double arrow

Приклад виконання третьої частини

1

Проілюструємо виконання першої частини РГР таким прикладом.

Завдання: Розрахувати функцію при зміні параметрів х та y від 0 до 4p з кроком 0.2p.

Виконання.

Виходячи із заданих меж зміни параметрів визначимо кількість опорних точок, в яких здійснюватимуться розрахунки. Кількість таких точок становитиме 20. В новому аркуші Microsoft Excel в діапазоні клітин „B1:V1” визначимо арифметичну прогресію від 0 до 20. Аналогічну прогресію створимо у діапазоні клітин „A2:A23”. Ці прогресії будуть відображати номери контрольних точок і на них будуть посилання при розрахунку значення параметрів х та y.

У комірці „B2” запишемо формулу для розрахунку функції, причому використання відносних й абсолютних посилань в формулі буде таким, щоб забезпечити можливість розповсюдити формулу на сукупність сусідніх комірок. Сама формула матиме такий вид:

„=SIN(ПИ()*$A2*0.2/4)*COS(ПИ()*B$1*0.2/2)”

Подальше розповсюдження формули вниз й праворуч призведе до швидкого заповнення всієї таблиці значеннями. Нам залишається лише відформатувати дані (вказати кількість цифр, що відображатимуться після коми) та визначити підібрати ширину стовпчиків. Таблиця, виконана із застосуванням описаних вище дій наведена на рис. 8.

Рисунок 8 – Таблиця розрахунку значень функції двох змінних

Далі необхідно створити тривимірну діаграму, для чого слід виділити діапазон комірок „B2:V22”, як діапазон рядів даних, а при виборі типу діаграми вказати „Поверхность”. Діаграма, побудована у такий спосіб зображена на рис. 9. Діаграму слід створювати або в окремому аркуші, або так підібрати її розміри, щоб при друкуванні вона вміщувалась цілком на аркуші формату А4.

Рисунок 9 – Поверхнева діаграма, створена по функції двох змінних

Якщо виникне потреба, можна змінити основні параметри діаграми, зокрема додавши заголовки до відповідних осей, визначивши вид осей, наявність та вид ліній сітки, легенду до діаграми. Викликати вікно діалогу „Параметры диаграммы” (рис. 10) можна через контекстне меню діаграми.

Також для підвищення наочності зображення діаграми можна визначити її тривимірний вид, для чого слід скористатися пунктом „Объемный вид” контекстного меню діаграми. Відповідне вікно діалогу зображене на рис. 11.

Рисунок 10 – Вікно діалогу визначення основних параметрів діаграми

Рисунок 11- Вікно визначення тривимірного виду поверхневої діаграми

Контрольні запитання

1. Що таке абсолютне й відносне посилання на комірки Microsoft Excel і яка специфіка їх використання?

2. Як у середовищі Microsoft Excel можна ефективно створити таблицю з розрахунками функції двох змінних?

3. Як у середовищі Microsoft Excel створюється тривимірна діаграма? Охарактеризуйте основні етапи.

4. Які параметри поверхневої діаграми Microsoft Excel можна визначати і як це робиться?

5. Які параметри тривимірного виду поверхневої діаграми Microsoft Excel можна визначати і як це робиться?

1

Сейчас читают про: