double arrow

А) артады


$$$ 122

Газға 100 Дж жылу мөлшері берілді. Сыртқы күштерге қарсы атқарылған жұмыс 300 Дж. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі қаншаға тең?

Е) 400 Дж

$$$ 113

“Газ қоспаларының қысымы, оның парциал қысымдарының қосындысына тең болады” деген Дальтон заңының формуласын көрсетіңіз.

А) р = р1 + р2+ .. .

$$$ 104

Газдың ішкі энергиясы, оның молекулаларының Ек – кинетикалық энергиясы мен Еп - потенциялық энергияларының қосындысынан тұрады. Бұл газ күйі Менделеев-Клапейрон теңдеуімен өрнектелуі үшін, оның Ек мен Еп энергиялары қанша болуы керек?

В) Ек=max, Еп=0

$$$ 101

Газды изотермалық түрде сыққанда көлемі 2 есе кемиді. Газ қысымы қанша шамаға өзгереді?

А) 2 есе артады

$$$ 64

Гармониялық тербелістің теңдеуі х=a×sіnwt және циклдік жиілігі w=p/6-ға тең. Маятник амплитуданың жартысына ауытқуы үшін қанша уақыт керек болады?

В) 1 с

$$$ 33

Горизонталь жазықтықта қозғалатын шананың тежелу уақыты қандай физикалық шамаларға тәуелді болады?
D) бастапқы жылдамдығы мен үйкеліс коэффициентіне

$$$ 72

Гармониялық тербеліс теңдеуі мына түрде берілген: х=0,2cos(5t+p/2), м . Осы тербелістің амплитудасы неге тең?

В) 0,2м

$$$ 74

Гармониялық тербеліс жасаушы дененің тербелісінің теңдеуі мынадай: х=2 sіn , м болса, оның максимал жылдамдығы қанша болады?

С) 4p/5

$$$ 718

Герц вибраторының ұзындығы 5 мм. Вибратор шығаратын электромагниттiк толқын ұзындығы қанша болады?

В) 2,5 мм

$$$ 775

Бір моль идеал газ бастыпқы P,V,T пераметрлерімен р=const кезде 3V

көлеміне дейін ұлғаяды. Мұндай жағдайда газ қандай жұмыс істейді? Бастапқы жұмысы РV.

C) 2PV

$$$ 849

Горизонталь орналасқан жазық конденсатордың астарларының арасында заряды 9,8×10-18 Кл зарядталған бөлшек тепе-теңдік қалпын сақтаған. Конденсатор өрісінің кернеулігі 2 × 104 В/м. Бөлшектің массасын табыңыз:

В) 2,0 × 10-14 кг

$$$ 880

Горизонталь орналасқан жазық конденсатордың астарларының арасында

заряды 9,8∙10-18 Кл зарядталған бөлшек тепе-теңдік қалпын сақтаған.
Конденсатор өрісінің кернеулігі 104 В/м. Бөлшектің массасын
табыңыз:

В) 1,0 ∙10-14 кг

$$$ 922

Газдардағы электр тогының өтуін ... деп атайды.

А) газдық разряд

$$$ 1127

Гидродинамикалық қысымның өрнегін көрсету керек:

С)

$$$ 1162

Гармоникалық тербелмелі қозғалыс x=cos(ωt+φ0) заңдылығымен өтеді. Осы қозғалыстың жылдамдығын анықтаңыз:D) –ω sin(ωt+φ0)

$$$ 1168

Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығының ең ықтимал жылдамдыққа қатынасы неге тең?

А)

$$$ 1181

Газдың температурасы 270С болғанда көлемі 6 л болса, температурасы 770С болғанда көлемі қандай болады? Қысымы тұрақты деп есептеңіз.

B) 7 л

$$$ 1187

Газ идеал деп саналады егер:

D) Бір мезгілде А және С шарттары орындалса

$$$ 1199

Газдың концентрациясы өзгермеген жағдайда абсолют температурасы 3 есе артса, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

С) 3 есе артады

$$$ 1212

Гелий молекулаларының орташа кинетикалық энергиясының қандай бөлігі оның айналмалы қозғалысының орташа кинетикалық энергиясын құрайды?

D) ешқандай

$$$ 1284

Горизонталь жазықтықта жатқан массасы 500г дененің салмағы қандай :

Е) 4,9 Н

ДДДДДД

$$$ 672

Дөңгелек контур, уақыт бойынша өсетiн бiртектi магнит өрiсiне орналастырылған. Магнит индукциясының векторы, суретте көрсетiлгендей, бiзден сурет жазықтығына перпендикуляр бағыт бойынша қозғалады. Контурдағы индукциялық токтың бағыты қандай болады?

А) сағат тiлi бағытымен

$$$ 674

Диаметрi 0,5 мм өткізгіштен жасалған соленоид орамы арқылы 1,5 А ток өтедi. Соленоид өсiнде магнит өрiсiнiң кернеулiгi қандай болады?Сейчас читают про: