченню нерудних заповнювачів (дробильно-сортувальні й промивні установки), а розчино-змішувальні - відділення по гасінню або помелу вапна.

Промисловістю в цей час випускаються комплексно-механізовані, автоматизовані бетонозмішувальні установки баштового типу (з вертикальним компонуванням устаткування) з бетонозмішувачами циклічної дії ємністю від 500 до 1500 л, одно-, двох- і трисекційні продуктивністю від 20 до 210 м3/год. Установки з бетонозмішувачами ємністю 2400 л мають продуктивність при чотирьох змішувачах 240 м3/ год, при восьми — 500 м3/ год. Крім того, випускається установка з горизонтальним розташуванням устаткування із двома бетонозмішувачами ємністю 500 л.

Готування бетонної суміші на заводах циклічної дії здійснюється в гравітаційних бетонозмішувачах або примусової дії. Однак готування бетонної суміші в гравітаційних бетонозмішувачах не дозволяє домогтися достатньої однорідності суміші, що готується, а, отже, і повністю використати активність цементу. Тому в бетонозмішувачах даного типу можливо лише готування пластичних бетонних сумішей на щільних заповнювачах. Зазначені недоліки значною мірою усуваються при застосуванні вібро-бетонозмішувачів і бетонозмішувачів примусової дії (лопатеві, роторні, шнекові).

Кількість бетонозмішувачів циклічної дії, необхідних для виконання заданої річної програми підприємства, розраховується виходячи із продуктивності одного бетонозмішувача й коефіцієнта використання встаткування в часі по формулі

де Qгод — річна програма підприємства, м3;

Vсмес— ємність змішувального барабана по завантаженню, л;

т — кількість замісів за 1 годину;

Тп.ф — річний плановий (розрахунковий) фонд часу, год;

квых — коефіцієнт виходу готової суміші, для бетону приймається рівним 0,67—0,8;

кв — коефіцієнт використання бетонозмішувача в часі, рівний 0,8—0,9.

У свою чергу річна проектна виробнича потужність бетонозмішувальної установки (цеху) циклічної дії

де Тцикл - тривалість циклу готування одного замісу, що складається із заданої тривалості перемішування, часу завантаження компонентів і вивантаження готової суміші з барабана бетонозмішувача, год.

Поряд із заводами циклічної дії все більше застосування одержують бетонозмішувальні заводи безперервного дій. Розроблено два способи виробництва бетонних сумішей на заводах безперервної дії. При першому способі віддозовані сухі матеріали по транспортеру надходять у бетонозмішувач безперервної дії, де й відбувається перемішування сухих компонентів бетону й змішування їх з водою. При другому способі спочатку виробляється роздільне готування цементного молока в шнековому змішувачі, звідки воно надходить у вертикальний бетонозмішувач. Одночасно в цей же бетонозмішувач надходить віддозована суміш заповнювачів. При другому варіанті вдається одержати більше однорідну й щільну бетонну суміш.

Годинна проектна виробнича потужність бетонозмішувальної установки безперервної дії

де D — діаметр окружності, описуваний лопатою змішувального гвинта, м;

d — діаметр вала змішувача, м;

m — число лопат, що доводяться на один крок гвинта;

п — число обертів вала, хв;

b — ширина лопат вала, м;

φ — коефіцієнт заповнення змішувального барабана, рівний 0,55—0,6;

β — коефіцієнт, що враховує часткове повернення суміші при. її перемішуванні, рівний 0,85- 0,9;

α - кут повороту лопат щодо осі вала.

Розроблено типові проекти заводів безперервної дії по готуванню бетонних сумішей стаціонарного, збірно-розбірного й пересувного типів. Для будівництва з масовим споживанням бетонів одного класу (дорожні покриття, аеродромне будівництво й т.п.) ефективні бетонозмішувальні установки безперервної дії продуктивністю 5, 30 і 60 м3/год.

В умовах гідробудівництва добре себе зарекомендували збірно-розбірні бетонозмішувальні установки безперервної дії продуктивністю 90-120 м3/год, обладнані дозаторами безперервної дії й системою автоматичного керування (рис. 24.1 і 24.2).

Досвід експлуатації бетонозмішувальних заводів безперервної дії показує, що капітальні й експлуатаційні витрати на них нижче, ніж на заводах циклічної дії. Простота конструкції цих заводів дозволяє швидко робити їхній монтаж і демонтаж при перебазуванні, створює сприятливі умови для автоматизації технологічного процесу готування бетонної суміші.

Різновидом бетонозмішувальних підприємств безперервної дії є заводи, що працюють за струминною технологією де цементно-піщана суміш перемішується стисненим повітрям, яке подають два повітряно-матеріальні струмені, що рухаються назустріч один одному.

Розчино-змішувальні підприємства. Будівельні розчини готуються на централізованих заводах (рис 24.4) і установках, оснащених сучасним устаткуванням. Районні заводи продуктивністю 100-200 тис. м3 товарного розчину в рік доцільно розміщати в місцях найбільшого зосередження будівництва.

При цьому створюється можливість більш раціонально використати встановлене технологічне встаткування, Проводити роботу з його модернізації й уніфікації, комплексно механізувати весь процес готування розчинів, більш чітко організувати їхню доставку на будівельні об'єкти. Трудомісткість готування й собівартість 1 м3 розчину, як правило, нижче, ніж на децентралізованих установках будівельного типу.

В умовах розосередженого будівництва ефективні збірно-розбірні бетонорозчинозмішувальні установки циклічної дії продуктивністю 20, 40, 80 і 120 м3 у зміну. Технологічне встаткування установок у цьому випадку монтується в декількох самостійних блоках, що забезпечує швидке перебазування їх на нове місце. Монтаж і демонтаж здійснюються за допомогою автокрана вантажопідйомністю 5 т, а перевезення блоків - автомашинами вантажопідйомністю 5-7 т.

При невеликій потребі в розчинах ефективні пересувні бетонорозчинозмішувальні установки (рис. 24.5). Все технологічне встаткування таких установок монтується в одному блоці, установленому на пнемо-колісному ході. Установка має трисекційний радіальний склад заповнювачів і склад цементу, не має потреби в пристрої фундаментів і монтується гідродомкратами й лебідкою, що входять у її комплект.

В умовах великопанельного будівництва при незначній витраті розчину й у зв'язку з підвищеними вимогами до його якості застосовуються переносні пневматичні установки для готування розчинів із сухих сумішей. Вони невеликої ваги й можуть бути розміщені на перекритті споруджуваного будинку. До складу пнемо-установки входять бункер для сухих сумішей, дозатори сухої суміші й води, пульт керування, трубопровід, зволожувач суміші, камера змішування й компресор. Продуктивність таких установок до 3 м3 розчину в 1 ч. Дальність подачі розчину по горизонталі до 100 м, по вертикалі - до 50 м.

Поряд з розчино-змішувальними заводами й установками циклічної дії для готування будівельних розчинів на об'єктах з порівняно невеликими обсягами робіт застосовуються пересувні установки безперервної дії. Позитивними сторонами установок цього типу є високий ступінь механізації подачі й дозування складових розчинів, автоматичний контроль за ходом процесу готування розчину, точність дозування й безперервність готування розчину. При цьому установки забезпечують не тільки комплексну механізацію процесу готування розчину, але й наступне транспортування його до місця укладання.

Порівняння установок циклічної й безперервної дії показує, що собівартість готування розчину й питомі капітальні витрати в другому випадку нижче. Значно краще при цьому металоємність і енергоємність. Недоліком установок безперервної дії є складність їхньої експлуатації в зимових умовах.


Сейчас читают про: