double arrow

Література до теми. «Зміст, засоби, форми,: прийоми розвитку мовлення дітей»


«Зміст, засоби, форми,: прийоми розвитку мовлення дітей»

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучение родному языку до­школьников. — М.: Академия, 2000. — 400 с.

2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. ред. та упоряд. О.Л.Кононко. — 2-ге вид., випр. — К.: Світич, 2008. — 430 с

3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання — 1999. — . - С 6-9.

4. Беженова М.О. Розвиток мовлення дошкільників. — Д.: Сталкер, 1999. — 320 с: іл.

5. Богуш A.M. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Монографія. — Видавничий Дім «Слово». — 2004. — 376 с

6. Богуш A.M. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. — Одеса: Маяк, 1999. - 88 с

7. Богуш A.M., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання ді­тей рідної мови: Підручник / За ред. A.M.Богуш. — К.: Вища школа, 2007. — 542 с.: іл.

8. Богуш А., Гавриш Н. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навча­льному закладі. Підручник для ВНЗ. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. — 408 с

9. Богуш A.M., Луцан Н.І. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи. Навчально-методичний посібник. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. — 256 с.

10. Богуш A.M. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкіль­ному закладі. Практикум. — К.: Вища школа, 1992. — 192 с

11. Богуш A.M., Котик Г.М. Методика навчання дітей української мови в дошкільних на­вчальних закладах. Підручник. 2-ге видання, доповнене і перероблене. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. — 440 с

12. Богуш A.M., Котик Г.М. Методика навчання дітей української мови в дошкільному закладі. Практикум: Навчальний посібник. — К.: Вища школа, 1994. — 157 с

13. Гавриш Н.В. Розвиток мовленнєвої творчості в дошкільному віці: Монографія. — До­нецьк, 2001.

14. Гавриш Н.В. Інтегровані заняття: Методика проведення. — К.: Шк. світ, 2007. — 128 с

15. Герасимова А.С. и др. Уникальная методика развития речи дошкольников. — СПб.: Изд. Дом «Нева», 2002. — 688 с.

16. Ґудзик І.П. Українське слово: Дидактичні матеріали з розвитку мовлення. — К.: Осві­та, 1996.

17. Дошкільна лінгводидактика: Хрестоматія: У 2 ч.: Посібник / Упорядник Богуш A.M. — К.: Вища школа, 1999. - С 128-181 (Ч. І).

18. Калмикова Л.О. Формування мовленнєвих вмінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти: Навч. посіб. для студ. ВНЗ. — К.: НМЦВО, 2003. — 300 с

19. Крутій К.Л. Створення мовленнєвого середовища. Теоретичні засади і практична реа­лізація. — 2-е вид., виправл. — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. — Бібліогр.: с 45, 164.

20. Крутій К.Л. Планування освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку. — Запо­ріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2004. - 48 с

21. Ладыженская Т.А. Речь. Речь. Речь: Книга для учителя / Под ред. Т.А.Ладыженской. — М.: Просвещение, 1990. — 336 с.
22. Лапшина 1.М., Калмикова Л.О., Сорока З.В. Методика розвитку мовлення та ознайом­лення з явищами навколишнього життя в дошкільному закладі.: В 2-х ч. — К.: ППО Власюк, 2002.

23. Луценко І.О. Готуємось до мовленнєвого спілкування з дошкільниками: Навчальний посібник. - К.: КПУ, 2001. - 96 с

24. Луценко І. Дитина і дорослий: вчимось спілкуватись: Готуємося до мовленнєвого спіл­кування з дошкільниками. — К.: Світич, 2008. — 203 с: іл. — (Біблітечка журналу «Дошк. ви­ховання»). — Бібліограф.: С. 201—202.

25. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Навч. посібник / Богуш A.M., Орланова Н.П., Зеленко Н.І., Лихолєтова В.К.; За заг. ред. Бо­гуш A.M. — К.: Вища школа, 1992. — 414 с

26. Методика розвитку мовного спілкування / Укладач Т.О.Піроженко. — К.: Освіта, 1994.

- 194 с

27. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / О.Л.Кононко, З.П.Плохій, А.М.Гончаренко (та ін.). — К.: Світич, 2009. — 208 с

28. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти: Навчально-методичний посібник / Укла­дач A.M.Богуш — Одеса: Ярослав, 2004. — 176 с

29. Нова програма: проблеми, завдання, шляхи реалізації (методичний порадник) / Гри-цюк Л.А., Каратаева М.І. — Камянець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2007. — 104 с

30. Піроженко Т.О. Психологічний супровід інноваційно-освітніх технологій у дитячому садку: Навчально-методичний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — 48 с

31. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку: Монографія / Калмикова Л.О., Харченко Н.В., Демяненко С.Д., Порядченко Л.А.; За заг. ред. Калмикової Л.О. — К-: Вид-во «ПП Медведев», 2007. - 304 с.32. Тихеева Е.И. Развитие речи детей раннего и дошкольного возраста / Под ред. Ф.А. Сохина. — М.: Просвещение, 1981. — 159 с.

33. Чуковский К.И. От двух до пяти: Рассказы: Для ст. шк. возраста / Обл. Щ.П.Козиной.

- К.: Веселка, 1988. — 365 с: ил.

34. Шевцова О.А. Організація пізнавальної діяльності в дошкільному навчальному закладі / іл. О.А.Семякіна. — X.; Вид. група «Основа», 2008. — 300, [4] с: іл. — (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю»).


Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7