double arrow
Джерела

2

1. Конвенція про захист прав людини та основних свобод із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу №11 (Переклад українською мовою — з редакційними правками Української Правничої Фундації станом на 1 березня 1999 року) // Практика Європейського суду з прав людини: Рішення. Коментарі.— К., 1999.— С.25-54.

2. Промiжна Резолюцiя CM/ResDH(2008) Комітету Міністрів Ради Європи щодо Виконання рішень Європейського суду з прав людини в 232 справах проти України щодо невиконання або тривалого виконання рішень національних судів, винесених проти держави та підпорядкованих їй суб’єктів, а також щодо відсутності ефективного засобу юридичного захисту /[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:

dCaNXQvtr3oJ:helsinki.org.ua/index.php

3. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» // ВВР. – 2006. – № 30 /[Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав перегляду судових рішень» від 11 лютого 2010 року N 1876-VI /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1876-17

5. О ратификации Протокола №6 к Конвенции о защите прав и основных свобод человека, касающегося отмены смертной казни, 1983 года: Закон Украины от 22 февраля 2000 года // Голос Украины.— 2000.— 3 марта.— С.3.

6. Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 року // ВВР.— 1992.— №34.— Ст.504.

7. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 року // ВВР.— 1994.— №18.— Ст.101.
8. Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 року // ВВР.— 1994.— №23.— Ст.162.

9. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду: Закон України від 01 грудня 1994 року // ВВР. – 1995. – №1. – Ст.1.

10. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 року // ВВР.— 1993.— №35.— Ст.360.

11. Про ратифікацію Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському, або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню: Закон України // ВВР.— 1997.— №11.— Ст.94.

12. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів №2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17 липня 1997 року // ВВР.— 1997.— №40.— Ст.263.

13. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 року №987-ХІІ // ВВР.— 1991.— №25.— Ст.283

14. Про дотримання правоохоронними органами України конституційних гарантій і законності в забезпеченні прав і свобод людини. Постанова Верховної Ради України від 23 березня 2000 року №1592-ІІІ // ВВР.— 2000.— №24.— Ст.193.

2

Сейчас читают про: