double arrow

Види навчально-дослідних завдань на самостійно обранутему (на вибір)


• Здійсніть зіставлений аналіз змісту та завдань формування граматичної правильності мовлення за варіативними програмами.

• Складіть конспекти тематичного та комплексного занять (Розділ «Формування грама­тичної правильності мовлення») для однієї з вікових груп.

• Напишіть анотацію на працю О.М.Гвоздева «Формирование граматическойправильно­сті речи» / За кн.: Вопросы изучения детской речи. — М., 1962).

• Складіть дві розповіді з важкими для дітей у граматичному відношенні словами. Визна­чте завдання та прийоми навчання у кожній віковій групі.

• Випишіть дві дидактичні гри та дві дидактичні вправи на формування граматичної пра­вильності мовлення дітей дошкільного віку.

• Доберіть діагностичні методики для з'ясування рівня розвитку граматичних навичок дошкільників.

• Прочитайте книгу К.І.Чуковського «Від 2 до 5» (К.: Рад. шк., 1982). Випишіть прикла­ди дитячого словотворення.

• Розробіть конспект заняття з формування граматичної правильності мовлення із вико­ристанням наочних моделей.

• Доберіть художні твори з різними граматичними формами, які можна використати в роботі з дітьми.

• Доберіть і систематизуйте дидактичні ігри та вправи з формування граматичної правиль­ності мовлення.

Практичний вимір на педагогічну практику

1. Розробіть розгорнутий план доповіді для вихователів на тему: «Розвиток грама­тичних навичок у дітей дошкільного віку».

2. Випишіть з календарних планів вихователів завдання для формування граматич­ної правильності мовлення дітей на заняттях (комплексних та тематичних) й у по­всякденному житті.

3. Під час педагогічної практики проаналізуйте досвід роботи вихователя з розвит­ку граматичних навичок дошкільників. Які методи і прийоми навчання використовує педагог? Яка їх результативність?

4. Запишіть стимульоване мовлення дітей та мовлення вихователя на мовленнєвих заняттях та заняттях з інших розділів програми. Дайте письмовий аналіз, вкажіть гра­матичні помилки.

5. Обстежте мовлення дітей (стан граматичної правильності). Опишіть рівні розви­тку граматичних навичок дітей. Визначте причини мовленнєвих недоліків, сплануйте заходи щодо їх усунення.

Тезаурус

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7