double arrow

Структура економічної інформації

Неформализованная информация и формализация данных.

Структура інформації визначає її будову, виділення в її складі окремих елементів. У контексті процесів керування економічни­ми об'єктами вирізняють логічну структуру інформації, а з по­гляду зберігання даних на носіях — фізичну структуру даних.

Для логічних структур інформації характерне таке виокрем­лення елементів даних у порядку їх агрегування: символ —> рекві­зит --> показник —> масив ---> інформаційний потік —> інформа­ційна база.

Символ -- елемент даних, який не має змісту: це елементар­ний сигнал інформації (літера, цифра, знак).

Реквізит (атрибут) -— інформаційна сукупність найнижчого рангу, яка не підлягає поділу на одиниці інформації. Реквізити бу­вають двох видів: реквізити-основи (реквізити-величини) та реквізити-ознаки. Реквізит-основа розкриває абсолютне або відносне значення реквізиту-ознаки. Реквізит-ознака відбиває якісні власти­вості сутності і характеризує обставини господарського процес).

Економічний показник—інформаційна сукупність з мінімаль­ним складом реквізитів-основ і реквізитів-ознак, достатнім для створення елементарного документа (документорядка). Показник характеризує економічний об'єкт з кількісного та якісного боку (наприклад, «кількість матеріалу певного виду, що надійшла від деякого постачальника на склад підприємства»).

Масив даних — набір взаємопов'язаних даних однієї форми. Прикладом масиву даних є сукупність даних про надходження матеріалів на підприємство від постачальників.

Сукупність масивів даних, що стосуються тієї самої ділянки управлінської роботи, називають інформаційним потоком.

Фізичний підхід розуміє виділення структурних одиниць даних залежно від носія даних і способу їх фіксації (одиниці наведено у порядку укрупнення): символ —•» поле -—> агрегат даних —> за­пис —> фат —> база даних.

Поле — поєднання символів, яке приводить до створення мі­німального семантичного елемента файла (рік, цех).

Агрегат даних — пойменована сукупність двох або більше полів, яка має самостійний зміст (наприклад, адреса).

Запис — сукупність полів, об'єднаних за змістовним принци­пом, яка є об'єктом і результатом одного кроку оброблення да­них (наприклад, відомості про працівника).

Файл — пойменована сукупність записів для об'єктів одного типу. Прикладом файла можуть слугувати відомості про всіх працівників підприємства.

База даних-- пойменована сукупність взаємопов'язаних фай­лів з мінімальною надмірністю, призначена для одночасного ви­користання багатьма користувачами.


Сейчас читают про: