double arrow

Методичні рекомендації

2

Однією із особливостей адміністративного права є те, що воно, на відміну від інших галузей права, включає в себе як матеріальні, так і процесуальні адміністративні норми.

Треба пам'ятати, що адміністративний процес маючі всі ознаки юридичного процесу, характеризується рядом особливостей притаманних тільки йому.

Необхідно звернути увагу на вивчення поняття адміністративного процесу, класифікацію видів проваджень, які складають структуру адміністративного процесу, принципів та стадій адміністративного процесу.

Література:

1.Конституція України. – Х.:ТОВ «Одіссей», 2008. – 56с. ISBN 978-966-633-780

2.Кодекс України про адміністративні правопорушення станом на 04.02.2001р. – С: ТОВ «ВВП НОТІС», 2011 – 236с. ISBN 978-617-624-007-5

3. Административный процесс и административная ответственность в Украине: Учебное пособие. Издание второе, дополненное. – Х.: «Одиссей», 2006.- 352. ISBN 966-633-154-X

4.Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч .: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер'янов (голова).- К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007.- 592 с. ISBN 978-966-8602-52-8.

5.Адміністративно-територіальний устрій України: шляхи реформування / Авт. колектив: В. Яцуба,В. Яцюк та ін.- К., 2007.- 365 с.

4.Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – К.:Атіка, 2007. - 624с.ISBN 978-966-326-237-6.

6.Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. – 4-е вид.,перероб. і доп. – Одеса: Фенікс, 2008. – 388с. ISBN 978-966-438-132-8.

7.Адміністративне право України: курс лекцій /укладачі: В.В.Конопльов, С.О.Кузніченко, А.В.Басов, Д.В.Єремєєв, Ю.Ю.Басова, С.А.Буткевич, О.А.Балдецький. – Х.:Харків юридичний, 2009. – 316с. ISBN 978-966-8395-52-9

8.Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. Т.О.Коломоєць. – К.:Істина, 2009. – 480с. ISBN 978-966-8909-29-0

9.Адміністративне право України: посібник для підготовки до іспитів / В.М.Столбовий. – К.: О.С.Ліпкан, 2010. – 160с. ISBN 978-966-2439-02-1

10.Адміністративне право: підручник / Ю.П.Битяк (кер.авт.кол.),В.М.Гаращук, В.Б.Богуцький та ін., за заг.ред. Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, В.В.Зуй. – Х.:Право, 2010. – 624с. ISBN 978-966-458-195-7

11.Адміністративне право України (у визначеннях та схемах):Навч. посіб.- К.: Атіка, 2011. – 272с. ISBN 978-966-326-274-1

МОДУЛЬ 2

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
2

Сейчас читают про: