double arrow

Додаткова. Объясните причину кризисных явлений культуры современного глобализирующегося мира


Основна

Литература

Контрольные вопросы

Объясните причину кризисных явлений культуры современного глобализирующегося мира.

Дайте характеристику современному «информационному» обществу.

В чем суть массовой культуры? Назовите ее важнейшие функции.

Раскройте характерные черты постмодернизма и проанализируйте его особенности в современном украинском обществе.

Какие перспективы для развития украинской культуры открыла независимость государства?

Литература:

основная [4, с. 117 – 130, 161 – 175];

дополнительная [11, с. 337 – 355; 7, с. 146 – 171, 276 – 319; 21, с. 248 – 297].

1. Гетало Т. Є. Українська і зарубіжна культура : конспект лекцій

/ Т. Є. Гетало, Н. Д. Пальм, І. В. Жеребятнікова. – Харків : Вид. ХДЕУ, 2002. – 92 с.

2. Глосарій з навчальної дисципліни «Культурологія» / укл. І. В. Ма-лець, Т. Є. Гетало, Н. Д. Пальм. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 144 с.

3. Михайличенко Д. Ю. Практикум з навчальної дисципліни «Культурологія» : навчально-практичний посібник / Д. Ю. Михайличенко, Ю. В. Бєлікова, Ю. І. Потоцька. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 191 с.

4. Пальм Н. Д. Культурологія : навчальний посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є. Гетало, Д. Ю Михайличенко, Ю. І. Потоцька. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 284 с.

5. Багацький В. В. Культурологія : історія і теорія світової культури XX ст. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – К. : Кондор, 2004. – 302 с.

6. Горовий А. В. Перший іконописець Київської Русі – Аліпій / А. В. Горовий. – К. : Наш час, 2008. – 140 с.

7. Європейська та українська культура в нарисах : навчальний посібник / за ред. І. З. Цехмістро, В. І. Штанько, В. С. Старовойт, В. М. Леонтьєвої. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 320 с.

8. Ільїн В. В. Людина і світ / В. В. Ільїн, Ю. І. Кулагін. – К. : КНТЕУ, 2003. – 302 с.

9. Історія світової та української культури : підручник / В. Гре-ченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, 2005. – 463 с.

10. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип'якевича. – 2-ге вид. – К. : Либідь,1999. – 651 с.

11. Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / С. М. Клапчук, Б. І. Білик, Ю. А. Горбань та ін. ; за ред. С. М. Клапчука. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2007. – 358 с.

12. Козьякова М. И. История. Культура. Повседневность. Западная Европа: от античности до 20 века / М. И. Козьякова. – М. : Весь мир, 2002. – 320 с.

13. Корінний М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури / М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко. – К. : Україна, 2003. – 384 с.

14. Крвавич Д. Українське мистецтво. Т. 2 / Д. Крвавич, В. Овсійчук, С. Черепанова. – Л.: Світ, 2004. – 267 с.

15. Культурология : учебное пособие / под ред. проф. А. Н. Мар-ковой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 319 с.

16. Культурологія: теорія та історія культури : навчальний посібник / за ред. І. І. Тюрменко, О. Д. Горбула. – К. : ЦНЛ, 2004. – 254 с.

17. Культурологія: українська та зарубіжна культура / М. М. За-кович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко, Ж. О. Безвершук – К. : Знання, 2004. – 567 с.

18. Наливайко Д. Українське бароко. Т. 1 / Д. Наливайко, Д. Гор-бачов. – Xарків : Акта, 2004. – 636 с.

19. Откович В. П. Народна течія в українському живопису 17 – 18 ст. / В. П. Откович. – К. : Наукова думка, 1990. – 96 с.

20. Подольська Є. А. Культурологія : навчальний посібник / Є. А. Подольська, В. А. Лихвар, К. А. Іванова. – 2-е вид. допов. – К. : ЦНЛ, 2005. – 390 с.

21. Українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / за наук. ред. Л.Є. Дещинського. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304 с.

22. Українська та зарубіжна культура : підручник. Видання друге / за ред. В. О. Лозового. – Харків : Одіссей, 2008. – 376 с.

23. Українське мистецтво в полікультурному просторі : навчальний посібник / О. Рудницька, Л. Кондрацька. – К. : Єксоб, 2000. – 270 с.

24. Український портрет 16 –18 століть / укл. Г. Бєлікова, Л. Членова. – К. : Артанія Нова, Хмельницький : Галерея, 2006. – 352 с.

25. Шейко В. М. Історія української культури : навчальний посібник / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська; за наук. ред. В. М. Шейко. – К. : Кондор, 2006. – 258 с.


Сейчас читают про: