double arrow

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ. 1. Административное право / Под ред


Література:

1. Административное право / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. – М., 1999.

2. Адміністративне право України / За ред. проф. Ю.П. Битяка. – Х., 2000.

3. Бантишев А.Ф., Ухаль А.М. Административная ответственность за нарушение правил о валютных операциях по действующему законодательству Украины: Учеб. пособие. – Ужгород, 2001.

4. Бахрах Д.Н. Административное право: Учеб. для вузов. – М., 1997.

5. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украины (общая часть). – Х., 1999.

6. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть). – Х., 2001.

7. Веремеенко И.И. Административно-правовые санкции. – М., 1975.

8. Гончарук С.Т. Адміністративне право України. – К., 2000.

9. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність. – К., 1995.

10. Додин Е.В. Административная деликтология. – Одесса, 1997.

11. Додин Е.В. Административная ответственность в свете Конституции Украины // Юрид. вест. – 1997. – № 3. – С.70.

12. Іванов Л. Административная ответственность юридических лиц // Российская юстиция. – 2001. – № 3.

13. Коваль Л.В. Административное-деликтное отношение. – К., 1979.

14. Коваль Л.В. Відповідальність за адміністративні правопорушення. – К., 1975.
15. Колпаков В.К. Административное право Украины. – К., 1999.

16. Овсянко Д.М. Административное право. – М., 1997.

17. Остапенко О.І. Адміністративна деліктологія. – Л., 1995.

18. Студеникина М.С. Что такое административная ответственность. – М., 1999.

Методичні рекомендації з виконання:

Розпочинаємо аналіз першого питання з поняття правопорушення як суспільного, шкідливого, протиправного, винного діяння деліктоздатного суб’єкта (фізичної або юридичної особи), яке передбачене чинним законодавством. Акцентуємо увагу на адміністративному правопорушенні (проступку), що визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність. Оскільки адміністративне правопорушення повинно бути виражено в дії або бездіяльності, то необхідно пояснити дію як адміністративне правопорушення та бездіяльність. Дати характеристику таким загально-правовим ознакам адміністративного правопорушення: суспільна шкідливість, протиправність, винність, караність діяння. Зупинитися на тому, що крім загально-правових ознак адміністративного правопорушення існують і інші характерні ознаки, які утворюють їх юридичні склади.

У другому питанні зазначаємо, що під складом адміністративного правопорушення розуміється встановлене правом сукупність ознак (елементів), за наявності яких суспільно шкідливе діяння може розглядатися як адміністративне правопорушення (делікт).Зазначаємо, що склад адміністративного правопорушення – це сукупність установлених законів об’єктивних та суб’єктивних ознак, які характеризують діяння як адміністративне правопорушення (проступок). До складу адміністративного правопорушення належать ознаки, які притаманні об’єкту, об’єктивний і суб’єктивний сторонами та суб’єкту правопорушення. Акцентуємо увагу на кожному елементі. Об’єкт адміністративного правопорушення – це те, на що воно посягає. Залежно від ступеня узагальнення, рівня абстрактності, розрізняють загальні, родовий і безпосередній об’єкти проступку. Загальний об’єкт становить вся сукупність суспільних відносин, які охороняє законодавство про адміністративні правопорушення. Родовий об’єкт – це група однорідних або тотожних суспільних відносин, які охороняє комплекс адміністративно-правових норм.

Різновидом родового є видовий об’єкт, тобто відокремлена група суспільних відносин, спільних для деяких проступків.

Під безпосереднім об’єктом розуміють конкретні суспільні відносини, поставлені під охорону закону, яким заподіюють шкоду правопорушенням, що підпадає під ознаки конкретного складу проступків. Об’єктивну сторону адміністративного правопорушення характеризують ознаки, які визначають акт зовнішньої поведінки правопорушника. Суб’єктивну сторону адміністративного правопорушення становить пов’язаний з його вчиненням психічний стан особи. До ознак, властивих суб’єктивній стороні, належать вина, мотив, мета вчинення правопорушення.Суб’єктом адміністративного правопорушення визначають фізичну особу, яка досягла на момент вчинення адміністративного правопорушення 16-річного віку.

Ознаки, що характеризують суб’єкта проступку, поділяють на загальні й спеціальні, далі розкриваємо ці поняття.

У третьому питанні зупинимось на тому, що суб’єктами адміністративної відповідальності є лише фізичні особи. Проте на законодавчому рівні встановлено адміністративну відповідальність і юридичних осіб. Як відомо юридичних осіб визнають суб’єктами правових відносин майже в усіх галузях права, за винятком тих, де це неможливо, виходячи з природи самих відносин.

Аналіз чинного законодавства дає можливість стверджувати, що інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб перебуває у процесі становлення.

Адміністративна відповідальність як специфічний засіб реалізації примусу у державному управлінні, для якого характерна множинність правових норм, що регулюються різноманітні аспекти діяльності органів державного управління у різних галуззях і сферах. Підставами застосування адміністративної відповідальності можуть бути не лише адміністративні правопорушення у розумінні ст. 9 КпАП, а й інші види адміністративних деліктів, протиправний стан або цивільне правопорушення.

Потрібно проаналізувати принципи адміністративної відповідальності та особливості, що дають змогу встановити її відмінність від інших видів відповідальності.

Четверте питання розпочнемо з розкриття поняття адміністративного стягнення, як матеріалізованого вияву адміністративної відповідальності, негативний правовий наслідок неправомірної поведінки особи, яка вчинила адміністративний проступок і повинна відповісти за свій протиправний вчинок та зазнати за це відповідне покарання у вигляді певних несприятливих заходів морального, матеріального та фізичного впливу. Акцентувати увагу на тому, що адміністративні стягнення поєднують елементи репресивного (карального), виховного та запобіжного характеру. Зупинитися на характеристиці основних адміністративних стягненнях та додаткових.

У п’ятому питанні розкриваємо з того, що адміністративне стягнення накладається у межах санкції статті 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення або іншого закону з урахуванням характеру вчиненого правопорушення, особи порушника, ступеня його вини, майнового стану, обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.

Акцентувати увагу на обставинах, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення згідно ст. 35 КпАП України та обставинах, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, відповідно до ст. 34 КпАП України. Охарактеризувати загальні принципи накладання адміністративного стягнення, а також критерій класифікацій множинності адміністративних провин.Сейчас читают про: