double arrow

Лекція № 2-3

2

Тема: Технологи соціальної роботи за рубежем з окремими категоріями клієнтів

ПЛАН

Особливості технологій надання соціальних послуг.

Соціальна допомога дітям.

Соціальна робота з жінками.

Соціальна допомога інвалідам у різних країнах світу

Соціальне обслуговування літніх людей у зарубіжних країнах

Література:

1. Асторов К.В. Социальная защита детей в странах мира / К.В. Асторов. - М., 1992. - 240 с.

2. Богуславская 3. Американки плюс / 3. Богуславская. -М., 1993.-384 с.

3. Буригіна П.О., Зайченко Н.І. Досвід Франції у рефор­муванні системи соціальних послуг і розбудові соціальної пол­ітики / П.О. Буригіна, Н.І. Зайченко // Проблеми соціальної роботи в аспекті реформування соціальних відносин: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. [за ред. к.психол.н., доц. Н.І. Кри-воконьтак.психол.н. Т.І. Сили]. - Чернігів: Чернігівський дер­жавний інститут права, соціальних технологій та праці, 2008. - С 292-296.

4. Каткова И.П. Медико-социальные проблемы юного ма­теринства: программа социальной работы с юными матерями /И.П. Каткова. - М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1992.-53 с.

5. Киселёв С.Г. О некоторых вопросах организации социаль­
ной защиты пожилых людей в Российской Федерации / С.Г. Ки­
селёв // Медицинские и социальные проблемы в геронтологии.
-Самара, 1996.-С. 16.
6. Ковальчук І.В. Організація соціально-педагогічної ро­боти з людьми похилого віку / І.В. Ковальчук // Вісник ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка. Вип. 50. Серія: педагогічні науки: [збірник]. - Чернігів: ЧДПУ, 2008. - №50. - С 93-95.

7.Купиролов К.П. США - социальная арена деятельности / К.П. Купиролов. - СПб., 1995. - 136 с.

8. НікіфороваІ.І. Соціальна та житлова політика Франції: позитивний досвід для України /1.1. Нікіфорова // Фінансовий контроль. - 2007. - №6 (41). - С 31-34.

Основы социальной работы: [учебник] / [отв. ред.
П.Д. Павленок]. - М.: ИНФРА-М., 1997. - 368 с.

9. Пенсія «а 1а Ггапсе» // Пенсія. - 2006. - Червень. -№6(32).-С. 16-19.

10. Рукипова В.В. Социальная педагогика: теория и исто­рия / В.В. Рукипова. - М., 2000. - 340 с.

11. Социальная работа с инвалидами: [учебное пособие] / [под ред. Е.И. Холостовой, А.И. Осадчих]. - М., 1996. - 384 с.

12. Тетерский СВ. Введение в социальную работу: [учеб­ное пособие] / СВ. Тетерский. - М.: Академический проект, 2004.-496 с.

13. Технологии социальной работы: [учебное пособие] / [под ред. Е.И. Холостовой]. - М., 2001. - 400 с.2
Сейчас читают про: