double arrow

Літаратура. 1. Вучэбная праграма для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання


1. Вучэбная праграма для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Беларуская літаратура : V–ХІ класы / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. — Мінск : НІА, 2009.

2. Методыка выкладання беларускай літаратуры: вучэбны дапаможнік для філал. фак. пед. ін-таў / Л.В. Асташонак, Ю.І. Валынец, В.Я. Ляшук [і тнш.]; пад агульн. рэд. В.Я. Ляшук, А.У. Рагулі. – Мінск : Выш. шк., 1986.

3. Руцкая, А.В. Методыка выкладання беларускай літаратуры : вучэб. дапам. / А.В. Руцкая, М.В. Грынько. – Мінск : Изд-во Гревцова, 2010.

4. Смыкоўская, В.І. Развіццё мовы вучняў на ўроках літаратуры / В.І. Смыкоўская. – Мінск : Нар. асвета, 1988.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: