double arrow

Стародавнього світу


1.Періодизація політичних учень.

2.Політична думка стародавньої Греції.

3. Політичні мислителі стародавнього Риму.

Література.

1. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина: [Монографія]. – К.: МАУП, 2003.

2. Брегеда А. Ю. Основи політології: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

3. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. Посібник. 7-е вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2008.

4. Доватур А.М. Политика и политии Аристотеля. – М-Л. : Наука, 1965.

5. Енциклопедія політичної думки / пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

6. История политических и правовых учений. Древний мир. – М. : Наука, 1985.

7. История политических и правовых учений /Под ред. В.М. Кудрявцева. –М.: Юридическая литература, 1987.

8. Основи політології. Курс лекцій /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основа, 1993.

9. Политические деятели античности, средневековья и Нового времени. – Л.: 1983.

10. Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. – : Академія, 2001.

11. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

12. Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997.

13. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.
14. Скиба В. Й.,Горбатенко М. В. Вступ до політології: екскурс в історію правничо-політичної думки. – К.: Тандем, 1996.

15. Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. – М. : Наука, 1977.

Тема 3. Політичні погляди західноєвропейського Середньовіччя.

1. Особливості політичної думки західноєвропейського Середньовіччя.

2. Політична доктрина Августина.

3. Політичне вчення Фоми Аквінського.

Література.

1. Аквінський Тома. Коментарі до Арістотелевої "Політики" / Пер. з латини О. Кислюка; Перекл. В. Котусенка. – К.: Основи, 2000.

2. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина: [Монографія]. – К.: МАУП, 2003.

3. Брегеда А. Ю. Основи політології: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

4. Енциклопедія політичної думки / пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

5. Основи політології. Курс лекцій /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основа, 1993.

6. Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. – : Академія, 2001.

7. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

8. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

9. Скиба В. Й.,Горбатенко М. В. Вступ до політології: екскурс в історію правничо-політичної думки. – К.: Тандем, 1996.

10. Себайн Джордж Г., Томас Торсон. Історія політичної думки / Пер. з англ.– К.: Основи, 1997.

11. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. посіб.- 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008.

12. История политических и правовых учений /Под ред. В.М. Кудрявцева. – М. : Юридическая литература, 1987.

13. История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение. – М.: 1986.

14. Политические деятели античности, средневековья и Нового времени. – Л. : Наука, 1983.15. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм, демократія. – К. : Основи, 1995.

Тема 4. Політичні погляди Н. Макіавеллі.

1. Н.Макіавелліякполітичний діяч та мислитель.

2. Теорія політики Н. Макіавеллі.

Література.

1. Алексеев А.С. Макиавелли как политический деятель. – М. : Наука, 1980.

2. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М. : Высш. школа, 1980.

3. Енциклопедія політичної думки / пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

4. История политических и правовых учений /Под ред. В.М. Кудрявцева. –М.: Юридическая литература, 1987.

5. Короткий політологічний словник/ За ред. С. Г. Рябова, З.І. Тимошенко.- К. : РОВО "Укрвузполіграф", 1991.

6. Мак'явеллі Ніколло. Флорентійські хроніки; Державець / Пер. з іт. А. Перепадя. – К.: Основи, 1998.

7. Муляр В.І. Проблема становлення особистості в системі "Індивід-суспільство" / філософсько-культурологічний аналіз / Житомир: ЖДТУ, 2005.

8. Політологія /За ред. О.І.Семківа. – Львів : Світ, 1994.

9. Основи політології. Курс лекцій /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основа, 1993.

10. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

11. Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. – : Академія, 2001.

12. Политические деятели античности, средневековья и Нового времени. – Л. : Наука, 1983.

13.Себайн Джордж Г. Історія політичної думки / пер. з англ. / Г. Джордж Себайн, Томас Торсон. – К.: Основи, 1997.

Тема 5. Політичні погляди Платона.

1. Життя i діяльність Платона.2. Політична система Платона.

3. Платонівська теорія держави.

Література.

1. Асмус В.Р. Античная философия. – М. : Высш. школа, 1976.

2. Енциклопедія політичної думки / пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

3. История политических и правовых учений. Древний мир. – М. : Наука, 1985.

4. Муляр В.І. Проблема становлення особистості в системі "Індивід-суспільство" / філософсько-культурологічний аналіз / Житомир: ЖДТУ, 2005.

5. Муляр В. І. Принцип справедливості в досконалій державі Платона // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 72 ()5

6. Основи політології. Курс лекцій /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основа, 1993.

7. Платон и его эпоха (отв. Ред. Р. Х. Кессиди) М.: Наука, 1979.

8. Політологія / За ред. О. І. Семківа. – Львів: Світ, 1994.

9. Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. – : Академія, 2001.

10. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

11. Политические деятели античности, средневековья и Нового времени. – Л. : Наука, 1983.

12. Поппер К. Відкрите суспільство і його вороги. В 2-т. – Т.1 – К.: Основи, 1994.

13. Себайн Джордж Г. Томас Торсон. Історія політичної думки / пер. з англ.,– К.: Основи, 1997.

Тема 6. Політичні мислителі нових часів.

1. Основна проблематика в розвитку політичної думки Нових часів.

2. Політичні погляди Т. Гоббса, Ш.-Л. Монтеск’є, А. Токвіля.

Література.

1. Енциклопедія політичної думки / пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

2. Кирилюк Ф.М. Ковин А.Г. Западноевропейские социально-политические учения XIX века. – К. : Основи, 1991.

3. Лок, Джон. Два трактати про врядування / пер. з англ.. О. Терех, Р. Димерець. – К.: Основи, 2001.

4. Макиавелли - Монтескье. Диалог о власти // Диалог. – 1990. – №12.

5. Муляр В.І. До витоків громадянського суспільства: теоретичні моделі Т. Гоббса і Дж. Локка // Культура народов Причерноморья: Научный журнал. – №28. – Симферополь, 2002.

6. Муляр В.І. Філософія природного права та громадянського суспільства: концептуалізація Новоєвропейського варіанту // Zbiorraportownaukowych. "Wptyw badan naukowych (28.04.2013 – 30.04.2013) – Bydgoczcz: Wydawca: Sp. z o. o. "Diamond trading tour", 2013

7. Муляр В.І. Природне право: концептуалізація західноєвропейської моделі від софістів до Г. Гроція // StudiaPolitologica – Ucraino-Polona/ – Випуск 3. – Житомир – Київ – Краків: ФОП Євенок О. О., 2013.

8. Основи політології. Курс лекцій /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основа, 1994.

9. Политические учения: история и современность. Домарксистская политическая мысль. – М.: 1976.

10. Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. – : Академія, 2001.

11. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

12. Политические деятели античности, средневековья и Нового времени. – Л. : Наука, 1983.

13. Себайн Джордж Г. Томас Торсон. Історія політичної думки / пер. з англ.,– К.: Основи, 1997. – 838 с.

14. Токвиль А. О. Влияние демократических чувств и идей на политическое общество // Коммунист. – 1991 – №9.

15. Токвиль А. О. демократии в Америке. М., 1987.

Тема 7. Сучасна західна політична думка.

1. Політизація сучасного суспільного житгя i становлення політології як науки.

2. Основні напрямки сучасної західної політології та її теоретики.

Література.

1. Енциклопедія політичної думки / пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

2. Из основ политологии Запада // Полис. – 1991. – № 2.

3. История политических и правовых учений /Под ред. В.М. Кудрявцева. –М.: Юридическая литература, 1987.

4. Комоцкая В. Д., Тихомирова Е.Б. Гарольд Дуайт Лассуел - классик американской политической науки//Социально - политические науки. – 1990. – №11.

5. Комодский Б. О. Мишель Крозье как политолог// Социально-политические науки. –1990. – №9.

6. Основи політології. Курс лекцій /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основа, 1993.

7. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

8. Политические деятели античности, средневековья и Нового времени. – Л. : Наука, 1983.

9. Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. – : Академія, 2001.

10. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

11. Себайн Джордж Г. Томас Торсон. Історія політичної думки / пер. з англ.,– К.: Основи, 1997. – 838 с.

12. Скиба В. Й.,Горбатенко М. В. Вступ до політології: екскурс в історію правничо-політичної думки. – К.: Тандем, 1996.

13. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм, демократія. – К. : Основи, 1995.

14. Федосеев А.А. Современная американская буржуазная политология: истоки, традиции, новации. –Л.: ЛГУ, 1989.

15. Циганков А. П. Политология Роберта Даля // Социально-политические науки. – 1990. – № 10.

Тема 8. Історія розвитку політичноїСейчас читают про: