double arrow

Література

1. Безпалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М., 1995.

2. Кларин М.В. Педагогичесная технология. - М., 1989.

3. Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів: навчальний посібник для пед. інститутів. - X.: Основа, 1990. - 89 с.

4. Педагогічні технології Досвід. Практика: Довідник/ Ред. колегія П.І. Матвіенко, С.Ф. Клепко т..ін. - Полтава: ПОІПОПП, 1999.-376 с.

5. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений / Под ред. С.А. Смирнова. -2-е изд. - М.: Академия, 1999. - 554 с.

6.Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. - М. 1997.

7.Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.

8.Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. • М.: Просвещение, 1987. -С 63-117.

9.Пидкасистый П. И., Хайдаров Ж С. Технологии игры в обучении и развитии. - М., 1996.

10. Шмаков С. А. Игры учащихся - феномен культуры. - М.: Новая книга, 1994. - 238 с.

10. Педагогічна майстерність: Підручник (За ред. І.А.Зязюза. – К.: СПД Богданова А.М., 2008.

11. Педагогічна майстерність: Хрестоматія (За ред. І.А.Зязюза. – К.: СПД Богданова А.М., 2008


ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Тема: Бесіда та інші прийоми комунікативної взаємодії

Опорні поняття: Стимулювання, прийом вияву тривоги щодо подальшого покарання, прийом іронії, прийом констатації вчинку, прийом натяку, прийом опосередкування, прийом прохання, прийом удаваної байдужості, прийом удаваної недовіри, прийом флангового підходу.

Завдання для студентів

І. Теоретичне завдання: підготувати відповіді на питання.

1. Поняття прийому педагогічної взаємодії. Класифікація прийомів.

2. Техніка використання стимулюючих прийомів.

3. Техніка використання гальмуючих прийомів.

4. Прийоми створення ситуації успіху для учнів.

5. Дехто вважає створення ситуації успіху штучним шляхом педагогічною фальсифікацією. Наведіть аргументи на користь чи противагу цього твердження.

ІІ Практичні завдання:

1. Дайте технологічну розробку прийому, який буде використано Вами в бесіді.

2. Підготуйтесь до демонстрації фрагменту бесіди з використанням обраного прийому.

3. Проаналізуйте главу "Ходіння Семена по муках". (A.C. Макаренко. Педагогічна поема. - Будь-яке видання). Скласти таблицю:

Педагогічний прийом Мета Засоби Результат

4. У ситуаціях з "Оповідань четвертокласника Максима Неуйомного" (Ю.Л. Львова. Педагогические этюды. - М.: Просвещение, 1990. - С. 44-52) знайдіть приклади застосування гальмівних і стимулюючих прийомів взаємодії. Змоделювати розвиток однієї ситуації за умови застосування іншого прийому (стимулюючого замість гальмівного і навпаки). Чи може це привести до позитивного результату? За яких умов?

5. Наведіть приклади ефективного використання прийомів педагогічної взаємодії, свідками яких Ви були. Яких професійних якостей потребувало їх вдале застосування?

Основна література до теми

1. Белкин АХ. Ситуация успеха: как её достичь. - М.: Просвещение, 1991. - С. 48-78.

2. Натанзон Э.Ш. Приёмы педагогического воздействия. - М.: Просвещение, 1972. -С. 215.

3. Натанзон Э.Ш. Трудный подросток и педагогический коллектив. - М.: Просвещение, 1984. - С. 40-94.

4. Педагогічна майстерність: Підручник (За ред. І.А.Зязюза. – К.: СПД Богданова А.М., 2008.

5. Педагогічна майстерність: Хрестоматія (За ред. І.А.Зязюза. – К.: СПД Богданова А.М., 2008

Додаткова література

1. Мороз О.Г., Омеляненко В. Д. Перші кроки до майстерності. - К.: Знання України. -„ 1992. - С. 77-78.

Тести для самоконтролю

Завдання 1: Співвіднесіть терміни та їх визначення. Відповідь подайте у вигляді цифри та літери. До зайвого терміна доберіть визначення.

1. Стимулюючі прийоми А. Навмисне висловлювання сумніву стосовно наявності певних умінь та особистісних якостей у вихованця. що збуджує почуття власної гідності і стимулює прагнення до зміни поведінки;
2. Прийом опосередкування Б. Стимулюючий прийом педагогічної взаємодії, який полягає в тому, що педагог не завжди засуджує негативний вчинок учня, а ґрунтуючись на знанні позитивних сторін особи вихованця, його захоплень та інтересів, створює умови для їх активізації й формування мотиву потрібної дії;
3. Прийом прохання В. Гальмівний прийом, згідно з яким педагог навмисне не звертає увагу на неправильну поведінку вихованців, що демонструє недоречність негативних дій учнів;
4. Прийом удаваної байдужості Г. Прийом, спрямований на вихователем і вихованцем через звернення першого за допомогою, що збуджує моральне задоволення учня від усвідомлення своєї участі у долі іншого;
5. Прийом удаваної недовіри Д. Прийоми педагогічного впливу, що сприяють формуванню необхідних якостей дитини на основі актуалізації позитивних почуттів;
б. Прийом флангового підходу Е.?
           

Завдання 2: Проаналізуйте ситуацію, указавши, які прийоми і способи організації ситуації обрала вчителька, до якої групи такі прийоми належать.

Назва прийому Група: А) гальмуючі Б) стимулюючі Характерні дії вчителя Спосіб організації ситуації
1.      
•••      

На уроці з розвитку мовлення молода вчителька запропонувала написати твір "Портрет знайомої людини11. У кінці уроку вона попросила зачитати свої твори. Підняв руку Василь. Він серйозно і навіть проникливо почав читати, а вчителька поступово у не зовсім симпатичному, але детально змальованому портреті впізнавала себе...Що робити? Хотілось закричати, вигнати геть із класу злого хлопчину і його захоплених товаришів, заховати обличчя від всевидючих очей, утекти...

Якби вчителькою була не я, а інша, мудра й безстрашна людина! - подумала вона.

Що ж, Васю, ти створив правдивий портрет людини із неприємною зовнішністю, точно підмітив усі її риси, в яких ви без особливих труднощів упізнали знайому вам особу. За роботу, ти заслужив оцінку "п'ять". Сідай... Проте я, мабуть, необачно вчинила, давши у вашому клас таке завдання...

(За Ю.Л. Львовою)

Завдання 3: Проаналізуйте психологічний механізм дії описаних прийомів.

Назва прийому Мета його застосування Характер викликаних почуттів, що стимулюють до самозміни Наслідки у поведінці, ставленні учнів
1.      
• • •      

Теми рефератів

1. Застосування стимулюючих прийомів педагогічного впливу.

2. Застосування гальмуючих прийомів педагогічного впливу.

3. Діалектичний взаємозв'язок між гальмуючими та стимулюючими прийомами.

4. Сутність та технологія створення ситуації успіху.

Тема: Урок як діалогічна взаємодія

Опорні поняття: гуманістичне навчання, авторитарне навчання, співробітництво на уроці; співавторство у навчанні; самоактуалізація учня у навчанні; самонавчання учня; ситуація успіху у навчанні; психологічна позиція вчителя й учня на уроці; діалог у навчанні, урок-діалог; урок-монолог.

Завдання для студентів

І. Теоретичне завдання.

1. Гуманізація навчання - стратегія сучасної школи.

2. Урок-діалог, його сутність.

3. Порівняльна характеристика уроку-діалогу та уроку-монологу.

4. Критерії уроку-діалогу.

5. Урок, якого чекають учні.

II.Практичні завдання

1. Познайомитися з педагогічними поглядами на роль уроку в сучасній школі, комунікативними аспектами його організації. На основі оповідань "Наедине с собой", "Когда самому интересно", "Третья оценка", "Кому-то из нас нужно остановиться" (у книзі Ю.Л.Львової Педагогічні етюди". - М.:1990. - біс.) зробити стисле письмове узагальнення "Мої педагогічні роздуми."

- Які питання професійної праці підняв у них?

- Які погляди вчительки на суть уроку; його роль у житті дітей і вчителя?

- Яку роль відводить учителька спілкуванню з учнями у процесі навчання? Чи відповідають її уроки критеріям уроку-діалогу?

- Яке запитання Ви б холл и їй задати?

Основна література до теми

1.. Педагогічна майстерність: Підручник (За ред. І.А.Зязюза. – К.: СПД Богданова А.М., 2008. –С. 149-158.

2. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества. - К.: Освіта, -1991. - С.5-10, 62-96.

3. Львова ЮЛ. Педагогические этюды,- М.: Просвещение, 1990. - 61с.

4. Маркова А. К. Формирование мотивации обучения. - М„ 1990. - С180-190.

5. Сухомлинський В.О.Сто порад учителеві/ Вибр.тв.: В 5т.- Т.2 - К., 1976. - С.452-454, 470-473, 478-481.

6. Педагогічна майстерність: Хрестоматія (За ред. І.А.Зязюза. – К.: СПД Богданова А.М., 2008Ю – С. 274-332

Додаткова література

1. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать. - М.: Просвещение, 1991 - С.176.

2. Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. - М.: Просвещение, 1999. -127с.

3. Щуркова Н.Е.Практикум по педагогической технологии - М.: Педагогическое общество России, 1998. - С.206-225. (р. "Профессиональная позиция педагога").

4. Шевченко С.Д. Школьный урок: как научить каждого.-М.: Просвещение, 1991 -С. 175.

Тести для самоконтролю

Завдання 1. Укажіть, які з названих характеристик становлять особливості навчання - діалогу. Визначте в них ключові слова. Навчання як діалог:

1. здійснюється на основі контактної взаємодії вчителя з учнями;

2. ставить учня в позицію суб'єкта пізнавальної діяльності;

3. стимулює пізнавальну активність, ініціативу творчість учня;

4. орієнтує на інформаційне насичення учнів;

5. здійснюється тільки під безпосереднім керівництвом учителя;

6. будується як рефлексивне управління вчителем діяльністю учнів;

7. має кінцевою метою збагачення знань і формування вмінь учнів;

8. орієнтує на досягнення учнями успіху, подолання труднощів;

9. здійснюється як спільна творча діяльність учителя з учнем;

10. вимагає зосередженості уваги вчителя на предметній стороні пізнавальної діяльності учнів.

Завдання 2. Організація уроку як діалогу вчителя з учнями потребує знання певної технології. Нижче названо шість технологічних елементів побудови навчання на уроці. Розкрийте їх змістове навантаження в моделі "урок-діалог" і "урок-монолог. Висновки подайте у формі порівняльної таблиці.

№ п/п Елементи технології побудови уроку Модель "урок-діалог" Модель "урок-монолог"
1. Мета уроку.    
2. Роль учителя на уроці.    
3. Механізм педагогічного керівництва навчанням учнів.    
4. Характер пізнавальної діяльності і позиція учнів на уроці.    
5. Оцінка навчання учнів.    
6. Результат навчання на уроці.    

Завдання 3. У поданому фрагменті вкажіть ознаки уроку-діалогу і підтвердіть їх матеріалом уроку за схемою:

№ п/п Ознаки уроку-діалогу Що на цьому уроці підтверджує їх

1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________________

Незвичайне домашнє завдання одержали учні на попередньому уроці.

- Чи помітили ви, що до нас прийшла весна? - запитала вчителька.

- Так! - хором відповіли усі.

- От і добре. Принесіть весну до школи.

Діти довго думали над цим дивним завданням. Були різні варіанти вирішення: Оксанка намалювала ключ журавлів, що повертався з вирію; Наталка принесла гілочку бузку, який зацвів у склянці на підвіконні; Василько вийняв з-під парти шпаківню і сказав, що змайстрував її з дідусем для шкільного саду. Вчителька назвала Василька молодцем і попросила передати велике спасибі дідусеві, а Юрка назвала кмітливим: він розповів, що в ярах де-не-де ще ховається від сонця сніг, бо вітри віють здебільшого з півдня, а сонце піднімається вище і вище. Усіх розпитала вчителька: хто вірша про весну написав; хто розказав, що роблять селяни, готуючись засівати поле; Оля принесла для шкільної грядки насіння різних городніх рослин. Галинка із сумом сказала:

- Я бачила на вигоні березу... Мені шкода...

- Ну, говори, - підбадьорила Таміла Дмитрівна.

- Хтось соку хотів і надрубав її.

- Ой, найшла, що жаліти. Дереву зовсім не боляче! - вигукнув з останній парти Андрійко.

- Боляче! Боляче! Правда ж, Таміло Дмитрівно?

- Правда, Галинко.

Запитала вчителька і Сашка, що він приніс до школи. Сашко підвівся й опустив очі.

- Невже нічого не помітив? - здивувалась вчителька.

-Я, - Сашко ще нижче опустив голову, - я сік березовий приніс... У класі стало тихо-тихо... Вчителька підійшла до столу і сказала:

- Я задоволена, що домашнє завдання виконали всі. Дякую за малюнки, вірші цікаві розповіді. А тобі, Сашко Костенко, спасибі за правду...

... Повертаючись зі школи, Сашко завернув на вигін. З великої

зарубки точився сік. Він заліпив її пластиліном.

Теми рефератів

1. Принципи суб'єктності у педагогічній взаємодії на уроці.

2. Професійна позиція вчителя.

3. Урок, якого чекають учні.

4. Створення педагогічно доцільних ситуацій успіху у навчальній діяльності школярів (з досвіду роботи).

5. Діалогічні методи - основа спільної творчої діяльності вчителя й учнів.

Тема: Самовиховання - шлях формування педагогічної майстерності

Опорні поняття: Самоаналіз, самовиховання, самозвіт, самозобов'язання, самоконтроль, самокритика, самонаказ, самооцінка, самопереконування, самопізнання, самопрогнозування, самостимулювання.

Завдання для студентів

І. Теоретичні завдання; підготувати відповіді на запитання.

1. Роль професійного самовиховання у формуванні вчителя - майстра, його основні етапи та засоби.

2. Самопізнання - початковий етап професійного самовиховання майбутнього вчителя. Способи самопізнання (самоаналіз, самооцінка, самопрогнозування).

3. Зміст і структура професійного самовиховання майбутнього вчителя.

4. Самовиховання вважають індивідуальним підходом до особистості, який здійснює вона сама. Чи згодні Ви з цією думкою?

II. Практичні завдання

1. Познайомитися у запропонованій літературі з програмою самовиховання видатних людей: педагога К.Д.Ушинського, письменника Л.М.Толстого (Рувинский Л.И. Самовоспитание личности.- М.: Мысль, 1984.- С.35-42). Підготуватися до розповіді про самовиховання видатних людей, включивши до неї відповідь на такі питання:

1) Яка була мета виховання? Яку спрямованість вона мала? Які якості особистості хотіла виховати в собі людина?

2) Які засоби були обрані для досягнення мети? Які були наслідки самовиховання? Як вони відповідали обраній меті?

2. Скласти характеристику за результатами самообстеження, використовуючи посібник: Педагогічна майстерність. Тести. - Ч. З - Полтава, 1996.

Основна література до теми

1. Ушинский К. Д. /Собр. Соч.: В 11 т.-М., 1952. - Т.11-С.26-38 (щоденник з 1844 по 1845).

2. Сухомлинський В. 0. Сто порад учителеві: поради 2,3,4,37// Вибр. те.: У 5т.-1.2. - К.: Радянська школа. - 1976. - С. 425-436, 507-511.

3. Ел каное СВ. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. - М„ 1989. - С.33-147.

4. Кочетов А.И. Как заниматься самовоспитанием,- Минск: Высшая школа, 1986.- С. 147-166.

5. Педагогічна майстерність: Підручник (За ред. І.А.Зязюза. – К.: СПД Богданова А.М., 2008. –С. 34-36

6. Педагогічна майстерність: Хрестоматія (За ред. І.А.Зязюза. – К.: СПД Богданова А.М., 2008. – С. 108-117

Додаткова література

1. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. - М„ 1991. - С. 133-156.

2. Скульский Р.П. Учиться быть учителем., - /М., 1986. - С.75-118.

3. Учителю о педагогической технике / Под ред. Рувинского Л.И. • М.1987. - С.107-155.

Тести для самоконтролю

Завдання 1. Оберіть відповідні визначення запропонованих нижче понять. Відповідь подайте у вигляді поєднання цифри і літери.

1. Самоаналіз А. Аналіз своєї діяльності, свого

2. Самокритика внутрішнього світу;

3. Самонаказ Б. Спонукання себе до виконання

4. Самопізнання наміченої діяльності із метою

5. Самонавіювання виховання;

В. Вплив людини на саму себе з метою самовиховання, внаслідок чого в неї виникають різні психічні й соматичні стани;

Г. Аналіз процесу й результату діяльності, знаходження в собі недоліків, усвідомлення їх негативного впливу;

Д. Визначення для себе певних заохочень і їх застосування;

Е. Процес цілеспрямованого одержання інформації про розвиток якостей своєї особистості.

Завдання 2. Серед нижченаведених понять оберіть способи самопізнання. Відповіді запишіть у вигляді буквеного ряду,

A) самозвіт; Б) самоаналіз;

B) самоконтроль; Г) самовиховання: Д) самооцінка;

Е) самопрогнозування;

Є) самостимулювання;

Ж) самопереконування.

Завдання 3. Перед тим як визначити ділянку шкільного двору для прибирання, класний керівник нас вишикував, всіх оглянув, а про мене сказав безнадійно: "Цей точно працювати не буде", - і взяв з моїх рук віник. Я втік, сховався, дочекався, коли піде класний, знайшов інший віник і прибирав із товаришами двір до останньої хвилини, (за Ю. Л. Львовою)

Дайте відповіді на такі питання:

1. Яких якостей особистості вчителя бракує для ефективного розв'язання даної ситуації? (Перерахуйте)

2. Запропонуйте вчителеві програму самовиховання з метою формування в собі однієї із цих якостей.

Форма відповіді довільна.

Теми рефератів

1.Самовиховання в житті людини.

2.Мотивація самовиховання майбутнього вчителя.

3.Методи та засоби самовиховання.

4.Самовдосконалення психофізичної природи вчителя.

5.Стимулювання самовиховання майбутнього вчителя.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Проаналізуйте запропоновані педагогічні ситуації та дайте відповіді на запитання

1. Педагогічне стимулювання

На початку другої чверті вчитель пропонує учням початкового класу:

- Давайте я вас розсаджу так, щоб мені було зручно з вами працювати. Ті, хто одержав «6» балів або більше низьку оцінку, сядьте, будь ласка, у ряд праворуч від мене. А ті, хто одержав інші оцінки, сядьте, будь ласка, ліворуч від мене. Для чого? Справа в тому, що як тільки ти одержиш уже не «6», а «10», я тебе пересаджую в інший ряд, а як тільки станеш знову одержувати оцінки нижче «8», я пересаджую тебе назад. Це гра в рух буде наочно показувати ваші успіхи й невдачі в навчанні. Ті хлопці, хто сидить праворуч, більше мають потребу в моїй допомозі й допомозі однокласників. Вони повинні займатися більш старанно, змінити ставлення до своєї роботи в школі й дома.

Запитання та завдання

1. Які закономірності враховує педагог при стимулюванні до навчання?

2. Чи можна перенести цей прийом на підлітків?

3. У чому освітня й виховна цінність такої педагогічної стратегії?

2. Посилення уваги й самоконтролю

Учитель дає завдання: на слух визначити, зі скількох самостійних речень складається уривок з вірша Ф. Тютчева:

Смотри, как запад разгорелся

Вечерним заревом лучей.

Восток померкнувший оделся

Холодной сизой чешуей!

В вражде ль они между собою?

Иль солнце не одно для них

И, неподвижною средою

Деля, не соединяет их?

Учні відповіли, що в цьому уривку виділяються чотири речення.

На підставі чого, - ставить запитання вчитель, - ви встановили, що він складається із чотирьох речень?

Запитання та завдання

1. Чи залежить ефективність виконання завдання від віку школярів або яких-небудь ще факторів?

2. Яку концепцію або модель навчання ілюструє даний фрагмент?

3. Вибір стратегії поведінки

Тимур сильно відставав з математики. За партою поперед нього сиділа Таня - відмінниця з усіх предметів. Зовні вона не відрізнялася ні яскравістю, ні привабливістю. До того ж поряд із говіркими однокласницями вона здавалася тихої й скромною. Під кінець року, перед випуском, Тимур запанікував. Він всіма силами шукав спосіб скласти математику добре. Через якийсь час він прийнявся приділяти Тані знаки уваги й подарував їй до дня народження квіти. Він став часто підходити до неї на перервах, намагаючись розважити, розповідав смішні історії. Ніхто не приділяв Тане такої уваги, тому тепер їй здавалося, що вона Тимуру по-справжньому подобається. На випускних іспитах Тимур повністю переписав її роботу й одержав по математиці "відмінно".

Запитання та завдання

1. Чи може існувати добро без зла? Чому так важливе мотивування вчинку?

2. Якби про це довідався вчитель математики, що б він зробив?

4. Допомога у вирішенні конфлікту

Ідучи на урок, педагог бачить у кабінету юрбу хлопців і двох підлітків, що б'ються. Педагог попросив усіх зайти в кабінет, а забіяк залишитися в коридорі. Закривши двері й залишившись наодинці із хлопчиками, педагог запитує:

- Можете пояснити, чому ви посварилися, через що виникла бійка? Хлопчики мовчать, вони загрозливо дивляться один на одного.

- Це секрет? - серйозно запитує педагог.

Вони кивають головою.

- Тоді зробимо так, даю вам 5 хвилин - поговорити як чоловік із чоловіком, тільки без кулаків і образ, тихо, мирно з'ясуєте свої стосунки. І пам’ятайте, ви повинні ввійти до класу кращими друзями, ніж були колись, покажіть усім, як ви можете цивілізовано вирішувати складні життєві проблеми.

Запитання та завдання

1. Чи вірно вчинив учитель? Чим він керувався?

2. Чи згодні ви з думкою, що на практиці повинне реалізовуватися деяке уявлення про "чоловіче" і "жіноче" виховання?

3. Яке рішення, прийняли б ви у даній ситуації?

5. Переорієнтація

У класі з'явився новенький - Віталій. Перші дні хлопчик відвідував заняття й поводився добре. Але через кілька днів він перестав з'являтися в школі. Від міліції педагоги довідалися, що Віталій разом із групою хлопців украв аудіотехніку. Класний керівник відправилася додому до Віталія. Нічого радісного вона не довідалася й ніякої допомоги не чекала, тому що дізналася, що батька немає, а мати веде аморальний спосіб життя.

І раптом педагог згадала про розмову з Віталієм і його друзями. Це була зустріч на вулиці, де Віталій щось малював на асфальті. Один із друзів сказав про великі здібності Віталія до малювання. Довідавшись, де живе цей друг Віталія, класний керівник знайшла там і Віталія. Непривітно зустрівши вчителя, Віталій був здивований несподіваною пропозицією Тетяни Вікторівни - допомогти в оформленні наочного приладдя до її уроків. Для цього вона дала йому гроші на придбання паперу, фарб і інших необхідних матеріалів.

Наступного дня дома в педагога Віталій майстрував і готовив наочне приладдя. У результаті він став приходити до неї додому щовечора з готовими малюнками, таблицями.

Лише на початок наступного року Віталій попросив учительку допомогти повернутися в школу, але тільки в її клас.

Добре, що адміністрація школи підтримала такий інтерес, організувавши для Віталія навчання за індивідуальною програмою, щоб зовсім його не втратити.

Отже, Віталій став регулярно відвідувати школу й ретельно вчитися.

Запитання та завдання

1. Які прийоми педагогічного впливу використав учитель?

2. Чим можна пояснити ставлення хлопчика до вчителя?

3. Яка сторона людських стосунків показана в історії з Віталієм?

6. Переорієнтація

Одного разу діти разом із педагогом поїхали до лісу збирати насіння білої акції, щоб засіяти ними вулиці новобудови в мікрорайоні школи. Учителька сказала, що на землі дуже мало насіння, тому що більшість засохлих стручків висить на високих гілках.

Не встигла вчителька сказати це, як Микола, дуже хуліганистий і конфліктний хлопчик, був уже на дереві. Усім було зрозуміло, що зробив він це єдино із прагнення ослухатися, виявити норовливість. Але, на диво, учителька похвалила Миколу:

- Дивіться, діти, який молодець Микола! Зараз він буде кидати нам стручки. Ця похвала піймала Миколу зненацька. Але думати було ніколи, під високою акацією вже розсаджувалися хлопці, і Микола почав зривати сухі стручки й кидати їх. Діти навперебій просили його:

- Микола, кидай мені... Микола, кидай прямо в шапку... Хлопчик захопився роботою. Найшлося ще одне відважне хлопча, яке не злякалося гострих шипів і колючок. І вони з Миколою почали змагатися.

Запитання та завдання

1. Оцініть педагогічну значимість реплік учителя й те, як уміло він перемкнув активність Миколи в потрібне, корисне русло.

2. Коли слово вчителя справляє виховний ефект?

3.Про що варто пам'ятати в процесі взаємодії з конфліктно налаштованими людьми?

7. Метод " приклад"

У клас прийшла нова дівчинка. Її сторожкість і замкнутість навели групу хлопчиськ на думку влаштувати новенької "прийом" у кращих традиціях: " щоб відразу зрозуміла, куди потрапила". І коли дівчинка вийшла на перерву з класу, вони сховали її портфель і з нетерпінням стали чекати "спектаклю". Усе вдалося як найкраще: новенька відразу занервувала, стала запитувати, хто взяв її портфель.

Запитання та завдання

1. Дайте оцінку мікро-середовищу, у якому відбувається подія.

2. Чи можна за даним вчинком судити про духовне зубожіння підлітків?

3. Хто і як регулює відносини усередині колективу в таких випадках?

8. Метод " приклад"

Учителька математики щось пояснювала, а Вітя, вразливий хлопчик, що тільки що одержав трійку з улюбленого предмету - історії, сидів і розкладав якийсь папірець на столі, думаючи про свою невдачу.

- Що ти там робиш? Чому не слухаєш? - обрушилася на нього Ксенія Віталіївна. - Ти став погано поводитися:

- Ну й що ж! - зухвало буркнув Вітя.

- Як ти розмовляєш із учителем? Устань!

- А чого мені вставати? Я нічого не зробив.

- Ах, так? Ну тоді виходь звідси!

- А я не піду

- Ні, підеш?

Учителька, взявши хлопчика за руку, вигнала його силою із класу під несхвальний шепіт всіх інших школярів.

Запитання та завдання

1. Чому відбувся зрив у поведінці хлопчика?

2. Проаналізуйте характер педагогічного впливу вчителя на Вітю. Дайте психологічне пояснення, інструментування методам, обраним учителем.

3. У чому виявився педагогічний прорахунок учителя?

9. Ставлення до навчання

"Який упертий цей Толя Толкачев... Ніколи він не слухає пояснення, вічно вертиться, розмовляє, відволікає інших. Що з ним робити, як зацікавити?" Якось раз після уроків Євгенія Павлівна зупинила Толю в коридорі.

- Хочеш, скажу по секрету, про що завтра піде мова на моєму уроці?

Наступного дня Толя Толкачев, на диво всього класу, підняв руку й, відповівши на запитання вчителя, подивився по боках тріумфально. А на перерві він підійшов до Євгенії Павлівні й, бентежачись, попросив:

- Скажіть, а про що ви будете завтра розповідати?

Запитання та завдання

1. У чому секрет успіху Толі? Оціните засобу досягнення подібного успіху.

2. При яких умовах цей успіх хлопчика може бути закріплений?

3. Чи можна оцінити дії вчителя як антипедагогічні?

10. Педагогічна діагностика

Працюючи з першим класом, учителька помітила, що в хлопців пропадає то одна, те інша річ. Це викликало тривогу в класі, зазвучали скарги, стала розвиватися атмосфера підозрілості й недовіри. Учительці необхідно було припинити пропажі й знайти того, хто привласнює чуже. Вона поставила перед собою завдання - використовуючи психологічні особливості молодшого шкільного віку, створити ситуацію, у якій злодюжка, що спокусився чужим, прямо або побічно видав би себе.

Учителька роздала учням по сірнику й попросила, щоб вони поклали його на одну долоню й прикрили іншою долонею. Після цього впевнено й голосно сказала, що незабаром сірник виросте в того, хто взяв чужу ручку. Для перевірки вона прийнялася підходити до кожному й просила показати його сірник. Підійшовши до Миколи, виявила, що його сірник зламаний.

- Чому в тебе сірник зламаний? - запитала вчителька.

- Я його поламав, щоб він не виріс, - відповів хлопчик.

Так був виявлений той, хто брав чужі речі. Учителька пояснила маляті, що не можна без дозволу брати чуже, тому що це відразу буде виявлено. З того часу речі в класі перестали пропадати.

Запитання та завдання

1. Виділите в тексті момент, що розкриває психологічний аспект рішення педагогічного завдання.

2. Як би ви діяли на місці педагога в подібних обставинах? Запропонуєте свій варіант рішення завдання.

11. Ставлення до людини

У сьомому класі пропав журнал. Почалися пошуки. Все це було дуже тривожно, тому що трапилося це перед закінченням навчального року й журнал, був необхідний для підведення підсумків успішності по всіх дисциплінах. Здавалося, усяка надія була загублена, і залишалося подумати, як відновлювати оцінки за рік кожному учневі. Але отут після уроків до вихователя підійшов юнак і заявив, що може назвати того, хто взяв журнал. Педагог, подумавши, відповів:

- Знаєте, мабуть, такою ціною мені журнал не потрібний.

- Якою ціною? - остовпів юнак.

- Ціною вашого падіння.

Запитання та завдання

1. Що найбільше цінував учитель у своїх учнях?

2. Оцініть позицію й поведінку вчителя, виявіть мотиви його вчинку відносно юнака.

12. Довіра-неправди

Взагалі Микола Вірусов людина непогана і не боягуз зовсім, але він страшно боїться контрольних з математики. Останнім часом за контрольні він став одержувати двійки. А показувати мамі двійки - не дуже приємна справа.

У цей день після уроків Тамара Степанівна сказала:

- Усім приготуватися. Завтра контрольна.... На наступний ранок Микола вдався до звичайного свого виверту. Він зім'яв сорочку й повісив її на місце. И... захникав:

- Мама, у мене сорочка м'ята!

- Ну й що?

- Як що, погладь!

Мама взяла праску й поставила гріти.

Але Микола знову запхикав:

- Голова болить!

Мати взяла термометр і поставила Миколі, а сама вийшла на кухню. Микола почекав, поки стихнуть її кроки в коридорі. Злодійкувато озирнувшись, він взяв зі стола рушник і, загорнувши в нього термометр, приклав до праски. Потримавши так якийсь час, вийняв термометр і сунув собі. Повернувшись, мама тільки руками сплеснула від подиву.

- Підвищена! Так де ж ти таку застуду піймав? У школу не підеш. Швидко лягай. Зараз викличу лікаря.

Микола, стримуючи посмішку, поліз у постіль. Лікар вислухав Миколу, оглянув, змірявши йому температуру, і сказав:

- Хлопчик зовсім здоровий. Температура нормальна. Мама зачудувалася:

- Півгодини назад була така висока температура, а зараз немає! Нехай уже сьогодні він полежить, а завтра піде до школи.

Запитання та завдання

1. Які особливості хлопчика проявляються в цій ситуації?

2. Чи не так уже це погано, якщо хлопчик проявляє винахідливість?

3. Яку інформацію про школу й батьків дає ця ситуація?

4. Як би ви поводилися на місці матері?

13. Надання допомоги

Я зустріла в лісі хлопчика, що допоміг мені знайти дорогу в селище. Увійшовши до селище, я побачила, як хлопчик підійшов до одного з будинків і заглянув у вікно.

- Лізавето! - гукнув він. - Ти що - спиш? А ну, відкрий вікно...

Неправдоподібно тонка, схожа на світле стебло рука повільно простягнулося й ледь штовхнула стулки. Вікно розгорнуло, і рука сховалася.

- Здорово! - сказав Тимофій і відкашлявся.

- Здорово... - відповів тихий голосок усередині.

- Прочитала?

- Прочитала... - відгукнувся той же голосок.

- Дивися мені! - сказав Тимофій строго. - От пообідаю й прийду. Мар’я Петрівна знаєш, скільки з української задала? Захитаєшся!

- А тітка Паня тебе вже шукала...- сказав голосок.

- Що я, гаманець із грішми, щоб мене шукали? - проговорив Тимофій. - Мене шукати нема чого. Сказав "прийду" - виходить, прийду.

Він перегнувся через підвіконня.

- Давай зошита... - сказав він.

Я теж заглянула в кімнату. На ліжку лежала дівчинка, бліда до воскової білизни. Тепер я близько бачила її обличчя - ніжне, з м'яким овалом, із прозорого, позбавленого рум'янцю шкірою. Величезні темні очі дивилися прямо на нас. Дівчинка повільно, обережно посміхнулася, немов і посмішка, як рух, могли заподіяти їй біль.

- Давай зошит, чуєш! - наказав Тимофій.

- Ой, злякалася... - сказала дівчинка, нечутно засміявшись. - До чого ти, Тимофій, строгий, прямо страх...

- Покєдова... - басом сказав він. - Поїм і прийду. Віконце закривати, чи що?

- Покєдова... - тоненько й тихо відгукнулася дівчинка. - Не закривай, не треба...

Тимофій відвалився грудьми від підвіконня, і ми пішли далі.

- Що із цією дівчинкою? - запитала я після мовчання. - Давно занедужала?

- П'ять років лежить, - смутно сказав хлопчик. - Хвороба в неї така... Поліартрит - так учителька називає.

- От воно що! - сказала я повільно.

- Тільки я думаю, що в неї тепер уже не поліартрит, а цілий артрит, - зітхнув Тимофій. - Раніше вона хоч підніматися могла, а тепер не може. І ноги в неї вже не розгинаються - бачили, як їх звело? Не сісти, не встати. Ми з нею сиділи за однією партою. Ну от, я що ні день приходжу до неї, уроки вчимо. Вона нічого, намагається. От тільки з німецької задовільно вхопила. У нас німкеня строга.

Ми дійшли до низької огорожі й зупинилися.

- Ми отут живемо... - сказав він соромливо.

- Ну, до побачення, Тимофій, - сказала я й простягнула йому руку.

Запитання та завдання

1. Проаналізуйте характер стосунків між підлітками.

2. Що можна сказати про людські якості Тимофія й Лізи?

14. Зневага й неповага до інших

Сашко прийшов у нову школу в 11-й клас. Незабаром стало зрозуміло: рівний характер, доброзичлива манера триматися, а головне, широка ерудиція обіцяють чимало гарних хвилин цікавого спілкування із цим хлопцем. Якось відразу всі потягнулися до нього.

Але пройшов місяць - другий, і Сашко все частіше входив у клас один. На це педагоги майже не звернули уваги. Але от один раз на уроці фізики після захоплюючої відповіді Сашка про філософське значення теорії відносності педагог запропонувала йому підготувати про це доповідь. Сашко відмовився. Сама відмова не збентежила вчителя, час підготовки до випускних іспитів - на вагу золота, і можливо, її пропозиція порушувала його плани. Але, бажаючи пом'якшити відмову, він зауважив:

- Я не розумію, який сенс у такій доповіді?! Самі ви, учитель, уже уявляєте мої можливості, а їм, - він кивнув (і досить чемно) убік класу, - це ні до чого. Кожний може й повинен шукати сам...

Запитання та завдання

1. Які відомості про ціннісні орієнтації Сашка ви одержали із цієї ситуації?

2. Який стиль взаємин між Сашком і учнями класу, між Сашком і вчителем проглядається в даній ситуації?

3. Що можна сказати про самооцінку Сашка?

4. Чи можна по цих замальовках визначити лінію поведінки вчителя?

15. Самокритика й самоспоглядання

Катруся, учениця 7-го класу, страждає від того, що її зріст уже зараз 171 см. У класі вона вища за всіх. До дошки виходить згорбившись, підтискає ноги, сутулиться. Кожний вихід до дошки - страждання. Тому іноді відмовляється відповідати - нехай краще "два", ніж ще одне приниження. У її свідомості постійно лунають репліки хлопчиськ: "Агов, каланча!", зауваження вчителів: "Що це тебе так перекручує?", коли вона виходила до дошки, прохання матері: "Так не сутулься ти, розправ плечі, дивися яка в тебе фігура симпатична". А отут ще Пашка подобається, а він на півголови нижчий за неї. Розглядаючи себе перед дзеркалом вечорами, Катруся горювала:

-Ах, ці жахливі руки, вони нижче колін! Ну хіба в нормальної людини бувають такі руки?.. І шия довжелезна, але з нею можна щось придумати, якщо її втягти або підняти комір, а от ноги куди дінеш?..

Запитання та завдання

1. Якими психологічними особливостями підліткового віку обумовлені судження й дії Катрусі?

2. Як допомогти дівчині в рішенні її проблем?

3. Який вплив робить процес самопізнання на виховання людини?

16. Забезпечення росту досягнень

Першочку (1998 р.н.) дали нестандартне завдання:

- У якому році твоя бабуся пішла в перший клас? Це непросте завдання,

але я впевнений, - сказав учитель, - що ти зможеш сам його вирішити.

- Моїй бабусі зараз 50 років.

- Скільки їй було років, коли вона пішла в перший клас?

- Стільки ж, скільки й мені, 7 років.

- Добре, як довідатися, скільки років пройшло, як твоя бабуся пішла в школу, якщо їй зараз 50 років, а пішла вона з 7 років у школу?

- У школу вона пішла в 7 років, виходить, - міркує маля, - вона пішла в перший клас - від 50 відняти 7 - 43 роки тому. Від 1998 відняти 43, вийде 1955. Ура! Я знаю, у якому році моя бабуся пішла в перший клас - в 1955 році.

- Молодець! Ти правильно міркував і успішно впорався з таким складним завданням.

Запитання та завдання

1. Коли надбані знання стають особистісно значущими й особистісно сприйнятими?

2. Як зв'язане ставлення першокласника до навчання, до себе й до бабусі?

3. Якими принципами керувався вчитель?

4. Що можна сказати про атмосферу на уроці?

5. На який тип взаємин з учнями орієнтований учитель? Обґрунтуйте свою відповідь.

17. Ситуація успіху

В 6-й "А" перевели хлопчика Юру, що не встигав з української мови. У класі, куди він потрапив, мову викладала дуже уважний до дітей і талановитий педагог. Підліток був розумним і кмітливим учнем, але із учителем української мови в попередньому класі стосунки не склалися. І Юра став пропускати уроки української мови й недбало ставився до завдань з цього предмету.

Нова вчителька через кілька уроків запропонувала Юрі займатися додатково після уроків. Один раз у хвилину відвертості він сказав їй:

- Катерина Олексіївна, не трудіться даремно. Не витрачайте дарма час. Мені нічого не допоможе. Я не буду встигати, мені це давно відомо. Я нездатний.

- Звідки тобі відомо?

- Всі так говорять.

- І ти віриш у це?

- Вірю...

- Прийдеться тобі довести зворотне. Ти чув вираз: хто хоче - той може домогтися? І ти можеш домогтися. Треба тільки багато працювати. Давай займатися.

Займалися вони ретельно. І от Юра одержав першу четвірку з української мови. Вона була цілком заслуженою. Хлопчик добре відповів на уроці й виконав грамотно письмове завдання.

Наступного дня прийшла до вчительки мама Юри.

- Скажіть, будь ласка, це правда, що мій син одержав четвірку з української мови?

- Правда. Він став краще займатися.

- Катерина Олексіївна, Ви не уявляєте, що в нас було вчора дома.

Прибігає Юрій зі школи й з порога кричить:

- Четвірка! Четвірка!

- Я не відразу зрозуміла, у чому справа. Запитую: яка четвірка?

- Учителька мені поставила четвірку з української мови.

Успіх окрилив підлітка. З того часу Юрій став краще вчитися не тільки з української мови. Траплялися, звичайно, і промахи. Але з української мови він уже встигав і йшов на уроки з інтересом.

Запитання та завдання

1. Що лежить в основі успіху Юри?

2. Дайте оцінку педагогічним діям учителя.

3. Чи підтверджує наведений факт твердження В.А. Сухомлинського, що "навчання - не механічна передача знань від учителя до дитини, а насамперед людські стосунки"?

4.Назвіть основний механізм зміни ставлення Юри до навчання.

18. Вибір професії

Ми багато сперечалися з подругою - яку професію обрати. І те начебто не підходить, і це...

- Я точно знаю, куди не піду: у школу - не хочу псувати нерви; не піду в хімічне виробництво, тому що від спілкування з хімічними препаратами можна втратити здоров'я; на фабрику не піду, тому що там перетворишся в робота, виконуючи механічну й одноманітну роботу. Я хочу, щоб на моїй роботі не псувалося здоров'я й було цікаво. Хотілося, щоб вона була пов'язана із тваринами й великою кількістю подорожей.

- Тоді тобі потрібно йти працювати в цирк! - сказала подруга й додала, - а як на мене - аби тільки одержувати пристойну платню.

Я потім довго думала. Беруть сумніви, чи є в мене талант для цирку. Може, подруга права, і, якщо немає покликання, треба думати про заробіток?

Запитання та завдання

1. Які мотиви вибору професії в дівчаток?

2. Який прийом впливу був використаний у даній ситуації?

19. Суперництво

Третьокласники активні: кожний прагне помітити помилку товариша й виправити її. У своїй ретельності дехто навіть починає фантазувати: бачити помилку там, де її й не було зовсім. Одна з дівчаток доскіпливо стежить за Ірою, що читає біля дошки, і наполегливо махає рукою, бажаючи виправити помилку. Її не турбує, щоб Іра краще читала, - є лише бажання заявити про себе, продемонструвати, що вона може краще, ніж Іра, і заслужити похвалу вчительки.

Запитання та завдання

1. Чим пояснити подібне ставлення учнів до своїх однокласників?

2. Який стиль відносин між учнями формується в таких умовах?

3. Які висновки повинен зробити вчитель?

4. Що може почувати Іра в такій атмосфері?

20. Покарання й провина

Олексій, восьмикласник, зв'язавшись із двірською компанією хлопців старше за нього, виявився учасником групового нападу й побиття перехожого. Хлопці перебували в нетверезому стані.

З огляду на неповноліття Олексія і його стан здоров'я (хвороба серця), а також та обставина, що він не проявляв при бійці активності, а лише був присутній при цьому, школі надавалася можливість взяти його на поруки. Для цього необхідно було позитивне рішення педагогічної ради школи. При негативному рішенні хлопчика чекав суд і позбавлення волі.

Після бурхливого обговорення пед. рада більшістю всього у два голоси все ж прийняв рішення - взяти Олексія на поруки й дозволити відвідувати школу.

На завтра він уперше в житті взяв участь у чергуванні по школі й, надягши пов'язку, сумлінно стояв на переході в сходів і стежив за порядком.

У цей час Валентина Іванівна проводжала свій другий клас у гардероб. Проходячи мимо Олексія, вона сказала малятам голосно:

- Діти, подивіться - це той самий хуліган (і вона показала на Олексія, взявши його за рукав), якого вчора ледве не вигнали зі школи. Пам’ятаєте, я вам вранці розповідала про нього.

Миттєво Олексій зірвався з місця й, кинувши на ходу пов'язку чергового, з червоним обличчям вибіг зі школи.

Запитання та завдання

1. Є чи єдність серед педагогів школи в розумінні своєї педагогічної місії?

2. Які секрети виховання?

3. Про які результати виховання може говорити даний факт?


КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

ПЕДАГОГІЧНА РОЗПОВІДЬ ЯК ФРАГМЕНТ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інструкція студентам. Зміст контрольної роботи базується на аналізі підготовленої кожним студентом розповіді перед обраною ним аудиторією. Сам текст розповіді наводиться у відповіді на останнє питання. Це зумовлено тим, що остаточний його варіант, на думку викладача, повинен відшліфуватися у ході роздумів автора над обраним змістом і формою викладу. Відповідь на кожне питання контрольної роботи оцінюється за трибальною системою:

1 бал - репродуктивний рівень, коли студент у змозі лише передати теоретичний матеріал стосовно поставленого питання;

2 бали - пошуковий рівень, якщо, крім чітко представленої теорії, наявна і ілюстрація даної проблеми на матеріалі бесіди (власних висновків);

3 бали - творчий рівень, що характеризується чіткою авторсь­кою позицією, коли думка не лише ілюструється, а й доводиться,

коли присутні власні міркування (сумніви, пошуки варіантів, пе­редбачення наслідків).

Для чіткості запису просимо з лівої сторони роботи на широкому полі кожного разу проставляти питання, щоб відповіді співвідносилися з ними.

ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

(підкреслене в них вимагає теоретичного обґрунтування)

1. Назвіть тему своєї розповіді, розкрийте її значення для обраної аудиторії, обґрунтуйте надзадачу.

2. Доведіть, що Ваша розповідь - це педагогічна діяльність. Якими елементами педагогічної майстерності треба володіти, щоб ефективно здійснити цю діяльність?

3. Чи потрібна робота над створенням робочого самопочуття у підготовці до розповіді? Якими прийомами Ви зможете психологічно настроїтися на ефективну взаємодію з аудиторією?

4. Яка структура Вашої розповіді, вкажіть на роль цих струк­турних елементів у Вашому монолозі.

5. Опишіть Ваші дії на початку виступу. У якій формі Ви проведете самопрезентацію? Як досягнете інтересу до теми в процесі мотивації на початку розповіді? Яким прийомом завершите розповідь?

6. Яку роль може відіграти дихання у мовленні педагога під час розповіді? Якого типу дихання Ви будете дотримуватися, опишіть механізм його організації.

7. Які характеристики голосу слід враховувати при підготовці до виступу? Опишіть голос одного з студентів Вашої групи за цими характеристиками. Над чим йому слід працювати для покращення звучання розповіді?

8. Як Ви будете дбати про виразність мовлення у процесі розповіді? Які засоби допоможуть Вам досягти виразності розповіді? Поясніть на матеріалі виступу, як будете забезпечувати образне бачення змісту?

9. Яку роль повинні зіграти Ваш зовнішній вигляд, розміщення слухачів в аудиторії під час Вашої розповіді?

10. Наведіть текст розповіді, подавши на полях коментар, який розкриває техніку Вашого виконання, прийоми виразності мовлення.

/ - пауза коротка

// - пауза середня

? - питання для співроздумів

ð - словесні картини

- підвищення тону

- зниження тону

­ - підсилення голосу

¯ - зменшення сили голосу

Я - вираз власного ставлення

Ви - звернення до аудиторії

Сумарна оцінка за роботу:

"відмінно" - 25 - 30 балів,

"добре" - 18-24 бали,

"задовільно" - 10-17 балів.

Контрольна робота №2

Майстерність педагогічної взаємодії в процесі бесіди:

Інструкція студентам; З'ясуйте ситуацію, у якій Вам, педагогу, доведеться діяти. Проаналізуйте умови, позиції учасників і запропонуйте свій варіант взаємодії. Уявіть, що для пошуків шляхів співробітництва Вам необхідна спеціальна розмова з учнем (або з батьками чи колегою). Продумайте свій варіант такої індивідуальної бесіди і обґрунтуйте свої дії за поданим планом. Було б зручно, аби Ви питання плану записували на полях, а свої відповіді - на сторінці, відповідно до вказаного запитання. Порядок питань, а не їх самі, можна змінювати.

Частина 1. Обґрунтування професійної позиції в процесі спілкування

1. Як Ви бачите ситуацію? (Опис ситуації. Суть події з позиції вчителя та суть події з позиції учня, батька, колеги).

2. З якою метою доцільно провести бесіду? Якого результату бажаєте досягти (зміни ставлення, спонукання до взаємодії, установка на самозміну співрозмовника тощо)? Розкрийте свій задум.

3. Які бар'єра можуть заважати спілкуванню? Вкажіть шляхи наближення позиції вчителя і співрозмовника.

4. З чого почнете встановлювати контакт? Як будете здійснювати контактну взаємодію протягом бесіди?

5. Яку рольову позицію Ви бажаєте зайняти в процесі бесіди (роль дорослого, роль батька, роль дитини?). Як будете її реалізувати? Які прибудови у спілкуванні застосуєте?

6. Який стиль спілкування доречний у процесі бесіди? Покажіть небажаність інших стилів за даних умов.

7. У чому Ви хочете переконати? Назвіть основні тези Вашої думки. За яких умов Ваші докази будуть сприйняті учнем (колегою, батьками?)

8. Чи доречне використання навіювання в процесі бесіди? Опишіть, у якій формі.

9. Які прийоми варто використати, щоб стимулювати співрозмовника до взаємодії?

10. Що слід урахувати в своїй поведінці, щоб не порушити вимог педагогічного такту?

Частина 2. Розробка змісту бесіди (опис плану проведення бесіди, ваших - висловлювань, дій, реплік, умов організації бесіди).

Оцінка 1 частини роботи

Максимальна оцінка за кожне питання - 3 бали;

1 бал - неповна відповідь;

2 бали - повна відповідь;

3 бали - творчий підхід, багатоваріативна відповідь.

Оцінка 2 частини роботи

Оцінюється за 10-бальною системою: 1-3 бали - неповна відповідь; 4-7 балів - повний опис дій учителя; 8-10 балів - творча розробка, що передбачає багатоваріантність поведінки вчителя в обумовлених обставинах.

Сумарна оцінка за роботу:

"відмінно" - 33-40 балів, "добре" - 22-32 бали, "задовільно" - 13-21 бая.

Рекомендована література

1. Основы педагогического мастерства. - М.: Просвещение, 1989.

2. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. - М.: Просвещение, 1987.

3. Синиця 1.0. Про педагогічний такт учителя; О такте и мастерстве; 3 чого починається педагогічна майстерність.

4. Натанзон 3. Ш. "Приемы педагогического воздействия"; "Трудный подросток и педагогический коллектив".

Методичні рекомендації з написання та захисту рефератів

1. Вивчення літератури. Читають обрані джерела і виписують матеріал, який групують за змістом.

2. Складання плану. Короткий план складають з кількох взаємопов'язаних питань. Потім складають розгорнутий план, тобто тези – стислий виклад основного змісту за кожним питанням.

3. Написання тексту. Кожну тезу записують більш детально з дотриманням логічних переходів від однієї тези до іншої. За потребою, окремі елементи тексту ілюструють (вміщують фото, малюнки, креслення тощо). Часто до реферату вміщують цитата, кожна з яких подається у лапках, із зазначенням джерела. Його називають безпосередньо ("Як зазначено у Законі України про мови..."), або ж тільки подають у дужках номер джерела за списком використаної літератури та вказують сторінку [7,32].

4. Оформлення реферату. Реферат виконується на звичайному листовому папері, з полями зліва. Мають бути наявні такі структурні елементи: титульний аркуш; план (перелік питань); текст основного змісту, структурованого на вступ, головну частину, згідно питань, та висновки; список літератури; можуть бути додатки, ілюстрації. На титульному аркуші вказують назву навчального закладу; кафедру, за завданням якої виконано роботу; назву теми; ім'я виконавця та шифр академічної групи; прізвище викладача, що керував роботою; рік написання реферату.

5. Рецензування. Реферат попередньо здається викладачеві для рецензування, тобто з'ясування достатньої якості виконаної роботи та можливості допуску до захисту.

6. Захист реферату. Відбувається безпосередньо на занятті чи у визначений спеціально часу присутності викладача та слухачів-студентів. Під час захисту дозволяється користуватися текстом реферату, але не зачитувати його повністю. При обговоренні виступають слухачі, які дають оцінку ступеню розробки проблеми, актуальності та ґрунтовності педагогічних поглядів виступаючого, культурі та виразності його мовлення, вмінню контактувати з аудиторією.

Ситуації для аналізу

1. Гельвецій писав: "Виховання може все". В.Г. Бєлінський вважав дещо інакше: "Виховання може зробити багато, але воно не безмежне. За допомогою щеплень можна змусити дику яблуню давати садові яблука, та ніяке мистецтво садівника не зможе змусити її приносити жолуді". Чию думку Ви підтримаєте?

2. "Відповідати піде Іванов". Задається питання. Кілька хвилин учитель з'ясовує знання учня. Потім все повторюється з другим, третім...п'ятим учнем. Вашадумка щодо такого способу перевірки знань.

3. Слабка учениця відповідає чудово. Але вчителька знає: якщо задати додаткове питання, як це вона робить звичайно, то дівчинка з ним не впорається. Вчителька ставить високу оцінку і садить ученицю на місце. Поясніть дії вчительки.

4. Будучи ще молодим учителем, В. одного разу не стримався і почав обурено кричати на восьмикласника, що справді був винний. Учень слухав його, а потім так собі спокійно запитав: "Чого ти репетуєш?" Спрогнозуйте дії вчителя.

5. Вчитель входить на урок. У класі тихо лунає музика. Вчитель підвищує голос, але музика також посилюється. Як бути?

6. Учень розв'язує задачу біля дошки. Вчитель довго добивається від нього правильного рішення. Врешті учень говорить: "Ви й самі не знаєте, як вона розв'язується!"

7. Учитель пише в щоденнику учня: "У Вашого сина погано з англійською мовою. Вжийте заходів". Або: "Ваша дочка багато говорить без дозволу на уроці літератури. Вжийте заходів". Ваше ставлення до подібних дій учителя.

8. Вчительку біології учні поза очі називали Кульбабою, що не було для неї таємницею. І ось на уроці один з бешкетників запитує вчительку з явним кепкуванням: "А кульбабу можна засушити?" Якою має бути реакція вчительки?

9. Багато педагогів вважають, що треба включати в педагогіку не тільки знання про те, що треба робити, але й знання про те, чого робити не можна. То чого ж, на вашу думку, не можна допускати в роботі з дітьми?

10. Молода вчителька замінила іншу, більш досвідчену, яку діти дуже любили. У перший же день роботи один з учнів заявив їй, відверто і вороже: "Ви нам не потрібні. Ми хочемо, щоб повернулась колишня наша вчителька". Як повестися педагогові, щоб не виникло конфлікту?

11. Учень 9 класу отримує третю незадовільну оцінку. Учитель сварить його: "Безсовісний! Байдикуєш, лише хліб даремно їси!" Після уроку учень підійшов до вчителя і сказав: "Я не ваш хліб їм, а тато мені шматком ніколи не докоряє". Обґрунтуйте позиції вчителя та учня, проаналізуйте їх.

12. У відповідь на зауваження вчителя: "Як ти розмовляєш з учителем!" учень говорить: "Людина, яка неправильно вимовляє слова "жакет" і "коридор", не має права бути вчителем". Прокоментуйте ситуацію.

13. Учень 6 класу скоїв серйозний проступок. Класний керівник не впевнений, що цей проступок викличе в класі осуд. Які прийоми педагогічної взаємодії допоможуть продуктивно розв'язати дану ситуацію?

14. Біля школи старші підлітки захоплено грають у футбол. У цей час підвезли нові меблі для навчальних кабінетів. Як Ви запропонуєте учням припинити гру і допомогти розвантажувати меблі?

15. Учитель запрошує до дошки учня, просить його обернутися обличчям до класу, а сам, стоячи ліворуч від учня, ставить йому запитання. Міфологічно передбачається, що клас всіляко зацікавлений у тому, щоб слухати відповідь учня. Далі учень біля дошки починає метатися між необхідністю з погляду етикету відповідати тому, хто ставить запитання, і дивитися на нього і одночасно намагатися дивитися в очі всьому класу.

16. Від учителя пішла дружина, і це співпало з глибокою душевною кризою: завжди одне й те саме, безпардонність учнів та їхніх батьків, механічна монотонність текстів на уроці й точна передбачуваність майбутнього. Учителя поважали в колективі, і він був на гарному рахунку в адміністрації, що тепер, його, на жаль, не радувало. Тринадцятирічна донька сказала йому з металічним холодком у голосі: «Тату, ти дуже нудна людина. Ти пожвавлюєшся тільки на роботі, в школі, а додому ти приходив як сусіда, до всього байдужий і внутрішньо розлючений». Сьогодні цей учитель прийшов на урок, чого від нього чекати? Як вимучувати йому усмішку, як нести добре, вічне?

17. «Ви знаєте, каже немолода вчителька, у мене просто не вистачає сил дотягнути до кінця п’ятий і шостий уроки. Я так виснажуюсь, що доводиться давати учням самостійну роботу або якесь нікчемне переписування і хоча мені соромно від цього, але що робити, я просто не знаю».

18. Я п'ятий рік працюю в школі. У школі працює і моя дружина. В 10 «А» класі от уже півроку учениця Ліза К. відмовляється відповідати на уроці та виконувати будь-які завдання, які я спеціально для неї готую. З інших предметів у неї все в порядку. Коли я приходжу до неї додому поговорити з нею та з батьками, вона демонстративно встає і йде, незважаючи на протести батьків. Дружина вважає, що дівчинка закохана в мене, але мені від цього не легше, тим більше що на мене багато старшокласниць почали дивитись якось дивно.

19. У вчительки, яка пропрацювала в школі більше 15 років, зовсім не складаються стосунки з новим завучем. Нібито зовні все нормально, але спілкуватися з нею, знаходитися в одній кімнаті, бачити її у себе на уроці, вислуховувати її вказівки немає ніяких сил. Учителька пробувала подолати це в собі, розповіла колезі-педагогу, намагалася розмовляти з завучем, щоб зрозуміти те, що відбувається, і домагатися зміни, однак нічого не виходить, а оскільки в селищі тільки одна школа і перейти в іншу школу неможливо, ситуація стає просто нестерпною.

20. Будь-яке намагання вчительки, що викладає історію в 5-7-х класах, домогтися, щоб учні слухали пояснення, виконували завдання, реагували на оцінки, що виставляються нею, ні до чого не приводять. Учителька перечитала купу літератури, радилася з усіма, з ким тільки можливо, у тому числі зі шкільним психологом, але змінити нічого не вдається. Вчителька відвідала велику кількість уроків корифеїв, але зрозуміти, чому й як їм удається захопити дітей, знайти з ними контакт, їй так і не вдалося.

21. Учень 9-го класу Славко К. розповів учительці страшну таємницю, взявши з неї слово честі, що вона ніколи і нікому не розповість про те, що вона від нього почула. Йшлося про дуже серйозний карний злочин, а також про те, що кримінальна група змушує підлітка йти цим шляхом далі. Учень запевнив, що, якщо вразі, вона почне робити якісь необережні рухи, її просто вб'ють. Учителька страшенно налякана.

22. 8. Учителька вивезла восьмикласників за місто, в ліс. Спочатку діти бігали, кричали, кидалися шишками та гілками, потім сіли, поклавши голови на рюкзаки і сумки, й замовкли. Робити щось, рухатися, говори їх вже не хотілося. їм уже не хотілося. Повернувшись, вони скаржаться на даремно втрачений час. Що слід було робити, щоб розворушити їх, зацікавити?

23. 9. Після уроку фізкультури в учнів, і це природно, розсіювалася увага, вони здавалися і були стомленими, напівсонними. Намагання залучити їх до діяльності на уроці літератури були марними.

24. Учителі довго готували, спільно з учнівським активом, предметний вечір з літератури, але на цей вечір ніхто з учнів не з'явився, незважаючи на оголошення, видані кожному запрошення, привабливу тему вечора.

25. У школі з'явився вчитель, який раз на тиждень проводить якийсь спецкурс без оцінок. Уроки в нього проходять весело, розкуто, діти отримують задоволення, домашні завдання робити нетреба. У школі тільки й розмов, що про цього вчителя. Діти безмежно захоплені ним, усі інші вчителі побляклі й втратили свій авторитет. Учні ставлять методи цього педагога як приклад і зневажливо ставляться до виконання домашніх завдань з інших предметів.

26. Діти побачили у вікно школи, як педагоги справляли день народження свого колеги, як вони пили горілку, співали, танцювали, обіймалися й верещали. Наступного дня оголосили своєму улюбленому класному керівнику бойкот за те, що він брав участь у цьому, як вони сказали, «шабаші чудовиськ».

27. Восьмикласники домовилися ігнорувати класні години й замість цього збираються майже всім класом у когось удома і за спеціальною домовленістю, підготувавшись заздалегідь, розмовляють про всілякі цікаві справи, події, відкриття, а потім п'ють чай і каву або фанту й колу і танцюють. Свого класного керівника вони на ці частування не запрошують, але батьки розповіли про це вчителеві, і він замислився...

28. У дитини середні здібності, але родина поставила за мету зробити з нього вундеркінда. Увесь його день розписаний за годинами, мати і батько, бабуся і дідусь записали записали його в різні гуртки і секції. Уроки його примушують робити по 5-6 годин на день, лають за всіляку помилку. Влітку на дачі дитина має читати позакласну класику, слухати годинами серйозну музику, вчити вірші великих поетів, коли приходять гості, хлопчик має показувати їм свої таланти.

29. Учитель десь розкопав анкету з такими запитаннями:

Ким би ти хотів бути? - Більшість учнів 9-го класу відповіли «Не знаю».

Що головне в житті? — Учні відповіли: Гроші

Навіщо потрібно вчитися? — Відповідь: Щоб не приставали батьки.

Відповіді учнів вразили педагог


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: