double arrow

Реферати


1. Українські соціал-демократичні партії кінця XIX – початку XX століття.

2. Посткомуністичні партії.

3. Двопартійні та трипартійні системи як системи найвищої стабільності.

4. Політична символіка.

Проблемні запитання.

1) Які існують підходи щодо визначення «політичного темпераменту» політичних партій?

2) За якими критеріями можливо класифікувати партії?

3) У чому полягає сутність залізного «закону олігархії» Р. Міхельса?

4) Дайте характеристику представницьким органам і органам виконавчої влади з точки зору їх партійно-політичної приналежності.

5) Який тип політичної культури притаманний сучасній українській державі?

Основні поняття і терміни: абсентеїзм, активістська політична культура, громадянська політична культура, електорат, ідеологія, «кадрова партія», коаліція, легальність, легітимність, «масова партія», «партія влади», патріархальна політична культура, підданська політична культура, політична культура, «політичний темперамент».

Література.

1. Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна: Навчальний посібник. – К. : АМУПП, 1997.

2. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. посіб.- 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008.
3. Житенев В.А. Политическая культура: опыт формирования и проблемы . – М. : Политиздат, 1990.

4. Кейзеров М. А.Политическая и правовая культура. – М. : Наука, 1989.

5. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року. – К. : Україна, 1996.

6. Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания. – М. : Наука, 1989.

7. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. – К. : ВУЛ, 2003.

8. Партії та блоки: що у них в програмах // І. Підлуська, Л. Кудіна, Н. Демчук, Л. Яцюк. – К. : ГО Фонд «Європа XXI, ГО «Молодіжна Альтернатива», 2006.

9. Перегудов С., Холодковский К. Политическая партия, Мировой опыт и тенденции развития // Коммунист. –1991. – № 2.

10. Петренко Ф. Партия : функция в правовом государстве // Диалог. – 1990. – № 1.

11. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. – Харків : Єдінорог, 2001.

12. Політологія / За ред. К.М.Левківського, В.П.Горбатенка. – К. : Академія, 1997.

13. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Т. 1-2. – К. : Основи, 1994.

14. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір. – Л. : Тріада-плюс, 2004.

15. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

16. Соловьев А.И. Политическая культура // Кентавр. – 1993. – № 6.

17. Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій і партійних систем: навч. Посібник. – Львів : Тріада плюс, 2004.

Методичні рекомендаціїСейчас читают про: