double arrow

Тема: Специфічна профілактика і терапія інфекційних захворювань. Сироватки і імуноглобуліни


1.1. Актуальність теми: Антитіла належать до основних імунореагентів, які приймають участь у більшості імунологічних реакцій, які визначають стан імунітету організму. На основі антитіл створено багато імунобіологічних препаратів, які застосовують для профілактики і лікування інфекційних хвороб, а також їх діагностики. Пошук нових сучасних сироваткових препаратів постійно продовжується, тому ознайомлення з ними є досить актуальним питанням.

1.2. Цілі вивчення теми:

1.2.1. Мета загальна: Ознайомитись із сироватками та імуноглобулінами та принципами їх застосування з метою профілактики та лікування інфекційних хвороб.

1.2.2. Мета конкретна:

1. Вивчити основні групи сироваткових препаратів.

2. Ознайомитись із принципами отримання сироваток та імуноглобулінів.

3. Ознайомитись із практичним застосуванням сироваткових препаратів.

4. Ознайомитись із використанням сироваток в діагностичній практиці.

1.3. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь.

1.Штучний пасивний імунітет. Характеристика. Препарати, що використовуються для його створення.

2. Антитіла, структура, функції.

3. Реакції гіперчутливості (негайного та уповільненого типу). Механізми.

4. Первинна та вторинна імунна відповідь.

Граф логічної структури змісту.

Види сироваткових препаратів

Імунні сироватки   Імуноглобуліни
це препарати сироватки крові, що отримують шляхом імунізації тварин або людини і використовуються для створення пасивного антитоксичного, антибактеріального або антивірусного імунітету   Це біологічні препарати, що отримують із імунних сироваток, шляхом очищення від баластних фракцій білків

Класифікація сироваткових препаратів

Ознака   Приклади
За призначенням:   • діагностичні (аглютинуючі, преципітуючі, гемолітичні) • лікувально-профілактичні  
За походженням:   • гетерологічні (тваринні) • гомологічні (людські) • біотехнологічні (гібридоми)  
За механізмом дії:   • антитоксичні (протиправцева, протидифтерійна) • антибактеріальні (протисибіркова, протичумна) • антивірусні (протиенцефалічна, противіспяна) • антипухлинні • антилімфоцитарні • антиалергічні  

Способи отримання сироваткових препаратів

Вид сироваткового препарату Спосіб отримання  
Гомологічні   • отримують із сироватки крові донорів, волонтерів, реконвалесцентів  
Гетерологічні   • отримують шляхом гіперімунізації тварин вакцинними препаратами •
Біотехнологічні   (моноклональні) отримують із штучно створених клітин продуцентів гібридом, які утворені шляхом схрещення В-лімфоцитів та мієломних клітин  

Сучасні сироваткові препарати
• Імуноглобулін G

• Біоглобулін

• Вейноглобулін (бімолекула IgG)

• Гаммавенін (IgG без Fc-фрагменту)

• Інтраглобулін (IgG, покритий b-протолактамом)

• Сандоглобулін (IgG, стійкий до рН 4,0)

Схема введення сироваткових препаратів за методо Безредко

1. Вводять внутрішньошкірно в згинальну поверхню передпліччя 0,1 мл сироватки, розведеної 1:100. Облік результатів проводять через 20 хв. Проба вважається негативною, якщо діаметр набряку (гіперемії) у місці ін’єкції менший 1 см. Проба позитивна, якщо діаметр дорівнює 1 см і більше.

2. У випадку негативної шкірної проби нерозведену сироватку у кількості 0,1 мл вводять підшкірно у ділянку середньої третини плеча. При відсутності місцевої або загальної реакції через 30-60 хв внутрішньом’язево вводять необхідну дозу сироватки, підігріту до температури 360С.

1.4.2. Перелік теоретичних питань:

1. Сироваткові препарати, призначення.

2. Класифікація сироваток за механізмом дії, способом отримання, за призначенням..

3. Принципи отримання сироваткових препаратів. Гомологічні та гетерологічні сироватки.

4. Сучасні методи отримання сироваткових препаратів. Поняття про гібридоми.

5. Імуноглобуліни. Класифікація. Призначення.

6. Сучасні імуноглобуліни, їх застосування в медичній практиці.

7. Способи введення сироваткових препаратів. Побічні реакції.

1.4.3. Джерела навчальної інформації

Основна

1. К.Д.Пяткін, Ю.С. Кривошеїн. Мікробіологія. К. 1982 - 186-187

2. К.Д. Пяткин, Ю.С.Крившеин. Микробиология. М. 1980. -с.215-217.3. В.Д.Тимаков. Микробиология. М. 1983 - с.229-230.

4. А.И. Коротяев, С.А.Бабич. Медицинская микробиология, иммунология и вірусологія. Санки-Петербург, 2002, с. - 224-227.

5. И.Л.Дикий, И.Ю.Холупяк. Микробиология. Харьков, 1999. - с.192-195.

6. И.Л.Дикий. Микробиология. Руководство к лабораторным занятиям. Харьков 2002. с.224-231.

7. О.С.Климнюк, І.С. Ситник. Практична мікробіологія, Тернопіль, 2004. с.- 167-177.

9. М.Н. Лебедева. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии. М. 1973. с. 130.

11. Лекції.

Додаткова

Словник по мікробіології, вірусології, імунології та інфекційним захворюванням. Заг. ред. проф.. Палій, К. 2004.

Орієнтовна основа дії (ОДД)

Етапи приготування інактивованої нагріванням аутовакцини

1. Накопичення біомаси культури мікроорганізму.
2. Перевірка чистоти культури (мікроскопія).
 
3. Приготування маточного завису культури у фізіологічному розчині.
4. Інактивація мікробного завису.
5. Контроль стерильності вакцини.
6. Титрування (стандартизація) вакцини.
7. Консервування вакцини.
8. Дослідження нешкідливості.
9. Розливання вакцини в ампули.
10. Складання вихідних даних.

1.7.Короткі методичні вказівки для роботи студентів на лабораторному занятті.

1.7.1. Методика проведення заняття.

1. Подовжити виготовлення інактивованої нагріванням стафілококової аутовакцити. Перевірити вакцину на стерильність після 24-годинної інкубації. За умов відсутності видимих ознак росту дослідження продовжують.

2. Провести стандартизацію вакцини за допомогою оптичного стандарту мутності. Для цього мірно додати піпеткою фізіологічний розчин, постійно порівнюючи його із стандартом. Отримані дані занести в таблицю. Визначити титр вакцини.

Кількість вакцини (мл)  
Кількість доданого фізіологічного розчину (мл)  
Загальна кількість фізіологічногорозчину (мл)  

Титр вакцини дорівнює_________________ бактерій/мл.

3. Провести консервування вакцини 0,5 % карболовим розчином. Додати розчин карболової кислоти до стандартизованої вакцини у співвідношенні 1:10.

До вакцини добавлено_________ мл карболової кислоти.

4. Розлити вакцину шприцем в стерильні ампули по 1 мл та запаяти над вогнем газового пальника, скласти етикетні дані.

Місце виготовлення вакцини:  
Назва вакцини:  
Вид вакцини:  
Титр вакцини:  
Дата виготовлення:  
Термін придатності:  

4. Ознайомитись із колекцією сироваткових препаратів, вивчити їх види та призначення. Отримані дані занести в таблицю.

Препарат Група (класифікація) Призначення Спосіб введення
Сироватки      
       
       
       
       
Імуноглобуліни      
       
       
       
       

Автор: доцент, к.м.н. З.М.Прокопчук

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: