double arrow

Передмова


Міністерство освіти і науки України

Донецький державний університет управління

Кафедра філософії і психології

Етика й естетика

Навчально-методичний посібник

Донецьк 2007


ББК 87.717. я 7

М 17

М 17 Журавльова О.І.

Етика й естетика. Навчально-методичний посібник. – Донецьк: ДонДУУ, 2007. – с.

Видання є посібником, орієнтованим на програму викладання дисципліни “Етика й естетика”у економічних та управлінських вищих навчальних закладах, зокрема у Донецькому державному університеті управління. Він також може бути використаний у гімназіях, ліцеях і коледжах, де ця наукова дисципліна викладається факультативно. Специфіка компонування посібника пояснюється прагнення дотримуватися міждисциплінарного принципу вітчизняної освіти, а також профілем ДонДУУ.

Издание представляет собой пособие, ориентированное на программу преподавания дисциплины «Этика и эстетика» в экономических и управленческих вузах, в частности, в Донецком государственном университете управления. Оно также может быть использовано в качестве учебного пособия в гимназиях, лицеях и колледжах, в которых данная научная дисциплина преподается факультативно. Специфика компоновки пособия объясняется стремлением придерживаться междисциплинарного принципа отечественного образования, а также профилем ДонГУУ.
Рецензенти: Т.О. Андрєєва, д.філос.н., доцент, завідувач кафедри філософії Донецького національного університету;


Зміст

Передмова....................................................................................

Програма курсу..........................................................................

Тема 1. Вступ до науки етики. Походження моралі

та її роль в житті людини...........................................

Тема 2.Системи морального світогляду.................................

Тема 3.Професійна етика. Етика бізнесу...............................

Тема 4.Етика управління...........................................................

Тема 5.Етика ділового спілкування як розділ професійної

етики. Основні форми ділового спілкування...............

Тема 6.Етикет в практиці ділової людини..............................

Тема 7.Естетика як наука.........................................................

Тема 8.Основні сфери естетичного відношення

та дiяльностi. Дизайн.....................................................

Тема 9. Сутність, природа та соцiальнi функції мистецтва........................................................................

Післямова......................................................................................

Література до курсу.....................................................................

Питання до заліку........................................................................

Додатки..........................................................................................


Передмова

Останні десятиріччя в теорії управління постійною є тенденція гуманізації управлінської праці. Проблеми формування моральної та естетичної свідомості сучасного управлінця, його відповідальності у сфері підприємницької та управлінської діяльності є найбільш актуальними для сьогодення.Етика й естетика – дисципліни соціально-гуманітарного циклу. Вони тісно пов’язані з філософією, релігієзнавством, культурологією, мистецтвознавством, психологією. Етика й естетика також містять розділи, пов’язані з менеджментом, економікою, основами підприємництва та іншими галузями управлінських та економічних наук, з практикою управління.

Етика й естетика вирішують завдання, які особливо актуальні, враховуючи вимоги сьогодення. Такими завданнями є: залучення до фундаментальних моральних та естетичних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання та мотиви поведінки, пробудження почуття відповідальності за самовдосконалення, формування уміння орієнтуватися у світі людських відносин і художнього життя з позицій гуманізму; формування моральної та естетичної свідомості майбутніх спеціалістів в галузі управління та економіки.

Представлений навчально-методичний посібник створено відповідно до програми університецького курсу “Етика й естетика”, з урахуванням сучасних вимог до університецької освіти і специфіки вищого навчального закладу.

Зміст посібника охоплює три структурно-смислові блоки: етика, професійна етика та естетика.

В блоці „Етика” розглядається становлення та розвиток етики як науки, соціальний феномен моралі, її структура, її роль у житті окремої людини та суспільства в цілому, системи морального світогляду.В блоці „Професійна етика” представлено три розділи: етика бізнесу, етика управління, етика ділового спілкування, де увага приділяється питанням соціальної відповідальності в бізнесі, корпоративної культури, етичним кодексам та іншим механізмам впровадження етичних норм в ділову практику, формам ділового спілкування, етиці відносин керівника та підлеглого та ін.

В блоці „Естетика” висвітлюються специфіка науки естетики, її основні категорії, зокрема, естетичне, його структура. Звертається увага на основні сфери естетичних відносин та діяльності, прикладну естетику (технічну, естетику труда), специфіку та функції мистецтва.

До кожної теми додаються контрольні питання та завдання, рекомендована література.

Така структура курсу допомагає більш глибоко розкрити сутність моральних та естетичних явищ дійсності, зокрема, у сучасному діловому спілкуванні.


Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭТИКУ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОРАЛИ,Сейчас читают про: