double arrow

ТЕМА 10. Культура миру в контексті світопорядку ХХІ століття


2

ТЕМА 9. Глобальні проблеми сучасності та демократичне врядування

Поняття „глобальних проблем” сучасності. Класифікація та характеристика основних проблем сучасного світу. Проблеми, які виникають у взаємодії природи і суспільства: надійне забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством тощо, збереження довкілля, освоєння ресурсів Світового океану, оволодіння космічним простором тощо.

Проблеми суспільних взаємовідносин: відносини між державами різних економічних систем, подолання економічної відсталості багатьох країн світу, локальні, регіональні та міжнародні кризи тощо. Проблеми розвитку людини й забезпечення майбутнього для людського суспільства: екологія і сталий розвиток, питання сучасної урбанізації, боротьба з епідеміями й тяжкими захворюваннями.

Проблема тероризму і засоби її вирішення. Глобальні проблеми сучасності та демократичне врядування. Парадокси у сучасному розвитку світового співтовариства: глобалізація, фрагментаризація й кризові явища у демократичних суспільствах сьогодення. Превентивна дипломатія як засіб врегулювання конфліктів у сучасному світі. Становлення планетарної демократії як засіб вирішення глобальних проблем. Заміна культури війни культурою миру – вирішальний крок на шляху вирішення глобальних викликів сучасності.

Моделі світоустрою: історія виникнення та їх основні ознаки. Класифікації міжнародних систем. Вестфальська система міжнародних відносин 1648 р. Система європейської рівноваги, закріплена Віденським конгресом (1815 р.). Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин. Ленінська концепція мирного співіснування держав з різним суспільним устроєм. Ялтинсько-Потстдамська система міжнародних відносин. Моделі багатосторонньої дипломатії по збереженню миру і міжнародної безпеки після створення ООН. Біполярність та її основні параметри. Закінчення “холодної війни” та руйнація біполярного світу.
Проблема формування багатополярного світоустрою.Багатополярна та монополюсна структури світового порядку. Сучасні геополітичні моделі нового світопорядку (З.Бжезінський, С.Гантінгтон, Г.Кіссінджер та ін.).

ЛІТЕРАТУРА І ДЖЕРЕЛА

а) основна

1. Аннан К. Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в ХХI веке // Безопасность Евразии. – 2000. - № 1.

2. Кант И. К вечному миру // Кант И. Избранные произведения. – СПб: Наука, 2001. – С. 437 – 476.3. Культура мира и демократия. Культура мира: учебное пособие. – М.: ЮНЕСКО, 1997. – 419 с.

4. Общественные перемены и культура мира. – М.: МИПП, Изд-во „Весь мир”, 1998. – 364 с.

5. Пацифизм в истории. Идеи и движения мира. – М., 1998.

6. Терпимость: преддверие мира. Учебно-преподавательское руководство по воспитанию в духе мира, прав человека и демократии. – М.: ЮНЕСКО, 1997. – 228 с.

7. Шарп Дж. Від диктатури до демократії : концептуальні засади здобуття свободи / Ін-т ім.А.Ейнштейна. Пер. М.Шипош. – К., s.a. – 87 с.

8. Эрмэ Г. Культура и демократия. – М.: Прогресс/ЮНЕСКО, 1994. – 190 с.

б) додаткова

9. Арон Р. Мир і війна між націями. - К.: Юніверс, 2000. – 688 с.

10. Альтернативные пути к цивилизации / Под ред. Н.Н.Крадина, А.В. Коротаева, Д.М. Бондаренко, В.А.Лынши. – М.: Логос, 2000. – 368 с.

11. Аснер П. Насилие и мир. От атомной бомбы до этнической чистки. – СПб., 1999.

12. Батюк В.И. Миротворческая деятельность ООН и великие державы // США: экономика, политика, идеология. – 1996. - № 12.

13. Бестужев-Лада И.В. Альтернативная цивилизация. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1998. – 352 с.

14. Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М.: Международные отношения, 1999. – 254 с.

15. Бжезинский З. Вне контроля. Глобальный беспорядок накануне ХХІ века. // США. ЭПИ. - 1994. - № 4.

16. Бердяев Н.А. О войне // Философия неравенства. – М., 1999.

17. Бешлер Ж. Демократия. Аналитические очерки. – М.: ЮНЕСКО, 1994. – 328 с.

18. Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. – К.: Либідь, 1995. - 111 с.

19. Бурмака В.П. На зламі часу. Ідейна боротьба з питань утвердження української культури й державності (90-ті роки ХХ століття). - Харків: Майдан, 1998. – 76 с.

20. Вартанян А.А. Политика и мораль. К вопросу о мировом политическом порядке. – М., 1997.

21. Василенко С.Д. Європейський процес і Україна. – Одеса, 1996. – 130 с.

22. Василенко И.А. Политические процессы на рубеже культур. – М.: Эдиториал УРСС, 1998. – 219 с.

23. Василенко И.А. Диалог цивилизаций: социокультурные проблемы политического партнерства. – М., 1999. – 272 с.

24. Васильев А.И. Технология безопасности военной деятельности накануне ХХI века. – М., 1998.

25. Вернадский В.И. Начало и вечность жизни. – М., 1989.

26. Видрін Д.Г., Табачник Д.В. Україна на порозі ХХІ століття. Політичний аспект. – К.: Либідь, 1995. – 294 с.

27. Военная сила. Размышления о ее свойствах и месте в современном мире / С.Е.Благоволин, Д.М.Проектор, С.Ю.Казеннов и др. – М., 1992.

28. Всемирное движение сторонников мира: Даты, события. – М.: Международные отношения, 1987. – 366 с.

29. Гаджиев К.С. Политическая философия. - М.: Экономика, 1999. – 606 с.

30. Гайворонюк Н. Культура в політиці: реалії та перспективи // Генеза. – 1994. - № 2.

31. Ганди М. Моя вера в ненасилие // Антология мировой политической мысли в пяти томах. – М., 1997. – Т. I.

32. Гассер Х.П. Международное гуманитарное право. – М., 1995.

33. Гегель Г. Философия права // Антология мировой политической мысли в пяти томах. – М., 1997. – Т. I.

34. Геополітичне майбутнє України / Міжнародна науково-практична конференція. - К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 1998. – 176 с.

35. Год 2000. На пути к культуре мира и ненасилия // Материалы международной научно-практической конференции „От стереотипов войны к идеалам мира через культуру и образование” (Москва, 8-9 декабря 1997 г.). – М.: ЮНЕСКО, 1998. – 271 с.

36. Грачев А.И., Ломейко В. Встреча цивилизаций: конфликт или диалог? – М.: ЮНЕСКО, 1996. – 216 с.

37. Гроций Г. О праве войны и мира. – М., 1956.

38. Губерський Л. та ін. Культура. Ідеологія. Особистість. Методолого-світогляд. аналіз / Губерський Л., Андрущенко В., Михальченко М. – К.: Знання України, 2002. – 580 с.

39. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. – М., 1991.

40. Дахин В. Политическая культура и власть // Свободная мысль. – 1996. - № 1.

41. Демократия в Западной Европе ХХ века. – М.: РАН, Институт всеобщей истории, 1996. – 208 с.

42. Долгий путь российского пацифизма. – М., 1997.

43. Дорошко М.С., Кривонос Р.А. Конфлікти, співробітництво та розбудова довіри в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2002. – Вип. 37. – Ч. 1. – С. 26 – 27.

44. Ефимов Г.К. Устав ООН – инструмент мира. – М.: Наука, 1986. – 136 с.

45. Искусство войны. Антология военной мысли. Древний мир. – СПб., 2000.

46. Искусство войны. Антология военной мысли. Новое время. – СПб., 2000.

47. Истягин И. Маршруты антивоенного движения // Пути безопасности. – 1999. – Вып. 1-2 (17 - 18).

48. Івченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. - К.: “РІЦ УАННП”, 1997. – 687 с.

49. Капто А.С. Философия мира: истоки, тенденции, перспективы. – М., 1990.

50. Капто А.С. От культуры войны к культуре мира. – М.: Республика, 2002. – 431 с.

51. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова / Послесл. Г.А.Арбатова. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с.

52. Клаузевитц К. О войне. – М., 1936.

53. Ковалев А.М. Целостность и многообразие мира. – М., 1996.

54. Конрад Н.И. Сунь-Цзы. Трактат о военном искусстве. – М.; Л., 1950.

55. Конфлікти і культура: Різноманіття проявів: Матеріали наук.-практ.конф., м.Харків, 27 травня 1997 р. – Харків, 1997. – 88 с.

56. Корнієвський О.А., Якушик В.М. Молодіжний рух та політичні об’єднання в сучасній Україні. - К.: Київське братство, 1997. – 130 с.

57. Косолапов Н. Конфликты постсоветского пространства: фактор стабильности // МЭиМО. - 1996. - № 2.

58. Кривонос Р.А. Формування культури миру як складової політичної культури // Політична культура: теорія, проблеми, перспективи. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2004. – 224 с. – С. 25 – 34.

59. Кузнецов В.Н. Культура безопасности. Социологическое исследование. – М., 2001.

60. Культура мира и безопасность. Материалы международной конференции // Вестник № 2 кафедры ЮНЕСКО при ИСПИ РАН. – М., 1998.

61. Культура мира: от утопии к реальности. – Казань, 1999.

62. Лафонтен О. Общество будущего. Политика реформ в изменившемся мире. - М., 1990.

63. Левин Леа. Права человека: вопросы и ответы. – М.: ЮНЕСКО, 1996. – 320 с.

64. Липский И.А. Условия формирования культуры мира // Армия и общество. – 1991. - № 1.

65. Майор Ф. Завтра всегда поздно. - М.: Прогресс, 1989. – 318 с.

66. Майор Ф. Новая страница. – М.: Прогресс, 1994. – 67 с.

67. Майор Ф., в соавторстве с С.Тангяном. ЮНЕСКО – идеал в действии. – М.: ЮНЕСКО, 1997. – 428 с.

68. Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов. – СПб., 1904. – Т. 1.

69. Массовые демократические движения: истоки и политическая роль. – М.: Наука, 1998. – 252 с.

70. Международный опыт разрешения этнических конфликтов. - М., 1997. - 303 с.

71. Мир и разоружение: Научные исследования. - М.: Наука, 1986. – 200 с.

72. Моисеева Л.А. История цивилизаций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 416 с.

73. Молодіжний рух України: історія та сучасність.– К.:Студцентр - НІКА-Центр, 1998.– 120 с.

74. Моргентау Г. Политические отношения между нациями // Социально-политический журнал. – 1997. - № 2.

75. Морозов Г.И. Саммит тысячелетия и ООН // Современная Европа. – 2000. - № 4.

76. Москос Ч. Вооруженные силы в „обществе отрицания войны” // Армия и общество. – М., 1999. - № 1.

77. Накасонэ Я. и др. После „холодной войны”. – М., 1993.

78. Неклесса А.И. Проект „Глобализация”: глобальные стратегии в преддверии новой эры // Безопасность Евразии. – М., 2000. - № 1.

79. Нуйкин А.А. Культура мира и самоорганизация народа // Армия и общество. – М., 1999. - № 1.

80. Общественность и проблемы войны и мира. – М., 1978.

81. Один мир для всех: Выдающиеся деятели современности о будущем человечества. - М., 1990.

82. Ожье Ф. Суверенный гражданин. Обучение демократии. – М.: ЮНЕСКО, 1994. – 168 с.

83. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. – К.: Либідь, 1999. – 360 с.

84. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій. – К.:АртЕк, 1999. – 504 с.

85. Перепелиця Г.М. Без’ядерний статус і національна безпека України. – К., 1998. – 108 с.

86. Перес де Куэльяр Х. Организация Объединенных Наций: сегодня и завтра. Заявления и доклады Генерального секретаря ООН. - М.: Наука, 1998. – 416 с.

87. Права человека в диалоге культур // Материалы науч. конференции (Москва, 26 – 28 ноября 1998 г.). – М., 1998.

88. Право человека на мир. Заявление Генерального директора. – М.: ЮНЕСКО, 1997.

89. Прудон П. Война и мир // Антология мировой политической мысли в пяти томах. – М., 1997. – Т. I.

90. Рассел Б. Словарь разума, материи, морали / Пер. с англ. – К., 1996.

91. Рассел Б. Шаги к миру // Вопросы философии. – 1988. - № 5.

92. Римский клуб. История создания, избранные доклады и выступления, официальные материалы // Под ред. Д.И.Гвишиани. - М., 1997.

93. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре или Принципы политического права // Антология мировой политической мысли в пяти томах. – М., 1997. – Т. I.

94. Савас-Мацас М. НАТО, глобализация и война // Пути безопасности. - М., 1992. – Вып. 1 - 2 (17 - 18).

95. Савельева И.М. Альтернативный мир и идеалы. - М., 1990.

96. Сахаров А. Мир, прогресс и права человека. Статьи и воспоминания. – М.: Советский писатель, 1990. – 128 с.

97. Серебряников В.В. Социология войны. – М., 1997.

98. Серегин В.П. Культура силы и бескультурье насилия // Армия и общество. - 1999. - № 1.

99. Скотт Д.Г. Конфликты: пути их преодоления. - К., 1991. – 119 с.

100. Созонович Т.С. Международный терроризм: политико-правовые аспекты. – К., 1991.

101. Сорокин П. Главные тенденции нашего времени. – М., 1997.

103. Сорокин П. Причины войны и условия мира // Социс. – 1993. - № 12.

104. Спиноза Б. Политический трактат. – М., 1910.

105. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия.: Учеб. пособие для студентов вузов / Сост., ред. и вступ. ст. Б.С.Ерасова. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 556 с.

106. Степин В. Перспективы цивилизации: от культуры силы к диалогу и согласию // Этическая мысль. – М., 1991.

107. Сучасний молодіжний рух в Україні. Довідник. – К.: Столиця, 1997. – 216 с.

108. Тернова С.В. Культура мира: на путях поиска реалистических моделей // Армия и общество. - 1999. - № 1.

109. Тимашев Н. Как возникают войны // Социс. – 1993. - № 12.

110. Ткаченко В.М. Україна на межі цивілізацій. - К., 1995.

111. Тойнбі А.Дж. Дослідження історії. У 2 т. – К.: Основи, 1995.

112. Тойнби Э. Цивилизации перед судом истории. – М., 1996.

113. Толерантность в общественном сознании России. – М.: Прогресс, 1998. – 125 с.

114. Толстой Л.Н. В чем моя вера? - СПб., 1912.

115. Уткин А.И. Россия и Запад: история цивилизаций. - М.: Гардарики, 2000. – 574 с.

116. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. – М.: Наука, 1990.

117. Фукуяма Ф. Конец истории? // Философия истории: Антология. - М., 1995 або Вопросы философии. – 1990. - № 3.

118. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. – 1994. - № 1.

119. Центральная Азия и культура мира. – М.: ЮНЕСКО, 1997. - № 1 - 2.

120. Чубарьян А.О. Европейская идея в истории. Проблемы войны и мира. – М.: Международные отношения, 1987. – 350 с.

121. Чувство принадлежности: руководящие принципы, касающиеся ценностей. Гуманистические и международные масштабы образования. – М.: ЮНЕСКО/СИДРЕЕ, 1993. – 155 с.

122. Шахов А.Н. Новые философско-мировоззренческие и методологические ориентиры теоретического анализа войны // Политические конфликты: от насилия к согласию. – М., 1996.

123. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993.

124. Эффективность школ и воспитания в духе демократии и ненасилия. – М.: ЮНЕСКО, 1997. – 132 с.

125. Яровой В.И. Западная Европа: общественное движение за мир (вторая половина 70-х – 80-е годы). – К.: Лыбидь, 1991. – 242 с.

126. Almond G., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. - Princeton: Princeton Univ. Press, 1963.

127. Braudel F. A History of civilizations. - London: Penguin Books, 1994.

128. Culture and Civilizations. - London: Belitha Press; UNESCO, 1994.

129. Culture of Democracy: A Challenge for Schools / Ed. by P.Meyer-Bisch. - UNESCO, 1995.

130. Culture of Peace and Democracy. – UNESCO, 1997. – 395 p.

131. Democracy. Theory and Practice. – UNESCO, 1995. – 166 p.

132. From a Culture of Violence to a Culture of Peace. – Paris: UNESCO Publishing, 1996.

133. Galtung J. Peace by Peaceful Means. – London; New York: SAGE, 1995.

134. Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. - N.Y., 1996.

135. Kahn H., Simon L. Global 2000 Revised. - Wash., 1984.

136. Levy M. Modernization and the Structure of Society. - Princeton, N.J., 1970.

137. Nye J. Jr. What New World Order? // Foreign Affairs. - 1992. - Vol.71. - No 2 (Spring). - P. 83 - 96.

138. Nye J. Jr. Understanding International Conflicts. - New York: Longman, 1997. - 420 p.

139. Peace, Security and Conflict Prevention: UNESCO Handbook. – Oxford University Press, 1998.

140. Symonides J., Singh K. UNESCO and a Culture of Peace: Promoting a Global Movement // From of a Culture of Violence to a Culture of Peace. – Paris: UNESCO Publishing, 1996. – P. 251-268.

141. The Culture of National Security / Ed. by P. Katzenstein. - New York: Columbia University Press, 1996. - 400 p.

в) документи

142. Резолюция 0.12 „Среднесрочная стратегия на 1996-2001 гг.” // Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Акты Генеральной конференции. 28-я сессия. (1995 г.): Том.1. - М.: ЮНЕСКО, 1995.

143. Венский документ 1992 года по мерам укрепления доверия и безопасности // От Хельсинки до Будапешта: История СБСЕ/ОБСЕ в документах 1973 – 1994 гг.: в трех томах.– М.: Наука, 1996. – Т. 2. – С. 9 – 43.

144. Всеобщая декларация прав человека. Декларация прав и свобод человека и гражданина. – М., 1993.

145. Декларация Будапештской встречи на высшем уровне // От Хельсинки до Будапешта: История СБСЕ/ОБСЕ в документах 1973 – 1994 гг.: в трех томах. – М.: Наука, 1996. – Т. 3. - С. 464 – 469.

146. Декларация и Комплексные рамки действий по воспитанию в духе мира, прав человека и демократии. – М.: ЮНЕСКО, 1995. – 32 с.

147. Декларація принципів толерантності, схвалена Генеральною конференцією ЮНЕСКО на її двадцять восьмій сесії в Парижі 16 листопада 1995 року. - К.: ЮНЕСКО, 1995.

148. Делийская декларация о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира // Антология мировой политической мысли в пяти томах. – М., 1997. – Т. V. Политические документы.

149. Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 г.), Приложение П, Повестка дня на ХХI век, пункты 35.20 - 35.25. – М.: ЮНЕСКО, 1992.

150. Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин (Пекин, 1995 г.), Платформа действий, Стратегическая цель Е.4 (А/CONF.177/20, 17 октября 1995 г.). – М.: ЮНЕСКО, 1995.

151. Звернення Л.Д.Кучми та Генерального секретаря ЮНЕСКО Ф.Майора до учасників міжнародної конференції „Демократичне врядування та культура миру в країнах Східної, Центральної і Південно-Східної Європи”, Київ, 24-26 березня 1999 р. / Національна комісія України у справах ЮНЕСКО // Бюлетень. – К.: ТОВ “Укр. редакція журналу „Кур’єр ЮНЕСКО”. – 1999. - № 5.

152. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому‚ що принижує гідність, поводженню чи покаранню // Збірка договорів Ради Європи. Українська версія. – К.: Парламент. видав.‚ 2000. – С. 143 – 152.

153. Європейська культурна конвенція // Збірка договорів Ради Європи. Українська версія. – К.: Парламент. видав.‚ 2000. – С. 229 – 234.

154. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин // Збірка договорів Ради Європи. Українська версія. – К.: Парламент. видав.‚ 2000. – С. 175 – 196.

155. Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або властями // Збірка договорів Ради Європи. Українська версія. – К.: Парламент. видав.‚ 2000. – С. 197 – 206.

156. Конвенція про захист прав і основних свобод людини // Збірка договорів Ради Європи. Українська версія. – К.: Парламент. видав.‚ 2000. – С. 27 – 46.

157. Конвенція про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні // Збірка договорів Ради Європи. Українська версія. – К.: Парламент. видав.‚ 2000. – С. 219 – 228.

158. Конституція України. – К., 1999. – 54 с.

159. Культура мира: Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятая 20 ноября 1997 г. (А/RES/52/13). – М.: ЮНЕСКО, 1997.

160. Манифест Рассела – Эйнштейна // Антология мировой политической мысли в пяти томах. – М., 1997. – Т.V.

161. Международное право в документах. – М., 1982.

162. Международные нормативные акты ЮНЕСКО. – М., 1993.

163. Наше творческое разнообразие: Доклад, представленный ЮНЕСКО Всемирной комиссией по культуре и развитию. – М.: ЮНЕСКО, 1995.

164. Образование: сокрытое сокровище: Доклад, представленный ЮНЕСКО Международной комиссией по образованию для ХХI века. – М.: ЮНЕСКО, 1996.

165. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него (1948 г.); Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965 г.); Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами (1965 г.); Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.); Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.); Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений (1981 г.); Декларация о праве на развитие (1986 г.); Конвенция о правах ребенка (1989 г.); Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам (1992 г.); Повестка дня на ХХI век, принятая Конференцией Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.); Венская декларация и Программа действий, принятые Всемирной конференцией по правам человека (1993 г.); Копенгагенская декларация и Программа действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития (1995 г.); Пекинская декларация и Платформа действий четвертой Всемирной конференции по положению женщин (1995 г.) и Всемирная программа действий для молодежи до 2000 г. и на последующий период, принятая Венским всемирным молодежным форумом (1996 г.) // Организация Объединенных Наций. Сборник документов. - М.: Наука, 1981. – 647 с.

166. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 г.); Декларация принципов международного культурного сотрудничества (1966 г.); Рекомендации о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудничества, мира и воспитания в духе уважения прав человека и основных свобод (1974 г.); Декларация о расе и расовых предрассудках (1978 г.); Декларация 44-й сессии Международной конференции по образованию (1994 г.) и Комплексные рамки действий по воспитанию в духе мира, прав человека и демократии, одобренные 28-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО; резолюция 288 С/5.41; Декларация принципов терпимости (1995 г.) и Декларация об ответственности нынешних поколений перед будущими поколениями (1997 г.). - М.: ЮНЕСКО, 1997.

167. Парижская Хартия для новой Европы (Париж, 21 ноября 1990 г.) // От Хельсинки до Будапешта: История СБСЕ/ОБСЕ в документах 1973 – 1994 гг.: в трех томах. - Т. 2. – М.: Наука, 1996. – С. 303–316.

168. Північно–Атлантичний Договір: Довідник // НАТО. – Київ: Основи‚ 1997. – С. 236 – 239.

169. Права человека. Основные международные документы. – М., 1990.

170. Рамкова конвенція про захист національних меншин // Збірка договорів Ради Європи. Українська версія. – К.: Парламент. видав.‚ 2000. – С. 163 – 174.

171. Решения Будапештской встречи 1994–го года на высшем уровне // От Хельсинки до Будапешта: История СБСЕ/ОБСЕ в документах 1973 – 1994 гг.: в трех томах. Т. 3. – М.: Наука, 1996. – С. 472 – 512.

172. Севильское заявление о насилии, ЮНЕСКО, 1991 г. – М.: ЮНЕСКО, 1992.

173. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный Акт // От Хельсинки до Будапешта: История СБСЕ/ОБСЕ в документах 1973 – 1994 гг.: в трех томах. - Т. 1. – М.: Наука, 1996. – С. 47 – 87.

174. Статут Ради Європи // Збірка договорів Ради Європи. Українська версія. – К.: Парламент. видав.‚ 2000. – С. 11 – 26.

175. Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів. 1986 – 1990. – К., 1993. – 552 с.

176. Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів. 1991 – 1995. У двох книгах. – К.: Юрінком Інтер, 1998. - Кн.1 – 734 с.; Кн.2 – 494 с.

177. Устав Организации Объединенных Наций и Статут Международного Суда. – Нью-Йорк: ООН. Департамент Общественной Информации, 1989. – 112 с.

178. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного Договору. – Брюссель: НАТО, 1997. – 7 с.

179. Хельсинский документ 1992 года. Вызов времени перемен (Хельсинки, 10 июля 1992 г.) // От Хельсинки до Будапешта: История СБСЕ/ОБСЕ в документах 1973 – 1994 гг.: в трех томах. - Т. 2. – М.: Наука, 1996. – С. 323–333.

180. Action Plan on Cultural Policies for Development, Adopted by the Intergovernmental Conference on Cultural Policies for Development (Stockholm, Sweden, April 2, 1998).

181. Bamako Declaration, Nation Forum on Culture of Peace in Mali (Bamako, Mali, March 28, 1997).

182. Decision on the Culture of Peace, adopted by the Assembly of State and Government of the Organisation of African Unity (Ouagadougou, Burkina-Faso, July 8-10, 1998).

183. Declaracion de Antigua (Guatemala) sobre Derechos Humanos y Cultura de Paz, Foro ibero-americano de Ombudsmen (Antigua, Guatemala, July 30, 1996).

184. Declaration of Puebla. Meeting of Publishers and Editors of Latin American Newspapers for a Culture of Peace (Puebla, Mexico, May 17, 1997).

185. Declaration of the Central American Military Second Forum for the Culture of Peace, adopted at Guatemala City, April 17, 1998.

186. Declaration of the Regional Summit for Political Development and Democratic Principles, Governing Globalization, the Brasilia Consensus (Brazilia, Brasil, July 6, 1997).

187. Declaration on “The Dialogue Among the Three Monotheistic Religions. Towards a Culture of Peace” (Rabat, Morocco, February 1998).

188. Declaration on the Responsibilities of the Present Generations toward Future Generations, Adopted by the General Conference of UNESCO, November 12, 1997.

189. International Congress on Peace in the Minds of Men / Final Report. – Paris: UNESCO, 1989.

190. Final Communiqué of the Meeting “Building the Future: Towards a Culture of Peace, Greece-Turkey” (Paris, May 12-13, 1998) / UNESCO.

191. The Human Right to Peace, Declaration by the Director General of UNESCO, January 1997.

192. Maputo Declaration, Adopted by the International Conference on Culture of Peace and Governance (Maputo, Mozambique, September 1-4, 1997).

193. Recommendations of the Expert Group Meeting on Male Roles and Masculinities in the Perspective of a Culture of Peace (Oslo, Norway, September 24-28, 1997).

194. The Kishinev Declaration and Program of Action in Support of the Transition from a Culture of War and Violence to a Culture of Peace and Dialogue, Adopted by the International Forum for a Culture of Peace and Dialogue of Civilizations, Against a Culture of War and Violence (Kishinev, Republic of Moldova, May 18, 1998).

г) довідкова література з усього курсу:

195. Военный энциклопедический словарь. – М., 1984.

196. Дипломатический словарь / 4-е перераб. и доп. изд. – В 3 т. – М.: Наука, 1985.

197. ХХ век: Краткая историческая энциклопедия. Т. 1. – М.: Наука, 2001. – 478 с.

198. ХХ век: Краткая историческая энциклопедия. Люди века. – М.: Наука, 2002. – 510 с.

199. Кіндер Г., Хільгеман В. Всесвітня історія: dtv-Аtlas: Пер. з нім. / Наук. ред. пер. А.Г.Слюсаренко, О.Ф.Іванов. – К.: Знання-Прес, 2001. – 631 с.

200. Мир в ХХ веке. - М.: Наука, 2001. – 487 с.

201. Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, регіональний та етнічний виміри (Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика ): Енциклопедія / Упоряд. Ю.І. Римаренко. – К.: Довіра, 1998. – 912 с.

202. НАТО. Довідник. – Київ: Основи‚ 1997. – 430 С.

203. Политическая энциклопедия: в 2 т. – М., 1994.

204. СНГ: цифры, факты, персоналии. – Минск, 1998.

205. Социологический энциклопедический словарь. – М., 1998.

206. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В.Губерський (голова) та ін. – К.: Знання України, 2004. – Т.1. – 760 с. – Т.2. – 812 с.

д) ресурси Інтернет

207. http://www.rada.gov.ua/ - інформаційно–пошукова система законодавчих і нормативних документів України

208. http://www.aries.eu.int/ - європейські інформаційно-аналітичні центри

209. http://www.un.org/ - сайт ООН

210. http://www.unesco.org/ - сайт ЮНЕСКО

211. http://www.unesco.org.ru/ - сайт представництва ЮНЕСКО в Російській Федерації

212. http://www.unesco.org.ua/ - сайт представництва ЮНЕСКО в Україні

213. http://www.mfa.gov.ua/ - веб-сайт Міністерства закордонних справ України

214. http://www.eurasia.org/ – сайт фонду „Євразія”

215. www.niss.gov.ua - Інститут стратегічних досліджень (Київ)

216. www.uceps.com.ua - Український центр економічних та політичних досліджень ім. А.Разумкова

217. www.ucipr.kiev.ua/ers - Український незалежний центр політичних досліджень

218. www.wdi.ru - Мировые дискуссии

ІІ. К У Р С Л Е К Ц І Й

2

Сейчас читают про: