Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Виконавча влада в Україні
дою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді Украї­ни у межах, передбачених Конституцією України.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Кон­ституцією України та законами України, а також указами Пре­зидента України та постановами Верховної Ради України, прий­нятими відповідно до Конституції та законів України.

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначені Законом України «Про Кабінет Міністрів України» від 21.12.2006 р.

У зарубіжних країнах уряди називаються по-різному (Уряд, Кабінет, Рада міністрів, Державна рада, Федеральний уряд, Фе­деральна рада, Адміністративна рада тощо)J. В Україні на рівні Конституції України вживається тільки назва Кабінет Мініст­рів України. Однак у ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» зазначено: «Кабінет Міністрів України (Уряд України)». З огляду на це на офіційному рівні можуть вжива­тися обидві назви вищого органу виконавчої влади — Кабінет Міністрів України та Уряд.

Відповідно до зазначеного Закону Кабінет Міністрів Украї­ни здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністер­ства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.

Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на прин­ципах верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності та від­критості.

Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Кабінет Міністрів України приймає рішення після обговорення питань на його засіданнях, якщо інше не передбачено Законом.

Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та зако­нів України затверджує Регламент Кабінету Міністрів України, який визначає порядок організації діяльності Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України вирішує інші поточні пи­тання своєї діяльності. Чинний Регламент Кабінету Міністрів

1 Кашкин С. Ю. Правительство // Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4 т.; Тома 1—2. Часть общая / Отв. ред. Б. А. Стра-шун. - М.: БЕК, 2000. - С. 624.

України затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950і.

У світовій практиці розрізняють дві моделі організації урядів:

1) кабінетна модель уряду, суть якої полягає у тому, що до складу уряду входять не всі міністри, а лише ті, які мають най­більш авторитетні за змістом повноваження (Великобританія);

2) модель, за якої до складу уряду входять керівники всіх центральних органів виконавчої влади (міністерств і відомств)2.
Відповідно до ч. 1 ст. 114 Конституції України до складу Ка­бінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Пер­ший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри.

За партійним складом уряд може бути: однопартійним, коа­ліційним, урядом меншості, що спирається на вибіркову під­тримку партій, які не мають більшості у парламенті, та не прий­має радикальних рішень (часто зустрічається у Скандинавських країнах), безпартійним (службовим, діловим, чиновницьким)3.

У світовій практиці виокремлюють два основних способи формування урядів:

1) парламентський, коли уряд утворюється за результата­ми парламентських виборів (характерний для парламентських республік та монархій, змішаних республік; має місце в Україні після набуття чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 p.);

2) позапарламентський, в межах якого виділяють два різно­види:

—реально позапарламентський, за якого уряд не потребує довіри парламенту і формується незалежно від нього (харак­терний для президентських республік, дуалістичних монархій, деяких змішаних республік);

—формально позапарламентський, за якого уряд парламен­том не призначається, але потребує його довіри4 (існував в Украї­ні до внесення змін до Конституції України 08.12.2004 p.).

1 Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Ка­ бінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950 // Офіційний вісник Украї­ ни. - 2007. - № 54 (03.08.07). - Ст. 2180.

2 Шаповал В. М. Конституція і виконавча влада. — К: Юрінком Інтер, 2004. - С 19.

3 Кашкин С. Ю. Зазнач, праця. — С. 625—626.

4 Кашкин С. Ю. Зазнач, праця. — С. 630—632.

Главах

Дата добавления: 2015-03-20; просмотров: 342; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Студент - человек, постоянно откладывающий неизбежность... 11025 - | 7452 - или читать все...

Читайте также:

 1. Влад, сын Влада
 2. ВОПРОС 16НОВІТНІЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
 3. Впровадження світового досвіду митно-тарифного регулювання в Україні
 4. Державна влада як інститут конституційного права
 5. Джерела і література. Голод 1921 років в Україні: Збірник документів і матеріалів/ Упоряд
 6. Джерела і література. Національні відносини в Українів XX ст
 7. Законодавча влада в Україні
 8. Законодавча влада в Україні. 2) бере участь у роботі депутатських фракцій (груп);
 9. Законодавча влада в Україні. му депутату гарантується депутатська недоторканність на весь строк здійснення депутатських повноважень
 10. Законодавча влада в Україні. однієї третини народних депутатів України від конституційно-іп складу Верховної Ради України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів
 11. Законодавча влада в Україні. під час особистих зустрічей з ними та через засоби масової ін­формації


 

3.94.202.172 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.