double arrow

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

1
Назви попередніх дисциплін Отримані навички
 1. Основи психології. Основи педагогіки.
 1. Нормальна анатомія
3. Нормальна фізіологія 4. Латинська мова
Аналізувати емоції пацієнта, міжособисті стосунки, поведінку дітей. Описувати будову органів та систем дитячого організму. З`ясовувати значення деяких анатомічних особливостей дитячого організму при організації догляду за дітьми. Знати особливості функціонування органів та систем дитячого організму та організацію догляду в залежності від фізіологічних особливостей дитини. Володіти медичною термінологією, уміти трактувати латинські медичні терміни.
 1. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін Визначення
Медична етика Медична деонтологія Ятрогенія Лікарська помилка Лікарська таємниця Сукупність моральних критеріїв, якими керується медичний працівник у своїй роботі, спрямованої на виконання потреб суспільства і кожної людини по забезпеченню збереження і укріплення здоров`я або повернення його при хворобі. Сукупність етичних норм при виконанні медичним працівником своїх професійних обов’язків, а також принципів поведінки і психологічних норм спілкування зі здоровою або хворою людиною. Патологічні зміни в організмі людини, які виникли внаслідок діяльності лікаря, лікування. Касирський І.А.: «В основе врачебных ошибок (их основной массы) лежит добросовестное заблуждение, однако, имеется и такая категория, которая относится к профессиональным и профессионально-должностным правонарушениям». Об’єктивними причинами лікарських помилок є: недостатні відомості в медичній науці; пізня госпіталізація та тяжкість стану хворого; рідкісність деяких захворювань; хвороби без виразної симптоматики та неспецифічність клінічної картини; відсутність можливості проведення спеціальних досліджень; неможливість отримання консультації спеціаліста. До суб’єктивних причин належать: недостатня кваліфікація лікаря; неповнота збору анамнезу; несвоєчасне або недостатнє обстеження хворого; переоцінка можливостей спеціальних методів обстеження; абсолютизація діагнозу спеціаліста-консультанта; відсутність консультації, яка необхідна і можлива. Обов’язок медичного працівника: не розголошувати відомостей про хворого, які отримані під час обстеження, лікування та спостереження; не виказувати вголос думку стосовно прогнозів хвороби та ефективності лікування; правильно зберігати медичну документацію.

4.2. Орієнтовна карта для самостійної роботи над учбовою літературою при підготовці до практичного заняття.

Основні завдання Вказівки
1. Вивчити правила ведення медичної документації стаціонару; Скласти перелік медичної документації стаціонару;
2. Вивчити правила ведення документації медичної сестри; Скласти перелік документації медичної сестри;
3. Вивчити правила прийому дітей до стаціонару; Скласти послідовність дій медичного персоналу при прийомі дитини в стаціонар;
3. Вивчити правила ведення медичної документації лікаря-педіатра поліклініки. Скласти схему медичної карти стаціонарного хворого.

4.3. Теоретичні питання до заняття:

 1. Роль догляду в лікувальному процесі хворої дитини.
 2. Що означає «медична етика»?
 3. Що вивчає деонтологія, які задачі медичної деонтології?
 4. Як будуються взаємовідносини медичних працівників в умовах дитячої лікарні?
 5. Особливості етики взаємовідносин медичної сестри з батьками хворої дитини, основні правила спілкування з хворою дитиною.
 6. Особливості організації догляду за хворою дитиною в залежності від віку.
 7. Яких правил та принципів поведінки повинен дотримуватись медичний працівник?
 8. Що таке лікарська таємниця?
 9. Які порушення етики та деонтології з боку медичного персоналу можуть привести до юридичних наслідків?
 10. Об’єктивні та суб’єктивні причини лікарської помилки.
 11. Наведіть приклади ятрогенії.
 12. Обов’язки молодшої медичної сестри.
 13. Функціональні обов’язки медичної сестри стаціонару, її роль в догляді за хворою дитиною.
 14. Організація роботи дільничної медичної сестри на педіатричній ділянці. Допологовий патронаж.

15. Назвіть перелік медичної документації дитячого стаціонару.

16. Назвіть перелік медичної документації дитячої поліклініки.

17. Назвіть порядок прийому хворого до дитячого стаціонару.

18. Назвіть розділи історії розвитку дитини.

19. Назвіть розділи медичної карти стаціонарного хворого.

20. Вкажіть, які дані фіксують у журналі прийому хворих?

21. Вкажіть, які дані відображають у медичній карті стаціонарного хворого?

22. Вкажіть, які дані реєструють у історії розвитку дитини?

4.4 Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

 1. Робота в приймальному відділенні дитячої лікарні, розпитування хворої дитини та заповнення титульної сторінки історії хвороби.
 2. Проведення бесід з хворими дітьми та їх батьками у відділеннях стаціонару.

Зміст теми:


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  


1

Сейчас читают про: