double arrow

Завдання № 3. Громадянин Опунько (м. Київ, Подільський район) звернувся до Подільського районного суду м


Громадянин Опунько (м. Київ, Подільський район) звернувся до Подільського районного суду м. Києва з позовною заявою до кредитної спілки "Металург" (м. Київ Подільський район) про стягнення пайових внесків та відсотків від пайових внесків.

Ухвалою Подільського районного суду міста Києва позовну заяву громадянина Опунько залишено без розгляду. Ухвала суду вмотивована тим, що вказаний спір є корпоративним, а тому не підвідомчий Подільському районному суду міста Києва.

Чи є спір між громадянином Опунько та Кредитною спілкою «Металург» про стягнення грошових коштів корпоративним? Обґрунтуйте свою правовому позицію.

Визначте суд (и), яким підвідомчий розгляд позовної заяви громадянина Опунько.

Рекомендована література:

1. Борисова В.И. Понятие и признаки юридического лица // Пробл. законности. - 2000. - Вип. 13. - С. 48-57;

2. Виговський О.І. Новели акціонерного законодавства: науково-практичний коментар до Закону України “Про акціонерні товариства”. – К.: Юстиніан, 2009. – 880с.;

3. Воловик О.А. Об'єкти та суб'єкти корпоративних відносин: напрямки дослідження / О.А. Воловик // Економіка та право. - 2009. - # 3. - С. 19-23;

4. Воловик О.А. Щодо питання клаисфікації корпоративних відносин / О.А. Воловик // Економіка та право. - 2008. - # 2. - С. 45-49;

5. Задоронок Г. Актуальні питання діяльності акціонерних товариств. – К.: Юридическая практика, 2007. – 480с.;

6. Кибенко Е. К вопросу о признаках юридического лица: доктрина "поднятия корпоративного занавеса" в Великобритании /Елена Кибенко// Підприємництво, господарство і право. - 2003.- #6.-С. 4-7;

7. Кібенко О.Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. Серія: “Юридичний радник”. – Х.: Страйд, 2005. – 432с.;

8. Корпоративне управління: Монографія / І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова; за ред. проф. І. Спсибо-Фатєєвої. – Х.: Право, 2007. – 500с.;

9. Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 2009. – 993с.;

10. Кочергина Е. К вопросу о соотношении понятий юридического лица и организационно-правовой формы/Екатерина Кочергина/ Підприємництво, госп-во і право.-2004. - #10. - С. 122-125;

11. Кучеренко І.М. Оргнізаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 328с.;

12. Мозолин В.П. О юридической природе внутрикорпоративных отношений / Государство и право. - 2008. - # 3. - С. 28-37;

13. Погрібний Д.І. Еволюція корпоративних прав в Україні / Д.І. Погрібний // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2011. - Вип. 21. - С. 119-128;

14. Северин Д.Н. Субъекты корпоративных отношений / Вестник Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь. - 2009. - # 15. - С. 96-106;
15. Соловйов А. Поняття та ознаки корпоративних прав / Андрій Соловйов // Підпиємництво, господарство і право. - 2009. - # 2. - С. 71-74;

16. Спасибо-Фатєєва І.В. Правова природа корпоративних відносин / Вісник господарського судочинства. - 2007. - #5. - С. 87-99;

17. Цікало В. Корпоративні права: поняття, ознаки хта класифікація / Право України. - 2010. - # 11. - С. 102-111.

Тема 2. ОБІГ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ.(12- год.)

Лекція 2. Обіг корпоративних прав– (4 год.)

Семінарське заняття 2.(2 год.)

1. Виникнення корпоративних прав (первинне набуття корпоративних прав).

2. Відчуження корпоративних прав за цивільно-правовими договорами.

3. Набуття корпоративних прав за рішенням суду.

4. Набуття корпоративних прав у результаті правонаступництва.

5. Припинення корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю у результаті виходу та виключення учасника.

Самостійна робота – ( 6 год.)

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой