double arrow

Методи класифікації та кодування інформації


Система класифікації інформації об'єднує сукупність методів і правил класифікації та їхній результат. Розрізняють два основ­них методи класифікації інформації: ієрархічний та фасетний.

Ієрархічний метод класифікації полягає у послідовному роз­діленні множини об'єктів на підпорядковані (залежні) класифіка­ційні угруповання. Ієрархічна класифікація характеризується кіль­кістю ступенів (глибиною), місткістю, гнучкістю під час побудо­ви, її вадами є жорсткість структури, потреба у великому резерві місткості, неможливість класифікації за непередбаченим сполу­ченням ознак.

Фасетний метод класифікації передбачає паралельне розді­лення множини об'єктів на незалежні класифікаційні угрупован­ня. Перевагами фасетного метод}' є гнучкість структури, пристосованість до змінюваних умов управління. Але цей метод може не повно використовувати місткості через відсутність практично­го застосування багатьох з можливих сполучень ознак.

Кодування інформації — це процес позначення множини об'єктів або повідомлень набором символів заданого алфавіту на основі сукупності певних правил. Найчастіше використовуються такі методи кодування:

1)порядковий;

2) серійно-порядковий;

3) послідовний;
4)паралельний.

У разі використання порядкового методу коди об’єктів утво­рюються з чисел натурального ряду. Порядковий метод застосо­вується для кодування одноознакових, сталих і малозначних но­менклатур, як-от: категорії персоналу, статті витрат то що.

Серійно-порядковий метод використовується для об'єкті в з двома ознаками і передбачає розділення первинної множини об'єктів на декілька підмножин за одною ознакою та призначен­ня серії номерів кожній підмножині. Цей метод може застосову­ватися для кодування за алфавітом, наприклад, прізвищ студентів з присвоєнням послідовних номерів з одної серії прізвищам, .що починаються на однакову літеру.

Послідовний метод кодування — це утворення коду класифі­каційного угруповання або об'єкта класифікації з використанням кодів послідовно розташованих підпорядкованих угруповань, отриманих за допомогою ієрархічного методу класифікації.

Паралельний метод кодування — це утворення коду класи­фікаційного угруповання або об'єкта класифікації з використан­ням кодів незалежних угруповань, отриманих за допомогою фа­сетного методу класифікації.

Послідовний та паралельний методи використовуються для кодування об'єктів, що характеризуються декількома ознаками і класифікуються за ієрархічним або фасетним методом.

Экономическая информация и международные классификаторы.

Единая система классификации и кодирования.


Сейчас читают про: